Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)
Kapak Resmi
ISSN 1303-3670 | e-ISSN 2564-6427 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |

Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)

Sosyal Bilimler'in özellikle Temel İslam Bilimleri, Felefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları gibi anabilim dallarında hazırlanmış bilimsel yayınların yer aldığı ulusal, hakemli, akademik bir dergi olup dergimizde telif ve tercüme makale, araştırma notu, kitap, tez, sempozyum değerlendirmeleri, tenkitli neşir, sadeleştirme vb. çalışmalar yayımlanabilmektedir.


Yazışma Adresi

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Balcalı Kampüsü, 01330 Sarıçam/Adana ilahiyatdergi@gmail.com

Makalelerin bilim, dil ve hukuk bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergimiz hakemli bir dergi olup Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Dergimiz TR-Dizin (TÜBİTAK-ULAKBİM), İSAM, SOBİAD gibi alan indekslerinde taranmaktadır.

DUYURU: Dergimizin 2018 yılının Haziran sayısında (18/1) yayımlanan "Timurlularda Şehzade Eğitimi" adlı makalenin yazarının adı Mehibe ŞAHBAZ olarak yazılacakken sehven Mevhibe ŞAHBAZ yazılmıştır. Söz konusu yanlışın dergi sayfasında ve içeriğinde düzeltildiğini ilgilere saygıyla duyururuz.


Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)

ISSN 1303-3670 | e-ISSN 2564-6427 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |
Kapak Resmi

95.145

167.765

Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)

Sosyal Bilimler'in özellikle Temel İslam Bilimleri, Felefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları gibi anabilim dallarında hazırlanmış bilimsel yayınların yer aldığı ulusal, hakemli, akademik bir dergi olup dergimizde telif ve tercüme makale, araştırma notu, kitap, tez, sempozyum değerlendirmeleri, tenkitli neşir, sadeleştirme vb. çalışmalar yayımlanabilmektedir.


Yazışma Adresi

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Balcalı Kampüsü, 01330 Sarıçam/Adana ilahiyatdergi@gmail.com

Makalelerin bilim, dil ve hukuk bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergimiz hakemli bir dergi olup Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Dergimiz TR-Dizin (TÜBİTAK-ULAKBİM), İSAM, SOBİAD gibi alan indekslerinde taranmaktadır.

DUYURU: Dergimizin 2018 yılının Haziran sayısında (18/1) yayımlanan "Timurlularda Şehzade Eğitimi" adlı makalenin yazarının adı Mehibe ŞAHBAZ olarak yazılacakken sehven Mevhibe ŞAHBAZ yazılmıştır. Söz konusu yanlışın dergi sayfasında ve içeriğinde düzeltildiğini ilgilere saygıyla duyururuz.


Cilt 18 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Görevlilerinin Karşılaştıkları Psikososyal Sorunlara Yaklaşımlarının Dini Danışmanlık ve Rehberlik Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 661 - 689
  Yasemin Angın, Nurullah Altaş
 2. Gâî Yorum/Makâsıd Açısından Hz. Ömer’in Sevad Arazisi İle İlgili Uygulamasına Yönelik Bir Değerlendirme
  Sayfalar 690 - 717
  Nasi Aslan
 3. Öğretmenlerine Göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Din Öğretimi Modelleri Çerçevesinde Konumlandırılması
  Sayfalar 718 - 744
  İbrahim Aşlamacı
 4. Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk Akademisyenlerin Arap Dili Alanındaki Çalışmaları-Kur’an Nahvi Örneği
  Sayfalar 745 - 763
  Talal Wisam Ahmed AL-BAKRİ
 5. Hadis Istılahlarından Mühmel ve Sahîh-i Buhârî Ricâlinden Süfyân’ın Tayini Meselesi
  Sayfalar 764 - 795
  Serkan Çelikan
 6. İmâm Mâlik'ten Nakledildikleri Halde Matbû’ Muvatta’ Nüshalarında Yer Almayan Sahîhayn Rivâyetleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 796 - 824
  Üzeyir Durmuş
 7. Kübreviyye Tarikatı Şeyhi Seyfeddin el-Bâharzî’nin (ö. 659/1261) Esrârü’l-erbaîn li-ahyâri’s-sâirîn Adlı Kırk Hadisi ve Hadislerde Muvaşşah (Akrostiş) Uygulaması
  Sayfalar 825 - 871
  Mahmud Esad ERKAYA
 8. Osmanlı Kıbrısı’nda Para Vakfı Uygulamaları (1750-1800)
  Sayfalar 872 - 891
  Ümit Güler
 9. Hoca Ahmed Yesevi’nin Divan-ı Hikmet’inde Kabir Hayatı
  Sayfalar 892 - 922
  Nail Karagöz
 10. Molla Gürânî ve El-Kevserü’l-Cârî Adlı Eserinde Hadis Şerh Metodu
  Sayfalar 923 - 957
  Ali Karakaş
 11. Kadına Yönelik Şiddet: Sebepleri, Önlemeye Yönelik Kur’anî Tedbirler
  Sayfalar 958 - 994
  Mehmet Kılıçarslan
 12. Müftü Ahmed Paşa’nın Tahkîku’l-Esrâr ve Tenvîru’l-Efkâr Adlı Eserinin Tahkik ve Değerlendirilmesi
  Sayfalar 995 - 1034
  Ömer Korkmaz
 13. Din ve Coğrafya İlişkisi: Şemsü'd-Din es-Semerkandî ve İbn Haldûn’un Yedi İklim Anlayışlarının Karşılaştırmalı Analizi
  Sayfalar 1035 - 1069
  yusuf okşar
 14. İlk Okuma Kitaplarında Değerler Eğitimi: Kültürel Miras Söylemi Etrafında Bir Analiz
  Sayfalar 1070 - 1101
  Cemil Osmanoglu
 15. Türk Din Mûsikîsinde Mevlid Formu (Bekir Sıtkı Sezgin Velâdet Bahri Örneği)
  Sayfalar 1102 - 1133
  mehmet öncel
 16. Tokatlı El-Kazâbâdî’nin Hayatı ve Haşiyetü’l-Usûl Adlı Yazma Eserinin Tanıtılması
  Sayfalar 1134 - 1151
  Hilal ÖZAY
 17. Kadının Toplumsal Konumunu Siyasetnameler Üzerinden Okumak: Tipolojik Bir Yaklaşım
  Sayfalar 1152 - 1179
  ABDULLAH ÖZBOLAT, Aslı Emine ÇOMU
 18. Yatırım Aracı Olarak Kaldıraçlı/Marjlı Forex İşlemi ve Fıkhî Değerlendirmesi
  Sayfalar 1180 - 1197
  Mahmut Samar
 19. Lise Öğrencilerinde Hayatın Anlam ve Amacı ile Değer Yönelimleri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 1198 - 1234
  Abdullah Tanrıverdi, Mustafa ULU
 20. Tefsirde Hâşiye Geleneği ve Şeyhzâde’nin Envârü’t-Tenzîl Hâşiyesi
  Sayfalar 1235 - 1237
  Burhan Baltacı
 21. Ahmad S. Dallal, Islam Without Europa Traditions of Reform in Eighteenth-Century Islamic Thought
  Sayfalar 1238 - 1248
  YUSUF ÖTENKAYA
 22. Bilişsel Psikoloji, Zihin ve Beyin
  Sayfalar 1249 - 1251
  Tuğba Bakırtaş
 23. Ebü’l-Berekât El-Bağdâdî Felsefesinde Tanrı
  Sayfalar 1252 - 1255
  Atike Kaya