Yıl 2018, Cilt 16, Sayı 3, Sayfalar 113 - 124 2018-09-30

OSMANLI SEFERLERİNDE ORDUCU ESNAFI

Bülent ÇELİK [1]

82 116

Osmanlı Devleti’nin sosyal ve ekonomik yapısında kuruluş döneminden itibaren var olan askeri bir nitelik etkisini uzun yıllar boyunca sürdürmüş ve bu durum neredeyse tüm Osmanlı evrenini içine alan, kuşatan bir hayat tarzına yol açmıştır. Devletin neredeyse tüm önemli kurumları, devasa sefer organizasyonları için çalışmaya başlamışlardır. Bu, az ya da çok oranda tüm kurum ve oluşumları etkilemiştir.  Timar rejimi, devşirme usulü ve Enderun, tüm olağan ve olağanüstü yollarla alınan vergiler, yolların güvenliği, askeri alanlardaki inşaat faaliyetleri ve yerel üreticiler olan loncaların üretimleri ve sundukları hizmetler bu sefer hazırlıkları içinde devletin taleplerini belirleyen faaliyetler olarak göze çarpmaktadır. Bu çalışmamızda sefer sırasında Osmanlı ordusunun çeşitli ihtiyaçlarını gideren ve orducu adıyla seferde istihdam edilen lonca üyeleri ve üretimleri hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.

Osmanlı Devleti, Sefer Organizasyonu, Lonca, Orducu Esnafı, Usta
  • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (B.O.A.) Cevdet Belediye: 4430. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Maliyeden Müdevver Defterler: (B.O.A MAD.) 3284. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Mühimme Defterleri (B.O.A MD): 14, 35, 39, 44, 52, 58, 59, 61, 73. Bursa Şer’iyye Sicilleri: A.113, B.12, B.113. İstanbul Bȃb Mahkemesi: 115.
  • Tezler ve Yayımlanmış Eserler
  • ÁGOSTON, Gábor (2017), Osmanlı’da Ateşli Silahlar ve Askeri Devrim Tartışmaları. Yayına Hazırlayan Kahraman Şakul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. AKDAĞ, Mustafa (1995), Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi. Cem Yayınevi 2 cilt,İstanbul. ANDRZEJEWSKI, Stanislav (1954), Military Organization and Society, London. AKSULU, N. Melek (1998), Mohaç Esiri BartholomaeusGeorgievic (1505-1566) Ve Türklerle İlgili Yazıları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. AKTEPE, M. Münir (1954), “Ahmed III Devrinde Şark Seferine İştirâk EdecekOrdu Esnafı Hakkında Vesikalar”, Tarih Dergisi, C. VII, S.10 , s. 17-30. ATIL, Esin (1999), Levnî ve Sûrname. Bir Osmanlı Şenliğinin Öyküsü. Koçbank İstanbul. ERTAŞ, M. Yaşar (1997), “XVIII. Yüzyıl Başlarındaki Rumeli’deki Menzillerin Askeri Fonksiyonları”, Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, S.1, Manisa, s. 91-98. ERTAŞ, M. Yaşar (2007), Sultanın Ordusu (Mora Fethi Örneği 1714-1716), Yeditepe Yayınevi, İstanbul. EMECEN, Feridun M. (2011), “Haçova Savaşı 1596”, Osmanlı Klasik Çağında Savaş içinde. Timaş Yayınları 2. Baskı İstanbul, s. 225-236. ERGENÇ, Özer (1995), XVI. Yüzyıl’da Ankara ve Konya, Ankara Enstitüsü Yayınları Ankara. HALAÇOĞLU, Yusuf (1981), “Osmanlı İmparatorluğu’nda Menzil Teşkilatı Hakkında Bazı Mülahazalar”, Osmanlı Araştırmaları, II, İstanbul, s. 123-132. HALAÇOĞLU, Yusuf (2004), “Menzil”, DİA, C. 29, s.159-161. İŞBİLİR, Ömer (1996), XVII. Başlarında Şark Seferlerinin İaşe, İkmal ve Lojistik Meseleleri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. KURAT, Akdes Nimet (1951), Prut Seferi ve Barışı 1123(1711), Türk Tarih Kurumu Basımevi 2 cilt, Ankara. KURTARAN, Uğur (2012), “Osmanlı Seferlerinde Organizasyon ve Lojistik”, Turkish Studies, C. 7, S.4, s.2269-2286. MURPHEY, Rhoads (2007), Osmanlı Ordusu ve Savaş 1500-1700, Çeviren M. Tanju Akad. Homer Kitabevi, İstanbul. Mehmed Neşri, Neşri Tarihi(1983), Hazırlayan: Mehmet Altay Köymen. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları 2 cilt, Ankara. TÜRKMEN, Mustafa Nuri (2003), “XVII. Yüzyıl Sefer Menzillerinin Ekonomik Yönü Ve Esnafın Katkısı”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, C. XXII, S. 34, Ankara, s. 135-140. VEİNSTEİN, Gilles (1988), “Du Marche Urbain Au Marche du Camp: L’institution Ottomane des Orducu”, Dans Mellanges Proffesseur Robert Mantran. Derleyen: AbdelJelil Temimi. Zaghouan. YILMAZER, Ziya (2003), Topçular KâtibiAbdülkâdir (Kadri) Efendi Tarihi (Metin ve Tahlîl), 2 cilt, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Beşeri Bilimler Sayısı
Yazarlar

Yazar: Bülent ÇELİK

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarsos465715, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {113 - 124}, doi = {10.18026/cbayarsos.465715}, title = {OSMANLI SEFERLERİNDE ORDUCU ESNAFI}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Bülent} }
APA ÇELİK, B . (2018). OSMANLI SEFERLERİNDE ORDUCU ESNAFI. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (3), 113-124. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/39491/465715
MLA ÇELİK, B . "OSMANLI SEFERLERİNDE ORDUCU ESNAFI". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 113-124 <http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/39491/465715>
Chicago ÇELİK, B . "OSMANLI SEFERLERİNDE ORDUCU ESNAFI". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 113-124
RIS TY - JOUR T1 - OSMANLI SEFERLERİNDE ORDUCU ESNAFI AU - Bülent ÇELİK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 124 VL - 16 IS - 3 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi OSMANLI SEFERLERİNDE ORDUCU ESNAFI %A Bülent ÇELİK %T OSMANLI SEFERLERİNDE ORDUCU ESNAFI %D 2018 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 16 %N 3 %R %U
ISNAD ÇELİK, Bülent . "OSMANLI SEFERLERİNDE ORDUCU ESNAFI". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 3 (Eylül 2018): 113-124.