Yıl 2017, Cilt 46, Sayı 1, Sayfalar 231 - 263 2017-04-26

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Doyum Düzeylerinin İncelenmesi
An Investigation of the Learning Styles and the Satisfaction Levels of the Distance Education Students

Meva Bayrak [1] , Melike Aydemir [2] , Selçuk Karaman [3]

436 416

Bu çalışmanın amacı, uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenme stillerini ve okudukları programa yönelik doyum düzeylerini belirleyerek öğrenme stili ve doyum düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki lisans tamamlama programlarına kayıtlı 155 öğrenci oluşturmaktadır.  Araştırmanın amacı kapsamında öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek için “Kolb’un Öğrenme Stilleri Envanteri III”, öğrencilerin doyum düzeylerini belirlemek için ise “İnternet Temelli Uzaktan Eğitimde Öğrenci Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Veri analizinde betimsel ve kestirimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre çalışma grubundaki öğrencilerin büyük çoğunluğu değiştiren öğrenme stiline sahiptir. Öğrencilerin okudukları programın genel yapı ve işleyişine, etkileşim düzeyine ve yaygın sorunlarına yönelik doyum düzeylerinin genellikle orta seviyede olduğu, bu düzeyin programın yapı ve işleyişi ile etkileşim boyutunda programlara göre farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenme stillerine göre okudukları programa ilişkin doyum düzeylerinin ise farklılaşmadığı tespit edilmiştir.

The aim of this study is to investigate the learning styles and the satisfaction levels of the distance education students and to analyze the relation between the learning styles and the satisfaction levels. Survey method that is one of the quantitative research methods was used in the present study. The participants of the study included 155 students enrolled online bachelor completion degree programs at Ataturk University Distance Education Application and Research Centre. “Kolb Learning Style Inventory Test III” was used in order to examine the learning styles of the distance education students and “Internet-Based Distance Education Student Satisfaction Scale” was used to examine the satisfaction levels of the distance education students. Descriptive and inferential statistics were used in the data analysis. According to the results of this study, the majority of participants have diverging learning style. The students’ overall level of satisfaction with the programs about the interactions, the structure of the program and process of it, and the general problems was moderate. These satisfaction levels differ according to the programs in terms of the satisfaction with the structure and the process of the program, and the satisfaction with the interactions. And it was revealed that, the satisfaction levels of the distance education students with the program that they study do not differentiate according to their learning styles. 
 • Akdemir, O., & Koszalka, T. A. (2008). Investigating the relationships among instructional strategies and learning styles in online environments. Computers & Education, 50(4), 1451-1461.
 • Aşkar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme stili envanteri. Eğitim ve Bilim, 87, 37-47.
 • Atauzem. (2016). Lisans Tamamlama Programları. http://atauzem.atauni.edu.tr/index.php/programlar/lisanstamamlama/ 25.01.2016'da ulaşılmıştır.
 • Babadoğan, C. (2000). Öğretim stili odaklı ders tasarımı geliştirme. Milli Eğitim Dergisi, 147, 61-63.
 • Baturay, M.H., & Yükseltürk, E. (2015). The role of online education preferences on student’s achievement. Turkish Online Journal of Distance Education, 16(3). 3-12.
 • Beldarrain, Y. (2006) Distance Education Trends: Integrating new technologies to foster student interaction and collaboration, Distance Education, 27(2), 139-153.
 • Büyüköztürk, S., Çakmak, E. K., Akgün, Ö., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Coggins, C. C. (1988). Preferred learning styles and their impact on completion of external degree programs. American Journal of Distance Education, 2 (1), 25-37.
 • Cırık, M. (2016). Uzaktan eğitimin üstün zekalı öğrencilerin eğitimindeki yeri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(3), 170-187.
 • Çakıroğlu, Ü. (2014). Analyzing the effect of learning styles and study habits of distance learners on learning performances: A case of an introductory programming course. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 15(49), 161-185.
 • Çam, M. (2007). Ortaöğretim kurumlarında öğrenci doyumu: Ankara örneği. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dağ, F., & Geçer, A. (2009). Relations between online learning and learning styles. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 862-871.
 • Darren, C. (2014). Learning styles and satisfaction in distance education. Turkish Online Journal of Distance Education, 15(4), 112-129.
 • Dowdall, R. J. (1991). Learning style and the distant learner. Consortium project extending the concept and practice of classroom based research report.(ERIC Document Reproduction Service No. ED 348 117).
 • Ekici, G. (2003). Uzaktan eğitim ortamlarının seçiminde öğrencilerin öğrenme stillerinin önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(24), 48-55.
 • Eom, S. B., Wen, H. J., & Ashill, N. (2006). The determinants of students’ perceived learning outcomes and satisfaction in university online education: An empirical investigation. Decision Sciences Journal of Innovative Education, 4(2), 215-235.
 • Farajollahi, M., & Moenikia, M. (2010). The study of relation between students support services and distance students’ academic achievement. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4451-4456.
 • Felder, R. M. (1996). Matters of styles. ASEE Prism, 6(4), 18-23.
 • Fraenkel, J.R., Wallen, N.E. & Hyun, H. H. (2012). How to design & evaluate research in education (8th Edt.). London: McGraw Hill.
 • Gagné, R. M. (1985). The conditions of learning and the theory of instruction (4th ed.), New York: Holt, Rinehart, and Winston.
 • Gencel, İ. E. (2007). Kolb'un deneyimsel öğrenme kuramına dayalı öğrenme stilleri envanteri-III' ü Türkçeye uyarlama çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 120-139.
 • Joo, Y.J., Lim, K.Y., & Kim, E.K. (2011). Online university students’ satisfaction and persistence: Examining perceived level of presence, usefulness and ease of use as predictors in a structural model. Computers & Education, 57(2), 1654-1664.
 • Joy, S. & Kolb, D. A. (2007). Are there cultural differences on learning style? Working Paper. Department of Organizational Behavior, Case Western Reserve University.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. (14. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karataş, S., & Üstündağ, M.T. (2008). Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı öğrencilerinin internet temelli uzaktan eğitimi doyumları ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 62-73
 • Keefe , J. W., (1979). Learning style: An overview in student learning styles: Diagnosing and prescribing program. Reston. VA: National Association of Secondary School Principals, U.S.A.
 • Kılıç, E., ve Karadeniz, Ş. (2004). Cinsiyet ve öğrenme stilinin gezinme stratejisi ve başarıya etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 129-146.
 • Kim, J., Kwon, Y., & Cho, D. (2011). Investigating factors that influence social presence and learning outcomes in distance higher education. Computers & Education, 57(2), 1512-1520.
 • Kolb,D.A.(1984).Experientiallearning:Experienceasthesourceoflearningand development.NewJersey:PrenticeHall,Inc.
 • Kolb,D.A.(1985).Learningstyleinventory:selfscoringinventoryandinterpretation booklet,Boston:McBerandCompany.
 • Kukul, V. (2011). Bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitimde öğrencilerin ve öğretim elemanlarının doyum düzeylerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara ÜniversitesiEğitimBilimleriEnstitüsü, Ankara.
 • McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry (7th Edition). London: Pearson.
 • Moore, J. C. (2005). The sloan consortium quality framework and the five pillars. http://www.mit.jyu.fi/OPE/kurssit/TIES462/Materiaalit/Sloan.pdf adresinden 04.01.2016 tarihinde erişildi.
 • Moore, M. G., & Kearsley, G. (2005). Distance education: A systems view (2nd ed.). Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.
 • Mutlu, M. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stilleri, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 1-21.
 • Parlak,Ö.(2004).İnternet temelliuzaktan eğitimdeöğrenci doyumölçeği. Yüksek Lisans Tezi, Ankara ÜniversitesiEğitimBilimleriEnstitüsü, Ankara.
 • Peker, M., (2003). Kolb öğrenme stili modeli. Milli Eğitim Dergisi, 157.
 • Sahin, I., & Shelley, M. (2008). Considering Students’ Perceptions: The Distance Education Student Satisfaction Model. Educational Technology & Society, 11(3), 216–223.
 • Santo, S. A. (2006). Relationships between learning styles and online learning: Myth or reality?. Performance Improvement Quarterly, 19(3). 73-88.
 • Shaw, B. & Taylor, J.C., (1984) Instructional design: Distance education and academic tradition. Distance Education, 5 (2), 277-285.
 • Secreto, P.V., & Pamulaklakin, R.L. (2015). Learners’ satisfaction level with online student portal as a support system in an open and distance elearning environment (ODeL). Turkish Online Journal of Distance Education, 16(3), 33-47.
 • So, H.-J., & Brush, T. A. (2008). Student perceptions of collaborative learning, social presence and satisfaction in a blended learning environment: Relationships and critical factors. Computers & Education, 51(1), 318-336.
 • Speece, M. (2012). Learning style, culture and delivey mode in online distance education. US-China Education Review, 1(2012), 1-12.
 • Şahin, A. E. (2009). Eğitim fakültesinde hizmet kalitesinin eğitim fakültesi öğrenci memnuniyet ölçeği (EF – ÖMÖ) İle Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 37, 106 – 122.
 • Thomson, D. (2010). Conversations with teachers on the benefits and challenges of online
 • learning for gifted students. Gifted Child Today, 34(3), 31-40.
 • Tulbure, C. (2011). Do different learning styles require differentiated teaching strategies?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 11, 155-159.
 • Usta, İ. (2008). Öğrenme stillerine göre düzenlenen beyin temelli öğrenme uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Wang, K. H., Wang, T. H., Wang, W. L., & Huang, S. C. (2006). Learning styles and formative assessment strategy: Enhancing student achievement in Web-based learning. Journal of Computer Assisted Learning, 22(3), 207–217.
 • Zhan, Z., & Mei, H. (2013). Academic self-concept and social presence in face-to-face and online learning: Perceptions and effects on students' learning achievement and satisfaction across environments. Computers & Education, 69, 131-138.
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Meva Bayrak

Yazar: Melike Aydemir

Yazar: Selçuk Karaman

Bibtex @araştırma makalesi { cuefd310022, journal = {Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-9967}, eissn = {2149-116X}, address = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {46}, pages = {231 - 263}, doi = {10.14812/cuefd.310022}, title = {An Investigation of the Learning Styles and the Satisfaction Levels of the Distance Education Students}, key = {cite}, author = {Karaman, Selçuk and Bayrak, Meva and Aydemir, Melike} }
APA Bayrak, M , Aydemir, M , Karaman, S . (2017). An Investigation of the Learning Styles and the Satisfaction Levels of the Distance Education Students. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46 (1), 231-263. DOI: 10.14812/cuefd.310022
MLA Bayrak, M , Aydemir, M , Karaman, S . "An Investigation of the Learning Styles and the Satisfaction Levels of the Distance Education Students". Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 (2017): 231-263 <http://dergipark.gov.tr/cuefd/issue/28918/310022>
Chicago Bayrak, M , Aydemir, M , Karaman, S . "An Investigation of the Learning Styles and the Satisfaction Levels of the Distance Education Students". Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 (2017): 231-263
RIS TY - JOUR T1 - An Investigation of the Learning Styles and the Satisfaction Levels of the Distance Education Students AU - Meva Bayrak , Melike Aydemir , Selçuk Karaman Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14812/cuefd.310022 DO - 10.14812/cuefd.310022 T2 - Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 231 EP - 263 VL - 46 IS - 1 SN - 1302-9967-2149-116X M3 - doi: 10.14812/cuefd.310022 UR - http://dx.doi.org/10.14812/cuefd.310022 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi An Investigation of the Learning Styles and the Satisfaction Levels of the Distance Education Students %A Meva Bayrak , Melike Aydemir , Selçuk Karaman %T An Investigation of the Learning Styles and the Satisfaction Levels of the Distance Education Students %D 2017 %J Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1302-9967-2149-116X %V 46 %N 1 %R doi: 10.14812/cuefd.310022 %U 10.14812/cuefd.310022
ISNAD Bayrak, Meva , Aydemir, Melike , Karaman, Selçuk . "Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Doyum Düzeylerinin İncelenmesi". Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 / 1 (Nisan 2017): 231-263. http://dx.doi.org/10.14812/cuefd.310022