Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1, Sayfalar 109 - 128 2018-05-31

Tarihin her döneminde var olan göç olgusu, 1970’lerden itibaren uygulanmaya başlanan neo-liberal yeniden yapılanma politikalarının etkisiyle büyük bir ivme kazanmıştır. Sermayenin hareketlilik ve yoğunluğunun arttığı bu süreçte, sermayeye karlılık sağlayabilecek, yatırım için en uygun koşullara sahip kentler gelişirken; bu imkânlara sahip olmayan kentler ekonomik ve demografik açılardan gerilemektedir. Neo-liberalizmin mekânsal yapı üzerindeki bu etkisinin yanı sıra toplumsal eşitsizlikleri, yoksulluğu ve işsizliği artıran politikaları da nüfusun mekânsal dağılımının yeniden şekillenmesinde rol oynayan etkenler olmuşlardır. Bu çalışmada kapitalist birikim modellerindeki dönüşümün Sivas İlinde yaşanan göç süreci üzerindeki etkileri incelenmeye çalışılmıştır.

Toplumsal Mekân, Ekonomi-Politik, Göç, Neo-liberalizm
 • LİPİETZ, Alain (1987), Mirages and Miracle-The Crises of Global Fordism, England: Verso Publication.
 • DOĞAN, Ali Ekber (2002), Birikimin Hamalları: Kriz, Neo-Liberalizm ve Kent, İstanbul: Don Kişot Yayınları.
 • LİPİETZ, Alain, (1993), “Uluslararası İşbölümünde Yeni Eğilimler: Birikim Rejimleri ve Düzenleme Tarzları”, Toplum ve Bilim Dergisi, Sayı: 56-61, ss.58-83.
 • MAHİROĞULLARI, Adnan (2009), “Cumhuriyet’ten Günümüze Sivas’ta Ekonomik Yapı ve İstihdam”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1, ss. 175-194.
 • ATAAY, Faruk (2004), “Türkiye’de Kentsel ve Bölgesel Gelişme Dinamikleri (1923-2000), Küreselleşme Kıskacında Kent ve Politika, (ed. Muharrem Güneş), ss.5-62.
 • OKONKWO, Osmond, Paul Obidike, (2016), “Commercialization and Privatization Policy in Nigeria: A Review”, International Journal of Innovative Development & Policy Studies 4(1), 45-54.
 • ÖKTEM, Binnur (2013),”Küresel/Dünya Kenti”, Türkiye Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları, İstanbul: Örgün Yayınevi, ss. 103-138.
 • ÖZASLAN, Metin (2008), “Sivas İli’nin Sosyal ve Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi”, Sivas İlinin Ekonomik Gelişmesinde Ana Strateji Ne Olmalı Paneli, ss.202-225.
 • SAĞLAM, Serdar (2006), “Türkiye 'de İç Göç Olgusu ve Kentleşme”, Türkiyat Araştırmaları, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.
 • SAVRAN, Sungur (2009), “Bunalım, Sermayenin Yeniden Yapılanması, Yeni Liberalizm”, Dünya Kapitalizminin Krizi (der. N. Satlıgan, S. Savran), İstanbul: Belge Yayınevi, ss.6-70.
 • HARVEY, David (2015), Sermayenin Sınırları, (çev. Utku Balaban), İstanbul: Yazılama Yayınevi.
 • SMİTH, Neil (1984), “Deindustrialization And Regionalization: Class Alliance And Class Struggle”, Newyork: Papers in Regional Science, Vol: 54, 113-128.
 • ŞEN, Besime (2011), “Kentsel Mekânda Üçlü İttifak: Sanayisizleşme, Soylulaştırma, Yeni Orta Sınıf”, İ.Ü Siyasal Bilgiler Dergisi, No:44, ss.1-21.
 • DOĞAN, Adem (2007),“Sivas İli Ekonomisinin Makro-Ekonomik Göstergeler Açısından Türkiye ve İç Anadolu Bölgesindeki Yeri”, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, ss.40-52.
 • ŞENSES, Fikret ve Erol Taymaz, (2003), “Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?”, ERC Working Papers in Economics.
 • ŞENGÜL, Tarık (2008), “Kapitalist Kentleşme Dinamikleri, Küreselleşme ve Türkiye Kentleri”, Adana Kent Sorunları Sempozyumu, TMMOB Yayını, ss. 279-290.
 • TAYMAZ, Erol (1993), “Kriz ve Teknoloji”, Toplum ve Bilim Dergisi, Sayı: 56-61, ss.5-40.
 • BAŞKAYA, Fikret (2015), Devletçilikten 24 Ocak Kararlarına, İstanbul: Öteki Yayınları.
 • T.C KALKINMA BAKANLIĞI, (2011), İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2011).
 • TÜRKİYE İSTATATİSTİK KURUMU, (2013), Seçilmiş Göstergelerle Sivas.
 • THORNS, David. C. (2004), Kentlerin Dönüşümü, Kent Teorisi ve Kentsel Yaşam, (çev. E. Nal-H. Nal), İstanbul: Soyak Yayınları.
 • ATAAY, Faruk (2001), “Türkiye Kapitalizminin Mekânsal Dönüşümü”, Praksis, Sayı: 2, ss. 53-96.
 • URRY, John (1999), Mekânları Tüketmek, (çev. Rıfat Öğdül), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • YELDAN, Erinç (2002), “Neoliberal Küreselleşme İdeolojisinin Kalkınma Söylemi Üzerine Değerlendirmeler”, Praksis, Sayı: 7, ss. 19-34.
 • YIRTICI, Hakkı (2009), Çağdaş Kapitalizmin Mekânsal Örgütlenmesi, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • ERAYDIN, Ayda (1992), Postfordzm ve Değişen Mekansal Öncelikler, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını.
 • YURT ANSİKLOPEDİSİ, (1982), C.XIX, İstanbul: Anadolu Yayıncılık.
 • BORATAV, Korkut (2016), 1980’li yıllarda Türkiye’de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm, Ankara: İmge Yayınevi.
 • BORATAV, Korkut, (2006), Türkiye’de Devletçilik, Ankara: İmge Yayınevi.
 • BRENNER, Neil (2004), New State Spaces, Oxford: Oxford University Press.
 • CASTELLS, Manuel (2014), Kent, Sınıf, İktidar, (çev. Asuman Türkün), Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • CEM, İsmail (2007), Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, İstanbul: Can Sanat Yayınları.
 • İÇDUYGU, Ahmet; İbrahim SİRKECİ ve İsmail AYDINGÜN (1998), “Türkiye’de İçgöç ve İçgöçün İşçi Hareketlerine Etkisi”, Türkiye’de İçgöç, İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, ss. 207-244.
 • CHOMSKY, Noam (2003), Profit Over People-Neoliberalism and Global Order, Newyork: Seven Stories Press.
 • ERCAN, Fuat (1997), “Tarihsel ve Toplumsal Bir Süreç Olarak Kapitalizm ve Esneklik”, 95’-96 Petrol-İş Yıllığı, Türkiye Petrol Kimya Lastik Sanayi İşçileri Sendikası, İstanbul: ss.661-693.
 • ERSOY, Melih (2001), “Sanayisizleşme Süreci ve Kentler”, Praksis, Sayı: 2, ss. 32-52.
 • GOUVERNEUR, Jacques (2007), Kapitalist Ekonominin Temelleri, (çev. Fikret Başkaya), Ankara: İmge Kitabevi.
 • GENİŞ, Şerife (2007), “Küreselleşme. Toplumsal Eşitsizlik ve Mekânsal Ayrışma”, Sivil Toplum Dergisi, Sayı: 5, ss. 69-84.
 • HARVEY, David (1997), Postmodenliğin Durumu, (çev. Sungur Savran), İstanbul: Metis Yayınevi.
 • HARVEY, David (2013), Sosyal Adalet ve Şehir, İstanbul: Metis Yayınları.
 • İÇDUYGU, Ahmet ve İbrahim SİRKECİ (1999), “Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Göç Hareketleri”, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, https://works.bepress.com/sirkeci/ (21.10.2017).
 • KAYGALAK, Sevilay (2009), Kentin Mültecileri, İstanbul: Dipnot Yayınları.
 • KAYGALAK, İrfan ve Şevket IŞIK (2007), “Kentleşmenin Yeni Ekonomik Boyutları”, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı: 16, ss.17-35.
 • KAZGAN, Gülten (2016), Liberalizmden Neo-liberalizme, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • KELEŞ, Ruşen (2016), Kentleşme Politikası, Ankara: İmge Yayınevi.
 • LEFEBVRE, Henri (2014), Mekânın Üretimi (çev. Işık Ergüden), İstanbul: Sel Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Feride Fatma Bilgili
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { cumuiibf387684, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {109 - 128}, doi = {}, title = {Mekanın Toplumsallığı Bağlamında Sivas İlinde Göçün Ekonomipolitiği}, key = {cite}, author = {Bilgili, Feride Fatma} }
APA Bilgili, F . (2018). Mekanın Toplumsallığı Bağlamında Sivas İlinde Göçün Ekonomipolitiği. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (1), 109-128. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/37183/387684
MLA Bilgili, F . "Mekanın Toplumsallığı Bağlamında Sivas İlinde Göçün Ekonomipolitiği". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 109-128 <http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/37183/387684>
Chicago Bilgili, F . "Mekanın Toplumsallığı Bağlamında Sivas İlinde Göçün Ekonomipolitiği". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 109-128
RIS TY - JOUR T1 - Mekanın Toplumsallığı Bağlamında Sivas İlinde Göçün Ekonomipolitiği AU - Feride Fatma Bilgili Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 128 VL - 19 IS - 1 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Mekanın Toplumsallığı Bağlamında Sivas İlinde Göçün Ekonomipolitiği %A Feride Fatma Bilgili %T Mekanın Toplumsallığı Bağlamında Sivas İlinde Göçün Ekonomipolitiği %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 19 %N 1 %R %U
ISNAD Bilgili, Feride Fatma . "Mekanın Toplumsallığı Bağlamında Sivas İlinde Göçün Ekonomipolitiği". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 1 (Mayıs 2018): 109-128.