Yıl 2017, Cilt 46, Sayı 1, Sayfalar 264 - 288 2017-04-26

Comparison of Online and Traditional Face-to-Face In-Service Training Practices: An Experimental Study
Çevrimiçi ve Geleneksel Yüz Yüze Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarının Karşılaştırılması: Deneysel Bir Çalışma

Barış Sezer [1] , Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz [2] , Ramazan Yılmaz [3]

425 480

The purpose of this study is to carry out the process of conducting an in-service education process via face-to-face and online distance education methods and to evaluate the impact of this training in terms of computer literacy. The study was carried out on 43 teachers working at a public secondary school and was conducted according to the experimental design with pretest-posttest control group. Both qualitative and quantitative data collection techniques were used in the study. The participants’ computer literacy was evaluated using an achievement test and their opinions about online education was evaluated using a structured form. The findings from the study revealed that there was no statistically significant difference in the computer literacy of experimental and control groups. This result of the study validates the hypotheses of the equivalency theory, one of the theories in distance education. Teachers had a positive attitude towards online education method in in-service training particularly because it enables a flexible environment and stated that it did not reduce the trainer-learner interaction much. On the other hand, teachers complained about the high number of participants and stated that the training was not complete because they were not able to make the practice of the course they learned in theory.

Bu araştırmanın amacı öğretmenlere yönelik yüz yüze ve çevrimiçi uzaktan eğitim yöntemiyle verilecek bir hizmet içi eğitim sürecini gerçekleştirmek ve bu eğitimin etkisini bilgisayar okuryazarlığı boyutunda değerlendirmektir. Araştırma bir kamu ortaokulunda görev yapan 43 öğretmen üzerinde yürütülmüştür. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu deneysel desene göre yürütülmüş olup, nicel ve nitel veri toplama teknikleri birlikte kullanılmıştır. Katılımcıların bilgisayar okuryazarlık düzeyleri başarı testi kullanılarak, çevrimiçi eğitimlere ilişkin görüşleri ise yapılandırılmış görüşme formu ile değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular uygulamanın ardından deney ve kontrol grubunun bilgisayar okuryazarlığı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın oluşmadığını göstermektedir. Öğretmenler gerçekleştirilen çevrimiçi eğitime ilişkin esnek öğrenme ortamı sağlaması ve eğitmen-öğrenen etkileşimini azaltmamasından dolayı olumlu geribildirimlerde bulunmuşlardır. Öte yandan katılımcı sayısının fazla olması ve yeterince uygulama yapma imkânı olmamasını bir dezavantaj olarak bildirmişlerdir.

 • Akbaba-Altun, S. (2006). Complexity of integrating computer technologies into education in turkey. Educational Technology & Society, 9(1), 176-187.
 • Allen, I. E., & Seaman, J. (2010). Learning on demand: Online education in the United States, 2009. Babson Park, MA: Babson Survey Research Group. Retrieved October 15, 2016, from
 • http://www.sloanconsortium.org/publications/survey/pdf/learningondemand.pdf
 • Bichelmeyer, B.A. (2005). The ADDIE Model – A metaphor for the lack of clarity in the field of IDT. Retrieved October 15, 2016, from http://www.indiana.edu/~idt/shortpapers/documents/IDTf_Bic.pdf
 • Corbeil, R. (2012). Comparing the ADDIE & Kemp Model. Retrieved September 12, 2016, from http://cepedadeportfolio.pbworks.com/w/file/fetch/67726525/EDTC_632160_%20Team%201_%20Wiki%20Report1.pdf
 • Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N.,&Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimdebilgisayarkullanımınailişkinöğretmengörüşleri [Teachers' perspectives about the use of computers in education]. HacettepeÜniversitesiEğitimFakültesiDergisi, 21, 19-28.
 • Feyzi, A. (2013). Keman öğretiminde ADDIE yaklaşimi esas alinarak hazirlanan öğretim modelinin uşşak ezgilerin kemanla seslendirilmesine etkileri [The effect of teaching model based on ADDIE approach to violin performance on uşşak melodies in violin education]. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Göksu, İ., Özcan, K.V., Çakır, R.,& Göktaş, Y. (2014). Türkiye’de öğretim tasarımı modelleriyle ilgili yapılmışçalışmalar [Studies related to instructional design models in Turkey]. İlköğretim Online, 13(2), 694‐709.
 • Haber, J., & Mills, M. (2008). Perceptions of barriers concerning effective online teaching and policies: Florida community college faculty. Community College Journal of Research and Practice, 32(4-6), 266-283.
 • Horzum, M. B., Albayrak, E.,&Ayvaz, A. (2012). Sınıföğretmenlerininhizmetiçieğitimdeuzaktaneğitimeyönelikinançları [Elementary classroom teachers’ beliefs on in-service training via distance education]. EgeEğitimDergisi, 13(1), 56-72.
 • Karataş, S. (2003). Yüzyüzeveuzaktaneğitimdeöğrenmedeneyimlerinineşitliği [The equivalency of learning experiences in distance and face to face education]. EğitimBilimleriveUygulama, 2(3), 91-104.
 • Kayaduman, H., Sırakaya, M.,&Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde FATİH Projesininöğretmenlerinyeterlikdurumlarıaçısındanincelenmesi. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~Sadi/yayin/AB11_Kayaduman-Sirakaya-Seferoglu_FATIH-Projesi-OgretmenYeterlik.pdf adresinden15 Mart 2014 tarihindeerişilmiştir.
 • McGriff, S.J. (2000). Instructional system design (ISD): Using the ADDIE model. Retrieved October 15, 2016, from https://www.lib.purdue.edu/sites/default/files/directory/butler38/ADDIE.pdf
 • MEB (2004). BT entegrasyonutemelaraştırması. http://www.meb.gov.tr adresinden15 Şubat 2014tarihindeerişilmiştir.
 • MEB (2008). Temeleğitimprojesi II. fazı. http://www.meb.gov.tr adresinden15 Şubat 2014 tarihindeerişilmiştir.
 • MEB (2011). Değerlendirmeraporu. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/upload/- sincanilgenelmeclisi3/anketraporu.doc adresinden 15 Şubat 2014 tarihindeerişilmiştir.
 • MEB (2012a). Değerlendirmeraporu. http://bingol.meb.gov.tr/eklenti/1563.doc adresinden 15 Şubat 2014 tarihindeerişilmiştir.
 • MEB (2012b). FATİH projesihakkında. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6 adresinden 15 Şubat 2014 tarihindeerişilmiştir.
 • MEB (2014). MilliEğitimBakanlığındahizmetiçieğitim. http://hedb.meb.gov.tr/net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=87 adresinden 15 Şubat 2014 tarihindeerişilmiştir.
 • Molenda, M. (2003). In search of the elusive ADDIE model. Performance Improvement, 42(5), 34-36.
 • Moore, M. G., Thompson, M. M., Quigley, A. B., Clark, G. C.,& Goff, G. G. (1990). The effects of distance learning: a summary of the literature. Research Monograph No. 2. University Park, PA: The Pennsylvania State University. American Center for the Study of Distance Education.
 • Panda, S., & Mishra, S. (2007). E-Learning in a mega open university: Faculty attitude, barriers and motivators. Educational Media International, 44(4), 323-338.
 • Seaman, J. (2009). Online learning as a strategic asset. Volume II: The paradox of faculty voices: Views and experiences with online learning. Washington, DC: Association of Public and Land-grant Universities and Babson Survey Research Group. Retrieved October 15, 2016, from http://www.aplu.org/document.doc?id=1879
 • Seels, B.,& Glasgow, Z. (1998). Making instructional design decisions (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
 • Simonson, M., Schlosser, C.,& Hanson, D. (1999). Theory and distance education: a new discussion. American Journal of Distance Education, 13(1), 60-75.
 • Şahin, A.E. (2001). Eğitim araştırmalarında delphi tekniği ve kullanımı [Delphi technique and its uses in educational research]. HacettepeÜniversitesiEğitimFakültesiDergisi, 20, 215-220.
 • Şimşek, A. (2011). Öğretim tasarımı [Instructional design]. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Taşlıbeyaz, E., Karaman, S., &Göktaş, Y. (2014). Öğretmenlerinuzaktanhizmetiçieğitimdeneyimlerininincelenmesi [Examining the experiences of teachers received in servicetraining through distance education]. EgeEğitim Dergisi,15(1), 139-160.
 • Usluel, Y., Mumcu, F.,& Demiraslan, Y. (2007). Öğrenme-öğretmesürecindebilgiveiletişimteknolojileri: öğretmenlerinentegrasyonsüreciveengelleriyleilgiligörüşleri [ICT in the learning-teaching process: teachers’ views on the integration and obstacles]. HacettepeÜniversitesiEğitimFakültesiDergisi, 32, 164-178.
 • Verduin, J. R.,& Clark, T. A. (1991). Distance education: The foundations of effective practice. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Wang, S.K., & Hsu, H.Y. (2009). Using the ADDIE model to design second life activities for online learners. TechTrends, 53(6), 76-81.
 • Yıldız, H., Sarıtepeci, M.,&Seferoğlu, S. S. (2013). FATİH projesi kapsamında düzenlenen hizmet-içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkılarının ISTE öğretmen standartları açısından incelenmesi[A study on the contributions of the in-service training activities within the scope of FATIH project to teachers’ professional growth in reference to ISTE teachers’ standards]. HacettepeÜniversitesiEğitimFakültesiDergisi, Special Issue (1), 375-392.
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Barış Sezer

Yazar: Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz

Yazar: Ramazan Yılmaz

Bibtex @araştırma makalesi { cuefd311737, journal = {Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-9967}, eissn = {2149-116X}, address = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {46}, pages = {264 - 288}, doi = {10.14812/cuefd.311737}, title = {Comparison of Online and Traditional Face-to-Face In-Service Training Practices: An Experimental Study}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Ramazan and Karaoğlan Yılmaz, Fatma Gizem and Sezer, Barış} }
APA Sezer, B , Karaoğlan Yılmaz, F , Yılmaz, R . (2017). Comparison of Online and Traditional Face-to-Face In-Service Training Practices: An Experimental Study. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46 (1), 264-288. DOI: 10.14812/cuefd.311737
MLA Sezer, B , Karaoğlan Yılmaz, F , Yılmaz, R . "Comparison of Online and Traditional Face-to-Face In-Service Training Practices: An Experimental Study". Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 (2017): 264-288 <http://dergipark.gov.tr/cuefd/issue/28918/311737>
Chicago Sezer, B , Karaoğlan Yılmaz, F , Yılmaz, R . "Comparison of Online and Traditional Face-to-Face In-Service Training Practices: An Experimental Study". Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 (2017): 264-288
RIS TY - JOUR T1 - Comparison of Online and Traditional Face-to-Face In-Service Training Practices: An Experimental Study AU - Barış Sezer , Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz , Ramazan Yılmaz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14812/cuefd.311737 DO - 10.14812/cuefd.311737 T2 - Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 264 EP - 288 VL - 46 IS - 1 SN - 1302-9967-2149-116X M3 - doi: 10.14812/cuefd.311737 UR - http://dx.doi.org/10.14812/cuefd.311737 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Comparison of Online and Traditional Face-to-Face In-Service Training Practices: An Experimental Study %A Barış Sezer , Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz , Ramazan Yılmaz %T Comparison of Online and Traditional Face-to-Face In-Service Training Practices: An Experimental Study %D 2017 %J Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1302-9967-2149-116X %V 46 %N 1 %R doi: 10.14812/cuefd.311737 %U 10.14812/cuefd.311737
ISNAD Sezer, Barış , Karaoğlan Yılmaz, Fatma Gizem , Yılmaz, Ramazan . "Çevrimiçi ve Geleneksel Yüz Yüze Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarının Karşılaştırılması: Deneysel Bir Çalışma". Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 / 1 (Nisan 2017): 264-288. http://dx.doi.org/10.14812/cuefd.311737