Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)
Kapak Resmi
ISSN 1303-3670 | e-ISSN 2564-6427 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |

Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)

Sosyal Bilimler'in özellikle Temel İslam Bilimleri, Felefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları gibi anabilim dallarında hazırlanmış bilimsel yayınların yer aldığı ulusal, hakemli, akademik bir dergi olup dergimizde telif ve tercüme makale, araştırma notu, kitap, tez, sempozyum değerlendirmeleri, tenkitli neşir, sadeleştirme vb. çalışmalar yayımlanabilmektedir.


Yazışma Adresi

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Balcalı Kampüsü, 01330 Sarıçam/Adana ilahiyatdergi@gmail.com

Makalelerin bilim, dil ve hukuk bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergimiz hakemli bir dergi olup Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Dergimiz TR-Dizin (TÜBİTAK-ULAKBİM), İSAM, SOBİAD gibi alan indekslerinde taranmaktadır.

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)

ISSN 1303-3670 | e-ISSN 2564-6427 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |
Kapak Resmi

88.086

138.665

Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)

Sosyal Bilimler'in özellikle Temel İslam Bilimleri, Felefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları gibi anabilim dallarında hazırlanmış bilimsel yayınların yer aldığı ulusal, hakemli, akademik bir dergi olup dergimizde telif ve tercüme makale, araştırma notu, kitap, tez, sempozyum değerlendirmeleri, tenkitli neşir, sadeleştirme vb. çalışmalar yayımlanabilmektedir.


Yazışma Adresi

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Balcalı Kampüsü, 01330 Sarıçam/Adana ilahiyatdergi@gmail.com

Makalelerin bilim, dil ve hukuk bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergimiz hakemli bir dergi olup Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Dergimiz TR-Dizin (TÜBİTAK-ULAKBİM), İSAM, SOBİAD gibi alan indekslerinde taranmaktadır.

Cilt 18 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. Budizm’in Çin’e Girişinde İpek Yolunun Önemi ve İşlevi
  Sayfalar 1 - 21
  Hammet ARSLAN
 2. Seyfeddin el-Bâharzî’nin Şeyhi Necmeddîn-i Kübrâ’ya Arz Ettiği Vâkıalar: Vekâyiu’l-halvet
  Sayfalar 23 - 46
  Mahmud Esad ERKAYA
 3. Tekke Mûsikîmizde Toplu Evrâd-ı Şerîf Okuma Geleneğine Bir Örnek: Rifâî Evrâd-ı Şerîfi
  Sayfalar 47 - 72
  Mehmet Nuri UYGUN, Safiye Şeyda ERDAŞ
 4. Cahiliye’den İslâm’a Kadına Yönelik Şiddet
  Sayfalar 73 - 94
  Feyza Betül KÖSE
 5. Tasavvufta Kanaat Anlayışı ve Bireysel-Sosyal Etkileri
  Sayfalar 95 - 129
  Mansur GÖKCAN
 6. Tasavvufta Tevekkül Anlayışı
  Sayfalar 131 - 165
  Mansur GÖKCAN
 7. Nesâî’nin (ö. 303/915) Şiîlikle İthamı
  Sayfalar 167 - 191
  Veli ABA
 8. İbn Dakīkul‘îd’in el-İḳtirâḥ Adlı Eserinden Hareketle Hadis Öğretimine Dâir Bazı Öneriler
  Sayfalar 193 - 220
  Üzeyir DURMUŞ
 9. Bazı İman Konuları Bağlamında İbnü’l-Müneyyir’in Zemahşerî’ye Yönelik Eleştirileri
  Sayfalar 221 - 255
  İbrahim BAYRAM
 10. Mitolojik ve Dinsel Bir Yükseliş Simgesi Olarak Merdiven Motifi
  Sayfalar 257 - 269
  Necati SÜMER
 11. Akaid ile İlgili Bazı Ayetlerin Tefsiri Bağlamında Emir Abdülkadir’in el-Mevakıf’ta Mutezile’ye ve Kelamcılara Yönelik Birtakım Eleştirileri
  Sayfalar 271 - 283
  Hakan UĞUR
 12. Suriyeli Öğrencilerin Din Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar: Kilis İli Örneği
  Sayfalar 285 - 312
  Rıdvan DEMİR, Yusuf OKŞAR
 13. Timurlularda Şehzade Eğitimi
  Sayfalar 313 - 328
  Mevhibe ŞAHBAZ
 14. Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri ve Adil Davranış Gösterme Arasındaki İlişki
  Sayfalar 329 - 359
  Yasemin GÜLEÇ
 15. Hükümlerin Dayandığı Delillerde Kesinliği Öngören Fıkıh Kâidelerinin Hadislerdeki Temelleri
  Sayfalar 361 - 389
  Serkan ÇELİKAN
 16. Cahiliye Döneminde Nesir ve Bir Hatip Olarak Eksem b. Sayfî
  Sayfalar 391 - 418
  Mücahit YÜKSEL
 17. Hadis Metodolojisine Göre Hz. Ömer’in Müslüman Olmasıyla İlgili Rivayetlerin Sıhhat Değeri
  Sayfalar 421 - 450
  Fuat İSTEMİ
 18. Sahîh-i Buhârî İcâzetli Kadın Muhaddis: Kerîme bnt. Abdülvehhâb
  Sayfalar 453 - 476
  Abdurrahman KURT
 19. Hatîb el-Bağdâdî’nin el-Fasl li’l-Vasli’l-Müdrec fi’n-Nakl’i Bağlamında Müdrec Hadisler ve Değeri
  Sayfalar 479 - 511
  Mustafa AYDIN
 20. Türk Tefekkür Tarihini Temellendirmede Yeni Bir Yorum Denemesi
  Sayfalar 513 - 533
  Hüseyin Âdem TÜLÜCE
 21. İslam Hukukunda Telfîk Nazariyyesi
  Sayfalar 535 - 567
  Emrah DEMİRTAŞ, İbrahim SİZGEN
 22. XIX. Yüzyıl Şâirlerinden İsmâil Sâdık Kemâl’in Âsâr-ı Kemâl’de Yer Alan Manzum Hilyesi
  Sayfalar 569 - 595
  Yasin KARAKUŞ
 23. Helâl ve Haramlarla İlgili Kaide ve İlkeler
  Sayfalar 597 - 633
  Yüksel ÇAYIROĞLU
 24. Mehmet Âkif Ersoy Hayatı Mûsikî Yönü ve Bestelenmiş Şiirleri (A. H. Turabi)
  Sayfalar 635 - 644
  Fatma Zehra KARIŞMAN
 25. Varoluşçu Psikoterapi (I. D. Yalom)
  Sayfalar 645 - 649
  Tuğba BAKIRTAŞ