Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 1, Sayfalar 213 - 246 2018-06-30

Genç Girişimci Adaylarının Girişimcilik Eğilimlerinin Değerlendirilmesi: Uygulamalı Girişimcilik Kampüsü Üzerine Bir Araştırma

Erol TEKİN [1] , Yasemin HANCIOĞLU [2]

126 246

Üniversite öğrencileri girişimciliğin geliştirilmesi ve girişimci sayısının arttırılması adına büyük bir potansiyel kaynağıdır. Bu amaçla birçok üniversite girişimcilik dersleri vermekte ve üniversiteler öğrencileri bilinçlendirmek adına proje, seminer, uygulamalı eğitim gibi etkinliklere katılmaktadır. Çalışmanın temel amacı, TÜBİTAK tarafından desteklenen Uygulamalı Girişimcilik Kampüsü Projesinin genç girişimci adayı üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Girişimcilik eğilimi ölçülürken Yılmaz ve Sünbül (2009)’ün üniversite öğrencileri üzerinde geliştirmiş olduğu girişimcilik eğilimini belirleme ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Uygulamalı Girişimcilik Kampüsü Projesi’nin genç girişimci adayı üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca girişimcilik eğilimleri bazı demografik değişkenler açısından da farklılıklar göstermektedir.

Girişimcilik, Uygulamalı Girişimcilik Kampüsü, Genç Girişimci Adayları
 • Arslan, K. (2002). Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6, 1-11.
 • Autio, E., Keeley, R.H., Klofsten, M., Parker, G.C. ve Hay, M. (2001). Entrepreneurial Intent among Students in Scandinavia and in the USA. Entrerprise and Innovation Management Studies, 2(2), 145-160.
 • Bilge, H. ve Bal, V. (2012). Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(16), 131-148.
 • Bozkurt, Ö. ve Erdurur, K. (2013). Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerine Bir Araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), 57-78.
 • Chen, C.C., Greene, P.G. ve Crick, A. (1998). Does Entrepreneurial Self-efficacy Distinguish Entrepreneurs fom Managers?. Journal of Business Venturing, 13(4), 295-316.
 • Cromie, S. (2000). Assessing Entrepreneurial Inclinations: Some Approaches and Empirical Evidence. European Journal of Work and Organizational Psychology, 9(1), 7-30.
 • Demirel, E.T. ve Tikici, M. (2004). Kültürün Girişimciliğe Etkileri. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 2(3), 49-58.
 • Dollinger, M.J. (2008). Entrepreneurship: Strategies and Resources. Marsh Publications.
 • Gaffikin, F., ve Morrissey, M. (2008). A New Synergy for Universities: Redefining Academy as An'engaged Institution'. Education: Citizenship and Social Justice, 3(1), 97-116.
 • Gürel, E., Altinay , N. ve Daniele, R. (2010). Tourism Students’ Entrepreneurial Intentions. Annals of Tourism Research, 37(3), 646-669.
 • Hair, Joseph F.. Rolph E. Anderson, Ronald L. Tatham ve William Black (1998), Multivariate Data Analysis. New Jersey: Prentice-Hall.
 • Hancıoğlu, Y. ve Tekin, E. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Girişimcilik Dersi Bağlamında İncelenmesi: Ünye İ.İ.B.F Örneği. International Congress on Entrepreneurship, Balıkesir: Türkiye, 466-476.
 • Hisrich, R.D. ve Peters M.P. (2002). Entrepreneurship. New-York: McGraw-Hill/Irwin.
 • Hmieleski, K.M. ve Corbett, A.C. (2006). Provtivity for Improvisation as a Predictor of Entrepreneurial Intentions. Journal of Small Business Management, 44(1), 45-63.
 • İpçioğlu, İ. ve Taşer, A. (2009). İşletme Bölümlerinde Verilen Eğitimin Girişimci Adayı Öğrenciler Üzerindeki Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(10), 13-25.
 • Kapu, H. (2001). Orta ve Güneydoğu Anadolu’da Yaşayan Girişimci Yaşam ve Girişimcilik Değerleri. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Karadal, H. (2016). Girişimcilik Bilgisi. , H. Karadal (Ed.), Girişimcilik: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Güncel Konular, Girişimci Destekleri, İş Planı içinde 1-38, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Kayalar, M. ve Ömürbek, N. (2007). Girişimci Adaylarının Risk Almaya Yatkınlık Özelliğinin Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 185-200.
 • Keat, O.Y., Selvarajah, C. ve Meyer, D. (2011). Inclination towards Entrepreneurship among University Students: An Empirical Study of Malaysian University Students. International Journal of Business and Social Science, 2 (4), 206-220.
 • Kılıç, R., Keklik, B. ve Çalış, N. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Bandırma İİBF İşletme Bölümü Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 423-435.
 • Kirzner, I. M. (1973). Competition and Entrepreneurship. University of Chicago Press.
 • Koh, H.C. (1996). Testing Hypotheses of Entrepreneurial Characteristics A Study of Hong Kong MBA Students. Journal of Managerial Psychology, 11(3), 12-25.
 • Konaklıoğlu, E. ve Kızanlıklı, M.M. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Proaktif Kişilik Özellikleri ile Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 72-92.
 • Korkmaz, O. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(2), 209-226.
 • Kourilsky, M.L. ve Walstad, W.B. (1998). Entrepreneurship and Female Youth: Knowledge, Attitudes, Gender Differences and Educational Practices. Journal of Business venturing, 13(1), 77-88.
 • Kuratko, D.F. (2007). Entrepreneurial Leadership in the 21. Century: Guest Editor’s Perspective. Journal of Leadership and Organisational Studies,1-11.
 • Lope Pihie, Z.A. (2009). Entrepreneurship as a Career Choice: An Analysis of Entrepreneurial Self-Efficacy and Intention of University Students. European Journal of Social Sciences, 9(2), 338-349.
 • Lüthje, C. ve Franke, N. (2003). The ‘Making’ of an Entrepreneur: Testing a Model of Entrepreneurial Intent among Engineering Students at MIT. R&D Management, 33(2), 135-147.
 • Macko, A ve Tyszka, T. (2009). Entrepreneurship and Risk Taking. Applied Psychology: An International Review, 58(3), 469-487.
 • Marangoz, M. (2016). Girişimcilik. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Mirze, S. K. (2010). İşletme. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Müftüoğlu, M.T. ve Haliloğlu, N. (2013). Nasıl Girişimci Olunur?, Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Naktiyok, A. (2004). İç Girişimcilik. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Örücü, E., Kılıç, R. ve Yılmaz, Ö. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinde Ailesel Faktörlerin Etkisi Üzerine Bir Uygulama. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2(2), 27-47.
 • Özdamar, K. (2011). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Sharma, S. (1996). Applied Multivariate Techniques. New York: John Wiley.
 • Salik, N. ve Kaygın, E. (2016). Demografik Değişkenler Açısından Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Kafkas Üniversitesi Örneği. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 145-162.
 • Solmaz, S. A., Aksoy, Ö., Şengül, S. ve Sarıışık, M. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Turizm Lisans ve Ön Lisans Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(26), 41-55.
 • Sungur, O. (2010). Korelasyon Analizi. Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri içinde 116-125, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S. (2012). Using multivariate statistics. New Jersey: Pearson.
 • Thompson, E.R. (2009). Individual Entrepreneurial Intent: Construct Clarification and Development of an Internationally Raliable Metric. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 669-694.
 • Tiftik, H. ve Zincirkıran, M. (2014). A Survey of Entrepreneurial Tendencies Candidate Young Entrepreneurs: Foundation University Sample. Journal of Management Research, 6(2), 177-200.
 • TÜBİTAK, (2013). Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi. https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/cagri-universitelerde-girisimcilik-sertifika-programi-olusturulmasi-ve-yurutulmesi, Erişim Tarihi: 25.12.2017.
 • TÜBİTAK, (2015). Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi 2015 Yılı Çağrısı Sonuçları Açıklandı. https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/universitelerde-girisimcilik-sertifika-programi-olusturulmasi-ve-yurutulmesi-2015-yili-cagrisi, Erişim tarihi: 25.12.2017.
 • Vesper, K.H. (1983). Entrepreneurship and National Policy. International Corporation Institute for Small Business Policy Papers, Chicago. Wang, C.K. ve Wong, P.-K. (2004). Entrepreneurial Interest of University Students in Singapore. Technovation, 24, 163-172.
 • Wingham, D.W. (2004). Entrepreneurship Through The Ages. Harold Publication.
 • Yıldız, S. ve Kapu, H. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Değerleri ile Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki: Kafkas Üniversitesi’nde Bir Araştırma. KAÜ-İİBF Dergisi, 3(3), 39-66.
 • Yılmaz, B.S. ve Günel, Ö.D. (2011). Üniversite Eğitimi ve Girişimcilik: Bireyleri Girişimciliğe Yönlendiren Etkenler Üzerine Bir Araştırma. Akademik Bakış Dergisi, 26, 1-20.
 • Yılmaz, E. ve Sünbül, A.M. (2009). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 195-203.
 • Yüksel, H., Cevher, E. ve Yüksel, M. (2015). Öğrencilerin Girişimci Kişilik Özellikleri ile Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 143-156.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi Haziran 2018
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1166-7671
Yazar: Erol TEKİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6337-1314
Yazar: Yasemin HANCIOĞLU
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ckuiibfd386305, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {213 - 246}, doi = {10.18074/ckuiibfd.386305}, title = {Genç Girişimci Adaylarının Girişimcilik Eğilimlerinin Değerlendirilmesi: Uygulamalı Girişimcilik Kampüsü Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {TEKİN, Erol and HANCIOĞLU, Yasemin} }
APA TEKİN, E , HANCIOĞLU, Y . (2018). Genç Girişimci Adaylarının Girişimcilik Eğilimlerinin Değerlendirilmesi: Uygulamalı Girişimcilik Kampüsü Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 8 (1), 213-246. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd/issue/38041/386305
MLA TEKİN, E , HANCIOĞLU, Y . "Genç Girişimci Adaylarının Girişimcilik Eğilimlerinin Değerlendirilmesi: Uygulamalı Girişimcilik Kampüsü Üzerine Bir Araştırma". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 (2018): 213-246 <http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd/issue/38041/386305>
Chicago TEKİN, E , HANCIOĞLU, Y . "Genç Girişimci Adaylarının Girişimcilik Eğilimlerinin Değerlendirilmesi: Uygulamalı Girişimcilik Kampüsü Üzerine Bir Araştırma". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 (2018): 213-246
RIS TY - JOUR T1 - Genç Girişimci Adaylarının Girişimcilik Eğilimlerinin Değerlendirilmesi: Uygulamalı Girişimcilik Kampüsü Üzerine Bir Araştırma AU - Erol TEKİN , Yasemin HANCIOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 246 VL - 8 IS - 1 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi Genç Girişimci Adaylarının Girişimcilik Eğilimlerinin Değerlendirilmesi: Uygulamalı Girişimcilik Kampüsü Üzerine Bir Araştırma %A Erol TEKİN , Yasemin HANCIOĞLU %T Genç Girişimci Adaylarının Girişimcilik Eğilimlerinin Değerlendirilmesi: Uygulamalı Girişimcilik Kampüsü Üzerine Bir Araştırma %D 2018 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD TEKİN, Erol , HANCIOĞLU, Yasemin . "Genç Girişimci Adaylarının Girişimcilik Eğilimlerinin Değerlendirilmesi: Uygulamalı Girişimcilik Kampüsü Üzerine Bir Araştırma". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 / 1 (Haziran 2018): 213-246.