KURUMSALLAŞMA DÜZEYİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA

Mine Halis [1] , Duygu ADALIOĞLU AY [2]

280 378

Kurumsallaşmanın en önemli yararlarından biri kurum çalışanlarının örgütsel hedefler için gösterdiği çabayı olumlu etkilemektir. Bu çerçevede son on yıldır örgütsel davranış araştırmalarında tartışılan bir kavram olan örgütsel sessizliğin kurumsallaşmayla birlikte azaldığı ve bunun bir soncu olarak her kademedeki tüm çalışanların örgütün amaçlarını benimseme düzeyleri ve kurumsal işleyiş ve çıktıların kalitesine katkı sağladığı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı kurumsallaşma düzeyi ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca örgütsel sessizliği azaltıcı etkisi ile kurumsallaşmanın çalışanların yaş, eğitim durumu, meslekteki hizmet süresi ve üniversitedeki hizmet süresi arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemektir. Çalışma kapsamında Kastamonu üniversitesinde 332 idari ve akademik personelden anket aracılığıyla bilgi toplanmış ve sonuçlar istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda çalışanların kabul edilen sessizlik, savunma amaçlı sessizlik ve kurum yararına sessizlik ile kurumsallaşma düzeyi arasındaki ilişkiler tespit edilmiştir. Sonuçlar tartışılarak bir dizi öneri sunulmuştur.


Kurumsallaşma, Kurumsallaşma Düzeyi, Örgütsel Sessizlik, Sessizlik türleri
  • AK, Güngör B. (2010). “Aile işletmelerinde kurumsallaşmanın işletme başarısına etkisi: Aydın ilinde faaliyet gösteren aile işletmeleri örneği”(Yayınlanmış Y.L. Tezi), Adnan Menderes Üniv. SBE, Aydın. AKTAN, Coskun C. ve BÖRÜ, Deniz (2007). Kurumsal Sosyal Sorumluluk. C. C. Aktan (Düzenleyen) içinde, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk (s. 11-36).” İstanbul: İGİAD Yayınları. APAYDIN, Fahri (2007). “Örgütlerde Kurumsallaşma ve Adaptif Yeteneklerin Pazarlama Eylemleri ve Örgütsel Performansa Etkileri”. Doktora Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü SBE, Gebze. APAYDIN, Fahri (2009). “Kurumsal Teori Ve İşletmelerin Kurumsallaşması”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 10 (1), 1-22. ASLAN, İmran, ÇINAR, Orhan. (2010). “Bir Aile Şirketinin Kurumsallaşması: Yeniden Yapılandırma ve Varislerin Yönetime Hazırlanma Süreci” Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (1), 89-97. AYKUT, Serap (2007). “Örgütsel adalet, birey-örgüt uyumu ile çalışanların işle ilgili tutumları.” Y.L. Tezi. Yeditepe Üniv., SBE. İstanbul. BAYER, Ertuğrul (2005), “İşletmelerde Kurumsallaşmanın Sorunsal Hale gelmesi Ve Kurumsallaşamama Nedenlerinin Belirlenmesi”, Gazi Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (3), 125-142. BİLGİN, Naciye (2007), “Aile şirketleri kurumsallaşma eğilimleri: Ankara Kobi örneği”, (Yayımlanmış Y.L. Tezi), Atılım Üniv. SBE, Ankara. BÜYÜKÖZTÜRK, Şener (2007) “Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı”, Ankara: Pegem Yayıncılık. CİHANGİROĞLU, Necmettin ve YILMAZ, Ali (2010). “Çalışanların Örgütsel Adalet Algısının Örgütler İçin Önemi.” Selçuk Üniv. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(19): 195-214. ÇAKICI, Ayşehan (2010). “Örgütlerde İşgören Sessizliği, Neden Sessiz Kalmayı Tercih Ediyoruz? “Detay Yayıncılık, Ankara. ÇEVİRGEN, Aydın, Yağcı, ERKAN (2014). “Kurumsallaşma Düzeyi ve İşletme yapısı arasındaki İlişki: Türkiye’deki Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma”, Gazi Üniv. Turizm Fakültesi 15. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara. ÇİFTÇİ, Münire (2006). “KOBİ'lerde kurumsallaşma Sivas ili mobilya sektöründe bir araştırma”, (Yayımlanmış Y.L. Tezi), Cumhuriyet Üniv. SBE, Sivas. DOĞAN, R. (2014). “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Sorunları ve Bir Model Önerisi: Adıyaman ilinde bir araştırma”, (Yayımlanmış Y.L. Tezi), Türk Hava Kurumu Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü. DURAK, İbrahim (2012). “Korku Kültürü ve Örgütsel Sessizlik”, 1. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa. DURSUN, Gülrüz (2004). “Kurumsallaşmaya Karşı Direnç Yaratan Faktörler ve Dirençle Başa Çıkma Yöntemleri”, (Yayımlanmış Y.L. Tezi), İstanbul Üniv. SBE, İstanbul. DYNE, Van Lin, SOON, Anag, BOTERO, Isabel, C. (2003) “Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs”, Journal of Management Studies, 40 (6), 1359-1392. İFTAR, K. Gönül (1999) “Bilim ve Araştırma, ” Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Eskişehir: Anadolu Üniv. Yayını No: 1081. KAHYA, Cem (2013), “Dönüştürücü ve Etkileşimci Liderlik Anlayışları İle Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkide Örgütsel Güvenin Rolü”, (Yayımlanmış Y.L. Tezi), Atatürk Üniv. SBE, Erzurum. KARABULUT, Kaan (2008). “Kurumsallaşmada İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü Ve Bir Örnek Olay Çalışması”. Y.L. Tezi, Sakarya Üniv. SBE, Sakarya. KARACAOĞLU, Korhan, CİNGÖZ, Ayşe (2009). “ İş Gören Sessizliğinin Kaynağı Olarak Liderlik Davranışı ve Örgütsel Adalet Algısı”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, Eskişehir Osmangazi Üniv., 700-707, Eskişehir. KARAVARDAR, Gülşah (2011). “Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma, Yetki Devri Ve Belirsizliğe Tolerans”, Kırıkkale Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 157-179, Kırıkkale. KESİM, Erdoğan (2005). “Bir Etik Davranış İlkesi Olarak Hesap Verebilirlik (Hesap Verme Sorumluluğu)”. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Sakarya. KOCABAŞ, Füsun ve BAYTEKİN, Pelin (2004). “Aile İşletmelerinde Nepotizm ve İç Müşteri Üzerindeki Etkileri”, 1. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniv. İİBF. 17-18 Nisan, İstanbul, 424– 430. MEŞE, Bahri (2005), “Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması”, (Yayımlanmış Y.L. Tezi)Gebze Üniv., SBE, Y.L. Tezi. Kocaeli MORRİSON, E.W ve MİLLİKEN, F.J. (2000). “Organizational Silence: A Barrier to Change and Development in a Pluralistic World”, The Academy of Management Review, 25 (4), 706-725. ÖZKOÇ, Aziz Gökhan, KEMER, Ebru, (2017). Konaklama İşletmelerinde Kurumsallaşmanın Örgütsel Yenilik Açısından Stratejik Rolü. Gaziantep Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:16, Sayfalar:568-578, 2017. PERLOW, L. A., N. P. REPENNİG, “The dynamics of silencing conflict”, Research in Organizational Behavior, Sayı: 20, s 1-29, 2009. PINDER, Craig C. ve HARLOS, Karen (2001), “Employee Silence: Quiescence and Acquiescence as Responses to Perceived Injustice”, Research in Personnel and Human Research Management, (20), 331-369. SARIOĞLU, Gülşah Sultan (2013), “Mobbing ve örgütsel sessizlik: Enerji sektörü üzerine bir araştırma”, ( Yayımlanmış Y.L. Tezi), Osmaniye Korkut Ata Üniv. SBE, Osmaniye. SCOTT, W. Richard (1995). Institutions and Organizations for Organizational Science. Sage Publications. London. SLADE, M. R. (2008). The Adaptive Nature of Organizational Silence: A Cybernetic Exploration of the Hidden Factory, USA: The George Washington University Graduate School of Education and Human Development ŞEHİTOĞLU, Yasin (2010). “Örgütsel sessizlik örgütsel vatandaşlık davranışı ve algılanan çalışan performansı ilişkisi”, (Yayımlanmış Y.L. Tezi), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü SBE, Kocaeli. ŞENGÜN, Halil İbrahim (2011), “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Bir Araştırma”, (Yayınlanmış Y.L. Tezi), İnönü Üniv., SBE, Malatya. TİKTAŞ, Gülşah (2012). “Örgüt kültürü, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sessizlik ilişkisi üzerine bir inceleme”, (Yayımlanmış Y.L. Tezi), Dokuz Eylül Üniv. SBE, İzmir. TÜRK, Uğur (2007). “KOBİ'lerde kurumsallaşma ve kurumsallaşma düzeyinin belirlenmesi (Sakarya 1. ve 2. OSB uygulaması)”, (Yayımlanmış Y.L. Tezi), Sakarya Üniv.. SBE, Sakarya. YILDIZ, Esra (2010). “Kurumsallaşma Çabalarının Örgütsel Performansa Etkisi: Perakende Sektöründe Bir Uygulama”. Yüksek Lisans, Selçuk Üniv. SBE, Konya. http://faculty.babson.edu/krollag/org_site/encyclop/formalization.html). Erişim tarihi, 28.10.2017.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mine Halis

Yazar: Duygu ADALIOĞLU AY

Bibtex @araştırma makalesi { cumuiibf366160, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {}, volume = {18}, pages = {43 - 62}, doi = {}, title = {KURUMSALLAŞMA DÜZEYİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Halis, Mine and ADALIOĞLU AY, Duygu} }
APA Halis, M , ADALIOĞLU AY, D . (). KURUMSALLAŞMA DÜZEYİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18 (2), 43-62. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/32189/366160
MLA Halis, M , ADALIOĞLU AY, D . "KURUMSALLAŞMA DÜZEYİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (): 43-62 <http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/32189/366160>
Chicago Halis, M , ADALIOĞLU AY, D . "KURUMSALLAŞMA DÜZEYİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (): 43-62
RIS TY - JOUR T1 - KURUMSALLAŞMA DÜZEYİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA AU - Mine Halis , Duygu ADALIOĞLU AY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 62 VL - 18 IS - 2 SN - -1303-1279 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi KURUMSALLAŞMA DÜZEYİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA %A Mine Halis , Duygu ADALIOĞLU AY %T KURUMSALLAŞMA DÜZEYİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P -1303-1279 %V 18 %N 2 %R %U
ISNAD Halis, Mine , ADALIOĞLU AY, Duygu . "KURUMSALLAŞMA DÜZEYİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 / 2 43-62.