Year 2014, Volume 12, Issue 4, Pages 1 - 18 2015-01-21

TÜRKİYE’DEKİ BAKANLIKLARIN EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ALANINDAKİ FAALİYETLERİNİN YASAL BELGELER EŞLİĞİNDE ANALİZİ

Prof. Dr. Erdal TOPRAKÇI [1] , Araş. Gör. Ayşegül KADI [2]

411 392

The aim of this research is to determine the scientific and legal level of educational administration and supervision activities in Turkish ministries. Document analysis which is a qualitative research technique has been used for the study. The study has been conducted on data, collected from internet, based on inservice training regulations and internal supervision instructions of ministries. Descriptive analysis is used in data analysis process. In-service training regulations, that are examined, are evaluated under seven categories in terms of administration processes. These categories are; communicating, influencing, coordinating and evaluating. Internal supervision unit guidelines are evaluated under six categories which are; defining what to be supervised, preparations before supervision, defining the standards, data collection before supervision, cross-control of supervision data and standards, and reporting. The findings reveal that the most frequent in the administrative process is evaluating, and the least one is coordinating. The administrative processes are most cited by The Ministry of Health, but least by administrative The Ministry of Forest and Water Affairs. The ministries have cited the same supervision processes equally
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de, Bakanlıkların yürütmekte olduğu eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki faaliyetlerinin, ne düzeyde bilimsel ve yasalara uygun olduğunu belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma tekniklerinden belge (doküman) incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynakları; bakanlıkların internet ortamında ulaşılan hizmet içi eğitim yönetmelikleri ve iç denetim birimi yönergeleridir. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. İncelenen hizmet içi eğitim yönetmelikleri, yönetim süreci aşamaları açısından yedi kategori altında değerlendirilmiştir. Bu kategoriler; karar verme, planlama, örgütleme, eşgüdümleme, iletişim, etkileme ve değerlendirmedir. İç denetim birimi yönergeleri ise denetim süreci aşamaları açısından, denetlenecek olanın belirlenmesi, denetim öncesi hazırlıklar, standartların oluşturulması, denetimle ilgili verilerin toplanması, denetim verileri ile standartların karşılaştırılması, raporlaştırma olmak üzere altı kategori altında incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda; en fazla frekansa sahip yönetim süreci aşaması; değerlendirme, en az frekansa sahip olan eşgüdümleme aşamasıdır. Yönetmeliğinde yönetim süreci aşamalarına ilişkin ifadelere en çok yer veren bakanlık Sağlık Bakanlığı, en az yer veren bakanlık ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın olduğu görülmüştür. Bakanlıklar yönergelerinde denetim süreci ifadelerine eşit şekilde yer vermişlerdir.
 • AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI (2013). Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki, (http://eydb.aile.gov.tr/tr/21510/Baskanligimizin-Gorevleri adresinden 10.05.2013 tarihinde erişilmiştir ). ve Esaslarına İlişkin Yönerge
 • ANADOLU ÜNİVERSİTESİ,
 • (http://w2.anadolu.edu.tr/aos/kitap/IOLTP/2293/unite10.pdf adresinden 24.06.2014 tarihinde erişilmiştir.)
 • ATAK, M. ve ATİK, İ. (2007), “Örgütlerde Sürekli Eğitimin Önemi ve Öğrenen Örgüt Oluşturma Sürecine Etkisi”, Havacılık Ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 3(1), 63-70.
 • AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI (2014). Avrupa Birliği Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. (www.abgs.gov.tr/index.php?p=48716&l=1 adresinden 28.02.2014 tarihinde erişilmiştir ).
 • AYDIN, M. (2005), Eğitim Yönetimi, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara.
 • AYDIN, M. (2008), Çağdaş Eğitim Denetimi, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara.
 • BALCI, A. ve AYDIN, İ. (2003), Anadolu Öğretmen Liseleri İçin Eğitim Yönetimi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • BARNARD, C. (1938), The Functions of the Executive, Cambridge. Massachusets: Harvard University Press.
 • BAŞARAN, İ. ve ÇINKIR, Ş. (2012), Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ekinoks Yayıncılık, Ankara.
 • BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, (2013), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İç denetim Birimi Yönergesi ( http://icdenetim.sanayi.gov.tr/Files/Documents/ic-denetim-yonergesi- 11092012164051.pdf adresinden 10.05.2013 tarihinde erişilmiştir ).
 • BURSALIOĞLU, Z. (2002), Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • DUBRİN, A. J. (2012), Essentials of Management. South-Western, USA.
 • EKİZ, D. (2009), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, (2013), Enerji ve Tabi Kaynaklar (http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/3154/ETKB_Hizmet_Ici_Egitim_Yonergesi. pdf adresinden 10.05.2013 tarihinde erişilmiştir). Eğitim Yönetmeliği
 • ERTÜRK, S. (1979), Eğitimde Program Geliştirme, Yelkentepe Yayınları, Ankara.
 • FİDAN, N. (2012), Okulda Öğrenme ve Öğretme, Pegem Akademi, Ankara.
 • GEORGE, J. M. ve JONES, G. R. (2012), Understanding and Managing Organizational Behavior, Prentice Hall, New Jersey.
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, (2013), İçişleri Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim (internet Yönetmeliği 10.05.2013.http://egitim.icisleri.gov.tr/default_B0.aspx?id=786) TT:
 • KOONTZ, H. ve O’DONELL, C. (1972), Principles of Management: Ananalysis Manageral Functions, McGrawHill, New York.
 • KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, (2013a), Kütür ve Turizm Bakanlığı Hizmet (http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14961/turizm-bakanligi-hizmet-ici-egitim- İçi yonetmeligi.html adresinden 10.05.2013 tarihinde erişilmiştir). Yönetmeliği
 • KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, (2013b), Kütür ve Turizm Bakanlığı İç (http://teftis.kultur.gov.tr/TR,14745/kultur-ve-turizm-bakanligi-ic-denetim- Denetim birimi-baskanligi-.html adresinden 10.05.2013 tarihinde erişilmiştir).
 • LUTHANS, F. (2011), Organizational Behaviour: An Evidence- Based Approach, McGraw- Hill, New York.
 • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, (2013a), Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği (http://mevzuat.meb.gov.tr/html/51.html adresinden 10.05.2013 tarihinde erişilmiştir).
 • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, (2013b), Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Yönergesi (http://www.memurlar.net/haber/454476/ adresinden 06.02.2014 tarihinde erişilmiştir).
 • NEWMAN, W. (1985), Yönetim: İşletmelerde ve Kamu Yönetiminde Sevk ve İdare (Çev. Kenan Sürgit), Yetkin Yayını, Ankara.
 • SAĞLIK BAKANLIĞI (2013), Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hizmet-ici-egitim-yonetmeligi.html adresinden 10.05.2013 tarihinde erişilmiştir).
 • (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-9912/saglik-bakanligi
 • SARPKAYA, R. (2008), Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (Editör), Anı Yayıncılık, Ankara.
 • TOPRAKÇI, E. (2013), Sınıf Yönetimi, Pegem Yayınları, Ankara.
 • TORTOP, N. (1982), Yönetim Bilimi, Yargı Yayınevi, Ankara.
 • T.C. ANAYASASI, (1982), (http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm adresinden 10.10.2013 tarihinde erişilmiştir.)
 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2011), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Prof. Dr. Erdal TOPRAKÇI

Author: Araş. Gör. Ayşegül KADI

Bibtex @ { cbayarsos53852, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar University}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {1 - 18}, doi = {10.18026/cbusos.34980}, title = {TÜRKİYE’DEKİ BAKANLIKLARIN EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ALANINDAKİ FAALİYETLERİNİN YASAL BELGELER EŞLİĞİNDE ANALİZİ}, key = {cite}, author = {TOPRAKÇI, Prof. Dr. Erdal and KADI, Araş. Gör. Ayşegül} }
APA TOPRAKÇI, P , KADI, A . (2015). TÜRKİYE’DEKİ BAKANLIKLARIN EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ALANINDAKİ FAALİYETLERİNİN YASAL BELGELER EŞLİĞİNDE ANALİZİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (4), 1-18. DOI: 10.18026/cbusos.34980
MLA TOPRAKÇI, P , KADI, A . "TÜRKİYE’DEKİ BAKANLIKLARIN EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ALANINDAKİ FAALİYETLERİNİN YASAL BELGELER EŞLİĞİNDE ANALİZİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2015): 1-18 <http://dergipark.gov.tr/cbayarsos/issue/4077/53852>
Chicago TOPRAKÇI, P , KADI, A . "TÜRKİYE’DEKİ BAKANLIKLARIN EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ALANINDAKİ FAALİYETLERİNİN YASAL BELGELER EŞLİĞİNDE ANALİZİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2015): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DEKİ BAKANLIKLARIN EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ALANINDAKİ FAALİYETLERİNİN YASAL BELGELER EŞLİĞİNDE ANALİZİ AU - Prof. Dr. Erdal TOPRAKÇI , Araş. Gör. Ayşegül KADI Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18026/cbusos.34980 DO - 10.18026/cbusos.34980 T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 12 IS - 4 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - doi: 10.18026/cbusos.34980 UR - https://doi.org/10.18026/cbusos.34980 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKİYE’DEKİ BAKANLIKLARIN EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ALANINDAKİ FAALİYETLERİNİN YASAL BELGELER EŞLİĞİNDE ANALİZİ %A Prof. Dr. Erdal TOPRAKÇI , Araş. Gör. Ayşegül KADI %T TÜRKİYE’DEKİ BAKANLIKLARIN EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ALANINDAKİ FAALİYETLERİNİN YASAL BELGELER EŞLİĞİNDE ANALİZİ %D 2015 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 12 %N 4 %R doi: 10.18026/cbusos.34980 %U 10.18026/cbusos.34980
ISNAD TOPRAKÇI, Prof. Dr. Erdal , KADI, Araş. Gör. Ayşegül . "TÜRKİYE’DEKİ BAKANLIKLARIN EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ALANINDAKİ FAALİYETLERİNİN YASAL BELGELER EŞLİĞİNDE ANALİZİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 4 (January 2015): 1-18. https://doi.org/10.18026/cbusos.34980