KAMU HASTANELERİNDE FİNANSAL PERFORMANSIN ORAN ANALİZİ İLE ÖLÇÜLMESİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ

Ayegül Alper [1] , Enis Baha Biçer [2]

201 460

Bu çalışmanın amacı bir kamu hastanesinin üç yıllık bilanço ve gelir tablosu verilerine dayanarak finansal analizinin yapılmasıdır.   Araştırmada finansal performansın ölçülmesinde kullanılan teknikler hakkında bilgiler verilmiş ve hastaneye ait son üç yıllık temel mali tablolardan elde edilen bilgiler incelenerek, finansal analiz tekniklerinden oran analizi ile veriler değerlendirilmiştir. Ayrıca çıkan sonuçların sektör oranlarıyla karşılaştırılması yapılarak değerlendirilmesi yapılmıştır.  Bu doğrultuda, hastanenin likidite durumunun iyi olduğu, net çalışma sermayesinin yeterli olduğu, alacaklarını tahsil edebildiği, stoklarını sektöre göre daha hızlı satışa çevirebildiği, finansal yapısının güçlü olduğu, ilk iki yıllık karlılık oranlarının olumsuz iken üçüncü yıl karlılık oranlarının artış gösterdiği saptanmıştır.

Finansal Performans, Finansal Analiz, Oran Analizi, Mali tablolar
 • ACAR, M. (2003). Tarımsal İşletmelerde Finansal Performans Analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20:21-37.
 • AKAYTAY. A., ÇATI, K., YÜCEL, S. (2015). Finansal Oranların Faaliyet Alanlarına Göre Değişiminin Merkez Bankası Sektör Raporları Yardımıyla İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 44. Sayı, ss.45-57.
 • AKBULUT, R., COŞKUN, A. (2015). BİST’te İmalat Sektöründeki İşletmelerin Finansal Performansları Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:65, ss.117-137.
 • AKBULUT, Y., GÖKTAŞ, B., AĞIRBAŞ, İ., ALDOĞAN, E.U., Payzıner, P.D. (Editör: İsmail Ağırbaş). (2013). Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim. Eskişehir, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2863, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1820
 • AKCA, N., SOMUNOĞLU İKİNCİ, S. (2014). Ankara’da Yer Alan Özel Bir Sağlık İşletmesinin Finansal Tablolarının Oran Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi. İşletme Bilimi Dergisi, Cilt:2 Sayı:1, ss.111-126.
 • AKGÜÇ, Ö. (1998). Finansal Yönetim. Muhasebe Enstitüsü Eğitim ve Araştırma Vakfı Yayınları, 7. Baskı, İstanbul. AKGÜÇ, Ö. (2013). Mali Tablolar Analizi. Genişletilmiş 15. baskı, Arayış Basım Yayın, İstanbul.
 • AKDOĞAN, N., TENKER, N. (2001). Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Genişletilmiş 7. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • AVCI, K. (2014). Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Finansal ve Operasyonel Performans Göstergeleri Arasındaki İlişki. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt 17, sayı 1, ss.1-20.
 • BERK, N. (2000), Finansal Yönetim, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • BRİGHAM, E.F., HOUSTON, J.F. (2014). Finansal Yönetimin Temelleri,(Çev. Nevzat Aypek), 7.Basımdan Çeviri Ankara: Nobel yayın
 • CEYLAN, A. (2004). İşletmelerde Finansal Yönetim. Ekin Kitabevi, Bursa.
 • CHEN, K. H. and SHIMERDA, T.A. (1981). An empirical analysis of useful financial ratios. Financial Management Vol. 10, No. 1: pp.51-60.
 • DUMANOĞLU, S., ERGÜL, N. (2010). İMKB’de İşlem Gören Teknoloji Şirketlerinin Mali Performans Ölçümü. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 48, 101-111.
 • ERCAN, M.K., BAN, Ü. (2014). Değere Dayalı İşletme Finansı Finansal Yönetim, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • http://www3.tcmb.gov.tr/sektor/2015/menu.php -Erişim tarihi: 20.02.2016.
 • KARAKAYA, Ü.Y. (2008). Hastane İşletmelerinde Finansal Verilere Dayalı Performans Ölçümü ve Bir Model Önerisi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Hastane İşletmeciliği, Yüksek lisans tezi.
 • LAKSHMİ, T. M., MARTIN, A., and VENKATESAN, V. P. (2016). A Genetic Bankrupt Ratio Analysis Tool Using a Genetic Algorithm to Identify Influencing Financial Ratios. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 20(1), 38-51.
 • LI L.X., BENTON W.C., LEONG G.K. (2002). The Impact of Strategic Operations Management Decisions on Community Hospital Performance. Journal of Operations Management, 20(4):389-408.
 • NAİR, Y., PAİM, L., SABRİ, M., RAHİM, H. A. (2016). Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy among Malaysian Civil Servants. Journal of Emerging Economies & Islamic Research, 4(2): 1-13.
 • ÖZER, Ö. (2012). Mali Tablolar Analizi: Bir Hastane Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, ss.183-199.
 • ÖZGÜLBAŞ, N., KOYUNCUGİL, A. S. (2007). Sağlık Kurumlarında Finansal Performans Ölçümü: Kamu Hastanelerinin Veri Madenciliği ile Sınıflandırılması. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 253: 18-30.
 • ÖZGÜLBAŞ, N., KOYUNCUGİL, A. S., DUMAN, R., HATİPOĞLU, B. (2008). Özel Hastane Sektörünün Finansal Değerlendirmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 40, ss.120-131.
 • PALAMUTÇU, S. (2013). Kamu ve Özel Sağlık İşletmelerinde Finansal Performansın Oran Analizi İle Ölçülmesi ve Karşılaştırılması, (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • PAZARÇEVİREN, S. Y., ÖZSUER, U., DEDE, B. (2015). A Model Suggestıon For Cash Conversıon of Inventoryand Basement of Model Fınancıal Ratıos Analysıs. European Scientific Journal, Vol.2 ISSN: 1857 – 7881, ss.234-246.
 • PEKER, İ. VE BAKİ B. (2011). Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Türk Sigortacilik Sektöründe Performans Ölçümü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 7. ss.1-18.
 • PRABODH, N., AND AGRAWAL, Y. (2015). Analysing the Effect of Different Financial Ratios on the Performance of the Indian Pharmaceutical Industry. International Journal of Scientific Research, 4(7):393-398.
 • SCHMİDGALL, R. S., AND DEFRANCO, A. (2016). How to best use financial ratios in benchmarking and decision making in clubs: Review of the decade 2003–2012.International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 17(2), 179-197.
 • ŞEN, L. M., ZENGİN, B. ve YUSUBOV, F. (2015). Otel İşletmelerinde Finansal Analizlere İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi. İşletme Bilimi Dergisi, 3(1), 64-85.
 • TRACY A. (2012), Ratio Analysis Fundamentals: How 17 Financial Ratios Can Allow You to Analyse Any Business on the Planet, ISBN:978- 1-291-23567-8.
 • TENGİLİMOĞLU, D., IŞIK, O., AKBOLAT, M. (2009). Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Birinci Basım, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • USTA. Ö. (2008). İşletme Finansmanı ve Finansal Yönetim, Üçüncü Baskı, Detay yayıncılık, Ankara.
 • UYAR, A., OKUMUŞ, E. (2010). Finansal Oranlar Aracılığıyla Küresel Ekonomik Krizin Üretim Şirketlerine Etkilerinin Analizi: IMKB’de Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 46, ss. 146–156.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ayegül Alper
Ülke: Turkey


Yazar: Enis Baha Biçer
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { cumuiibf336751, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {}, volume = {18}, pages = {337 - 357}, doi = {}, title = {KAMU HASTANELERİNDE FİNANSAL PERFORMANSIN ORAN ANALİZİ İLE ÖLÇÜLMESİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Biçer, Enis Baha and Alper, Ayegül} }
APA Alper, A , Biçer, E . (). KAMU HASTANELERİNDE FİNANSAL PERFORMANSIN ORAN ANALİZİ İLE ÖLÇÜLMESİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18 (2), 337-357. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/32189/336751
MLA Alper, A , Biçer, E . "KAMU HASTANELERİNDE FİNANSAL PERFORMANSIN ORAN ANALİZİ İLE ÖLÇÜLMESİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (): 337-357 <http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/32189/336751>
Chicago Alper, A , Biçer, E . "KAMU HASTANELERİNDE FİNANSAL PERFORMANSIN ORAN ANALİZİ İLE ÖLÇÜLMESİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (): 337-357
RIS TY - JOUR T1 - KAMU HASTANELERİNDE FİNANSAL PERFORMANSIN ORAN ANALİZİ İLE ÖLÇÜLMESİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ AU - Ayegül Alper , Enis Baha Biçer Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 337 EP - 357 VL - 18 IS - 2 SN - -1303-1279 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi KAMU HASTANELERİNDE FİNANSAL PERFORMANSIN ORAN ANALİZİ İLE ÖLÇÜLMESİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ %A Ayegül Alper , Enis Baha Biçer %T KAMU HASTANELERİNDE FİNANSAL PERFORMANSIN ORAN ANALİZİ İLE ÖLÇÜLMESİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P -1303-1279 %V 18 %N 2 %R %U
ISNAD Alper, Ayegül , Biçer, Enis Baha . "KAMU HASTANELERİNDE FİNANSAL PERFORMANSIN ORAN ANALİZİ İLE ÖLÇÜLMESİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 / 2 337-357.