A Comparison Study on Turkey and England’s Universities’ Mission and Vision Statements By Using Content Analysis
TÜRKİYE-İNGİLTERE ÜNİVERSİTELERİNİN VİZYON VE MİSYON İFADELERİNİN İÇERİK ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Metin Ocak [1] , Buğra Karabulut [2]

136 274

In this research, it was aimed to reveal the components used in the vision and mission expressions of the universities in Turkey and England and to determine the similarities and differences between them. For this purpose, vision and mission statements which mentioned on the websites of universities in Turkey (n= 183) and in England        (n= 125) have been examined. In the study, a qualitative research design phenomology was used and the data were analyzed through content analysis method. As a result of the analysis, the vision and mission statements of the universities of both countries were discussed in terms of similarities and differences within the context of the components identified.


Bu araştırmada, Türkiye ve İngiltere’deki üniversitelerin vizyon ve misyon ifadelerinde kullanılan ögeleri ortaya çıkarmak ve bunlar arasındaki benzerlik ile farklılıkları belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkiye’de (n=183) ve İngiltere’de (n=125) bulunan üniversitelerin internet sitelerinde yer alan vizyon ve misyon ifadeleri incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim araştırma deseni kullanılmış ve veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda her iki ülke üniversitelerinin vizyon ve misyon ifadeleri tespit edilen ögeler kapsamında benzerlik ve farklılıklar bağlamında tartışılmıştır.


 • ABELMAN, Robert ve Amy DALESSANDRO (2008), “An Assessment of the Institutional Vision of Catholic Colleges and Universities”, Catholic Education: A Journal of Inquiry and Practice, 12, 2, 221–254.
 • ACKOFF, Russel L. (1987), Mission statements, Planning Review, 15(4), 30-31.
 • ALCORN, Mark D. (1998), “Building Vision in Nonprofit Organizations”, http://alcornassociates.com/docsnf/MDAArtVision.pdf
 • ALTER, Sutia Kim (2000), A Business Planning Reference Guide for Social Enterprises, Creative Commons Attribution.
 • ALTUNIŞIK, Remzi, Recai COŞKUN, Serkan BAYRAKTAROĞLU ve Engin YILDIRIM (2010), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Geliştirilmiş 6. Baskı, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • ANTHONY, Sotunde Olalekan (2012), “Influence of Vision and Mission Statement on Organizational Effectiveness: An Appraisal of a Private Sector Experience in Nigeria”, The Pacific Journal of Science and Technology, 13, 1, 389-397.
 • ARABACI, İ. Bakır ve Gönül ŞENER (2014), “Üniversitelerin Misyon İfadelerinin Tematik Olarak İncelenmesi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 22, 2, 701-716.
 • AY, Ünal ve Ayşe İpek KOCA (2012), “ISO 500 Listesindeki İşletmelerin Misyon, Vizyon ve Değerlerinin İçerik Analizi”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4, 2, 201-210.
 • BART, Christopher K. (1996), “The Impact of Mission Statements on Firm Innovativeness”, International Journal of Technology Management, 11 (3/4), 479-493.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Şener (2007), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • BOEREMA, Albert J. (2006), “An Analysis of Private School Mission Statements”, Peabody Journal of Education, 81:1, 180-202.
 • BRĂTIANU, Constantin ve Georgiana V. BĂLĂNESCU (2008), “Vision, Mission and Corporate Values. A Comparative Analysis of the Top 50 U.S. Companies”, Management & Marketing, 3, 3, 19-38.
 • BURKE, Kelly (2011), “Characteristics of a Good Vision Statement: Integrated and Paraphrased from Various Sources Including the Academic Leadership Journal”, 07/11, 1-3.
 • ÇAĞLAR, İrfan (1999), “İşletmelerde Vizyon Yönetimi ve Ülkemiz Açısından Değerlendirilmesi”, Yönetim, Yıl:10, Sayı:32, 26-32.
 • ÇETİN, Sefa (2009), “Vizyon Yönetimi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22:95-103.
 • COLLINS, James C. and Jerry I. PORRAS (1996), “Building Your Company’s Vision”, Harvard Business Review, 65-77.
 • DAVID, Fred R. (2002), Strategic Management Concepts and Cases, 9. Edition. New Jersey.
 • DAVIS, James H., John A. RUHE, Monle LEE ve Ujvala RAJADHYAKSHA (2007), “Mission Possible: Do School Mission Statements Work?” Journal of Business Ethics, 70:99–110.
 • DOĞAN, Selen (2002), “İşletmelerde Vizyon ve Misyon Bildirisi Geliştirme ve Önemi Üzerine Bir Araştırma”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:35, Sayı:1, 143-174.
 • DOĞAN, Hulusi (2008), “Örgütlerde Vizyon ve Misyonlarin Çalışanlarca Kabulü ve Adnan Menderes Üniversitesi Örneği”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 / 3, 93-110.
 • DROHAN, William M. (1999), “Writing a Mission Statement”, Association Management, 117.
 • GREENFIELD, William, Joseph W. LICATA ve Bob L. JOHNSON (1992), “Towards Measurement of School Vision”, Journal of Educational Administration. Vol 30. No: 2.
 • GUDYKUNST, William B. ve Yuko MATSUMOTO (1996), “Cross-cultural variability of communication in personal relationships.”, Communication in personal relationships across cultures, 19-56.
 • GURLEY, D.Keith, Gary B. PETERS, Loucrecia COLLINS ve Matthew FIFOLT (2015), “Mission, Vision, Values, And Goals: An Exploration of Key Organizational Statements and Daily Practice in Schools”, J Educ Change, 16:217–242.
 • GÜÇLÜ, Nezahat (2003), “Stratejik Yönetim”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:23, Sayı:2, 61-85.
 • HAGHIGHI, Mohammad, Hamed Khorasani TOROGHI ve Amirhesam BEHROOZ (2013), “Vision Analysis of Iranian Top Companies Compare with Top Global Companies”, New York Science Journal, 6.
 • KASOWSKI, Bart ve Louis Jacques FILION (2010), “A Study of The 2005 Fortune 500 Vision Statements”, HEC Montreal Working Paper, 1-37.
 • KARADAĞ, Nazife ve Servet ÖZDEMİR (2015), “Eğitim Fakültelerinin Vizyon ve Misyonlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 19, 255-277.
 • KARADAĞ, Ruhan (2014), “Okuma İlgisi, Tutumları ve Alışkanlığı Konusunda Yapılmış Çalışmaların Lisansüstü Tezlere Dayalı Analizi: YÖK ve ProQuest Veri Tabanları Örneklemi”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 35 (Ocak 2014/I), ss. 1-17.
 • KILIÇ, Mustafa (2010), “Stratejik Yönetim Sürecinde Değerler, Vizyon ve Misyon Kavramları Arasındaki İlişki” Sosyoekonomi, 2010-2, 81-97.
 • KOYUNCU, Osman (2009), “Bireyci ve Toplulukçu Kültürün Yönetim Üzerine Etkileri: Yönetici Adayları Üzerinde Bir Araştırma”, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Isparta.
 • KÖSEOĞLU, Mehmet Ali ve Saffet OCAK (2010), “Misyon İfadelerinde Kullanılan Ögeler İşletmelerin Mülkiyet Yapısına Göre Değişir mi?: Özel ve Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Araştırma”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 13, 1, 63-82.
 • KÖSEOĞLU, Mehmet Ali ve Elif Karabulut TEMEL (2008), “Sektörlere Göre Misyon İfadelerinde Kullanılan Ögelerdeki Farklılaşmalar: İMKB Şirketleri Üzerine Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2), 71-88.
 • LATİF, Hasan ve Şükrü MUSLU (2015), “Türk İşletmelerinin Misyon ve Vizyon Kavramlarında Anlam Karmaşası”, İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yıl:26, Sayı:78, 12-32.
 • LUCAS, James R. (1998), “Anatomy of a Vision Statement”, Management Review, Vol.87, No.2, 22-26.
 • MARTIN, Jacqueline, Brendan MCCORMACK, Donna FITZSIMONS ve Rebecca SPIRIG (2014), “The Importance of Inspiring a Shared Vision”, International Practice Development Journal, 4, 2, 1-15.
 • MASSOD, Rehan, Ahsen MAQSSOM, Mahmmod ELLAHI ve Muhammad Ali KHAN (2012), “Measuring Content of Vision Statement For Imaging Future”, International Scientific Conference People Buildings and Environment, 312-320.
 • MCGOWAN Anna ve Jan SYKES, “Vision Statement Definitions and Examples”, http://www.timethoughts.com/goalsetting/vision-statements.htm (15/01/2015).
 • MILES, Matthew B. ve A. Michael HUBERMAN (1994), Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • MUSLU, Şükrü (2014), “Örgütlerde Misyon ve Vizyon Kavramlarının Önemi”, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt:3, Sayı:5, 150-171.
 • NEUENDORF, Kimberly A. ve Paul D. SKALSKI (2010), “Extending the Utility of Content Analysis via the Scientific Method”, School of Communication Cleveland State University.
 • OCAK, Metin, Murat GÜLER ve Nejat BASIM (2016), “Türk Savunma Sanayi Firmaları Vizyon ve Misyon İfadelerinin İçerik Analizi”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt:23, Sayı:2, 503-518.
 • ÖZER, M. Akif (2010), “İşletmelerin Geleceği İçin Yol Haritası: Vizyon Yönetimi”, Çimento İşveren Dergisi, Sayı:6, Cilt:24, 4-21.
 • ÖZMEN, H. İbrahim, Fatma ÖZMEN ve Şakir SAKARYA (2013), “Beş Yılda Ne Değişti?: Üniversitelerde Stratejik Planlama Çalışmaları (Misyon ve Vizyon Ekseninde Karşılaştırmalı Bir Analiz)”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, Cilt: VIII, Sayı: II, 27-39.
 • PALMER, Timothy. B. ve Jeremy C. SHORT (2008), “Mission statements in U.S. colleges of business: An empirical examination of their content with linkages to configurations and performance,” Academy of Management Learning & Education 7 (4), 454–470.
 • PAPULOVA, Zuzana (2014), “The Significance of Vision and Mission Development for Enterprises in Slovak Republic”, Journal of Economics, Business and Management, 2, 1, 12-16.
 • RAJASEKAR, James (2013), “A Comparative Analysis of Mission Statement Content and Readability”, Journal of Management Policy and Practice, 14, 6, 131-147.
 • ROBBINS, Anthony (1993), Sınırsız Güç, Çev: Mehmet Değirmenci, İnkılap Kitapevi Yayını, Istanbul.
 • ŞİMŞEK, Muhittin (2002), Ekonominin Lokomotifi KOBİ’lerin Olmazsa Olmazları, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • TDK. (2017). Güncel Türkçe Sözlük. www.tdk.gov.tr. (Erişim Tarihi, 15.02.2017).
 • YEUNG, Shirley Mo-ching (2011), “Linking Mission to Learning Activities for Assurance of Learning”, Journal of Teaching in International Business, 22:4, 243-276.
 • YILDIRIM, Kasım (2010), Nitel Araştırmalarda Niteliği Artırma, İlköğretim Online, 9(1), 79-92.
 • YOZGAT, Uğur ve Nilgün KARATAŞ (2011), “Going Green of Mission and Vision Statements: Ethical, Social, and Environmental Concerns Across Organizations”, Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, 1359–1366.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Metin Ocak
Ülke: Turkey


Yazar: Buğra Karabulut
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { cumuiibf302909, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {}, volume = {18}, pages = {113 - 130}, doi = {}, title = {TÜRKİYE-İNGİLTERE ÜNİVERSİTELERİNİN VİZYON VE MİSYON İFADELERİNİN İÇERİK ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Ocak, Metin and Karabulut, Buğra} }
APA Ocak, M , Karabulut, B . (). TÜRKİYE-İNGİLTERE ÜNİVERSİTELERİNİN VİZYON VE MİSYON İFADELERİNİN İÇERİK ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18 (2), 113-130. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/32189/302909
MLA Ocak, M , Karabulut, B . "TÜRKİYE-İNGİLTERE ÜNİVERSİTELERİNİN VİZYON VE MİSYON İFADELERİNİN İÇERİK ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (): 113-130 <http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/32189/302909>
Chicago Ocak, M , Karabulut, B . "TÜRKİYE-İNGİLTERE ÜNİVERSİTELERİNİN VİZYON VE MİSYON İFADELERİNİN İÇERİK ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (): 113-130
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE-İNGİLTERE ÜNİVERSİTELERİNİN VİZYON VE MİSYON İFADELERİNİN İÇERİK ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI AU - Metin Ocak , Buğra Karabulut Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 130 VL - 18 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi TÜRKİYE-İNGİLTERE ÜNİVERSİTELERİNİN VİZYON VE MİSYON İFADELERİNİN İÇERİK ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI %A Metin Ocak , Buğra Karabulut %T TÜRKİYE-İNGİLTERE ÜNİVERSİTELERİNİN VİZYON VE MİSYON İFADELERİNİN İÇERİK ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI %D 2019 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 18 %N 2 %R %U
ISNAD Ocak, Metin , Karabulut, Buğra . "TÜRKİYE-İNGİLTERE ÜNİVERSİTELERİNİN VİZYON VE MİSYON İFADELERİNİN İÇERİK ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 / 2 113-130.