1986 tarihli İsviçre Haksız Rekabete Karşı Kanunu’ndan esinlenerek kaleme alınan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda haksız rekabete dair hükümlerde önemli değişikliklere gidilmiştir. Bu değişikliklerden biri, Türk Ticaret Kanunu 55. maddesi ile haksız rekabet hallerinin çoğaltılmasıdır. Yeni eklenen haksız rekabet hallerinden biri ise Türk Ticaret Kanunu m. 55/1, a-8’ de sayılan “müşterinin karar verme özgürlüğünü özellikle saldırgan satış yöntemleri ile sınırlamak” tır. Saldırgan satış yöntemleri, ticaretin giderek yaygınlaşması ve özellikle tüketicileri hedef alan ikna yöntemleriyle karar verme özgürlüğünü kısıtlayan uygulamalardır. Reklamlar yoluyla ortaya çıkan saldırgan uygulamalar ise hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple çalışmamızda reklamlar, satış yöntemleri açısından değerlendirilecek ve bu reklamların Türk Ticaret Kanunu m. 55/1, a-8 anlamında haksız rekabet teşkil edip etmediği tespit edilecektir.

Haksız Rekabet, Saldırganlık, Satış Yöntemi, Reklam
 • ADAK, Agah (1975), “Türk Hukuku Açısından Haksız Rekabet Müessesesi ve Reklam Yoluyla Haksız Rekabet”, Adana İktisadi Ve Ticari İlimler Akademisi, Sayı: 4, 351-366.
 • AKSOY, Mehmet Ali( 2011), “Haksız Rekabet Halleri ve Haksız Rekabetin Tespiti”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • ARKAN, Sabih (2015),Ticari işletme Hukuku, 21. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • AYHAN, Rıza (1990), Haksız Rekabet Münasebetiyle Elde Edilen Menfaatlerin İadesi, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya.
 • AYHAN, Rıza/ ÖZDAMAR, Mehmet/ ÇAĞLAR, Hayrettin (2015),Ticari İşletme Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Güncelleşmiş 8. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara.
 • BABACAN, Muazzez(2012), Nedir Bu Reklam?, Güncellenmiş 2. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • BOZBEL, Savaş ( 2006), Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Karşılaştırmalı Reklam Hukuku, 1. Baskı, Seçkin Yayınları,Ankara.
 • BOZER, Ali/ GÖLE, Celal(2015), Ticari İşletme Hukuku, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 3. Bası, Bankacılık Enstitüsü Yayınları, Ankara.
 • ÇINAR, Nihal (2015) , Türk Ticaret Kanunu’ na Göre Haksız Rekabet ve Yaptırımları, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • DİŞBUDAK, Aylin ( 2007), “Türk Hukukunda Aldatıcı Reklamlar” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • GÖLE, Celal (1983), Ticaret Hukuku Açısından Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması, 1. Baskı, Batıder Yayınları, Ankara.
 • GÜNEŞ, İlhami (2016), Uygulamada Fikri Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları, Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • GÜVEN, Şirin(2012), Haksız Rekabet Hukukunun Amacı ve Koruduğu Menfaat,1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara. HOWELLS,Geraint/MİCKLİTZ,Hans/WİLHELMSSON,Thomas.(2006), “Europe n Fair Trading Law”,First Published 2006 by Ashgate Publishing. Published 2016 by Routledge E-Book,Chapter 6, İnternet Adresi: https://www.routledge.com/ , Erişim Tarihi:18.07.2017
 • İNAL, Emrehan (2000), Reklam Hukuku ve Aldatıcı Reklamlar, 1. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • KARABULUT, Muhittin(1998), Profesyonel Satışçılık ve Yönetimi, 2. Baskı, Üniversal Bilimsel Yayınlar, İstanbul.
 • KARAYALÇIN, Yaşar(1968), Ticaret Hukuku,3. Baskı,Güzel İstanbul Matbaası, İstanbul.
 • KENDİGELEN, Abuzer(2011), Gerekçeli-Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, 1. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul.
 • KIRCA, İsmail (1998), Tüketicilerin Hislerine Yönelik Reklamlar, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, 333-347.
 • KILIÇOĞLU, Ahmet(2015), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • MİMAROĞLU, Sait Kemal(1970), Ticaret Hukuku Birinci Cilt İşletme Hukuku, Genişletilmiş İkinci Baskı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • NOMER ERTAN, Füsun(2015), Ticari İşletme Hukuku, 4. Bası,On İki Levha Yayıncılık, İstanbul.
 • OKAN, Neval ( 2016), “ Saldırgan Satış Yöntemlerine Karşı Tüketicilerin Korunması”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 4, 73-85.
 • ORUÇ, Murat( 2009), Haksız Rekabette Tazminat Davası, 1. Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul.
 • ÖRS, Fahri Halil(1958), Türk Hususi Hukukunda Haksız Rekabet,Ankara.
 • ÖZTEK, Selçuk (1991), “Haksız Rekabete İlişkin Yeni İsviçre Düzenlemesinin Öngördüğü Bazı Haksız Rekabet Halleri”, Prof. Dr. Jale Akipek’e Armağan, Selçuk Üniversitesi basımevi, Konya.
 • PINAR, Hamdi( 2012), “Reklam ve Satış Yöntemlerine İlişkin Haksız Rekabet Halleri”, İnternet Adresi: http://dergipark.gov.tr/download/issue-file/422 ,130-142, Erişim Tarihi:18.07.2017.
 • SARIÖZ, Ayşe İpek (2012), Haksız Rekabetten Doğan Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme, 1. Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul.
 • SOSNİTZA, Olaf( 2005), German Law of Unfair Competition; Towards Liberal Standarts, IIC- International Review of Vol. 36, 5/2005, 525-542.
 • ŞENGEL, Berkant (2000), “Reklamlarda Haksız Rekabet”, Yargıtay Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 3,460-471.
 • ŞENOCAK, Kemal (2001), “İşletme Personelinin Ayartılması Meselesinin Haksız Rekabet Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 50, Sayı: 2,193-246.
 • TAMER, Ahmet (2011), Haksız Rekabet, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara.
 • TEKİL, Fahiman (1990), Ticari İşletme Hukuku, Tekil Müşavirlik ve Yayıncılık,İstanbul.
 • YASAMAN,Hamdi (2012), “6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Haksız Rekabet İle İlgili Getirdiği Yenilikler”, 25- 26 Kasım Yeni Türk Ticaret Kanununun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler Sempozyumu, İstanbul.
 • YAŞAR, ALİ (2011), Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Bakımından Televizyon Reklamlarının Hukuki Niteliği ve Televizyon Reklamları Üzerinde Hak Sahipliği, 1. Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul.
 • Kanun ve Yönetmelik Kaynakları: http://www.mevzuat.gov.tr/ http://www.resmigazete.gov.tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: FİRDEVS SAVAŞ
Ülke: Turkey


Bibtex @diğer { cumuiibf329852, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {}, volume = {18}, pages = {227 - 248}, doi = {}, title = {REKLAM VASITASIYLA ORTAYA ÇIKAN SALDIRGAN TİCARİ UYGULAMALAR}, key = {cite}, author = {SAVAŞ, FİRDEVS} }
APA SAVAŞ, F . (). REKLAM VASITASIYLA ORTAYA ÇIKAN SALDIRGAN TİCARİ UYGULAMALAR. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18 (2), 227-248. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/32189/329852
MLA SAVAŞ, F . "REKLAM VASITASIYLA ORTAYA ÇIKAN SALDIRGAN TİCARİ UYGULAMALAR". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (): 227-248 <http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/32189/329852>
Chicago SAVAŞ, F . "REKLAM VASITASIYLA ORTAYA ÇIKAN SALDIRGAN TİCARİ UYGULAMALAR". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (): 227-248
RIS TY - JOUR T1 - REKLAM VASITASIYLA ORTAYA ÇIKAN SALDIRGAN TİCARİ UYGULAMALAR AU - FİRDEVS SAVAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 227 EP - 248 VL - 18 IS - 2 SN - -1303-1279 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi REKLAM VASITASIYLA ORTAYA ÇIKAN SALDIRGAN TİCARİ UYGULAMALAR %A FİRDEVS SAVAŞ %T REKLAM VASITASIYLA ORTAYA ÇIKAN SALDIRGAN TİCARİ UYGULAMALAR %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P -1303-1279 %V 18 %N 2 %R %U
ISNAD SAVAŞ, FİRDEVS . "REKLAM VASITASIYLA ORTAYA ÇIKAN SALDIRGAN TİCARİ UYGULAMALAR". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 / 2 227-248.