Yıl 2018, Cilt 16, Sayı 2, Sayfalar 241 - 272 2018-06-30

DEĞİŞİME DİRENÇ VE ALGILANAN STRES İLİŞKİSİ: SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI VE NİCEL BİR ARAŞTIRMA

Gizem ARAS BEGER [1] , Duygu TÜRKER [2]

171 289

Değişim, günümüz toplumlarında örgütlerin ve örgüt çalışanlarının uyum sağlamasını gerektiren kaçınılamaz bir olgu haline gelmiştir. Değişimle birlikte, bireyin yaşamının psikolojik, zihinsel ve davranışsal boyutta olumsuz yönde etkileneceği düşüncesi, değişime karşı olumsuz bir tutuma sahip olmasına ve değişime direnç göstermesine yol açmaktadır. Örgütlerde değişim sürecinin ve sonuçlarının etkin bir şekilde yönetilebilmesi için, değişime direnç olgusunun ve bu durumun etkilerinin ayrıntılı olarak analiz edilmesi gerekmektedir. Literatürde örgütsel değişim ile ilgili çok sayıda çalışma bulunmasına rağmen, çalışmaların büyük oranda makro düzeyde süreçlere odaklandığı ve mikro düzeyde analizlerin sayıca az olduğu göze çarpmaktadır. Bu çalışma, değişime direnç olgusunu bireysel düzeyde ele alarak, çalışanların değişime karşı gösterdikleri direncin, stres algısı üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla, İzmir ilinde devlet ve vakıf üniversitelerinin farklı fakültelerinden çeşitli ünvanlara sahip 115 akademisyen üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçları, örgütlerde bireylerin değişime karşı gösterdikleri direnç düzeyinin algılanan stres düzeyini etkilediğini ortaya koymaktadır. Çalışmada ayrıca, değişime direncin dört alt boyutu içerisinde, en çok rutini arama boyutunun algılanan stres üzerinde etkisi olduğu görülmüştür 

Çalışanlar, Örgütsel Değişim, Değişime Direnç, Stres
  • Aksoy, Ali ve Kutluca, Fahrettin (2004). Çalışma Hayatında Stres Kaynakları, Stres Belirtileri Ve Stres Sonuçlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 49, 457-486. Allen, J., Bordia, P., Jimmieson N. L. & Irmer, B. E. (2007). Uncertainty During Organizational Change: Managing Perceptions Through Communication, Journal of Change Management, 7(2), 187-210. Ann Sykes, T. (2015). Support Structures and Theır Impacts on Employee Outcomes: A Longıtudınal Fıeld Study of An Enterprıse System Implementatıon. MIS Quarterly, 39(2), 473-A11. Antonietti, R., Antonioli, D., & Pini, P. (2017). Flexible Pay Systems and Labour Productivity. International Journal Of Manpower, 38(4), 548-566. Bankins, S. (2015). A process perspective on psychological contract change: Making sense of, and repairing, psychological contract breach and violation through employee coping actions. Journal Of Organizational Behavior, 36(8), 1071-1095. Baron, R., Franklin, R., & Hmieleski, K. (2016). Why Entrepreneurs Often Experience Low, Not High, Levels of Stress: The Joint Effects of Selection and Psychological Capital. Journal Of Management, 42(3), 742-768. Begley, T. M. (1998). Coping Strategies as Predictors of Employee Distress and Turnover After an Organizational Consolidation: A Longitudinal Analysis. Journal of Occupational and Organisational Psychology, 71, 305-329. Bellou, V. & Chatzinikou, I. (2015). Preventing employee burnout during episodic organizational changes. Journal Of Organizational Change Management, (5), 673. Bemmels, B. & Reshef, Y. (1991). Manufacturing Employees and Technological Change, Journal of Labor Research, 12(3), 231-246. Bergström, O., & Arman, R. (2017). Increasing commitment after downsizing: the role of involvement and voluntary redundancies. Journal Of Change Management, 17(4), 297-320. Birkeland, M.., Hansen, M., Heir, T., Nielsen, M. & Knardahl, S. (2017). The impact of a workplace terrorist attack on employees' perceptions of leadership: A longitudinal study from pre- to postdisaster. Leadership Quarterly, 28(5), 659-671. Bordia, P., Hunt, E., Paulsen, N., Tourish, D. & DiFonzo N. (2004). Uncertainty During Organizational Change: Is It All About Control?. European Journal of Work and Organizational Psychology,13(3), 345-365. Bouckenooghe, D. (2012). The role of organizational politics, contextual resources, and formal communication on change recipients' commitment to change: A multilevel study. European Journal Of Work And Organizational Psychology, 21(4), 575-602. Bouville, G., & Alis, D. (2014). The effects of lean organizational practices on employees' attitudes and workers' health: evidence from France. International Journal Of Human Resource Management, 25(21), 3016-3037. Bönigk, M. & Steffgen. G. (2013). Effects of Habitual Anger on Employees’ Behavior During Organizational Change, International Journal of Environmental Research and Public Health, 10: 6215-6234. Brendel, W., Hankerson, S., Byun, S., & Cunningham, B. (2016). Cultivating leadership Dharma: Measuring the impact of regular mindfulness practice on creativity, resilience, tolerance for ambiguity, anxiety and stress. Journal Of Management Development, 35(8), 1056-1078. Brockner, J., Grover, S., Reed, T. F. & Dewitt, R. L. (1992). Layoffs, Job Insecurity, and Survivors' Work Effort: Evidence of an Inverted-u Relationship, Academy of Management Journal, 35(2), 413-425. Brown, M., Ralph, S. & Brember, I. (2002). Change-Linked Work-Related Stress in British Teachers, Research in Education, 67, 1-12. Bulgurcu Gürel, E. (2016). Duygusal Tükenmişlik, İş Stresi ve İşe Bağlılığın İş-Aile Çatışması Üzerindeki Etkisi: Amprik Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Dergisi, 48, 349-364. Buono, A. F. & Kerber, K. W. (2010). Intervention and Organizational Change: Building Organizational Change Capacity, EBS Review, 27, 9-21. Burnes, B. (2004). Kurt Lewin and the Planned Approach to Change: A Re-appraisal. Journal of Management Studies, 41(6), 977-1002. Çalık, T., Koşar, S., Kılınç, A. Ç. ve Er, E. (2013). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Değişime Direnme Davranışları ile Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(4), 1-16. Charoensukmongkol, P. (2017). Contributions of mindfulness during post-merger integration. Journal Of Managerial Psychology, 32(1), 104-118. Cho, I., Park, H., & Dahlgaard-Park, S. (2017). The impacts of organisational justice and psychological resilience on employee commitment to change in an M&A context. Total Quality Management And Business Excellence, 28(9-10), 989-1002. Çoklar, A., Efilti, E., Şahin, Y., Akçay, A. (2016). Determining the Reasons of Technostress Experienced by Teachers: A Qualitative Study. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7 (2), 71-96. De Clercq, D. & Saridakis G. (2015). Informational injustice with respect to change and negative workplace emotions: The mitigating roles of structural and relational organizational features. Journal Of Organizational Effectiveness: People And Performance, (4), 346. Difonzo, N. & Bordia, P. (1998). A Tale of Two Corporations: Managing Uncertainty During Organizational Change, Human Resource Management, 37(3-4), 295–303. Ehrlich, H. J. & Lee, D. (1969). Dogmatism, Learning, and Resistance to Change: A Review and A New Paradigm, Psychological Bulletin,71(4), 249-260. Elliott, R. & Shaukat, R. (2012). The Challenge of Implementing Technochange in the Workplace while Avoiding Resistance, The International Journal of Technology, Knowledge, and Society, 8(1), 11-22. Ford, J. D. & Ford, L. W. (2009). Decoding Resistance to Change’’, Harvard Business Review, 87(4), 99-103. Franco-Santos, M., Nalick, M., Rivera-Torres, P., & Gomez-Mejia, L. (2017). Governance and Well-being in Academia: Negative Consequences of Applying an Agency Theory Logic in Higher Education. British Journal Of Management, 28(4), 711-730. Franco-Santos, M., & Doherty, N. (2017). Performance management and well-being: a close look at the changing nature of the UK higher education workplace. International Journal Of Human Resource Management, 28(16), 2319-2350. Fugate, M., Kinicki, A. J. & Scheck, C. L. (2002). Coping with an Organizational Merger over Four Stages’’, Personnel Psychology, 55, 905-928. Fugate, M., Prussia, G. E., & Kinicki, A. J. (2012). Managing Employee Withdrawal During Organizational Change: The Role of Threat Appraisal. Journal Of Management, 38(3), 890-914. Gök, S. (2009). ‘Çalışma Yaşamının Önemli Bir Sorunu: Örgütsel Stres’, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 27(2), 2009, 429-448. Göksel, A. ve Tomruk, Z. (2016). Akademisyenlerde Stres Kaynakları İle Stresle Başa Çıkmada ve Stres Durumunda Gösterilen Davranışların İlişkisi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 0(2), 315-343. Güçlü, N., Özer, A., Kurt, T. ve Kandemir, M. (2010). Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Programına İlişkin Tutumlarının, Epistemolojik İnançlarına ve Değişime Direnme Tutumlarına Dayalı Olarak Yordanması, V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 1-2 Mayıs 2010, Antalya.(aktaran Çalık v.d., 2013). Güllüoğlu, Ö. (2012). Yerel Televizyon Çalışanlarının Örgütsel Stres faktörleri: Kayseri İlinde Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 0 (43), 77-104. Heidari-Robinson, S. & Heywood S. (2017). Getting Reorgs Right. Harvard business review, 94(11), 84. Herold, D. M., Fedor, D. B. & Caldwell, S. D. (2007). Beyond Change Management: A Multilevel Investigation of Contextual and Personal Influences on Employees’ Commitment to Change. Journal of Applied Psychology, 92(4), 942-951. Holten, A., & Brenner, S. O. (2015). Leadership style and the process of organizational change. Leadership & Organization Development Journal, 36(1), 2-16. Huff, J. O., Huff, A. S. & Thomas, H. (1992). Strategic Renewal and the Interaction of Cumulative Stress and Inertia, Strategic Management Journal, 13, 55-75. Hunter, L. V. & Thatcher, S. M. B. (2007). Feeling The Heat: Effects of Stress, Commitment, and Job Experience on Job Performance. Academy of Management Journal, 50(4), 953-968. Huy, Q. N. (1999). Emotional Capability, Emotional Intelligence, and Radical Change, Academy of Management Review, 24(2), 325-345. Huy, Q. N. (2007). Emotional Filtering in Strategic Change’’, INSEAD Working Papers Collection, 21, 1-44. Jansen, K. J. (2000). The Emerging Dynamics of Change: Resistance, Readiness, and Momentum, Human Resource Planning, 23(2), 53-55. Jeffrey J., H., Stanley G, H., & Christopher Brian, F. (2016). The mitigating effects of core self-evaluations in uncertain environments. Leadership & Organization Development Journal, (2), 226. Jing, R., Xie, J., & Ning, J. (2014). Commitment to organizational change in a Chinese context. Journal Of Managerial Psychology, 29(8), 1098-1114. Judge, T. A., Thoresen, C. J., Pucik, V. & Welbourne, T. M. (1999). Managerial Coping With Organizational Change: A Dispositional Perspective, Journal of Applied Psychology, 84(1), 107-122. Jung, H., & Yoon, H. (2015). The impact of employees’ positive psychological capital on job satisfaction and organizational citizenship behaviors in the hotel. International Journal Of Contemporary Hospitality Management, 27(6), 1135-1156. Kalimo, R., Taris, T. W. & Schaufeli, W. B. (2003). The Effects of Past and Anticipated Future Downsizing on Survivor Well-Being: An Equity Perspective, Journal of Occupational Health Psychology, 8(2), 91-109. Kaplanoğlu, E. (2014). Mesleki Stresin Temel Nedenleri Ve Muhtemel Sonuçları: Manisa İlindeki SMMM'ler Üzerine Bir Araştırma. Journal Of Accounting & Finance, (64), 131-150. Karasek, R. (1990). Lower Health Risk with Increased Job Control Among White Collar Workers, Journal of Organizational Behavior, 11, 171-185. Kevin J., J. (2016). The dimensions and effects of excessive change. Journal Of Organizational Change Management, (3), 445. Khvatova, T. & Dushina, S. (2017) To manage or govern? Researching the legitimacy of NPM-based institutional reforms in Russian universities. Journal of Management Development, 36(2), 250-267. Kılıç, R., Yumuşak, S ve Yıldız, H. (2014). Banka Çalışanlarının Maruz Kaldıkları Bireysel ve Örgütsel Stres Kaynakları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8 (2), 71-92. Kim, H. J., Lee, C. C., Yun, H., & Im, K. S. (2015). An examination of work exhaustion in the mobile enterprise environment. Technological Forecasting and Social Change, 100, 255-266. Koçel, T. (2011). İşletme Yöneticiliği, Beta Yayıncılık, İstanbul. Koçer, C. (2015). Kariyer Yönetimi-İş Stresi İlişkisi ve İmalat Sektöründe Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Korunka C., Kubicek, B., Paskvan, M. & Ulferts, H.. (2015). Changes in work intensification and intensified learning: challenge or hindrance demands?. Journal Of Managerial Psychology, (7), 786. Kozak, M. A. ve Genç, V. (2014). Değişim Sürecinde Ortaya Çıkan Direnci Önlemede Duyguların Yönetiminin Önemi: Hizmet İşletmeleri Açısından Bakış, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(2), 81-92. Kubicek, B., Paškvan, M., & Korunka, C. (2015). Development and validation of an instrument for assessing job demands arising from accelerated change: The intensification of job demands scale (IDS). European Journal Of Work And Organizational Psychology, 24(6), 898-913. Cullen, K. L., Edwards, B. L., Casper, W. C. & Gue, K. R. (2014). Employees' Adaptability and Perceptions of Change-Related Uncertainty: Implications for Perceived Organizational Support, Job Satisfaction, and Performance. Journal Of Business And Psychology, (2), 269. Lee, K., Sharif, M., Scandura, T., & Kim, J. (2017). Procedural justice as a moderator of the relationship between organizational change intensity and commitment to organizational change. Journal Of Organizational Change Management, 30(4), 501-524. Lewin, K. (1947). Frontiers in Group Dynamics: Concept, Method and Reality in Social Science; Social Equilibria and Social Change, Human Relations, 1, 5-41. (aktaran Timurturkan, 2010) Lewin, K. (1951). Field Theory in Social Science. New York: Harper &Row. Luo, L. & Cooper, C. L. (1990). Stress of Job Relocation: Progress and Prospect, Work & Stress, 4(2), 121-128. Makri, E., & Ntalianis, F. (2015). Post M&A ill-health main, moderating and mediating effects of job stressors and perceived organizational support. Employee Relations, 37(2), 176-191. Martin, R., Leach, D. J., Norman, P. & Silvester, J. (2000). The Role of Attributions in Psychological Reactions to Job Relocation, Work & Stress, 14(4), 347-361. Martin, R. (1999). Adjusting to Job Relocation: Relocation Preparation Can Reduce Relocation Stress, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 72, 231-235. Martin, K. D., Johnson, J. L. & Cullen, J. B. (2009). Organizational Change, Normative Control Deinstitutionalization and Corruption, Business Ethics Quarterly, 19(1), 105-130. Michel, A., Todnem By, R. & Burnes, B. (2013). The limitations of dispositional resistance in relation to organizational change, Management Decision, 2013, 51(4),761-780. Miller, V. D., Johnson, J. R. & Grau, J. (1994). Antecedents to Willingness to Participate in a Planned Organizational Change, Journal of Applied Communication Research, 22, 59-80. Moyle, P. & Parkes, K. (1999). The Effects of Transition Stress: A Relocation Study, Journal of Organizational Behavior, 20, 625-646. Mulki, J. P., Jaramillo, F., Malhotra, S. & Locander, W. B. (2012). Reluctant Employees and Felt Stress: The Moderating Impact of Manager Decisiveness, Journal of Business Research, 65: 77-83. Netemeyer, R. G., Maxham, J. G. & Pullig, C. (2005). Conflicts in the Work-Family Interface: Links to Job Stress, Customer Service Employee Performance and Customer Purchase Intent, Journal of Marketing, 69, 130-143. Ng, T. H & Feldman, D. C. (2012). Employee voice behavior: A meta-analytic test of the conservation of resources framework. Journal of Organizational Behavior. 33(2), 216-234 Ning, J., & Jing, R. (2012). Commitment to Change: Its Role in the Relationship Between Expectation of Change Outcome and Emotional Exhaustion. Human Resource Development Quarterly, 23(4), 461-485. Olafsen, A., Halvari, H., Deci, E., Niemiec, C., & Williams, G. (2017). On the dark side of work: a longitudinal analysis using self-determination theory. European Journal Of Work And Organizational Psychology, 26(2), 275-285. Oreg, S. & Berson, Y. (2011). Leadership and Employees’ Reactions to Change: The Role of Leaders’ Personal Attributes and Transformational Leadership Style, Personnel Psychology, 64, 627-659. Oreg, S. (2006). Personality, Context, and Resistance to Organizational Change, European Journal of Work and Organizational Psychology, 15(1), 73-101. Oreg, S. (2003). Resistance to Change: Developing an Individual Differences Measure, Journal of Applied Psychology, 88(4), 680-693. Otto, K. & Dalbert, C. (2012). Individual differences in job-related relocation readiness The impact of personality dispositions and social orientations, Career Development International, 17 (2),168-186. Pick, D. & Teo, S. T. (2017). Job satisfaction of public sector middle managers in the process of NPM change. Public Management Review, 19(5), 705-724. Piderit, S. K. (2000). Rethinking Resistance and Recognizing Ambivalence: A Multidimensional View of Attitudes Toward an Organizational Change, Academy of Management Review, 25(4), 783-794. Rabenu, E., Tziner, A., & Sharoni, G. (2017). The relationship between work-family conflict, stress, and work attitudes. International Journal Of Manpower, 38(8), 1143-1156. Rafferty, A. E., & Restubog, S. D. (2017). Why Do Employees' Perceptions of their Organization's Change History Matter? The Role of Change Appraisals. Human Resource Management, 56(3), 533-550. Rafferty, A. E., & Jimmieson, N. L. (2017). Subjective Perceptions of Organizational Change and Employee Resistance to Change: Direct and Mediated Relationships with Employee Well-being. British Journal Of Management, 28(2), 248-264. Riolli, L. & Savicki, V. (2006). Impact of Fairness, Leadership, and Coping on Strain, Burnout, and Turnover in Organizational Change. International Journal of Stress Management, 13(3), 351-377. Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2013). Örgütsel Davranış, çev. İnci Erdem. Ankara: Nobel Yayınevi. Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz, M. V. (2013). Örgütsel Davranış, Aktüel Yayınları, Bursa. Selye, H.(1956). The Stress Of Life, New York: Mc Graw Hill. Scheck, C. L. & Kinicki, A. J. (2000). Identifying The Antecedents of Coping with an Organizational Acquisition: A Structural Assessment, Journal of Organizational Behavior, 21, 627-648. Schein, E. H. (1996). Kurt Lewin’s Change Theory in The Field and in The Classroom: Notes Towards A Model Of Management Learnin, Systems Practice, 9(1), 27–47. Schumacher, D., Schreurs, B., Van Emmerik, H., & De Witte, H. (2016). Explaining the Relation Between Job Insecurity and Employee Outcomes During Organizational Change: A Multiple Group Comparison. Human Resource Management, 55(5), 809-827. Schweiger, D. M. & Denisi, A. S. (1991). Communication with Employees Following a Merger: A Longitudinal Field Experiment, Academy of Management Journal, 34(1), 110-135. Schin, J., Taylor M. S. & Seo, M-G (2012). Resources for Change: The Relationships of Organizational Inducements and Psychological Resilience to Employees' Attitudes and Behaviors toward Organizational Change, The Academy of Management Journal. 55(3), 727-748. Sholekar, S. & Shoghi, B. (2017). The Impact of Organizational Culture on Organizational Silence and Voice of Faculty Members of Islamic Azad University in Tehran. Iranian Journal of Management Studies, 10(1), 113-142. Schreurs, B., Guenter, H., Jawahar, I. M. J. & Cuyper, N. D. (2015). Speaking up when feeling job insecure The moderating role of punishment and reward sensitivity, Journal of Organizational Change Management, 28(6), 1107-1128. Schreurs, B., Van Emmerik, H., De Cuyper, N., Probst, T., Van Den Heuvel, M. & Demerouti, E. (2014). Religiousness in times of job insecurity: job demand or resource? Career Development International, 19(7), 755-778. Smollan, R. K. (2017). Supporting staff through stressful organizational change. Human Resource Development International, 20(4), 282-304. Strauss, K., & Parker, S. K. (2015). Intervening to Enhance Proactivity in Organizations: Improving the Present or Changing the Future. Journal Of Management, 44(3), 1250-1278. Stanley, D. J., Meyer, J. P. & Topolnytsky, L. (2005). Employee Cynicism and Resistance to Organizational Change. Journal of Business and Psychology, 19(4), 429-459. Steidle, A., Gonzalez-Morales, M. G., Hoppe, A., Michel, A., & O’shea, D. (2017). Energizing respites from work: a randomized controlled study on respite interventions. European Journal Of Work And Organizational Psychology, 26(5), 650-662. Taylor, S. E. & Brown, J. D. (1988). Illusion and Well-Being: A Social Psychological Perspective on Mental Health, Psychological Bulletion, 103(2), 193-210. Terry, D. J. & Jimmieson, N. L. (2003). A Stress and Coping Approach to Organisational Change: Evidence from Three Field Studies, Australian Psychologist, 38(2), 92-101. Teo, S. T., Pick, D., Xerri, M. & Newton, C. (2016). Person–Organization Fit and Public Service Motivation in the Context of Change. Public Management Review, 18(5), 740-762. Timurturkan, D. (2010). Örgütsel Yapının Örgütsel Değişime Direnç Üzerindeki Etkisi: İzmir Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü'nde Bir Uygulama, Yayınlanmış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. Tunçer, P. (2013). Değişim Yönetimi Sürecinde Değişime Direnme, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 373-406. Turgut, S., Michel, A., Rothenhöfer, L., & Sonntag, K. (2016). Dispositional resistance to change and emotional exhaustion: moderating effects at the work-unit level. European Journal Of Work And Organizational Psychology, 25(5), 735-750. Unur, K. ve Pekerşen, Y. (2017). İş Stresi İle Toksik Davranışlar Arasındaki İlişki: Aşçılar Üzerinde Bir Araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14 (1), 108-129. Vakola, M. (2014). What's in there for me? Individual readiness to change and the perceived impact of organizational change. Leadership & Organization Development Journal, (3), 195. Van Dam, K. (2005). ‘‘Employee Attitudes Toward Job Changes: An Application and Extension of Rusbult and Farrell’s Investment Model’’, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 78, 253-272. Van De Ven & A. H., Poole, M. S. (1995). Explaining Development and Change in Organizations, Academy of Management Review, 20(3), 510-540. Vo, L., Culié, J., & Mounoud, E. (2016). Microfoundations of decoupling: From a coping theory perspective, 19(4), 248-276. Wanberg, C. R. & Banas, J. T. (2000). Predictors and Outcomes of Openness to Changes in a Reorganizing Workplace. Journal of Applied Psychology, 85(1), 132-142. Weinzimmer, L. G., & Esken, C. A. (2017). Learning From Mistakes: How Mistake Tolerance Positively Affects Organizational Learning and Performance. Journal Of Applied Behavioral Science, 53(3), 322-348. Wisse, B. & Sleebos, E. (2016). When Change Causes Stress: Effects of Self-construal and Change Consequences. Journal Of Business & Psychology, 31(2), 249-264. Yamuç, V. ve Türker, D. (2015). Örgütsel Stres Kaynaklarının Analizi: Bir Üretim İşletmesinde Kadın ve Erkek Çalışanlar Üzerine İnceleme. Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(25), 389-423. Yıldırım, O., Tektüfekçi, F. ve Çukacı, Y. C. (2004). Modern Toplum Hastalığı: Stres ve Muhasebe Elemanları Üzerindeki Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 9(2), 1-20. Yun, H., Lee, C., & Kettinger, W. (2012). A New open door: The smartphone's impact on work-to-life conflict, stress, and resistance. International Journal Of Electronic Commerce, 16(4), 121-151.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Yazarlar

Yazar: Gizem ARAS BEGER

Yazar: Duygu TÜRKER

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarsos439444, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {241 - 272}, doi = {}, title = {DEĞİŞİME DİRENÇ VE ALGILANAN STRES İLİŞKİSİ: SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI VE NİCEL BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {ARAS BEGER, Gizem and TÜRKER, Duygu} }
APA ARAS BEGER, G , TÜRKER, D . (2018). DEĞİŞİME DİRENÇ VE ALGILANAN STRES İLİŞKİSİ: SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI VE NİCEL BİR ARAŞTIRMA. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (2), 241-272. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/38081/439444
MLA ARAS BEGER, G , TÜRKER, D . "DEĞİŞİME DİRENÇ VE ALGILANAN STRES İLİŞKİSİ: SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI VE NİCEL BİR ARAŞTIRMA". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 241-272 <http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/38081/439444>
Chicago ARAS BEGER, G , TÜRKER, D . "DEĞİŞİME DİRENÇ VE ALGILANAN STRES İLİŞKİSİ: SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI VE NİCEL BİR ARAŞTIRMA". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 241-272
RIS TY - JOUR T1 - DEĞİŞİME DİRENÇ VE ALGILANAN STRES İLİŞKİSİ: SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI VE NİCEL BİR ARAŞTIRMA AU - Gizem ARAS BEGER , Duygu TÜRKER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 241 EP - 272 VL - 16 IS - 2 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi DEĞİŞİME DİRENÇ VE ALGILANAN STRES İLİŞKİSİ: SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI VE NİCEL BİR ARAŞTIRMA %A Gizem ARAS BEGER , Duygu TÜRKER %T DEĞİŞİME DİRENÇ VE ALGILANAN STRES İLİŞKİSİ: SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI VE NİCEL BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 16 %N 2 %R %U
ISNAD ARAS BEGER, Gizem , TÜRKER, Duygu . "DEĞİŞİME DİRENÇ VE ALGILANAN STRES İLİŞKİSİ: SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI VE NİCEL BİR ARAŞTIRMA". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 2 (Haziran 2018): 241-272.