Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2528-9861 | e-ISSN 2528-987X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi | http://dergipark.gov.tr/cuid

“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

1996 yılında yayın hayatına başlayan Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 01 Nisan; 15 Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz - 01 Ekim). CUID, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi, çeviri ve kitap kritiği türlerinde yalnızca doktora derecesine sahip araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir. 

ESCI: Emerging Sources Citation Index (Başlangıç: 01/01/2016)

EBSCO Humanities International Index (Başlangıç: 07/01/2016)

EBSCO Humanities Source Ultimate (Başlangıç: 07/01/2016)

ATLA RDB©: ATLA Religion Database©  (Başlangıç: 20/05/2016)

MLA International Bibliography (Başlangıç: 14/06/2016)

ProQuest Central (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

ProQuest Turkey Database (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

Index Islamicus (Başlangıç: 13/12/2017)

Scopus (Başlangıç: 01/01/2016)

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

ISSN 2528-9861 | e-ISSN 2528-987X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi | http://dergipark.gov.tr/cuid
Kapak Resmi

213.629

469.071

“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

1996 yılında yayın hayatına başlayan Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 01 Nisan; 15 Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz - 01 Ekim). CUID, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi, çeviri ve kitap kritiği türlerinde yalnızca doktora derecesine sahip araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir. 

ESCI: Emerging Sources Citation Index (Başlangıç: 01/01/2016)

EBSCO Humanities International Index (Başlangıç: 07/01/2016)

EBSCO Humanities Source Ultimate (Başlangıç: 07/01/2016)

ATLA RDB©: ATLA Religion Database©  (Başlangıç: 20/05/2016)

MLA International Bibliography (Başlangıç: 14/06/2016)

ProQuest Central (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

ProQuest Turkey Database (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

Index Islamicus (Başlangıç: 13/12/2017)

Scopus (Başlangıç: 01/01/2016)

15 Haziran 2018 Son Sayı
Cilt 22 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Yeni Sayı: Cilt 22 Sayı 1
  Sayfalar 5 - 8
  Abdullah Demir
 2. Tanrı’nın İlmi: Gazzâlî ve İbn Meymûn’un (Maimonides) Görüşleri Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 9 - 32
  Özcan Akdağ
 3. Mistik Tecrübe ve Kişilik İlişkisi Üzerine: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örneklemi
  Sayfalar 33 - 61
  Mustafa Ulu
 4. Tüketim Dinamikleri Ölçeği: Kurumsal Din Eğitimi Almış Bireylerde Tüketim Eğilimleri
  Sayfalar 63 - 92
  Abdullah İnce, Tuğba Erultunca, Seyra Kılıçsal, Aykut Hamit Turan
 5. Mâtürîdîlerde İmanda Açıklık
  Sayfalar 93 - 111
  Temel Yeşilyurt
 6. Tefsir Metodolojisinde Anlam-Yorum Ayrımının Temelleri
  Sayfalar 113 - 139
  Muhammed İsa Yüksek
 7. Sâlih Nâbî'nin Felsefe-i Mûsikî İsimli Eseri Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 141 - 162
  Mehmet Tıraşcı
 8. Tecsîm ve Teşbîh İçerdiği İddiasıyla Bişr el-Merîsî Taraftarlarının Tartışma Konusu Yaptığı Bazı Hadisler
  Sayfalar 163 - 188
  Ali Kaya
 9. Miladî XII. ve XIII. Asırda Dımaşk ve Haçlılar
  Sayfalar 189 - 213
  Nadir Karakuş
 10. Zerkeşî ve et-Tezkire fi’l-Ehâdîsi’l-Müştehira İsimli Eserinde Rivayetleri Değerlendirme Yöntemi
  Sayfalar 215 - 232
  Muhammed Akdoğan
 11. Mezhep İçi Tercih Açısından Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye
  Sayfalar 233 - 257
  Seyit Mehmet Uğur
 12. Eş‘arîlik-Hanbelîlik Farklılaşmasının Toplumsal Yansımaları
  Sayfalar 259 - 292
  Ümüt Toru
 13. Muhammed Hamîdullah’ın Mescid-i Aksâ’nın Yerine Dair Görüşlerine Eleştirel Bir Yaklaşım
  Sayfalar 293 - 316
  İsmail Altun
 14. Kādî Beyzâvî ve Zemahşerî’nin Fâtiha ve Bakara Sûrelerindeki Yorumlarına Molla Gürânî’nin Tenkitleri
  Sayfalar 317 - 346
  Kutbettin Ekinci
 15. İslam Hukukunda Kız Çocuğunun Mirastaki Payının Cinsiyet İle Temellendirilmesine Analitik Bir Bakış
  Sayfalar 347 - 376
  İbrahim Yılmaz
 16. Teşehhüdü Mi’râcla İlişkilendiren Rivâyet Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 377 - 394
  Üzeyir Durmuş
 17. Yalnızlıkla Başa Çıkma: Yalnızlık, Dini Başa Çıkma, Dindarlık, Hayat Memnuniyeti ve Sosyal Medya Kullanımı
  Sayfalar 395 - 434
  Yahya Turan
 18. Nehrî Ahmed Dîvânçesi’nin Şekil ve Muhteva Özellikleri
  Sayfalar 435 - 466
  Abdülmecit İslamoğlu
 19. Şair Bir Osmanlı Münşîi: Okçuzâde Mehmed Şâhî
  Sayfalar 467 - 488
  Yılmaz Öksüz
 20. Dede Korkut Hikâyelerinde Türk-İslam İnanışlarının İtikādî Göstergeleri
  Sayfalar 489 - 513
  Murat Serdar, Harun Işık
 21. Horasân Valisi Ḳuteybe b. Müslim el-Bâhilî İle İlişkilendirilen Katliam ve Zulüm İddiaları
  Sayfalar 515 - 542
  Yunus Akyürek
 22. Umre İbadetinin Hayatın Anlamı ve Umutsuzlukla İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma
  Sayfalar 543 - 570
  Sema Yılmaz
 23. Şiî Müfessirlerin Muvâfakât-ı Ömer Örneklerine Yaklaşımı
  Sayfalar 571 - 596
  Abdurrahman Ensari
 24. The Relationship Between Religion and Politics in Contemporary Turkish Novel: The Case of ‘Kar’ Novel
  Sayfalar 597 - 626
  Şaban Erdiç
 25. A Study on Qurʾān Manuscripts in the Vatican Library in terms of Physical and Content Features
  Sayfalar 627 - 678
  Esra Gözeler
 26. Examination of the Claims of Distortion on the Qur’ān which is in al-Qummī Commentary
  Sayfalar 679 - 703
  Nesrişah Saylan
 27. First Translation Activities in Islamic Science History and their Contribution to Knowledge Production
  Sayfalar 705 - 730
  Mustafa Necati Barış
 28. Hendek, Abdurrahman. Türkiye ve İngiltere Din Eğitimi Politikalarının Karşılaştırılması. Doktora Tezi, Oxford Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiltere 2018
  Sayfalar 731 - 732
  Abdurrahman Hendek
 29. Doğudan Batıya, yazar Annemarie Schimmel, çev. Ömer Enis Akbulut (İstanbul: Sufi Kitap, 2017)
  Sayfalar 733 - 742
  Muhammet Tarakçı
 30. Review of Criticisms of Atomism in Classical Islamic Thought by Mehmet Bulğen (Istanbul: IFAV Publications, 2017)
  Sayfalar 743 - 746
  Nazif Muhtaroğlu
 31. Selahaddin Eyyûbi, yazar Abdul Rahman Azzam, çeviren Pınar Arpaçay (İstanbul: Alfa Yayıncılık, 2015)
  Sayfalar 747 - 753
  Bedrettin Basuğuy
 32. XV. Tefsir Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Kur’an ve Hayat Sempozyumu (11-12 Mayıs 2018 Samsun)
  Sayfalar 755 - 761
  İsmail Çalışkan
 33. Editorial Policies
  Sayfalar 763 - 766
  Abdullah Demir
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1301-1197 1304-9399 1996-2018