Year 2018, Volume 7, Issue 4, Pages 408 - 427 2018-12-31

Investigation of Pre-School Education Teachers' Opinions Concerning Children's Rights and Children Participation Rights
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Hakları ve Çocuk Katılım Hakkına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

İshak KOZİKOĞLU [1]

73 145

The aim of this study is to determine pre-school teachers’ opinions concerning children's rights and children participation rights. The study, with data being gathered via mixed method, was conducted with 103 pre-school teachers working in Van province. In this study, “Early Childhood Teachers’ Children Participation Rights Belief Scale" and “semi-structured interview form” were used for data collection. The data were analyzed with descriptive statistics and descriptive analysis. As a result of this study, it was determined that teachers support children's rights of expressing their views at very high level, while they support children’s rights of participation in decision-making processes that affect them at moderate level. In the interviews with teachers, it was concluded that majority of teachers emphasize the rights to live, development, protection and participation rights when they refer to children's rights.  With regard to children's participation rights, it was concluded that teachers mainly emphasized students' rights to freely express their views and participate in decision-making processes related to them. It was concluded that teachers' activities in pre-school period concerning children's rights and their participation rights are in accordance with the nature of the child's learning process. It was determined that the most important problem that teachers face while teaching children their rights and ensuring their participation rights is because of the traditional attitude of families. In addition, it was concluded that teachers face problems because of children's cognitive/developmental characteristics, having difficulty in expressing themselves or being shy. Seminars, conferences, trainings, etc. for raising awareness of families and teachers on children's rights and children participation rights may be proposed.

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin çocuk hakları ve çocuk katılım hakkına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Karma yöntemin kullanıldığı araştırma, Van ilinde görev yapan 103 okul öncesi öğretmeniyle yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak, "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların Katılım Haklarına Yönelik İnançları Ölçeği" ve yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler; betimsel istatistikler ve betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin çocukların görüşlerini özgürce ifade etme haklarına çok yüksek düzeyde, çocukların kendileriyle ilgili karar alma süreçlerine katılım hakkına ise orta düzeyde katıldıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde öğretmenlerin çoğunun çocuk hakları denilince yaşamsal haklar, gelişme hakları, korunma hakları ve katılım haklarına vurgu yaptıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin çocuk katılım haklarına ilişkin en çok çocukların görüşlerini serbestçe ifade etmeleri ve kendileriyle ilgili karar alma süreçlerine katılma haklarını belirttikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin çocuk hakları ve çocuk katılım hakları konusundaki uygulamalarının okul öncesi dönemde öğrenmenin doğasına uygun şekilde gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin çocuklara haklarını öğretirken ve çocukların katılım hakkını sağlarken en çok ailelerin geleneksel tutumundan dolayı sorun yaşadıkları belirlenmiştir. Ayrıca, okul öncesi öğretmenlerinin çocukların bilişsel/gelişimsel özellikleri, kendilerini ifade etmede zorlanmaları veya çekingen davranmalarından kaynaklı sorun yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Çocuk hakları ve çocuk katılım haklarına ilişkin ailelerin ve öğretmenlerin bilinçlendirilmesine yönelik seminerler, konferanslar, eğitimler vb. etkinliklerin gerçekleştirilmesi önerilebilir.

 • Adhikari, H. (2016). Children’s participation decision making process in the family affairs of female commercial sex workers (FCSWS) and its’ impact. Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences, 8(1), 99-111.
 • Akyüz, E. (2015). Ulusal ve uluslar arası hukukta çocuk haklarının ve güvenliğinin korunması. Ankara: Milli Eğitim Basım Evi.
 • Atay, M. (2009). Okullarda eğitimin amacı, yöntemi ve içeriği. In Tüzün, E. (Ed.), Eğitim hakkı ve eğitimde haklar: Uluslararası insan hakları belgeleri ışığında ulusal mevzuatın değerlendirilmesi, 101-148.
 • Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi. (2009). Birleşmiş milletler çocuk hakları komitesinin çocuk haklarına dair sözleşmeye ilişkin genel yorumları 2008-2011. Ankara: Uluslararası Çocuk Merkezi ICC Çocuk Hakları Serisi 10.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (21. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Creswell, J. W. (2014). Research design. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. USA: Sage publications Inc.
 • Darling, L. F. (2004). Teaching human rights in elementary classrooms: A literary approach. Canadian Social Studies, 39(1).
 • Darling-Hammond, L., & Bransford, J. (2005). Preparing teachers for a changingworld: What teachers should learn and be able to do. San Francisco, CA:John Wiley & Sons.
 • Davies, L., Williams, C., Yamashita, H., & Ko Man-Hing, A. (2006). Inspiring schools impact and outcomes: Taking up the challenge of pupil participation. Carnegie Young People Initiative & Esmee Fairbairn Foundation.
 • Didilica, D. (2011). Children’s right to participation: A European perspective. Children’s European Citizenship - New series, 1(1). Dinç, B. (2015). Okulöncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların ebeveynlerinin çocuk hakları eğitimi konusundaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 3(1), 7-25.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. USA: The McGraw-Hill Companies, Inc. Franklin, B. (1993). Çocuk hakları. İstanbul: Ayrıntı Yayıncılık.
 • Gözütok, D. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Ekinoks Yayıncılık.
 • Hart, R. A. (2016). Çocukların katılımı: Kuram ve uygulamada toplum gelişimi ve çevre korumasında genç yurttaşları içermek. Ankara: Nobel Yayıncılık. Hill, M., Davis, J., Prout, A. & Tisdall, K.(2004). Moving the participation agenda forward. Children & Society, 18(2), 77-96.
 • Hodgkin, R., & Newell, P( 2002). Implementation handbook on the rights of the child (2nd edition). New York: UNICEF.
 • Karaman-Kepenekçi, Y. (2000). İnsan hakları eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kor, K. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin çocuk hakları konusundaki görüşlerinin belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Leblebici, H. ve Çeliköz, N. (2015). Öğretmen adaylarının çocuk haklarına yönelik tutumları. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(1), 307-318.
 • MacNaughton, G., Hughes, P., & Smith, K. (2007). Young children’s rights and public policy: Practices and possibilities for citizenship in the early years. Children and Society, 21(6), 458- 469.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Neslitürk, S. ve Ersoy, F. (2007). Okulöncesi öğretmen adaylarının çocuk haklarının öğretimine yönelik görüşleri, Eğitimde Kuram ve Uygulama. 3(2), 245–257.
 • Paddison, R., Docherty, I. W., & Goodlad, R. (2008). Responsible participation andhousing: Restoring democratic theory to the scene. Housing Studies, 23(1), 129-147.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. USA: Sage Publications, Inc.
 • Polat, B. D., Ersoy, Ö. A. ve Toran, M. (2017). Çocuk katılımı farkındalık ölçeği (ÇKFÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1(2), 186-215.
 • Quennerstedt, A. (2011). The construction of children’s rights in education- A research synthesis. The International Journal of Children’s Rights, 19(18), 661-678.
 • Senemoğlu, N. (2001). Çocuk hakları, çalışan çocuklar ve eğitim sorunları. Milli Eğitim Dergisi, 151.
 • Shier, H. (2001). Pathways to participation: Openings, opportunities and obligations. Children & Society, 15(2), 107-117.
 • Talay, İ., Aslan, F. ve Belkayalı, N. (2010). Okul öncesi eğitim kurumlarında doğa dostu ve çocuk katılımı temelli dış mekan tasarım yaklaşımları bir proje önerisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1), 317-322.
 • Trent, A., Cho, J., Rios, F., & Mayfield, K. (2010). Democracy in teacher education:Learning from preservice teachers’ understandings and perspectives. Education in a Democracy: A Journal of the NNER, 2, 183-210.
 • Tuna, C. (2015). Early childhood teachers’ beliefs towards participation rights of children (Doctoral dissertation). Ankara: Middle East Technical University, Department of Early Childhood Education.
 • Tüzün, I. ve Sarıısık, Y. (2015). Türkiye’de okullarda çocuk katılımı: Durum analizi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: 497.
 • Uçuş, Ş. ve Şahin, A. E. (2012). Çocuk hakları sözleşmesine yönelik öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin görüşleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 25-41.
 • UNICEF, (2008). Önce çocuklar. Ankara: UNICEF.
 • UNICEF. (2009). Dünya çocuklarının durumu. UNICEF.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-3772-4179
Author: İshak KOZİKOĞLU (Primary Author)
Institution: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { cije445110, journal = {Cumhuriyet International Journal of Education}, issn = {}, eissn = {2147-1606}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {408 - 427}, doi = {10.30703/cije.445110}, title = {Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Hakları ve Çocuk Katılım Hakkına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KOZİKOĞLU, İshak} }
APA KOZİKOĞLU, İ . (2018). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Hakları ve Çocuk Katılım Hakkına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 7 (4), 408-427. DOI: 10.30703/cije.445110
MLA KOZİKOĞLU, İ . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Hakları ve Çocuk Katılım Hakkına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Cumhuriyet International Journal of Education 7 (2018): 408-427 <http://dergipark.gov.tr/cije/issue/41982/445110>
Chicago KOZİKOĞLU, İ . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Hakları ve Çocuk Katılım Hakkına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Cumhuriyet International Journal of Education 7 (2018): 408-427
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Hakları ve Çocuk Katılım Hakkına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi AU - İshak KOZİKOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30703/cije.445110 DO - 10.30703/cije.445110 T2 - Cumhuriyet International Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 408 EP - 427 VL - 7 IS - 4 SN - -2147-1606 M3 - doi: 10.30703/cije.445110 UR - https://doi.org/10.30703/cije.445110 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet International Journal of Education Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Hakları ve Çocuk Katılım Hakkına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %A İshak KOZİKOĞLU %T Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Hakları ve Çocuk Katılım Hakkına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %D 2018 %J Cumhuriyet International Journal of Education %P -2147-1606 %V 7 %N 4 %R doi: 10.30703/cije.445110 %U 10.30703/cije.445110
ISNAD KOZİKOĞLU, İshak . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Hakları ve Çocuk Katılım Hakkına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Cumhuriyet International Journal of Education 7 / 4 (December 2019): 408-427. https://doi.org/10.30703/cije.445110