Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1, Sayfalar 1 - 23 2018-05-31

ÜNİVERSİTELERDE VERİLEN MUHASEBE EĞİTİMİNİN SİVAS İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

Yüksel Aydın [1]

198 251

Üniversitelerde verilen muhasebe eğitiminin küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin beklentilerini karşılama düzeylerini incelemek amacıyla Sivas ilinde bulunan KOBİ’ler ve SMMM’ler üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Konunun amacına ulaşmak için katılımcılara, demografik özellikleri, işletme bilgileri ayrıca 20 maddeden oluşan 5’li likert ölçeğe uygun hazırlanmış anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 paket programı yoluyla analiz edilerek yorumlanmıştır. Sivas ilindeki KOBİ’ler ve SMMM’ler, üniversitelerde verilen muhasebe eğitiminin beklentileri karşılaması konusunda kararsızlık yaşadıkları görülmektedir. Çeşitli istatistiksel yöntemler kullanılarak yapılan farklılık analizlerinde ise demografik değişkenler arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bağımsız iki örneklem t testi sonucuna göre KOBİ’lerin muhasebe çalışanları ile SMMM'in toplam puan ortalamaları arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır. 
Muhasebe Eğitimi, KOBİ, SMMM
 • ÇİL KOÇYİĞİT, S., ŞENEL, G., BOSTANCI, H., (2016), ‘‘Sağlık Sektörünün Muhasebe Eğitiminden Beklentileri ve Ankara Kamu Hastaneleri Uygulaması’’, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt 12, Sayı 45, Ocak.
 • ÇÜRÜK, T., DOĞAN, Z., (2001), ‘‘Muhasebe Eğitiminin İşletmelerin Taleplerini Karşılama Düzeyi: Türkiye Örneği’’, ODTÜ Gelişme Dergisi, 28 (3-4), 281-310.
 • DEMİR, B., (2012), ‘‘Muhasebeye Yön Veren Gelişmeler ve Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Eğitimine Yansımaları’’, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Kasım, Cilt 1, Sayı 4, 109-120.
 • DURAK, G., (2009), ‘‘Üniversitelerde Verilen Muhasebe Eğitiminin Kırklareli Yöresi’nde Faaliyet Gösteren Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Beklentilerini Karşılama Düzeyinin İncelenmesi’’, Yüksek Lisans Tezi, Edirne.
 • ELAGÖZ, İ., ÇUKACI, Y., (2006) ‘‘Muhasebe Derslerinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri İle Öğrenme Stillerinin İlişkisinin Ortaya Konulmasın ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Bir Uygulama’’, DEÜ.İİBF.Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, İzmir.
 • EROL, M., ERKAN, G. (2008), Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Bir Araştırma, KMU İİBF Dergisi, Yıl:10, Sayı:14, Haziran, 284-301.
 • HACIRÜSTEMOĞLU, R., (2008), “Bilgi Çağında Muhasebe Eğitimi” Mödav Dergisi, Sayı 3, s.1-6.
 • HATUNOĞLU, Z., (2006), “Muhasebe Eğitiminde Bilgi Teknolojisi Kullanımının Sunum Kalitesine Olan Etkilerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma” Muhasebe Ve Finansman Dergisi, Sayı 30, Nisan.
 • HATUNOĞLU, Z., KILLI, M., (2014), ‘‘Hastane İşletmelerinin İstihdam Ettikleri Muhasebe Elemanlarında Aradıkları Nitelikler ve Muhasebe Eğitiminden Beklentileri: Kahramanmaraş, Gaziantep Ve Osmaniye İllerinde Bir Alan Çalışması’’, Vol. 7 Issue 1, p228-241. 14p.
 • KALMIŞ, H., YILMAZ, B., (2004), "Lisans Seviyesindeki Muhasebe Eğitiminin Mevcut Durumu ve Geliştirilmesi İçin Yapılması Gereken Geliştirmeler".
 • KORUKOĞLU, A., (1998), ‘‘İşletmelerde Muhasebe Eğitimi ve Üniversitelerle İşbirliği’’, D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi, Cilt:13, Sayı:II, ss:13-24.
 • SÜER, M., (2007), Ticaret Meslek Liselerinde Muhasebe Eğitimi, Muhasebe Eğitiminden Beklentiler ve Karşılaşılan Sorunlar, (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • TAVŞANCIL, E., (2002), Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. (1. Baskı). Ankara: Nobel Basım Yayın.
 • TEKTAŞ, Ş., Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları, Muhasebe ve Finansal Raporlama, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, Ekim 2014.
 • TEZBAŞARAN, A., (1996), Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Psikologlar Derneği Yayınları.
 • YÜCEL, N., ATLI, Y., (2014), ‘‘Üniversite Eğitiminde Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Önemi: Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanları Üzerine Bir Alan Araştırması’’, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.19, S.3, s.153-168.
 • ZAİF, F., AYANOĞLU, Y., (2007), “Muhasebe Eğitiminde Kalitenin Arttırılmasında Ders Programlarının Önemi: Türkiye’de Bir İnceleme”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9.Cilt, Sayı1, makale7.
 • ZAİF, F., (2004) “Muhasebe Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar”, GÜ. İİBF. İşletme Bölümü.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yüksel Aydın (Sorumlu Yazar)
Kurum: Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { cumuiibf397950, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {1 - 23}, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTELERDE VERİLEN MUHASEBE EĞİTİMİNİN SİVAS İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Aydın, Yüksel} }
APA Aydın, Y . (2018). ÜNİVERSİTELERDE VERİLEN MUHASEBE EĞİTİMİNİN SİVAS İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİNİN İNCELENMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (1), 1-23. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/37183/397950
MLA Aydın, Y . "ÜNİVERSİTELERDE VERİLEN MUHASEBE EĞİTİMİNİN SİVAS İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİNİN İNCELENMESİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 1-23 <http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/37183/397950>
Chicago Aydın, Y . "ÜNİVERSİTELERDE VERİLEN MUHASEBE EĞİTİMİNİN SİVAS İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİNİN İNCELENMESİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 1-23
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTELERDE VERİLEN MUHASEBE EĞİTİMİNİN SİVAS İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİNİN İNCELENMESİ AU - Yüksel Aydın Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 23 VL - 19 IS - 1 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ÜNİVERSİTELERDE VERİLEN MUHASEBE EĞİTİMİNİN SİVAS İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİNİN İNCELENMESİ %A Yüksel Aydın %T ÜNİVERSİTELERDE VERİLEN MUHASEBE EĞİTİMİNİN SİVAS İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİNİN İNCELENMESİ %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 19 %N 1 %R %U
ISNAD Aydın, Yüksel . "ÜNİVERSİTELERDE VERİLEN MUHASEBE EĞİTİMİNİN SİVAS İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİNİN İNCELENMESİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 1 (Mayıs 2018): 1-23.