Yıl 2017, Cilt 46, Sayı 1, Sayfalar 1 - 38 2017-04-27

Opinions of Preservice Mathematics Teachers on Their Professional Development
Matematik Öğretmeni Adaylarının Mesleki Gelişimlerine Dair Görüşleri

Burçak Boz-Yaman [1] , Şeyda Deniz Tarım [2]

484 625

This qualitative study aimed to investigate the views of preservice mathematics teachers taking a Pedagogical Formation Certificate Program,on their professional development through reflective journals. Twenty-four preservice teachers’ reflective journals written during their Practicum Course were analyzed under four themes: properties of a practicum teacher; definition of an ideal teacher; reflections of teaching sessions; reflections of the practicum course. According to the results, a preservice teacher would be a teacher with patience, tolerance, and have good mathematics teaching skills. In the reflections of teaching session’s theme, it was revealed that preservice teachers have different opinions about teaching methods and classroom management. In the last theme, the awareness of preservice teachers about their improvements and differences was presented.In light of the results, suggestions aremade regarding topics such as (re)structuring pedagogical formation certificate teacher preparation programs and supporting teacher candidates with theoretical and practicum courses like classroom management, teaching methods and communication.

Bu çalışmanın amacı Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında mesleki gelişimlerine dair düşüncelerini yazdıkları yansıtıcı günlükler yardımıyla incelemektir. Bu amaçla 24 öğretmen adayının Öğretmenlik Uygulaması dersinde yazmış olduğu yansıtıcı günlükler, önceden belirlenen dört tema çerçevesinde analiz edilmiştir. Temalar uygulama öğretmeninin özellikleri, ideal öğretmen tanımı, ders anlatımına dair dönütler ve öğretmenlik uygulaması dersine dair dönütler olarak belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğretmen adaylarının sabırlı, hoşgörülü, matematiği öğretme bilgisi iyi olan bir öğretmen olmak istedikleri tespit edilmiştir. Uygulama okullarında yaptıkları ders anlatımlarına dair dönütleri incelendiğinde, kullandıkları özel öğretim yöntemlerine ve sınıf yönetimlerine dair farklı düşünceler ortaya çıkmıştır. Öğretmenlik Uygulaması dersinin genel dönütleri olarak adlandırılan son tema ile öğretmen adaylarının kendi değişim ve gelişimlerine dair farkındalıkları ortaya koyulmuştur. Bu bulgular ışında pedagojik formasyon sertifika programının yeniden yapılandırılması ve öğretmen adaylarının sınıf yönetimi ve özel öğretim yöntemleri konularında hem torik hem de uygulama dersleri bağlamında desteklenmesi gerektiği önerilerinde bulunulmuştur.

 • Alev, N.,&Yiğit, N. (2006). Tezsiz yüksek lisans (TYL) programındaki Uygulamalı derslerde uygulamanın bir parçası olan ödevler Hakkında öğretmen adaylarının Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3), 275-285.
 • Altınok, H. (2002). Yansıtıcı öğretim: önemi ve öğretmen eğitimine yansımaları. Eğitim Araştırmaları, 2(8), 66-73.
 • Arsal, Z. (2004). 21. Yüzyıla hazırlayacak ve kalkındıracak öğretmen tipinin özellikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(7), 99-116.
 • Aspy, D., &Roebuck, F. (1983).Researching person-centered issues in education.In C. R. Rogers(Ed.),Freedom to learn for the 80’s(pp. 199-217). Columbus, Ohio: Charles E. Merrill.
 • Bümen, N. T., Ünver, G., & Başbay, M. (2010). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı derslerinin öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. Ege üniversitesi örneği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 9(17), 41-62.
 • Ceyhan, A. A. (2004). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 91-101.
 • Çelikten, M.,& Can, N. (2003). Yönetici, öğretmen ve veli gözüyle ideal öğretmen. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 253-267.
 • Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.
 • Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1994).Introduction: Entering the field of qualitative research.In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 1-17). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Doyle, M. (1997). Beyond life history as a student: Pre-service teachers’ belief about teaching and learning. College Student Journal, 31, 519-532.
 • Doyran, F. (2013).Reflective journal writing on the way to becoming teachers.Cypriot Journal of Educational Sciences, 8(1), 160-168.
 • Ekiz, D. (2006). Kendini ve başkalarını izleme: Sınıf öğretmeni adaylarının yansıtıcı günlükleri. İlköğretim Online, 5(1), 45-57.
 • Eraslan, L.,& Çakıcı, D. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 427-438.
 • Erbilgin, E.,& Boz, B. (2013). Matematik öğretmeni yetiştirme programlarımızın Finlandiya, Japonya ve Singapur programları ile karşılaştırması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], Special Issue (1), 156-170.
 • Gürbüz, H.,&Kışoğlu, M. (2007).Tezsiz yüksek lisans programına devam eden fen-edebiyat fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Erzincan Eğitim Dergisi, 9(2), 71-83.
 • Hacıömeroğlu, G. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine ilişkin yeterlik ve sınıf yönetimi inançları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1),1-18.
 • Hatton, N., & Smith, D. (1995). Reflection in teacher education: Towards definition and implementation. Teaching and Teacher Education, 11, 33-49.
 • Işıkoğlu, N.,İvrendi, A., & Şahin, A. (2007). Öğretmenlik uygulaması sürecine öğretmen adaylarının gözüyle derinlemesine bir bakış. Eğitim Araştırmaları, 26, 131-142.
 • Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1), 2-14.
 • Kızılçaoğlu, A. (2005). Eğitim fakültelerinde yeniden yapılandırma sürecine ilişkin eleştiriler ve öneriler. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 132-140.
 • Koç, C.,& Yıldız, H. (2012). Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: Günlükler. Eğitim ve Bilim, 37(164), 223-236.
 • Köksal, N.,& Çınar, M. (2011). Eğitim fakültesi öğretmen adaylarının ve fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin “öğretmen” kavramıyla ilgili metaforlara ilişkin görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10, 19‐34.
 • Köksal, N.,& Demirel, Ö. (2008). Yansıtıcı düşünmenin öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarına katkıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 189-203.
 • Maarof, N. (2007). Telling his or her story through reflective journals.International Education Journal, 8(1), 205-220.
 • Maloney, C., & Campbell-Evans, G. (2002).Using interactive journal writing as a strategy for professional growth.Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 30(1), 39-50.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994).Qualitative data analysis: an expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, California: SAGE. Morahan- Martin.
 • Oğuz, A.,&Topkaya, N. (2008). Ortaöğretim alan öğretmenliği öğrencilerinin öğretmen özyeterlik inançları ile öğretmenliğe ilişkin tutumları. Akademik Bakış, 14, 23-36. Retrieved August 01, 2016, from http://www.akademikbakis.org/eskisite/14/ozyeter.pdf
 • Özdemir-Alıcı, D. (2005). Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında akademik Başarının Çeşitli Değişkenlere Göre incelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 141-151.
 • Öztürk, B., Doğan, O.,& Koç, G. (2005). Eğitim fakültesi öğrencileri ile fen-edebiyat fakültesi mezunlarının öğretmenlik mesleğine yönelik algılarının karşılaştırılması (Gazi Üniversitesi örneği). Türk Eğitim Bilimleri, 3, 1-22.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. Thousand Oaks:Sage.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Şahin, Ç. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme yeteneklerine göre günlüklerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 225-236.
 • Uline, C., Wilson, J. D.,&Cordry, S. (2004). Reflective Journals: A Valuable Tool for Teacher Preparation. Education, 124(3), 456-460.
 • Uslu, M. (2013). Pedagojik formasyon öğrencilerinin kişilik özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 10(2), 233-245.
 • Yalçın İncik, E.,& Akay, C. (2015). Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Sertifika Programlarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Yeterliklerine Yönelik Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(2), 179-197.
 • Yanpar Yelken, T., Çelikkaleli, Ö., & Çapri, B. (2008). Eğitim Fakültesi Kalite Standartlarının belirlenmesine yönelik öğretmen adayı görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 191-215.
 • Yıldırım, A.,& Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (5th ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)[Council of Higher Education], (1998). Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi. Ankara: Mart. Retrieved February 2, 2016, fromhttps://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/Egitim_fakultesi_ogretmen_yetistirme_lisans_programlari_mart_98.pdf/5e166018-b806-48d5-ae13-6afd5dac511c.
 • Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)[Council of Higher Education], (2014). Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına ilişkin usul ve esaslar. Retrieved November 02, 2016, from http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/7052802.
 • Yüksel, S. (2004).Tezsiz yüksek lisans programının öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarına etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 355-379.
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Burçak Boz-Yaman
Ülke: Turkey


Yazar: Şeyda Deniz Tarım
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { cuefd309420, journal = {Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-9967}, eissn = {2149-116X}, address = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {46}, pages = {1 - 38}, doi = {10.14812/cuefd.309420}, title = {Opinions of Preservice Mathematics Teachers on Their Professional Development}, key = {cite}, author = {Tarım, Şeyda Deniz and Boz-Yaman, Burçak} }
APA Boz-Yaman, B , Tarım, Ş . (2017). Opinions of Preservice Mathematics Teachers on Their Professional Development. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46 (1), 1-38. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cuefd/issue/28918/309420
MLA Boz-Yaman, B , Tarım, Ş . "Opinions of Preservice Mathematics Teachers on Their Professional Development". Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 (2017): 1-38 <http://dergipark.gov.tr/cuefd/issue/28918/309420>
Chicago Boz-Yaman, B , Tarım, Ş . "Opinions of Preservice Mathematics Teachers on Their Professional Development". Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 (2017): 1-38
RIS TY - JOUR T1 - Opinions of Preservice Mathematics Teachers on Their Professional Development AU - Burçak Boz-Yaman , Şeyda Deniz Tarım Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 38 VL - 46 IS - 1 SN - 1302-9967-2149-116X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Opinions of Preservice Mathematics Teachers on Their Professional Development %A Burçak Boz-Yaman , Şeyda Deniz Tarım %T Opinions of Preservice Mathematics Teachers on Their Professional Development %D 2017 %J Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1302-9967-2149-116X %V 46 %N 1 %R %U
ISNAD Boz-Yaman, Burçak , Tarım, Şeyda Deniz . "Matematik Öğretmeni Adaylarının Mesleki Gelişimlerine Dair Görüşleri". Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 / 1 (Nisan 2017): 1-38.