Yıl 2019, Cilt 44, Sayı 1, Sayfalar 7 - 17 2019-03-31

Experienced problems, auditory hallucinations, and perceived social support in patients with schizophrenia
Şizofreni tanılı hastalarda yaşanan sorunlar, işitsel varsanılar ve algılanan sosyal destek

Feride Ercan [1] , Satı Demir [2]

88 118

Purpose: The purpose of this study is to determine the experienced problems, auditory hallucinations, and perceived social support in patients with schizophrenia followed up in Community Mental Health Center (CMHC) and outpatient clinics.

Materials and Methods: This comparative-descriptive study was carried out between January-June 2017 in an adult psychiatry outpatient clinic of a university hospital and two CMHCs. The sample consisted of 66 patients, followed up in CMHC (n=33) and outpatient clinic (n=33). The data of the study were collected using Patient Information Form and Multidimensional Scale of Perceived Social Support.

Results: The average age, gender, educational status, marital status of the patients in CMHC and outpatient clinic group, the people living with them, and the presence of another individual with a mental disorder in the family were similarities in terms of the characteristics of the disorder and treatment. Most of the patients explained the cause of the disease as “I don’t know/I don’t remember/black magic/destiny given by God”. Most of the patients in the outpatient clinic group (78.6%) and patients slightly more than half of CMHC group (51.5%) explained the cause of the hallucinations as “I don’t know/gins/black magic/surrounding evils”. The difference between these rates were found to be statistically significant. 

Conclusion Patients followed up in CMHC and patients followed up in the outpatient clinic exhibited similarity in terms of problems experienced due to the disease and coping characteristics. 


Amaç: Bu çalışmanın amacı, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) ve poliklinikte takip edilen şizofreni tanılı hastalarda yaşanan sorunlar, işitsel varsanılar ve sosyal destek algısının belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Karşılaştırmalı-tanımlayıcı tipte olan bu araştırma, iki TRSM ve bir üniversite hastanesi yetişkin psikiyatri polikliniğinde Ocak-Haziran 2017 tarihleri arasında yürütülmüştür. TRSM’de (n=33) ve poliklinikte (n=33) takip edilen toplam 66 hasta örneklemi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Hasta Bilgi Formu ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ile toplanmıştır.

Bulgular: TRSM ve poliklinik grubundaki hastalar yaş ortalaması, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, evde birlikte yaşanan kişiler, ailede ruhsal hastalığı olan başka bir bireyin bulunması, hastalık ve tedavi ile ilgili özellikler açısından benzerdir. Hastaların çoğu hastalığın nedenini “bilmiyorum / hatırlamıyorum/ büyüler/ Allah tarafından oldu” şeklinde açıklamıştır. Poliklinik grubundaki hastaların çoğu (%78.6), TRSM grubundaki hastaların ise yarıdan biraz fazlası (%51.5 işitsel varsanıların nedenini “bilmiyorum / cinler/ büyüler/ çevredeki kötülükler” şeklinde açıklamıştır. Bu oranlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Sonuç: TRSM’de takip edilen hastalar ile poliklinikten takip edilen hastalar, hastalığa bağlı yaşanan sorunlar ve baş etme özellikleri yönünden benzerlik göstermektedir.

 • Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan & Sadock's concise textbook of clinical psychiatry. Lippincott Williams & Wilkins, 2009.
 • Dülgerler Ş. Şizofrenik bozukluklar. In. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Eds O Çam, E Engin): 413-446. İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, 2014.
 • McCarthy-Jones S, Castro Romero M, McCarthy-Jones R, Dillon J, Cooper-Rompato C, Kieran K et al. Hearing the unheard: An interdisciplinary, mixed methodology study of women’s experiences of hearing voices (Auditory Verbal Hallucinations). Front Psychiatry. 2015;6:181.
 • Barrios M, Guilera G, Selb M, Gómez-Benito J. Identification of problems in the functioning of individuals with schizophrenia from the expert perspective: an Internet-based survey. Disabil Rehabil. 2017;39(20):2055-62.
 • Maijer K, Begemann MJH, Palmen SJMC, Leucht S, Sommer IEC. Auditory hallucinations across the lifespan: A systematic review and meta-analysis. Psychol Med. 2018;48(6):879-88.
 • Binbay T, Ulaş H, Elbi H, Alptekin K. Türkiye’de psikoz epidemiyolojisi: Yaygınlık tahminleri ve başvuru oranları üzerine sistematik bir gözden geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi. 2011;22(1):40-52
 • Saraçlı Ö, Keser HO, Atasoy N, Kaygısız İ, Atalay A, Öztürk Ü ve ark. Bir psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi gören geç başlangıçlı şizofreni hastalarının klinik ve sosyodemografik özellikleri. Klinik Psikiyatri Dergisi. 2012;15(1):26-32.
 • Kimhy D, Wall MM, Hansen MC, Vakhrusheva J, Choi CJ, Delespaul P et al. Autonomic regulation and auditory hallucinations in ındividuals with schizophrenia: An experience sampling study. Schizophr Bull. 2017;43(4):754-63.
 • Thomas P, Mathur P, Gottesman II, Nagpal R, Nimgaonkar VL, Deshpande SN. Correlates of hallucinations in schizophrenia: A cross-cultural evaluation. Schizophr Res. 2017;92(1-3):41–9.
 • Pridmore S. Download of Psychiatry, Chapter 5: Hallucinations. Last modified: November, 2015. https://eprints.utas.edu.au/287/6/Chapter%205%20%20Hallucinations.pdf
 • Ratcliffe M, Wilkinson S. How anxiety induces verbal hallucinations. Conscious Cogn. 2016;39:48-58.
 • Carlborg A, Winnerbäck K, Jönsson EG, Jokinen J, Nordström P. Suicide in schizophrenia. Expert Rev Neurother. 2010;10(7):1153-64.
 • Millier A, Schmidt U, Angermeyer MC, Chauhan D, Murthy V, Toumi M et al. Humanistic burden in schizophrenia: a literature review. J Psychiatr Res. 2014;54:85-93.
 • Mannaa M, Walker L. Is Schizophrenia a REM Disorder. Academic Journal of Pediatrics and Neonatology. 2017;4(2):555-690.
 • McGurk SR, Mueser KT. Cognitive functioning, symptoms, and work in supported employment: a review and heuristic model. Schizophrenia Research. 2004;70(2):147-73.
 • Harvey PD, Helldin L, Bowie CR, Heaton RK, Olsson AK, Hjärthag F et al. Performance-based measurement of functional disability in schizophrenia: A cross-national study in the United States and Sweden. Am J Psychiatry 2009;66(7):821–827.
 • Moller MD, McLoughlin KA. Integrating recovery practices into psychiatric nursing: where are we in 2013? J Am Psychiatr Nurses Assoc 2013;19:113–6.
 • Kidd S, Kenny A, McKinstry C. The meaning of recovery in a regional mental health service: an action research study. J Adv Nurs 2015;71:181–92.
 • Liberman RP. Yeti yitiminden iyileşmeye: Psikiyatrik İyileştirim Elkitabı. (Çeviri Ed M Yıldız). Ankara, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği, 2011.
 • Knutson MB, Newberry S, Schaper A. Recovery education: A tool for psychiatric nurses. J Psychiatr Ment Health Nurs 2013;20:874–81.
 • Kelleci M, Ata EE. Psikiyatri kliniğinde yatan hastaların ilaç uyumları ve sosyal destekle ilişkisi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2011;2(3):105-110.
 • Dikeç G, Kutlu Y. Bir grup şizofreni hastasında tedaviye uyum ve etkileyen etmenlerin belirlenmesi. Journal of Psychiatric Nursing. 2014;5(3);143-8.
 • Eack SM, Newhill CE, Psychiatric symptoms and quality of life in schizophrenia: A meta-analysis. Schizophr Bull. 2007;33(5):1225-37.
 • Hawkley LC, Cacioppo JT. Loneliness matters: A theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. Ann Behav Med. 2010;40(2)218–27.
 • Gumber S, Stein CH. Consumer perspectives and mental health reform movements in the United States: 30 years of first-person accounts. Psychiatric Rehabilitation Journal. 2013;36:187–94.
 • Duman ZÇ, Yıldırım NK, Ucok A, Er F, Kanik T. The effectiveness of a psychoeducational group program with inpatients being treated for chronic mental illness. Social Behavior and Personality: An international journal. 2010;38:657- 66
 • Ng P, Chun RW, Tsun A. Recovering from hallucinations: A qualitative study of coping with voices hearing of people with schizophrenia in Hong Kong. Scientific World Journal. 2012;12.
 • Çam O, Yalçıner N. Ruhsal hastalık ve iyileşme. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2018;9(1):55-60.
 • World Health Organization. The World Health Report 2001: Mental health: new understanding, new hope. World Health Organization, 2001.
 • Zimet GD, Dahlem NW, Zimet SG, Farley GK. The Multidimensional Scale Of Perceived Social Support. Journal of Personality Assessment. 1988;52(1):30–41.
 • Eker D, Arkar H, Yaldız H. Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği‘nin gözden geçirilmiş formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi. 2001;12(1):17-25.
 • Bakanlığı, T.C. Sağlık. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge. Resmi Gazete 2011; 7364.
 • Borkowska A, Rybakowski JK. Does risperidone act better in schizophrenic patients who have a family or obstetric history?. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2002;26(7-8):1349–53.
 • Martin-Reyes M, Mendoza R, Dominguez M, Caballero A, Bravo TM, Diaz T, Gerra, S et al. Depressive symptoms evaluated by the Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS): Genetic vulnerability and sex effects. Psychiatry Res. 2011;189(1):55–61.
 • Qin P, Agerbo E, Mortensen PB. Suicide risk in relation to family history of completed suicide and psychiatric disorders: a nested case-control study based on longitudinal registers. The Lancet. 2002;360(9340):1126–30.
 • Käkelä J, Panula J, Oinas E, Hirvonen N, Jääskeläinen E, Miettunen J. Family history of psychosis and social, occupational and global outcome in schizophrenia: A meta–analysis. Acta Psychiatr Scand. 2014;130(4):269–78.
 • Dankı D, Dilbaz N, Okay İT, Telci Ş. Şizofreni tanısı alan hastalarda içgörünün aile öyküsü, pozitif ve negatif belirtilerle ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi. 2007;18(2):129-136.
 • Bakanlığı, TC Sağlık. Ulusal ruh sağlığı eylem planı (2011-2023). Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, 2011.
 • Bilge A, Mermer G, Çam MO, Çetinkaya A, Erdoğan E, Üçkuyu N. Türkiye’deki Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin 2013-2015 yıllarının profili. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016;2(2):1-5.
 • Horan WP, Kern RS, Shokat-Fadai K, Sergi MJ, Wynn JK, Green MF. Social cognitive skills training in schizophrenia: an initial efficacy study of stabilized outpatients. Schizophr Res. 2009;107:47-54.
 • Ensari H, Gültekin BK, Karaman D, Koç A, Beşkardeş AF. Bolu Top¬lum Ruh Sağlığı Merkezi hizmetlerinin şi¬zofreni hastalarındaki yaşam kalitesi, yeti yitimi, genel ve sosyal işlevsellik üzerine etkisi: Bir yıllık izleme sonuçları. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2013;14(2):108-14.
 • Özdemir I, Şafak Y, Örsel S, Kahiloğulları AK, Karadağ H. Bir toplum ruh sağlığı merkezinde şizofreni hastalarına uygulanan ruhsal-toplumsal uyumlandırma etkinliğinin araştırılması: Kontrollü çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2017;18(5):419-27.
 • Yıldız M. Şizofreni Hastaları için Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitimi, Ankara:Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği Yayınları, 2011.
 • Söğütlü L, Özen S, Varlık C, Güler A. Toplum ruh sağlığı merkezinde şizofreni hastalarına ruhsal toplumsal beceri eğitimi uygulanması ve sonuçlar. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2017;18(2):121-8.
 • Wykes T, Huddy V, Cellard C, McGurk SR, Czobor P. A meta-analysis of cognitive remediation for schizophrenia: Methodology and effect sizes. Am J Psychiatry. 2011;168:472-485.
 • Shin SK, Lukens EP. Effects of psychoeducation for Korean Americans with chronic mental illness. Psychiatric services, 2002;53(9):1125-1131.
 • Stein CH, Aguirre R, Hunt MG. Social networks and personal loss among young adults with mental illness and their parents: A family perspective. Psychiatr Rehabil J. 2013;36(1):15–21.
 • Meral BF, Cavkaytar A. Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği’nin psikometrik özelliklerinin otizmli çocuk aileleri üzerinden incelenmesi. e-International Journal of Educational Research. 2012;3(4):20-32.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3239-9058
Yazar: Feride Ercan (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4232-8891
Yazar: Satı Demir
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { cumj435354, journal = {Cukurova Medical Journal}, issn = {2602-3032}, eissn = {2602-3040}, address = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {44}, pages = {7 - 17}, doi = {10.17826/cumj.435354}, title = {Şizofreni tanılı hastalarda yaşanan sorunlar, işitsel varsanılar ve algılanan sosyal destek}, key = {cite}, author = {Ercan, Feride and Demir, Satı} }
APA Ercan, F , Demir, S . (2019). Şizofreni tanılı hastalarda yaşanan sorunlar, işitsel varsanılar ve algılanan sosyal destek. Cukurova Medical Journal, 44 (1), 7-17. DOI: 10.17826/cumj.435354
MLA Ercan, F , Demir, S . "Şizofreni tanılı hastalarda yaşanan sorunlar, işitsel varsanılar ve algılanan sosyal destek". Cukurova Medical Journal 44 (2019): 7-17 <http://dergipark.gov.tr/cumj/issue/42403/435354>
Chicago Ercan, F , Demir, S . "Şizofreni tanılı hastalarda yaşanan sorunlar, işitsel varsanılar ve algılanan sosyal destek". Cukurova Medical Journal 44 (2019): 7-17
RIS TY - JOUR T1 - Şizofreni tanılı hastalarda yaşanan sorunlar, işitsel varsanılar ve algılanan sosyal destek AU - Feride Ercan , Satı Demir Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17826/cumj.435354 DO - 10.17826/cumj.435354 T2 - Cukurova Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 17 VL - 44 IS - 1 SN - 2602-3032-2602-3040 M3 - doi: 10.17826/cumj.435354 UR - http://dx.doi.org/10.17826/cumj.435354 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cukurova Medical Journal Şizofreni tanılı hastalarda yaşanan sorunlar, işitsel varsanılar ve algılanan sosyal destek %A Feride Ercan , Satı Demir %T Şizofreni tanılı hastalarda yaşanan sorunlar, işitsel varsanılar ve algılanan sosyal destek %D 2019 %J Cukurova Medical Journal %P 2602-3032-2602-3040 %V 44 %N 1 %R doi: 10.17826/cumj.435354 %U 10.17826/cumj.435354
ISNAD Ercan, Feride , Demir, Satı . "Şizofreni tanılı hastalarda yaşanan sorunlar, işitsel varsanılar ve algılanan sosyal destek". Cukurova Medical Journal 44 / 1 (Mart 2019): 7-17. http://dx.doi.org/10.17826/cumj.435354