Yıl 2017, Cilt 46, Sayı 1, Sayfalar 85 - 133 2017-04-27

The Project of Air Pollution Awareness: Interdisciplinary Community Service Practices
Hava Kirliliği Farkındalığı Geliştirme Projesi: Disiplinlerarası Topluma Hizmet Uygulamaları

Funda Aydın Güç [1] , Müge Aygün [2] , Derya Ceylan [3] , Seda Çavuş Güngören [4] , Ümmü Gülsüm Durukan [5] , Yasemin Hacıoğlu [6] , Ayşe Dilek Yekeler [7]

294 561

The aim of this research is to introduce an interdisciplinary project about air pollution that is organized and applied for Community Service Practice Course. In order to organize this project 32 pre-service primary school teachers and 120 students’ awareness toward air pollution (4th grade) have been determined through The Air Pollution Awareness Questionnaire. The results obtained from the needs analysis indicate that learning environments need to be designed that focus on fundamental concepts, causes-effects, future situation and precautions in order to increase air pollution awareness. To achieve an interdisciplinary approach, a two stage learning environment has been designed by relating these focus points with Turkish, Social Studies, Science, Mathematics and Public Administration disciplines respectively. These two stages are preparing the discipline-based course plans and materials; and carrying out the interdisciplinary plans with students by pre-service teachers. In this article, the design, development and implementation process of this learning environment are presented in detail. As a result of this research, a roadmap for how to deal with the Community Service Practices Course in an interdisciplinary manner has been established.

Bu çalışmanın amacı Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında yürütülen hava kirliliğiyle ilgili disiplinlerarası bir projeyi tanıtmaktır. Bu projeyi planlayabilmek için 32 sınıf öğretmeni adayı ve 120 öğrencinin (4. sınıf) farkındalıkları Hava Kirliliği Farkındalık Anketiyle belirlenmiştir. İhtiyaç analizinden elde edilen bulgular hava kirliliği farkındalığını geliştirebilmek için temel kavramlar, nedenler-sonuçlar, gelecekteki durum ve önlemler odaklarında öğrenme ortamlarının tasarlanması gerektiğini ortaya koymuştur. Disiplinlerarası bir yaklaşım için bu odaklar sırasıyla Türkçe, Sosyal, Fen, Matematik ve Kamu Yönetimi disiplinleriyle ilişkilendirilerek iki aşamalı bir öğrenme ortamı tasarlanmıştır. Bu aşamalar disipline dayalı ders planlarının ve materyallerinin hazırlanması ve planların disiplinlerarası olarak öğretmen adaylarınca öğrencilere uygulanması şeklindedir. Bu çalışmada da bu öğrenme ortamının tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması ayrıntılı şekilde tanıtılmıştır. Yapılan çalışmada sonuç olarak Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin disiplinlerarası olarak nasıl işlenebileceğine dair bir yol haritası ortaya konulmuştur.

 • Arcagök, S. & Şahin, Ç. (2013). Teacher trainers and pre service teachers views of service learning course. Ondokuz Mayıs University Journal of Faculty of Education, 32(2), 21-54.
 • Barton, A. (2000). Crafting multicultural science education with pre-service teachers through service-learning. Journal of Curriculum Studies, 32, 797-820.
 • Beldağ, A., Yaylacı, A.F., Gök E.,& İpek, C. (2015). Evaluation of community service practices course in terms of university-society cooperation. Journal of Kırşehir Education Faculty, 16(2), 161-178.
 • Boyes, E., Stanisstreet, M., & Yeung, S.P. (2004). Air pollution: The knowledge and attitudes of secondary school students in Hong Kong. International Research in Geographical & Environmental Education, 13(1), 21-37.
 • Council of Higher Education (CoHE) (2006). Eğitim fakültelerinde uygulanacak yeni programlar hakkında açıklama. [Statements about the new programs to be implemented in the faculties of education]. Retrieved May 16, 2016 from
 • https://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/aciklama_programlar/aa7bd091-9328-4df7-aafa-2b99edb6872f
 • Çetin, T.,& Sönmez, Ö.F. (2009). The evaluation of the opinions of social sciences teacher candidates about the practices in social services lesson in terms of aims and contents. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 29(3), 851-875.
 • Darçın, E.S., &Sert-Çıbık, A. (2009). Examining elementary second grade students' knowledge levels about air pollution according to their socioeconomic situations. The Journal of SAU Education Faculty, 17, 183-204.
 • Demirbaş, M., & Pektaş, H.M. (2009). Elementary students’ levels of realization of basic concepts related with environment problem. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 3(2), 195-211.
 • Demirkaya, H. (2006). Çevre eğitiminin Türkiye’deki coğrafya programları içerisindeki yeri ve çevre eğitimine yönelik yeni yaklaşımlar. [The place of environmental education in geography curricula in Turkey and new approaches to environmental education]. Journal of Social Sciences [Fırat University], 16(1), 207-222.
 • Drake, S., & Burns, R. (2004). Meeting standards through integrated curriculum. Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD). Retrieved September 1, 2015 from http://www.ascd.org/publications/books/103011/chapters/What-Is-Integrated-curriculum%C2%A2.aspx
 • Ekşi, Z., &Cinoğlu, M. (2012). Topluma hizmet uygulamalarının değerlendirilmesi. [Evaluation of community service practices]. Celal Bayar University The Journal of Social Sciences,10(2), 3-22.
 • Fogarty, R. (1991). Ten ways to integrate curriculum. Educational Leadership, 49(2), 61-65.
 • Giles, D. E., & Eyler, J. (1994). The theoretical roots of service learning in John Dewey: towards a theory of service learning. Michigan Journal of Community Service Learning, 1, 77-85.
 • Giresun City Environmental Status Report (2012). Retrived November 15, 2015from http://www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/icdr2011/giresun_icdr2011.pdf
 • Gökçe, N. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamalarına ilişkin değerlendirmeleri. [Social studies teacher candidates’ opinions about thepractice of community service]. International Journal of Human Sciences, 8(2), 176-194.
 • Gökçe, N. (2012). Sosyal bilgiler eğitiminde topluma hizmet uygulamaları. [Community service practices in social studies education]. In: M. Safran (Ed.), Sosyal Bilgiler Öğretimi (pp. 586-606). Ankara: Pegem Akademi.
 • Grady, J.B. (1994). Interdisciplinary Curriculum: A Fusion of Reform Ideas. Retrieved July 13, 2015 from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED375980.pdf
 • Güllü, G. (2013). Indoor air quality studies in Turkey. Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi, 2, 146-158.
 • Güney, E. (2004). Çevre Sorunları Coğrafyası [Environmental Issues Geography]. Ankara: Gündüz eğitim ve yayıncılık.
 • İşler, A.Ş. (2004). Sanat eğitiminde disiplinlerarası tematik yaklaşım. [Interdisciplinary thematic approach in art education]. Milli Eğitim Dergisi, 163, 43-54.
 • Jacobs, H.H. (1989).Design options for an ıntegrated curriculum. In: Jacobs, H.H. (Ed.). Interdisciplinary curriculum: Design and implementation (pp. 12-24). Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD). Retrieved October 4, 2015from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED316506.pdf
 • Karatekin, K., Kuş, Z., & Merey, Z. (2014). Social studies pre-service teachers' social participation in solutions to environmental problems. Elementary Education Online,13(2), 345-361.
 • Kesten, A. (2012). The evaluation of community service-learning course in terms of prospective teachers’ and instructors’ opinions. Educational Sciences Theory and Practice, 12(3), 2125-2148.
 • Köklükaya, A.N.,& Yildirim, E.G. (2016). Pre-service teachers' perceptions towards the ozone layer depletion and acid rain. Bartin University Journal of Faculty of Education, 5(1), 154-168.
 • Küçükoğlu, A. (2012). Öğretmen eğitiminde topluma hizmet uygulamaları deneyimsel bir öğrenme yaklaşımı. [Community service-learning in teacher education: an experimental learning approach].International Journal of Turkish Literature Culture Education,1(4), 214-226.
 • Küçükoğlu, A., Korkmaz, Z. S., Köse, E., & Taşgın, A. (2014). Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin görüşleri üzerine bir inceleme. [An analysis on preservice teachers’ views about community service- learning]. International Journal of Eurasia Social Sciences, 5(17), 1-26.
 • Lederman, N. G., & Niess, M. L. (1997). Integrated, interdisciplinary, or thematic instruction? Is this a question or is it quastionable semantics? School Science and Mathematics, 97(2), 57-58.
 • Ministry of National Education (MoNE), (2005). İlköğretim 4.-5. sınıflar sosyal bilgiler dersi öğretim programı [Elemantary School Social Studies Curriculum (4-5th grades)]. Ankara, Turkey: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Ministry of National Education (MoNE), (2009a). İlköğretim Türkçe Öğretim Programı. (1, 2, 3, 4, 5. Sınıflar) [Primary School Turkish Curriculum (1, 2, 3, 4, 5. grades)]. Ankara, Turkey: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Ministry of National Education (MoNE), (2009b). İlköğretim Matematik Dersi 1-5. Sınıflar Öğretim Programı [Elemenatry School Mathematics Curriculum (1-5th grades)]. Ankara, Turkey: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Ministry of National Education (MoNE), (2013). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)Öğretim Programı [Elemantary School(Primary and Secondary) Science Curriculum (3, 4, 5, 6, 7 and 8th grades)]. Ankara, Turkey: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Oğuz, D., Çakcı, I., & Kavas, S. (2011). Environmental awareness of students in higher education. Turkish Journal of Forestry, 12(1), 34-39.
 • Önal, H.,& Güngördü, E. (2008).Active learning application of geography teaching (A simple of air pollution). The Journal of Social Sciences Enstitute [Balıkesir University], 11(19), 60-74.
 • Özdemir, S.M., & Tokcan, H., (2010). Topluma hizmet uygulamaları dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. [Evaluation of community service course according to pre-service teachers’ views]. The Journal of Ahmet Keleşoğlu Education Faculty, 30, 41-61.
 • Özey, R. (2009). Çevre sorunları [Environmental issues]. İstanbul: Aktif Yayınevi.
 • Öztürk, K. (2002). Global climatic changes and their probable effect upon Turkey. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 22(1), 47-65.
 • Petrie, H. (1992). Interdisciplinary education: Are we faced with insurmountable opportunities? Review of Research in Education, 18, 299-333.
 • Sadık F., Çakan H., & Artut K. (2009). Perceptions about environmental problems in elementary school children’s drawings. The 10th European Affective Education Network Conference, University of the West of Scotland, UK.
 • Seçgin, F., Yalvaç, G.,& Çetin, T. (2010). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin karikatürler aracılığıyla çevre sorunlarına ilişkin algıları [8th grade students' perceptions regarding environmental issues through cartoons]. In International Conference on New Trends in Education and Their Implications (p.391-398). Antalya, Turkey.
 • Selvi, M., & Yıldız, K. (2009). Biyoloji öğretmeni adaylarının sera etkisi ile ilgili algılamaları. [Identify pre-service biology teachers’ perception about the concept of greenhouse effect]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 813-852.
 • Smith, K.A. (2006). The effect of an integrated high school science curriculum on student achievement, knowledge retention, and science attitudes. Unpublished doctoral dissertation, University of Missouri, Kansas City.
 • Sönmez, Ö.F. (2010). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik görüşlerinin kazanım boyutunda değerlendirilmesi. [The evaluation of the ideas in the aspect of acaustion of social studies preservice terachers on the lecture of practice of the service to the public]. The Black Sea Journal of Social Sciences, 2(2), 53-72.
 • Şahin, E. (2013). Predictors of Turkish elementary teacher candidates’ energy conservation behaviors: An approach on value-belief-norm theory. International Journal of Environmental & Science Education, 8, 269-283.
 • Şahin, E., Ertepınar, H., & Teksöz, G. (2012). University students’ behaviors pertaining to sustainability: A structural equation model with sustainability-related attributes. International Journal of Environmental and Science Education, 7, 459-478.
 • Şahin, K. (2004). People's views to air pollution in Samsun. Ekoloji, 13(51), 7-12.
 • Şahin, N.F., Cerrah, L., Saka, A., & Şahin, B. (2004). A practice for student centered ecology course in higher education. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 24(3), 113-128.
 • Thornber, J., Stanisstreet, M.,& Boyes, E. (1999). School students' ideas about air pollution: Hindrance or help for learning? Journal of Science Education and Technology, 8(1), 67-73.
 • Topçu, M.S., 2015. Sosyobilimsel konular ve öğretimi. [Socioscientific issues and instruction]. Ankara: Pegem Akademi.
 • Tress, B., Tress, G., & Fry, G. (2005). Researchers’ experiences, positive and negative, in integrative landscape projects. Environmental Management, 36(6), 792-807.
 • Tress, G., Tress, B., & Fry, G. (2006). Publishing integrative landscape research: Analysis of editorial policies of peer-reviewed journals. Environmental Science & Policy, 9(5), 466-475.
 • Tress, G., Tress, B., &Fry, G. (2007). Analysis of the barriers to integration in landscape research projects. Land Use Policy, 24(2), 374-385.
 • URL-1 http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/air-pollution/?ar_a=1(29 March 2016).
 • URL-2 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/(29 March 2016).
 • URL-3 http://cevresagligi.thsk.saglik.gov.tr/bilgi-dokumanlar/halk-sagligina-yonelik/992-hava-kirlili%C4%9Fi-ve-sa%C4%9Fl%C4%B1k-etkileri.html(29 March 2016).
 • Uzgören, E., & Yücel, Ö. (1999). Çevre sorunları bağlamında dışsal ekonomiler ve ekonomik etkilerinin analizi. [External economies and analysis of economic impacts in the context of environmental issues]. Dumlupınar University Journal of Social Sciences, 3, 97-110.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in social sciences]. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, A., Morgil, İ., Aktuğ, P.,& Göbekli, İ. (2002). Ortaöğretim ve üniversite öğrencilerin, çevre, çevre kavramları ve sorunları konusundaki bilgileri ve öneriler. [Knowledge of the secondary school and university students on the environment, environmental concepts and problems and suggestions]. Hacettepe University Journal of Education, 22, 156-162.
 • Yılmaz, K. (2011). Eğitim fakültelerinin sosyal sorumluluğu ve topluma hizmet uygulamaları dersi: Nitel bir araştırma. [Social responsibility of education faculties and the lessons of community service practices: A qualitative study].Journal of Theoretical Educational Sciences, 4(2), 86-108.
 • You, Z., & Rud, A.G. (2010). A model of Dewey’s moral imagination for service learning: Theoretical explorations and implications for practice in higher education. Education & Culture, 26(2), 36-51.
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Funda Aydın Güç

Yazar: Müge Aygün

Yazar: Derya Ceylan

Yazar: Seda Çavuş Güngören

Yazar: Ümmü Gülsüm Durukan

Yazar: Yasemin Hacıoğlu

Yazar: Ayşe Dilek Yekeler

Bibtex @araştırma makalesi { cuefd309435, journal = {Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-9967}, eissn = {2149-116X}, address = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {46}, pages = {85 - 133}, doi = {10.14812/cuefd.309435}, title = {The Project of Air Pollution Awareness: Interdisciplinary Community Service Practices}, key = {cite}, author = {Durukan, Ümmü Gülsüm and Hacıoğlu, Yasemin and Çavuş Güngören, Seda and Aygün, Müge and Güç, Funda Aydın and Ceylan, Derya and Yekeler, Ayşe Dilek} }
APA Güç, F , Aygün, M , Ceylan, D , Çavuş Güngören, S , Durukan, Ü , Hacıoğlu, Y , Yekeler, A . (2017). The Project of Air Pollution Awareness: Interdisciplinary Community Service Practices. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46 (1), 85-133. DOI: 10.14812/cuefd.309435
MLA Güç, F , Aygün, M , Ceylan, D , Çavuş Güngören, S , Durukan, Ü , Hacıoğlu, Y , Yekeler, A . "The Project of Air Pollution Awareness: Interdisciplinary Community Service Practices". Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 (2017): 85-133 <http://dergipark.gov.tr/cuefd/issue/28918/309435>
Chicago Güç, F , Aygün, M , Ceylan, D , Çavuş Güngören, S , Durukan, Ü , Hacıoğlu, Y , Yekeler, A . "The Project of Air Pollution Awareness: Interdisciplinary Community Service Practices". Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 (2017): 85-133
RIS TY - JOUR T1 - The Project of Air Pollution Awareness: Interdisciplinary Community Service Practices AU - Funda Aydın Güç , Müge Aygün , Derya Ceylan , Seda Çavuş Güngören , Ümmü Gülsüm Durukan , Yasemin Hacıoğlu , Ayşe Dilek Yekeler Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14812/cuefd.309435 DO - 10.14812/cuefd.309435 T2 - Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 133 VL - 46 IS - 1 SN - 1302-9967-2149-116X M3 - doi: 10.14812/cuefd.309435 UR - http://dx.doi.org/10.14812/cuefd.309435 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi The Project of Air Pollution Awareness: Interdisciplinary Community Service Practices %A Funda Aydın Güç , Müge Aygün , Derya Ceylan , Seda Çavuş Güngören , Ümmü Gülsüm Durukan , Yasemin Hacıoğlu , Ayşe Dilek Yekeler %T The Project of Air Pollution Awareness: Interdisciplinary Community Service Practices %D 2017 %J Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1302-9967-2149-116X %V 46 %N 1 %R doi: 10.14812/cuefd.309435 %U 10.14812/cuefd.309435
ISNAD Güç, Funda Aydın , Aygün, Müge , Ceylan, Derya , Çavuş Güngören, Seda , Durukan, Ümmü Gülsüm , Hacıoğlu, Yasemin , Yekeler, Ayşe Dilek . "Hava Kirliliği Farkındalığı Geliştirme Projesi: Disiplinlerarası Topluma Hizmet Uygulamaları". Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 / 1 (Nisan 2017): 85-133. http://dx.doi.org/10.14812/cuefd.309435