Yıl 2017, Cilt 46, Sayı 1, Sayfalar 165 - 201 2017-04-27

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemi'ne Yönelik Görüşleri: Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Prospective Science Teachers' Views related to the Turkish Education System: Current Problems and Proposed Solutions

M. Diyaddin Yaşar [1] , Mustafa Sözbilir [2]

536 548

Bu araştırmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerine göre, Türk eğitim sisteminin güncel sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik muhtemel çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma, nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan betimsel yöntem ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında dokuz farklı üniversitede öğrenim göre 518 (336 kız ve 182 erkek) son sınıf fen bilgisi öğretmenliği bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan görüş belirleme formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin, nitel analiz çeşitlerinden biri olan içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre eğitim sistemindeki sorunlar ve çözüm önerileri: yapısal-yönetimsel problemler (% 32,18) ve çözüm önerileri (% 32,54); öğrenme-öğretme süreci problemleri (%35,18) ve çözüm önerileri (%34,35); öğretmen eğitimi ile ilgili problemler (%23,84) ve çözüm önerileri (%26,94) ve ölçme-değerlendirme ile ilgili problemler (%8,8) ve çözüm önerileri (% 6,17) olmak üzere dört kategori altında toplanmıştır. Daha sonra araştırma sonuçlarına dayalı olarak çeşitli öneriler sunulmuştur.

This study aims at identifying the current problems of the Turkish education system and developing probable solutions in the light of the opinions of prospective science teachers. This study is guided by qualitative descriptive methodology. The participations consists of 518 (336 female and 182 male) prospective science teachers at their final year (senior) in nine different universities during the 2013-2014 academic year. An opinion determination form comprised of open-ended questions is used as a data collection instrument. Study data are analyzed with content analysis as a type of qualitative analysis. The problems and proposed solutions found from the study are grouped under four main headings: structural-administrative problems (32.18%) and solutions (32.54%); teaching-learning problems (35.18%) and solutions (34.35%); problems related to teacher training (23.84%) and solutions (26.94%) and problems related to assessment (8.8%) and solutions (6.17%). As a conclusion, various proposals are made based on the research findings.

 

 • Adeyinka, A. A. (1975). Current problems of educational development in Nigeria. Journal of Negro Education, 44(2), 177-188.
 • Ahmad, I., Rauf, M., Imdadullah & Zeb, A. (2012). Implementation gaps in educational policies of Pakistan: Critical analysis of problems and way forward. International Journal of Humanities and Social Science, 2(21), 240-245
 • Altan, M. Z. (2014). Türkiye’nin eğitim çıkmazı: Girişimci öğretim-girişimci öğretmen (2.Baskı) [Turkey’s educational dilemma: Entrepreneurial teaching-enterprising teacher (2th Edition)]. Ankara: Pegem Akademi
 • Ayas, A. (2013). Cumhuriyet döneminde Türkiye’de kimya öğretim programı geliştirme çalışmaları [Curriculum development studies in chemistry education in Turkey during Republican Era]. M. Sözbilir (Ed.), Türkiye’de kimya eğitimi [Chemistry education in Turkey] (141-153). İstanbul: Türkiye Kimya Derneği Yayınları No:22.
 • Barlas, D. & Köksal, Y. (2011). Teaching a state-required course: The history of the Turkish revolution. Turkish Studies, 12(3), 525-546.
 • Boyer, A. & Hamil, B. W. (2008). Problems facing American education. Focus on Colleges, Universities and Schools, 2(1), 1-9.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (2. Baskı) [Research methods]. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cerit, Y., Akgün, N., Yıldız, K. & Soysal, M. R. (2014). Yeni eğitim sisteminin (4+4+4) uygulanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri (Bolu ili örneği) [Problems and solutions for the processing of the applicaiton of the new schooling system (4+4+4) (City of Bolu sample)]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi [Journal of Educational Sciences Research], 4(1), 59-82.
 • Çalık, M. &Ayas, A. (2008). A critical review of the development of the Turkish science curriculum. In R. K. Coll& N. Taylor (Eds.) Science education in context: An international examination of context on science curricula development and implementation (p. 161-176). Rotterdam: Sense Publishers.
 • Demirtaş, H., Üstüner, M. &Özer, N. (2007). Okul yönetiminde karşılaşılan sorunların öğrenci ve okul ile ilgili değişkenler açısından incelenmesi [Examining school management problems by student and school related variables]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 51, 421-455.
 • Durmuşçelebi, M. &Bilgili, A. (2014). Yeni (12 yıllık) eğitim sistemi, karşılaşılan sorunlar ve dünyadaki uygulamalardan bazılarının incelenmesi [The new (12 year) education system, encountered problems and its application in the World.]. Turkish Studies, 9(2), 603-621.
 • Erginer, A. (2009). Avrupa Birliği eğitim sistemleri: Türkiye eğitim sistemiyle karşılaştırmalar (3. Baskı) [European union education systems: a comparison with the education system in Turkey (3th Edition)]. Ankara: Pegem Akademi.
 • Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa birliği sürecinde Türk eğitim sistemi: sorunlar ve çözüm önerileri [Turkish education system in the process of European community: problems and solutions]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Mersin University Journal of the Faculty of Education], 1(1), 66-80.
 • Gömleksiz, M.,N. & Kan, A.Ü. (2007). Yeni ilköğretim programlarının dayandığı temel ilke ve yaklaşımlar [Basic principles and approaches of new primary school curricula]. Doğu Anadolu Bölgeleri Araştırmaları [East Anatolia Region Researches], 5(2), 60-66.
 • Grossmann, G. M., Onkol, P. E. & Sands, M. (2007). Curriculum reform in Turkish teacher education: Attitudes of teacher educators towards change in an EU candidate nation. International Journal of Educational Development, 27, 138-150.
 • Keser, Ö. F. (2005). Recommendations towards developing educational standards to improve science education in Turkey. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(1), 46-53.
 • Kösterioğlu, İ. & Bayar, A. (2014). Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin güncel bir değerlendirme [A recent evaluation of the problems of the Turkish education system]. The Journal of Academic Social Science Studies, 25(1), 177-178.
 • McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry (7th Edition). Boston: Pearson Education.
 • Memon, G. R. (2007). Education in Pakistan: The key issues, problems and the new challenges. Journal of Management and Social Sciences, 3(1), 47-55.
 • MoNE (Minister of National Education) (2005). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Fen ve Teknoloji dersi (4. ve 5.sınıflar) öğretim programı [Science and Technology Curriculum grade 4 and 5]. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • MoNE (Minister of National Education) (2006). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Fen ve Teknoloji dersi (6. 7. ve 8.sınıflar) öğretim programı [Science and Technology Curriculum grade 6.,7 and 8.]. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • MoNE (Minister of National Education) (2007). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Ortaöğretim Kimya dersi 9.sınıf öğretim programı (9 grade chemistry curriculum). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • MoNE (Minister of National Education) (2013). Ortaöğretim kimya dersi (9,10,11 ve12.sınıflar) öğretim programı (Secondary school chemistry curriculum grade 9,10,11 and 12). Ankara: MEB Yayınları.
 • Odia, L. O. & Omofonmwan, S. I. (2007). Educational system in Nigeria: Problems and prospects. Kamla-Raj Journal of the Social Sciences, 14(1), 81-86.
 • Özden, M. (2007). Problems with science and technology education in Turkey. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(2), 157-161.
 • Özyılmaz, Ö. (2013). Türk milli eğitim sisteminin sorunları ve çözüm arayışları (4. Baskı) [Problems of the Turkish national education system and search for solutions]. Ankara: Pegem Akademi.
 • Rashid, K. Mukhtar, S. (2012). Education in Pakistan: Problems and their solutions. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(11), 332-343.
 • Sözbilir, M., Kutu, H. &Yaşar, (2012). Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of published papers. D. Jorde and J. Dillon (Eds.). Science education research and practice in Europe: Retrospective and Prospective (341-374). Netherlands: Sence Publishers.
 • Sutherland, M. B. (1982). Progress and problems in education in Northern Ireland, 1952-1982. British Journal of Educational Studies, 1, 136-149.
 • Şişman, M. (2012). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (6. Baskı) [Turkish education system and school management]. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Türkmen, L. & Bonnstetter, R. J. (2007). Influences of some philosophical approaches in the historical development of Turkish science education. Science Education International, 18(1). 139-151.
 • Udey, F. U., Ebuara, V. O., Ekpoh, U. I. & Edet, A. O. (2009). Management and administration of Nigerian education system: Problems, challenges, and the way forward. Paper presented at the 11th International Conference of Educational Management Association of South Africa (EMASA) 7-9 August, 2009 Pretoria / South Africa.[Online]http://www.emasa.co.za/files/emasa2009/21_EMASA2009_Udey.pdf, retrieved December, 08, 2015.
 • Uygun, S. (2013). Türk eğitim sistemi sorunları (Geleneksel ve güncel) (1. Baskı) [Problems of Turkish education system (traditional and contemporary)]. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Yeşil, R. & Şahan, E. (2015). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin en önemli sorun, neden ve çözüm yollarına ilişkin algıları [Perceptions of teacher candidates about the most important problem of Turkish education system, its reasons and its solutions]. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi [Journal of Ahi Evran University Kırşehir Education Faculty], 16(3), 123-143.
 • Yıldırım, A. & Şimsek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. Baskı) [Qualitative research methods in the social sciences(7th edition)]. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K. & Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarınınTürk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri [Prospective teachers’ views about the problems of Turkish educational system]. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [International Journal of Human Sciences], 8(1), 943-973.
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: M. Diyaddin Yaşar

Yazar: Mustafa Sözbilir

Bibtex @araştırma makalesi { cuefd309455, journal = {Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-9967}, eissn = {2149-116X}, address = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {46}, pages = {165 - 201}, doi = {10.14812/cuefd.309455}, title = {Prospective Science Teachers' Views related to the Turkish Education System: Current Problems and Proposed Solutions}, key = {cite}, author = {Sözbilir, Mustafa and Yaşar, M. Diyaddin} }
APA Yaşar, M , Sözbilir, M . (2017). Prospective Science Teachers' Views related to the Turkish Education System: Current Problems and Proposed Solutions. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46 (1), 165-201. DOI: 10.14812/cuefd.309455
MLA Yaşar, M , Sözbilir, M . "Prospective Science Teachers' Views related to the Turkish Education System: Current Problems and Proposed Solutions". Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 (2017): 165-201 <http://dergipark.gov.tr/cuefd/issue/28918/309455>
Chicago Yaşar, M , Sözbilir, M . "Prospective Science Teachers' Views related to the Turkish Education System: Current Problems and Proposed Solutions". Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 (2017): 165-201
RIS TY - JOUR T1 - Prospective Science Teachers' Views related to the Turkish Education System: Current Problems and Proposed Solutions AU - M. Diyaddin Yaşar , Mustafa Sözbilir Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14812/cuefd.309455 DO - 10.14812/cuefd.309455 T2 - Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 165 EP - 201 VL - 46 IS - 1 SN - 1302-9967-2149-116X M3 - doi: 10.14812/cuefd.309455 UR - http://dx.doi.org/10.14812/cuefd.309455 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Prospective Science Teachers' Views related to the Turkish Education System: Current Problems and Proposed Solutions %A M. Diyaddin Yaşar , Mustafa Sözbilir %T Prospective Science Teachers' Views related to the Turkish Education System: Current Problems and Proposed Solutions %D 2017 %J Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1302-9967-2149-116X %V 46 %N 1 %R doi: 10.14812/cuefd.309455 %U 10.14812/cuefd.309455
ISNAD Yaşar, M. Diyaddin , Sözbilir, Mustafa . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemi'ne Yönelik Görüşleri: Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri". Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 / 1 (Nisan 2017): 165-201. http://dx.doi.org/10.14812/cuefd.309455