Yıl 2018, Cilt 16, Sayı 2, Sayfalar 1 - 20 2018-06-30

SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA YEŞİL TEMEL YETENEĞİN ROLÜ

ERCAN EĞİN [1] , GÜL BİNBOĞA [2] , SONER ALACA [3]

256 353

Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerin etkisiyle çok hızlı bir değişimin yaşandığı günümüz dünyasında ülkeler arası ekonomik sınırlar hızla kalkmakta, bu da doğal olarak artan rekabeti ve sürekli değişen pazarları ortaya çıkarmaktadır. Bu durum, işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlayabilmelerini hatta varlıklarını devam ettirebilmelerini giderek daha zor bir hale getirmektedir. İşletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirirken yararlandıkları sıradan yetenekler ise bu zorlu yolda, sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü sağlamada yetersiz kalmaktadır. Bunu sağlamak için gerekli en önemli güçlerden biri işletmelerin sahip olduğu bazı temel yeteneklerdir. Bu kapsamda; küresel iklim değişikliği, çevre kirliliği, erozyon, türlerin yok olması gibi birçok çevre sorunun oluşmasında önemli bir aktör olarak görülen işletmelerin çevreye duyarlı üretim yapmalarının gerekliliği, gelecek için önemli bir rekabet alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Geleceğin işletmeleri sürdürülebilir yaşamı destekleyen ve bu konuda yeşil temel yeteneklerini geliştirenler olacaktır. Bu çerçevede çalışmanın amacı; yabancı literatürde hakkında çok az çalışma yapılan, Türkçe literatürde ise henüz çalışma yapılmamış yeni bir kavram olan “Yeşil Temel Yetenek” kavramını açıklayarak, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlama açısından değerlendirmektir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamasında önemi giderek artan çevreye duyarlı üretimi gerçekleştirmede, yeşil temel yeteneklerin geliştirilmesinin stratejik rolü olduğu kanaatine varılmıştır. 

Yeşil temel yetenek, temel yetenek, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü, çevre yönetimi
  • Bakırtaş İ. ve Bakırtaş H. (2008). Firmaların Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Bir Kaynağı Olarak Temel Yetenek: Genel Bir Değerlendirme. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 19: 101-119. Barca, M. & Hızıroğlu, M. (2009). 2000’li Yıllarda Türkiye’de Stratejik Yönetim Alanının Entelektüel Yapısı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Nisan 2009, 4(1), ss.113-148. Campbell Andrew ve Sommers Luchs Kathleen, çev: Ezgi Sungur, Temel Yetenek Tabanlı Strateji, Epsilon Yayıncılık, 2002. Chen, Y. S., Blai, S., & Wen, C. T. (2006). The influence of green innovation performance on corporate advantage in Taiwan. Journal of Business Ethics, 67(4), 331-339. Chen, Y. S. (2008). The Driver of Green Innovation and Green Image - Green Core Competence. Journal of Business Ethics, 81, 531-543. Chan, J. S. (2012). Measuring the Green Core Competence of the Electronics Industry. Occasional Paper No: 11. Manila: Graduate School of Business, Ateneo De Manila University. Darabaris, J. (2008) Corporate Environmental Management, (https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=aypYfiIw0wUC&o=fnd&pg=PP1&dq=corporate+environmental+management&ots=FGOYYjoFXX&sig=ZDMKBr1QNcsoGhbrman40plJjl4&redir_esc=y#v=onepage&q=corporate%20environmental%20management&f=false), (15.06.2017). Dumaine, B. (2012). Built to last: Patagonia founder Yves Chouinard argues that, when it comes to products, less is more. Fortune, August 13: 166. Ekekwe, N. (2011). Beyond Core Competence. Harvard Business Review. (https://hbr.org/2011/02/beyond-core-competency), (15.06.2017). Hamel G. (1994). The concept of core competence. In: Hamel G, Heene A, editors. Competence based competition. Chichester: Wiley. Hamel G. & Prahalad C. K. (1994). Competing for the future. Boston: Harvard Business School Press. Hayes, R. H. (1985). Strategic planning-forward in reverse?. Harvard Business Review, November-December, 111-119. Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E. (2012). Strategic Management Concepts: Competitiveness and Globalization (11th Edition). Canada: South Western Cengage Learning. IATA, (2015). Annual Review 2015, (http://www.iata.org/about/Documents/iata-annual-review- 2015.pdf), (02.05.2017). Itami, H. & Roehl, T. (1987). Mobilizing Invisible Assets. Harvard University Press, Cambridge, MA. Jackson, S. L. (1998). New Field Report Shows ISO 14001 Gaining Momentum: Acceptance of Environmental Management System Standard Parallels ISO 9000. Environmental Quality Management, 8, 2, 65-68. Jamrog, J., Vickers, M. & Bear, D. (2006). Building and Sustaining a Culture That Supports Innovation. Human Resources Planning, Cilt: 29, Sayı: 3. Kak, A. & Sushil. (2002). Sustainable Competitive Advantage with Core Competence: A Review, Global Journal of Flexible Systems Management, 3(4), ss.23-38. Karakılıç, N. Y. (2009). Stratejik İttifak Oluşumunda Temel Yeteneklerin Önemi: Tariş Opet Stratejik İttifakı Balanced Scorecard Örneği. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), ss.200-214. Koçel, T. (2001). İşletme Yöneticiliği, Geliştirilmiş Dokuzuncu Baskı, Beta Basım Yayım A.Ş., İstanbul. Lampikoski, T., Westerlund, M., Rajala, R., & Möller, K. (2014). Green Innovation Games: Value-Creation Strategies for Corporate Sustainability. California Management Review, 57 (1). Learned, E.P., Christensen, C.R., Andrews, K.R. and Guth, W.D. (1965). Business Policy: Text and Cases, Irwin, Homewood. Major, E., Asch, D., & Cordey-Hayes, M. (2001). Foresight as a Core Competence. Futures 33, 91-107. Mills, J., Bourne, M., Platts, K., & Richards, H. (2002). Strategy and Performance: Competing ThroughCompetence. Cambridge University Press, New York. Mui, C. (2012). How Kodak Failed. Forbes Online. (https://www.forbes.com/sites/chunkamui/2012/01/18/how-kodak-failed/3/#4cb6326c4a97), (15.06.2017). Nikolakis, W., & Innes, J. (2014). Forests and Globalization: Challenges and Opportunities for Sustainable Development. Routledge. Paksoy, H. M., Koçarslan, H., & Kutlar, İ. (2016). Ülkelerin Çevre İle İlgili Düzenlemelerinin Uluslararası Pazarlama Açısından Değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1. Petts, N. (1997). Building Growth on Core Competences - a Practical Approach, Long Range Planning, 30 (4), 551-561. Petts, J., Herd, A., & O'hEocha, M. (1998). Environmental Responsiveness, Individuals and Organizational Learning: SME Experience, Journal of Environmental Planning and Management, 41(6), 711–730. Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press. Porter, M. E. (1985). Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press. Porter, M. E. & C. van der Linde. (1995). Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship. Journal of Economic Perspectives, 9(4): 97-118. Prahalad, C.K. & Hamel, G. (1990). The Core Competence of The Corporation, Harvard Business Review, 68(3), ss.79-91. Russo, M. V. & Fouts, P.A. (1997). A Resource-Based Perspective on Corporate Environmental Performance and Profitability. Academy of Management Journal, 40(3), 534–559. Sanchez, R., & Heene, A. (1997). Reinventing Strategic Management: New Theory and Practice for Competence-Based Competition. European Management Journal, 15 (3), ss.303-317. Selznick, P. (1957). Leadership in Administration. New York: Harper & Row. Şengül, M. (1998). Çevre Yönetimi ve Verimlilik, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, 204s. Trott, S. (2013). The Impact of Green Core Competencies on Green Image and Green Innovation-an Indian Perspective. Sage Journals, Volume: 17 issue: 1-2, page(s): 81-87. Tuncay, N. & Üstün, Ö. (2012). Elektrikli Araçlarda Geçmişten Geleceğe Bakış. MÜSİAD Otomotiv Sektör Kurulu Raporu, İstanbul, Haziran 2012. Türk, M. & Bekiş, T. (2011). İşletmelerde Rekabetçi Üstünlük Elde Etmede Önleyici (Proaktif) Çevre Yönetimi Yaklaşımı. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, Haziran, 65-84. Ülgen, H. & Mirze, S.K. (2013). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Beta Basım Yayın. Yang, C. C. (2015). The Integrated Model of Core Competence and Core Capability. Total Quality Management & Business Excellence, 26 (1), 173-189. Zhai, E., Shi, Y. & Gregory, M. (2007). The growth and capability development of electronics manufacturing service (EMS) companies. International Journal of Production Economics - Elsevier, 107(1), 1-19.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Yazarlar

Yazar: ERCAN EĞİN

Yazar: GÜL BİNBOĞA

Yazar: SONER ALACA

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarsos439413, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {1 - 20}, doi = {10.18026/cbayarsos.439413}, title = {SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA YEŞİL TEMEL YETENEĞİN ROLÜ}, key = {cite}, author = {EĞİN, ERCAN and BİNBOĞA, GÜL and ALACA, SONER} }
APA EĞİN, E , BİNBOĞA, G , ALACA, S . (2018). SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA YEŞİL TEMEL YETENEĞİN ROLÜ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (2), 1-20. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/38081/439413
MLA EĞİN, E , BİNBOĞA, G , ALACA, S . "SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA YEŞİL TEMEL YETENEĞİN ROLÜ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 1-20 <http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/38081/439413>
Chicago EĞİN, E , BİNBOĞA, G , ALACA, S . "SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA YEŞİL TEMEL YETENEĞİN ROLÜ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 1-20
RIS TY - JOUR T1 - SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA YEŞİL TEMEL YETENEĞİN ROLÜ AU - ERCAN EĞİN , GÜL BİNBOĞA , SONER ALACA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 20 VL - 16 IS - 2 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA YEŞİL TEMEL YETENEĞİN ROLÜ %A ERCAN EĞİN , GÜL BİNBOĞA , SONER ALACA %T SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA YEŞİL TEMEL YETENEĞİN ROLÜ %D 2018 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 16 %N 2 %R %U
ISNAD EĞİN, ERCAN , BİNBOĞA, GÜL , ALACA, SONER . "SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA YEŞİL TEMEL YETENEĞİN ROLÜ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 2 (Haziran 2018): 1-20.