Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1, Sayfalar 129 - 148 2018-05-31

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Hasan Aksoy [1] , Ayşe GÜR [2]

162 302

İletişim teknolojilerinin gelişmesi ve internet kullanımının artmasıyla birlikte sosyal medya kavramı günlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımız bir kavram haline gelmiştir. Sosyal medya insanların hayatının her alanında olması ve kolay ulaşılabilmesi sebebiyle işletmeler açısından yeni bir rekabet ortamı oluşturmuştur. Firmalar sosyal medya reklamlarıyla tüketiciye daha hızlı ulaşmakta ve onların satın alma karar sürecine etki etmektedir. Bu doğrultuda, çalışmamızda giderek önemi artan sosyal medya reklamlarına ilişkin tüketici algılarının, tüketicinin satın alma niyeti üzerindeki etkisini incelemek amacıyla bir araştırma modeli geliştirilmiştir. Araştırma amacına uygun olarak hazırlanan anket soruları Gaziantep ilinde yaşayan 218 bireye sorulmuştur. Anket yöntemiyle elde edilen veriler SPSS 18 programıyla analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarının bu alanda çalışanlara ve firmalara faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Sosyal Medya Reklamları, Satın Alma Niyeti
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri-SPSS Uygulamalı. Geliştirilmiş 6. Baskı, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • Azeem, A. ve Haq, Z. (2012). Perception Towards Internet Advertising: A Study With Reference to Three Different Demographic Groups. Global Business and Management Research: An International Journal, 4(1):28-45.
 • Aziz, N. A. ve Ariffin, A. A. M. (2010). Exploring Consumers Attitude Towards Web Advertising and its Influence on Web Ad Usage in Malaysia. Jurnal Pengurusan, Sayı:31:55-63.
 • Çağlıyan, V., Işıklar, Z.E. ve Hassan, S.A. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışlarında Sosyal Medya Reklamlarının Etkisi: Selçuk Üniversitesi’nde Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, Sayı:11:43-56.
 • Çetinöz, B. C. (2015). Yerli Turistlerin E-Satın Alma Eğilimlerinin Teknoloji Kabul Modelinde Analizi (TKM). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(53):242- 258.Ducoffe, R.H. (1996). Advertising Value And Advertising On The Web. Journal of Advertising Research, 36 (5):21-35.
 • Fortes, N. ve Rita, P. (2016). Privacy Concerns and Online Purchasing Behaviour: Toward an Integrated Model. European Research on Management and Business Economics, Sayı:22:167–176.
 • Gupta, A., Chen, I.J. ve Chiang, D. (1997). Determining Organizational Structure Choices in Advanced Manufacturing Technology Management. Omega: The International Journal of Management Science, 25(5):511-521.
 • Günay, G. (2012). Yeni Teknolojilerin Gençlerin Satın Alma Eğilimleri Üzerine Etkisi. Akademik Bakış Dergisi, Sayı:29:1-20.
 • Hwang, J., Yoon, Y. ve Park, N. (2011). Structural Effects of Cognitive and Affective Responses to Web Advertisements, Website and Brand Attitudes, and Purchase Intentions: The Case of Casual-Dining Restaurants. International Journal of Hospitality Management, 30(4):897-907.
 • İslamoğlu, A. Hamdi, Temel Pazarlama Bilgisi, Beta Yayıncılık, 3. Basım, İstanbul, Temmuz 2009.
 • Kalaycı, Ş. (2014). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Keskin, S. ve Baş, M. (2015). Sosyal Medyanın Tüketici Davranışları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3):51-69.
 • Kuoppamäki, S. M., Taipale, S. ve Wilska, T. A. (2017). The Use of Mobile Technology for Online Shopping and Entertainment Among Older Adults in Finland. Telematics and Informatics, Sayı:34:110-117.
 • Law, M., Chi-Wai Kwok, R. ve Ng, M. (2016). An Extended Online Purchase Intention Model for Middle-Aged Online Users. Electronic Commerce Research and Applications, Sayı:20:132-146.
 • Liu, C. E., Sinkovics, R. R., Pezderka, N. ve Hangirian, P. (2012): Determinants of Consumer Perceptions toward Mobile Advertising – A Comparison between Japan and Austria. Journal of Interactive Marketing, Sayı:26:21-32.
 • MacKenzie, S. B. ve Lutz, R. J. (1989). An Empirical Examination of the Structural Antecedents of Attitude Toward the Ad in an Advertising Pretesting Context. Journal of Marketing, Sayı:53:48-65.
 • Meral, S. P. (2006). Kurumsal Reklam Kavramı ve Bankacılık Sektöründeki Kurumsal Reklam Örnekleri. 2. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kocaeli, s.393-403.
 • Mylonopoulos, N. A. ve Doukidis, G. I. (2003). Introduction to the Special Issue: Mobile Business: Technological Pluralism, Social Assimilation, and Growth. International Journal of Electronic Commerce, 8(1):5-22.
 • Okazaki, S., Katsukura, A. ve Nishiyama, M. (2007). How Mobile Advertising Works: The Role of Trust in Improving Attitudes and Recall. Journal of Advertising Research, ss:165-178.
 • Platania, M., Platania, S.ve Santisi, G. (2016). Entertainment Marketing, Experiential Consumption and Consumer Behavior: The Determinant of Choice of Wine in The Store. Wine Economics and Policy, Sayı:5:87-95.
 • Pollay, R.W. ve Mittal, W. (1993). Here’s the Beef: Factors, Determinants, and Segments in Consumer Criticism of Advertising. Journal of Marketing, Sayı:57:99-114.
 • Reynolds, T., Murray, B. T., Kolodinsky, J. ve Howell, J. (2015). Contrasting Self- Reported Willingness to Pay and Demonstrated Purchase Behavior for Energy-Saving Technologies in a Small Island Developing State. Energy for Sustainable Development, Sayı:27:18-27.
 • Shukla, P. ve Drennan, J. (2017). Interactive Effects of individual and Group Level Variables on Virtual Purchase Behavior in Online Communities. Information Management.
 • Solmaz, B., Tekin, G., Herzem, Z. ve Demir, M. (2013). İnternet Ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7(4):23-32.
 • Ting, H., Run, E.C. ve Thurasamy, R. (2015). Young Adults’ Attitude towards Advertising: A Multi-Group Analysis by Ethnicity. Revısta Brasıleıra De Gestão De Negócıos, 17(54):769-787.
 • Ünal, S., Erciş, A. ve Keser, E. (2011). Attitudes Towards Mobile Advertising – A Research to Determine the Differences Between the Attitudes of Youth and Adults. Procedia Social and Behavioral Sciences, Sayı:24:361-377.
 • Vural Akıncı, Z.B. ve Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar Universty , 20(5):3348-3382.
 • Wang, Y., Sun, S., Lei, W. ve Toncar, M. (2009). Examining Beliefs and Attitudes Toward Online Advertising Among Chinese Consumers. Direct Marketing: An International Journal, 3(1):52-66.
 • Wang, Y. ve Sun, S. (2010). Examining The Role of Beliefs and Attitudes in Online Advertising A Comparison Between the USA and Romania. International Marketing Review, 27(1):87-107.
 • Wolin, L.D., Korgaonkar, P. ve Lund, D. (2002). Beliefs, Attitudes and Behaviour Towards Web Advertising. International Journal of Advertising, 21(1):87-113.
 • Yuldaşev, D. (2013). Teknoloji Okuryazarlığının Elektronik Ürün Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi. Akademik Bakış Dergisi, Sayı:38:1-14.
 • Yücel, N. ve Kızkapan, L. (2016). Sosyal Medyanın Tüketici Satın Alma Karar Sürecine Etkisi: Elazığ İli Örneği. The Journal of Academic Social Science Studies, Sayı:53:481-499.
 • İnternet Kaynakları
 • https://wearesocial.com/
 • http://www.euromonitor.com/
 • http://www.iabturkiye.org/
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hasan Aksoy (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Ayşe GÜR

Bibtex @araştırma makalesi { cumuiibf396639, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {129 - 148}, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Aksoy, Hasan and GÜR, Ayşe} }
APA Aksoy, H , GÜR, A . (2018). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (1), 129-148. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/37183/396639
MLA Aksoy, H , GÜR, A . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 129-148 <http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/37183/396639>
Chicago Aksoy, H , GÜR, A . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 129-148
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ AU - Hasan Aksoy , Ayşe GÜR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 148 VL - 19 IS - 1 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %A Hasan Aksoy , Ayşe GÜR %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 19 %N 1 %R %U
ISNAD Aksoy, Hasan , GÜR, Ayşe . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 1 (Mayıs 2018): 129-148.