Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 1, Sayfalar 113 - 140 2018-06-30

Banka Çalışanlarının Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Tutumları

Bahar SUVACI [1] , Didem PAŞAOĞLU BAŞ [2]

138 183

Çalışmanın amacı, banka çalışanlarının benimsemiş olduğu sınırsız ve çok yönlü kariyer tutumlarının belirlenmesi ve bu kariyer tutumlarının yaş, cinsiyet, medeni durum gibi demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğinin ortaya konulmasıdır. Bu amaçla Türkiye’de faaliyet gösteren ve ülkenin her bölgesinde şubeleri bulunan üç özel bankada (Albaraka Türk, HSBC ve Türkiye Finans) toplam 1224 çalışanının kariyer tutumları incelenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla verilere faktör analizi uygulanmıştır. Katılımcıların kategorik özelliklerine göre sergiledikleri kariyer tutumlarının farklılık gösterip göstermediği fark testleri (t ve ANOVA) kullanılarak belirlenmiştir. Sonuç olarak tüm katılımcılar sınırsız ve çok yönlü kariyer tutumu sergilemektedir. Bu tutumlar cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. Ancak yaş, medeni durum, pozisyon gibi diğer değişkenlere göre kariyer tutumları farklılık göstermektedir. 

Banka; Kariyer Tutumları; Sınırsız Kariyer; Çok Yönlü Kariyer
 • Kaynakça Arthur, Michael.B. & Rousseau, Denise M. (1996). The Boundaryless Career: A New Employment Principle for A New Organizational Era. New York: Oxford University Press.
 • Baruch, Yehuda (2014). The Development and Validation of A Measure For Protean Career Orientation. The International Journal of Human Resource Management, 1-22, 2702-2723.
 • Baruch, Yehuda. (2006). Career Development in Organizations and Beyond: Balancing Traditional and Contemporary Viewpoints. Human Resource Management Review 16, 125–138.
 • Baruch, O.Kaspi (2016). Motivational Orientation as A Mediator in The Relationship Between Personality and Protean and Boundaryless Careers. European Management Journal, 34, 182-192.
 • Briscoe, Jon P., Hall, Douglas T., & DeMuth, Rachel L.Frautschay (2006). Protean and Boundaryless Careers: An Empirical Exploration. Journal of Vocational Behavior, 69, 30-47.
 • Briscoe, Jon P. & Douglas T. Hall (2006a). The Interplay of Boundaryless and Protean Careers: Combinations and Implications. Journal of Vocational Behavior, 69(1), 4-18.
 • Böke, Kaan (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Editör: Böke, K. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Currie, Graeme, Tempest, Sue & Starkey, Ken (2006). New Careers for Old? Organizational and Individual Responses to Changing Boundaries. International Journal of Human Resource Management, 17 (4), 755-74.
 • Çakmak-Otluoğlu, Övgü (2012). Protean And Boundryless Career Attitudes and Organizational Commitment: The Effects of Perceived Supervisor Support. Journal of Vocational Behavior, 80, 638-646.
 • Çetin, Fatih, Hazır, Köksal & Basım, H.Nejat (2013). Destekleyici Örgüt Kültürü ile Örgütsel Psikolojik Sermaye Etkileşimi: Kontrol Odağının Aracılık Rolü. H.Ü. İİBF Dergisi, 31(1), 31-52.
 • Çetin, Canan & Karalar, Serol (2016). X,Y Ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 157-197.
 • Dikili, Ali (2012). Yeni Kariyer Yaklaşımlarına İlişkin Değerlendirmeler. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 17(2), 473-484.
 • Direnzo, Marco S., Greenhouse, Jeffrey H. & Weer, Christy H. (2015). Relationship Between Protean Career Orientation and Work-Life Balance: A Resource Perspective. Journal of Organizational Behavior, 36, 538- 560.
 • Eby, Lillian T., Butts, Marcus, & Lockwood, Angie (2003). Predictors of Success in the Era of the Boundaryless Career. Journal of Organizational Behavior, 24, 689-708.
 • Enache, Mihaela, Gonzalez, Ines, Castillo, David & Lordan, Oriol (2012). Protean and Boundryless Career Attitudes Scale: Spanish Translation and Validation. Intangible Capital, 8(1), 1-16.
 • Erdoğmuş, Nihat (2003). Kariyer Geliştirme: Kuram Ve Uygulama. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Erdoğmuş, Nihat & Koçer, Sevim (2009). Televizyon Yayıncılığı Sektöründe Çalışan Profesyonellerin Kariyerinin ‘Sınırsız Kariyer Kuramı’ Açısından İncelenmesi. 7.Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, ss.1469-1479.
 • Erdoğmuş, Nihat & Aytekin, İhsan (2012). Kültürün Psikolojik Hareketliliğe Etkisi: Türk Ve Kanadalı Akademisyenlerin Karşılaştırılmalı Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2521-2540.
 • Granrose, Cherlyn Skromme (2007). Gender Differences İn Career Perceptions İn The People’s Republic of China. Career Development International, 12(1), 9-27.
 • Gunz, Hugh, Evans, Martin & Jalland, Michael R. (2000). Career Boundaries in A Boundaryless World. Ed. M. Peiperl, M. Arthur, R. Goffee ve T. Morris, Career Frontiers: New Conceptions of Working Lives, Oxford: Oxford University, 24-53.
 • Hall, Douglas T. (1976). Careers in Organizations. Pacific Palisades, CA: Goodyear.
 • Hall, Douglas T. & Jonathan E. Moss, (1998). The New Protean Career Contract: Helping Organizations and Employees Adapt. Organizational Dynamics, 26(3), 22-37.
 • Hall, Douglas T. (2004). The Protean Career: A Quarter-Century Journey. Journal of Vocational Behavior, 65, 1-13.
 • Harley, Sandra, Muller-Camen, Michael & Collin, Audrey (2004). From Academic Communities to Managed Organizations: The Implications for Academic Careers in UK and German Universities. Journal of Vocational Behavior, 64, 329-345.
 • Inkson, Kerr (2006). Protean and Boundaryless Career as Metaphors. Journal of Vocational Behaviour, 69(1), 48-63.
 • Kale, Emine ve Özer, Selda (2012). İşgörenlerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Tutumları: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 7(2), 173-196.
 • Kanbur, Aysun (2014). Çalışanların, Sınırsız Ve Değişken Kariyer Yolculuğunda İşkolikliğin Rolü Üzerine Bir Araştırma. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2), 27-58.
 • Kanten, Pelin, Kanten, Selahattin ve Yeşiltaş, Murat (2015). New Career Management Approaches: Boundaryless Career and Dual Ladder Career Path. Multidisciplinary Academic Conferences on Economics, Management and Marketing in Prag, Çek Cum., 4-6 Aralık 2015, ss. 10-16.
 • Koçer, Sevim (2015). Ulusal Basın Köşe Yazarlarının Kariyerlerinin Sınırsız Kariyer Yaklaşımı Açısından İncelenmesi. Global Media Journal TR Edition, 6(11), 305-338.
 • Lin, Yi-chun (2015). Are You a Protean Talent? The Influence of Protean Career Attitude, Learning-Goal Orientation and Perceived Internal and External Employability. Career Development International, 20(7), 753-772.
 • Mainiero, Lisa A., & Sullivan, Sherry E. (2005). Kaleidoscope Careers: An Alternate Explanation for The ‘‘Opt-Out” Revolution. Academy of Management Executive, 19(1), 106–123.
 • Maslow, A.H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50(14), 370-396.
 • McDonald, Paula, Brown, Kerry & Bradley, Lisa (2005). Have Traditional Career Paths Given Way to Protean Ones? Evidence from Senior Managers in The Australian Public Sector. Career Development International, 10(2), 109-129
 • Onay, Meltem & Vezneli, Zeynep (2012). Sınırsız ve Çok Yönlü Kariyer: Akademisyenlerin Kariyer Yaşamı. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1), 193-202.
 • Pang, Mary, Chua, Bee-Leng & Chu, Chris W.L. (2008). Learning to Stay Ahead in an Uncertain Environment. The International Journal of Human Resource Management, 19(7), 1383-1394.
 • Rousseau, Denise M. & Arthur, Michael B. (1999). The Boundaryless Human Resource Function: Building Agency and Community in The New Economic Era. Organizational Dynamics, Spring, pp.7-18
 • Seçer, Barış & Çınar, Efe (2011). Bireycilik ve Yeni Kariyer Yönelimleri. Yönetim ve Ekonomi, 18(2), 49-62.
 • Segers, Jesse, Inceoglu, İlke, Vloeberghs, Daniel, Bartram, Dave & Henderickx, Erik (2008). Protean and Boundaryless Careers: A Study On Potential Motivators. Journal of Vocational Behavior 73(2), 212–230.
 • Seymen, Aytemiz, Oya (2004). Geleneksel Kariyerden, Sınırsız Ve Dinamik/ Değişken Kariyere Geçiş: Nedenleri Ve Sonuçları Üzerine Yazınsal Bir İnceleme. Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, XXIII(1), 79-114.
 • Supeli, Abas & Creed, Peter (2016). The Longitudinal Relationship Between Protean Career Orientation and Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Intention-To-Quit. Journal of Career Development, 43(1), 66-80.
 • Türkmen, Mustafa & Yıldız, Kadir (2012). Çalışma Hayatında Sınırsız ve Çok Yönlü Kariyer Yönetimi. Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 7(1), 4-17.
 • Wiersma, Marjo Lips & McMorland, Judith (2006). Finding Meaning and Purpose in Boundaryless Careers: A Framework for Study and Practise. Journal of Humanistic Psychology, 46(2), 147-167.
 • Volmer, Judith & Spurk, Daniel (2011). Protean and Boundryless Career Attitudes: Relationship with Subjective and Objective Career Success. ZAF, 43, 207-218.
 • https://www.tbb.org.tr/modules/banka-bilgileri/banka_sube_bilgileri.asp 31-05-2017’de erişildi.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi Haziran 2018
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Bahar SUVACI (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Didem PAŞAOĞLU BAŞ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ckuiibfd375937, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {113 - 140}, doi = {10.18074/ckuiibfd.375937}, title = {Banka Çalışanlarının Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Tutumları}, key = {cite}, author = {SUVACI, Bahar and PAŞAOĞLU BAŞ, Didem} }
APA SUVACI, B , PAŞAOĞLU BAŞ, D . (2018). Banka Çalışanlarının Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Tutumları. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 8 (1), 113-140. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd/issue/38041/375937
MLA SUVACI, B , PAŞAOĞLU BAŞ, D . "Banka Çalışanlarının Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Tutumları". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 (2018): 113-140 <http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd/issue/38041/375937>
Chicago SUVACI, B , PAŞAOĞLU BAŞ, D . "Banka Çalışanlarının Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Tutumları". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 (2018): 113-140
RIS TY - JOUR T1 - Banka Çalışanlarının Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Tutumları AU - Bahar SUVACI , Didem PAŞAOĞLU BAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 140 VL - 8 IS - 1 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi Banka Çalışanlarının Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Tutumları %A Bahar SUVACI , Didem PAŞAOĞLU BAŞ %T Banka Çalışanlarının Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Tutumları %D 2018 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD SUVACI, Bahar , PAŞAOĞLU BAŞ, Didem . "Banka Çalışanlarının Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Tutumları". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 / 1 (Haziran 2018): 113-140.