Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2528-9861 | e-ISSN 2528-987X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi | http://dergipark.gov.tr/cuid

“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir (Makale kabul tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak-15 Nisan; 15 Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz-15 Ekim).  CUID, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi, çeviri ve kitap kritiği türlerinde yalnızca doktora derecesine sahip araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir. Yayımlanan her bir makale, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın "İlahiyat Temel Alanı" doçentlik başvuru şartlarında talep ettiği "Uluslararası Makale" kategorisinde puan katkısı sağlamaktadır. Tarandığımız uluslararası indeksler aşağıda sunulmuştur: 

ESCI: Emerging Sources Citation Index (Başlangıç: 01/01/2016)

EBSCO Humanities International Index (Başlangıç: 07/01/2016)

EBSCO Humanities Source Ultimate (Başlangıç: 07/01/2016)

ATLA RDB©: ATLA Religion Database©  (Başlangıç: 20/05/2016)

MLA International Bibliography (Başlangıç: 14/06/2016)

ProQuest Central (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

ProQuest Turkey Database (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

Index Islamicus (Başlangıç: 13/12/2017)

Scopus (Kabul: 23/01/2018)

Ayrıca bk.  Tarandığımız Diğer İndeksler [ULAKBİM TR DİZİN (Başlangıç: 2012 Yılı 16. Cilt 1. Sayıdan itibaren]


Dergimizde yayımlanan Web Of Science kapsamındaki makalelere, üniversiteniz internet bağlantısı üzerinden buradan ulaşabilirsiniz (CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL /PUBLICATION NAME)
5a42216f9fc18.png

5968720330993.jpg5a70f6cac9dfc.jpg

5a70f684ebb3c.png570ceb1545981.jpg

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

ISSN 2528-9861 | e-ISSN 2528-987X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi | http://dergipark.gov.tr/cuid
Kapak Resmi

141.921

317.032

“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir (Makale kabul tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak-15 Nisan; 15 Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz-15 Ekim).  CUID, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi, çeviri ve kitap kritiği türlerinde yalnızca doktora derecesine sahip araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir. Yayımlanan her bir makale, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın "İlahiyat Temel Alanı" doçentlik başvuru şartlarında talep ettiği "Uluslararası Makale" kategorisinde puan katkısı sağlamaktadır. Tarandığımız uluslararası indeksler aşağıda sunulmuştur: 

ESCI: Emerging Sources Citation Index (Başlangıç: 01/01/2016)

EBSCO Humanities International Index (Başlangıç: 07/01/2016)

EBSCO Humanities Source Ultimate (Başlangıç: 07/01/2016)

ATLA RDB©: ATLA Religion Database©  (Başlangıç: 20/05/2016)

MLA International Bibliography (Başlangıç: 14/06/2016)

ProQuest Central (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

ProQuest Turkey Database (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

Index Islamicus (Başlangıç: 13/12/2017)

Scopus (Kabul: 23/01/2018)

Ayrıca bk.  Tarandığımız Diğer İndeksler [ULAKBİM TR DİZİN (Başlangıç: 2012 Yılı 16. Cilt 1. Sayıdan itibaren]


Dergimizde yayımlanan Web Of Science kapsamındaki makalelere, üniversiteniz internet bağlantısı üzerinden buradan ulaşabilirsiniz (CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL /PUBLICATION NAME)
5a42216f9fc18.png

5968720330993.jpg5a70f6cac9dfc.jpg

5a70f684ebb3c.png570ceb1545981.jpg

Kur'an Araştırmaları Özel Sayısı Son Sayı
Cilt 21 - Sayı 3 - Ara 2017
 1. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Yeni Sayı: Cilt 21, Sayı 3 (Kur'an Araştırmaları Özel Sayısı)
  Sayfalar 1433 - 1436
  Abdullah Demir
 2. Vatikan Kütüphanesi’ndeki Kur’ân Elyazmaları Üzerine Biçim ve İçerik Açısından Bir Araştırma
  Sayfalar 1437 - 1496
  Esra Gözeler
 3. Kur’ân Eğitiminde Manzûm Tecvid Geleneği: Cemzûrî ve Tuhfetü’l-Eṭfâl Adlı Manzûm Eseri
  Sayfalar 1497 - 1533
  Recep Koyuncu
 4. Kummî Tefsirinde Kur’ân’ın Metni Konusundaki Tahrif İddialarının İncelenmesi
  Sayfalar 1535 - 1564
  Nesrişah Saylan
 5. Bir İntihal Örneği Olarak Hafız Yahya Hilmi Kastamonî’nin Misbâhu’l-İhvân li Taharrî Âyâti’l-Kur’ân Adlı Eseri
  Sayfalar 1565 - 1590
  İskender Şahin
 6. Kur’an’da Tekebbür Ehlinin Özellikleri
  Sayfalar 1591 - 1622
  Ahmet Özdemir
 7. Dinî Kaynaklar ve Kültür Bağlamında Cinleri Anlamak
  Sayfalar 1623 - 1670
  Hayati Aydın
 8. Din ile İlişkisi Bağlamında Fıtratın Mahiyeti
  Sayfalar 1671 - 1704
  Adil Bor
 9. Hadler Bağlamında İslam Ceza Hukukunda İtiraftan Dönme ve Hâkimin Sanığa Bu Konuda Telkini
  Sayfalar 1705 - 1738
  Recep Çetintaş
 10. İslâm Hukukunda Vasiyet Yoluyla Varisleri Mirastan Mahrum Etmeye Yönelik Tasarrufların Sınırlandırılması
  Sayfalar 1739 - 1774
  İbrahim Yılmaz
 11. Gözlerden Kaçmış Bir Fetâva Mecmûası: Bostânu Şekā’iki’n-Nuʿman
  Sayfalar 1775 - 1796
  Ahmet Hamdi Furat
 12. Kur’an’da ‘İmrae’ ve ‘Zevc’ Kelimelerinin Anlam Alanı
  Sayfalar 1797 - 1824
  Zülfikar Durmuş
 13. Hicrî İlk Beş Asırda Hanefî Fıkıh Usûlünde Muârız Haber Nazariyesi
  Sayfalar 1825 - 1872
  Halil İbrahim Turhan
 14. İslam Bilim Tarihi’nde İlk Tercüme Faaliyetleri ve Bilgi Üretimine Katkısı
  Sayfalar 1873 - 1904
  Mustafa Necati Barış
 15. Açıköğretim İlahiyat Programları: Problemler ve Çözüm Önerileri
  Sayfalar 1905 - 1940
  Ali Rıza Gül
 16. Muhammed İkbal’e Göre Şahsiyet Eğitiminde Fiziksel Çevrenin Yeri
  Sayfalar 1941 - 1972
  Ramazan Gürel
 17. Sosyolojik Düşüncede Avrupa-merkezcilik, Ötekileştirme ve Oryantalist Söylem Üzerine Post-kolonyal Bir Okuma ve Eleştirisi
  Sayfalar 1973 - 2008
  İrfan Kaya
 18. Dâvûd-i Karsî’nin Şerhu Îsâgûcî Adlı Eserinin Eleştirmeli Metin Neşri ve Değerlendirmesi
  Sayfalar 2009 - 2068
  Ferruh Özpilavcı
 19. İbn Tûmert’in Mezhebî Kimliği
  Sayfalar 2069 - 2101
  Abdullah Ömer Yavuz
 20. Hz. Âişe’nin Hayatı, Şahsiyeti ve İslâm Tarihindeki Yeri
  Sayfalar 2103 - 2105
  Ömer Sabuncu
 21. İbn Teymiyye’ye Göre İbn Arabî, yazar Mustafa Kara (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2017)
  Sayfalar 2107 - 2114
  Emrah Kaya
 22. Doğuşundan Günümüze İslam Felsefesi, yazar Roy Jackson, çeviren Atilla Alan (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2017)
  Sayfalar 2115 - 2118
  İrfan Karadeniz
 23. Buhârî Nüshaları ve Nüsha Farklılıklarının Mahiyeti Üzerine, yazar Abdulvahap Özsoy (Erzurum: Fenomen Yayıncılık, 2016)
  Sayfalar 2119 - 2124
  Ali Sever
 24. Körü Körüne İnanç Kriz ve Terör Dönemlerinde Geniş Gruplar ve Liderleri, yazar Vamık D. Volkan, çeviren Özgür Karaçam (İstanbul: Asi Kitap, 2017)
  Sayfalar 2125 - 2129
  Gülşen Sayın
 25. Divan Şiirinde Âyet ve Hadis İktibasları, yazar Reyhan Keleş (İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2016)
  Sayfalar 2131 - 2134
  Alper Ay
 26. Hz. Peygamber ve Kur’an Dışı Vahiy, yazar Mehmed Said Hatiboğlu (Ankara: Otto Yayınları, 2012)
  Sayfalar 2135 - 2140
  İlyas Canikli
 27. Karmatîliğin Doğuşu ve Gelişim Süreci, yazar Ali Avcu (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 2011)
  Sayfalar 2141 - 2148
  Abdullah Demir
 28. Kur’an Araştırmalarında Akademik Tezler-Batı ve İslam Dünyası Mukayesesi (Uluslararası Sempozyum, İstanbul 24-26 Kasım 2017)
  Sayfalar 2149 - 2157
  İsmail Çalışkan
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1301-1197 1304-9399 1996-2018