Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 1, Sayfalar 247 - 271 2018-06-30

Toplumsal Uzlaşıda Devlet Yönetimi ile Toplum Arasındaki Fren-Denge Unsuru: Sivil Toplum Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme

Konur Alp DEMİR [1]

146 441

Toplumsal uzlaşıyı her ülkenin mutlak bir biçimde arzuladığı ideal bir kavram şeklinde değerlendirmek yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. Bu idealin vardığı sonuç ise huzurlu bir toplum yapısından refah devletine geçiş ve refah devletin de uluslararası alanda saygın bir konuma yükselmesidir. Toplum içerisinde var olan farklılıkların toplumsal uzlaşmanın önünde bir engel olarak görülmesi farklılıklardan elde edilebilecek değerlerin ortaya çıkamamasına sebep olmaktadır. Bu değerleri en iyi biçimde savunan, muhafaza eden ve gelecek nesillere taşıma yeterliliği bulunan kurum ise sivil toplumdur. Bu çalışmanın çıkış noktası devletin faaliyetlerini gerçekleştirirken devlet kurumları ve hukuk sisteminin dışında fren-denge unsurlarının olması gerekliliği görüşüdür. Bu kapsamda bu görüşün somutlaşmış biçimi olarak sivil toplum kuruluşları ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada toplumsal uzlaşının sağlanmasında sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşen görevleri ve gelecekte üstlenebilecekleri misyonları yerli ve yabancı literatür kullanılarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu çalışmada farklı kimlikler üzerinden hareketle sivil toplumun neliğine değil, nedenliğine vurgu yapılmaya çalışılacaktır. Bu çalışmadan beklenen nihai sonuç devlet yönetimi ile toplum arasında iletişimi sağlayan ve toplumsal uzlaşının motor gücü olarak kabul edilen sivil toplum kuruluşlarının bu alandaki yönetsel etkinliklerini ve önemini vurgulamaktır.


Çoğulculuk, Devlet Yönetimi, Sivil Toplum, Toplumsal Uzlaşma, Yönetim
  • Aka, Assiye (2012). “Kimliği Farklı Boyutlar Üzerinden Okuma: Çanakkale İli Örneği”, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 1, Haziran, s. 1-24. Alzate, Mónica; José Manuel Sabucedo and Mar Durán (2013). “Antecedents of The Attitude Towards Inter-group Reconciliation In a Setting of Armed Conflict”, Psicothema, Volume: 25, Number: 1, pp.61-66. Androff, David K. (2012). “Reconciliation in a Community-Based Restorative Justice Intervention”, The Journal of Sociology & Social Welfare, December, Volume: 39, Number: 4, pp. 73-96. Ateş, Mustafa (2005). “Avrupa’da Sosyal Diyalogun Kurumsal Yapısı: AB Ekonomik ve sosyal Komitesi”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 5, No: 1, Güz, ss. 45-66. Avcıoğlu, Gürcan Şevket (2011). “Yapısal Kimlikten Seçimlik Kimliğe; Kimliğin Medya Aracılığıyla Yeniden Üretimi”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, s. 359-370. Barry, Norman (2005). “Klasik Liberalizm ve Sivil Toplum”, Sivil Toplum ve Demokrasi, Kaknüs Yayınları, İstanbul, s. 55-60. Canatan, Kadir (2009). “Avrupa Toplumlarında Çokkültürcülük: Sosyolojik Bir Yaklaşım”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 6, s. 80-97. Caniklioğlu, Meltem Dikmen (2007). Sivil Toplum ve Türkiye Demokrasisindeki İzdüşümleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara. Conolly, William Eugene (1995). Kimlik ve Farklılık, Siyasetin Açmazlarına Dair Demokratik Çözüm Önerileri, (Çeviren: Ferma Lekesizalın), Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Cooper, Matthewa; Irwin S. Bernstein ve Charlotte K. Hemelrijk (2005). “Reconciliation and Relationship Quality in Assamese Macaques (Macaca assamensis)”, American Journal of Primatology, Volume: 65, Issue: 3, March, pp. 269-282. Çaha, Ömer (2012). Aşkın Devletten Sivil Topluma, 5. Baskı, Orion Yayınevi, Ankara. Çaha, Ömer (2005). “Sivil Toplum Üstüne”, Sivil Toplum ve Demokrasi, Kaknüs Yayınları, İstanbul, s. 9-22. Çukurçayır, Mehmet Akif (2012). Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi, 4. Baskı, Çizgi Kitabevi, Konya. Dereli, Toker (1997). “Sosyal Diyalog: Ekonomik ve Sosyal Konsey Hakkında”, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Cilt 8, Sayı 27, Kış, s. 113-130. Dinç, Cengiz (2011). “Avrupa Kimliği: Çatışan Perspektifler, Güncel Değerlendirmeler ve Endişeler”, Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 9, Kış, s. 31-58. Doğan, İlyas (2002). Özgürlükçü ve Totaliter Düşünce Geleneğinde Sivil Toplum, 1. Baskı, Alfa/Aktüel Kitabevi, İstanbul. Dursun, Davut (2012). Siyaset Bilimi, Gözden Geçirilmiş 6. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul. Düzgün, Şaban Ali (2015). “Bir Arada Yaşamanın Ahlakî ve Felsefi Temelleri”, Kelâm Araştırmaları Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, s. 583-592. Erdoğan, Mustafa (2006). “Sivil Demokratik ve Uzlaşmacı Yeni Bir Anayasa”, Liberal Düşünce Dergisi, Cilt: 11, No: 44, Güz, s. S. 167-172.
  • Ergil, Doğu (1998). “Toplumsal Uzlaşma ve Hoşgörü”, ADEOB (Adana Eczacı Odası Bülteni), (Eczacı Odası Yayınları), Temmuz, s. 8-10. <http://e-kutuphane.teb.org.tr/pdf/eczaciodasiyayinlari/adeob-temm98/3.pdf> (Erişim Tarihi: 30.06.2017). Ergil, Doğu (1995). “Çokkültürlülük ve Çokdillilik”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 50, Sayı: 3, s. 159-165. Erincik, Selçuk (2011). “Kimlik ve Çokkültürcülük Sorunu”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 52, Sayı: 1, s. 219-24. Ersöz, Halit Yunus (2008). AB ve Türkiye'de Sosyal Diyalogun Gelişimi, İstanbul Ticaret Odası Sosyal Yayınları, Yayın No: 2008-40, İstanbul, 2008. Falay, Nihat (2014). “Kamusal Alanın Oluşumu, Dönüşümü ve İktisadi Boyut”, Journal of Life Economics, Sayı: 2, s. 51-70. Gül, Hüseyin, Hakan Mehmet Kiriş, Nilüfer Negiz ve İsmail Gökdayı (2014). Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay Yayıncılık, Ankara. Günay, Mustafa (2010). “Çokkültürlülük Gerçeği ve Türkiye”, Kaygı (Uludağ Üniversitesi Felsefe) Dergisi, Sayı: 14, s. 141-151. Gündoğan, Ali Osman (2002). “Çoğulculuk Ve Değer Bunalımı”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 8, s. 95-103. Güneş, Mehmet (2013). “Kamu Hizmetlerinde Çoğulculuğun Kimlikle İnşası”, Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, s. 95-116. Kalaycı, Nazile (2013). “Farklılıkların Temsili Sorunu ve Kamusal Alan”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 46, Sayı: 4, Aralık 2013, s. 1-25. Karaca, Mehmet (2012). “Farklılaşma, Bütünleşme ve Birlikte Yaşama Üzerine”, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 18, s. 226-238. Karadağ, Ahmet (2003). “Kamusal Alan Modelleri: Çoğulcu Perspektiften Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 58, Sayı: 3, s. 171-195. Karaduman, Sibel (2010). “Modernizmden Postmodernizme Kimliğin Yapısal Dönüşümü”, Journal of Yasar University, Cilt: 17, Sayı: 5, s. 2886-2899. Kayhan, Necati (2007). “AB Sürecinde Türkiye’de Sosyal Diyalog Alanındaki Gelişmeler”, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 6 ve Cilt: 21, Sayı: 1, Mayıs/Ağustos, s. 61- 79. Keane, John (2004). “Giriş”, Sivil Toplum ve Devlet Avrupa’da Yeni Yaklaşımlar, (Derleyen: John Keane), 1. Baskı, Yedi Kıta Yayınları, Ankara, s. 9-44. Keyman, E. Fuat (2005). “Kamusal alan, Sivil Toplum ve Demokrasi”, Sivil Toplum ve Demokrasi, Kaknüs Yayınları, İstanbul, s. 99-122. Kumar, Krishna (1999). “Promoting Social Reconciliation In Postconflict Societies - Selected Lessons From USAID’s Experience”, USAID Program and Operations Assessment Report No. 24, Publisher (Washington, DC: United States Agency for International Development), http://www.oecd.org/derec/unitedstates/35112635.pdf, (Erişim Tarihi: 01.12.2015). Mazur, Barbara (2010). “Cultural Diversity in Organisational Theory and Practice”, Journal of Intercultural Management, Volume: 2, Number: 2, November, pp. 5-15. Momin, Abdurrahman (2010). “Çoğulculuk ve Çokkültürcülük: İslami Bir Bakış Açısı” , Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 38, 2010/1, s. 203-230. Özdemir, Gürbüz (2013). “Farklılıkların Kesiştiği Coğrafyalar İçin Bir Öneri: Radikal Demokrasi”, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:20, Sayı:1, s. 73-93. Özkalp, Enver (2011). Sosyolojiye Giriş, Gözden Geçirilmiş 19. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa. Özker, Niyazi (2014). “Kamusal Karar Alma Süreçlerinde Sosyal Tercih Duyarlılığı ve Sürece İlişkin Yapısal Çözümlemeler”, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, s. 1-18. Pless, Nicola M. & Thomas Maak (2004). “Building an Inclusive Diversity Culture: Principles, Processes and Practice”, Journal of Business Ethics, Volume: 54, Issue: 2, October, pp. 129-147. Reitz, Jeffrey G. (2009). “Assassing Multiculturalism as a Behavioural Theory”, Multiculturalism and Social Cohesion: Potentials and Challenges of Diversity, Jeffrey G. Reitz, Raymond Breton, Karen Kisiel Dion, Kenneth L. Dion, Springer, Netherlands , pp. 1-47. (Jeffrey G. Reitz, Raymond Breton, Karen K. Dion, and Kenneth L. Dion, Multiculturalism and Social Cohesion: Potentials and Challenges of Diversity, Springer, 2009.) Rosado, Caleb (1997). “Toward a Definition of Multiculturalism”, <http://www.rosado.net/pdf/Def_of_Multiculturalism.pdf>, (Erişim Tarihi: 19.06.2017). Rosanvallon, Pierre (2004). “Toplumsal Görünürlüğün Çöküşü”, Sivil Toplum ve Devlet Avrupa’da Yeni Yaklaşımlar, (Derleyen: John Keane), 1. Baskı, Yedi Kıta Yayınları, Ankara, s. 223-245. Sarıbay, Ali Yaşar (2014). Postmodernite Sivil Toplum ve İslam, Sentez Yayıncılık, Bursa. Sayın, Zeynep B. (2006). “Batı Modernizmi İslâm Fundamentalizmi”, Medeniyetler Çatışması, Samuel P. Huntington (ve diğerleri), (Derleyen: Murat Yılmaz), 10. Baskı, Vadi Yayınları, Ankara, s. 519-525. Tatar, Hüsniye Canbay (2012). “Batının Kimlik İnşasında Ötekinin Yeri”, Karadeniz (Black Sea-Черное Море) Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 14, s. 91-102. Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük, <http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts>, (Erişim Tarihi: 01.06.2017). Türkkahraman, Mimar (2009). “Teorik ve Fonksiyonal Açıdan Toplumsal Kurumlar ve Kurumlararası İlişkiler, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, s.25-46. Türköne, Mümtaz’er (2013). Siyaset, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Yeni Baskı, Etkileşim Yayınları, İstanbul. Türköne, Mümtaz’er (2005). “Devletli Sivil Toplum”, Sivil Toplum ve Demokrasi, Kaknüs Yayınları, İstanbul, s. 89-98. Uhlin, Anders (2006). Post-Soviet Civil Society Democratization in Russia and the Baltic States, Routledge Taylor & Francis Group, New York. Vatandaş, Celalettin (2001). Çok Kültürlü Bir Yapıda Toplumlar ve Ulusal Etnik Kimlikler (Kanada Örneği), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, Aralık, s. 101-116. Yanık, Celalettin (2013). “Etnisite, Kimlik ve Milliyetçilik Kavramlarının Sosyolojik Analizi”, Kaygı (Uludağ Üniversitesi Felsefe) Dergisi, Sayı: 20, s. 225-238. Yıldız, Süleyman (2007). “Kimlik ve Ulusal Kimlik Kavramlarının Toplumsal Niteliği”, Millî Folklor Dergisi, Yıl: 19, Sayı: 74, s. 9-16. Yılmaz, Hüseyin, (2001). “Toplumsal Barışa Katkısı Açısından Yaygın Din Eğitimi Kurumları”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, s. 1-26.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi Haziran 2018
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Konur Alp DEMİR
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ckuiibfd332080, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {247 - 271}, doi = {}, title = {Toplumsal Uzlaşıda Devlet Yönetimi ile Toplum Arasındaki Fren-Denge Unsuru: Sivil Toplum Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {DEMİR, Konur Alp} }
APA DEMİR, K . (2018). Toplumsal Uzlaşıda Devlet Yönetimi ile Toplum Arasındaki Fren-Denge Unsuru: Sivil Toplum Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 8 (1), 247-271. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd/issue/38041/332080
MLA DEMİR, K . "Toplumsal Uzlaşıda Devlet Yönetimi ile Toplum Arasındaki Fren-Denge Unsuru: Sivil Toplum Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 (2018): 247-271 <http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd/issue/38041/332080>
Chicago DEMİR, K . "Toplumsal Uzlaşıda Devlet Yönetimi ile Toplum Arasındaki Fren-Denge Unsuru: Sivil Toplum Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 (2018): 247-271
RIS TY - JOUR T1 - Toplumsal Uzlaşıda Devlet Yönetimi ile Toplum Arasındaki Fren-Denge Unsuru: Sivil Toplum Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme AU - Konur Alp DEMİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 247 EP - 271 VL - 8 IS - 1 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi Toplumsal Uzlaşıda Devlet Yönetimi ile Toplum Arasındaki Fren-Denge Unsuru: Sivil Toplum Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme %A Konur Alp DEMİR %T Toplumsal Uzlaşıda Devlet Yönetimi ile Toplum Arasındaki Fren-Denge Unsuru: Sivil Toplum Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme %D 2018 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD DEMİR, Konur Alp . "Toplumsal Uzlaşıda Devlet Yönetimi ile Toplum Arasındaki Fren-Denge Unsuru: Sivil Toplum Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 / 1 (Haziran 2018): 247-271.