Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1, Sayfalar 92 - 108 2018-05-31

Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Finansal Performanslarının Bulanık AHP ve VIKOR Yöntemi ile Analizi

Ziya Gökalp GÖKTOLGA [1] , Engin KARAKIŞ [2]

103 251

Bu çalışmada bireysel emeklilik şirketlerinin finansal performansları çok kriterli karar verme yöntemlerinden Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci(AHP) ve Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje(VIKOR) yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Bu amaçla sektörde faaliyet gösteren firmaların 2014-2016 yılları arasındaki finansal tablo verileri kullanılarak finansal performans analizi gerçekleştirilmiştir. Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi yöntemi ile kriter olarak kullanılan finansal oranların önem dereceleri tesbit edilmiş, daha sonra VIKOR yöntemi ile firmaların performanslarına yönelik finansal analiz ve değerlendirme yapılmıştır. Kriterlerin önem derecelerinin tesbitinde Bulanık AHP yöntemi kullanılmıştır. Bulanık AHP yönteminin uygulanmasında Liou ve Wang’ın toplam integral yöntemine göre sıralama yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

Bulanık AHP yönteminin, bulanıklık içeren durumlarda ve bulanık veriler ile analiz yapılırken seçim, sıralama ve değerlendirme problemlerinde diğer yöntemlerle bütünleşik olarak kullanılabileceği değerlendirilmiştir.
Çok Kriterli Karar Verme, Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi, VIKOR
  • Akın N, F., Ece, N. (2013). İMKB'de İşlem Gören Sigorta Şirketlerinin 2006-2010 Dönemi Finansal Performanslarının Analizi. Mugasebe ve Finansman Dergisi, (57).ss. 89-106.Aytekin, A., Karamaşa, Ç. (2017). BIST’te Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin Finansal Performanslarının Bulanık Shannon Entropi Tabanlı Bulanık TOPSIS Yöntemiyle İncelenmesi. The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Volume 5, Issue 1, p, 71-84. Başpınar, A. (2005). Finansal analiz tekniklerinin sigorta şirketi mali tablolarına uygulanması. Maliye Dergisi, 149, 5-35. Baykal Nazife ve Beyan Timur(2004). Bulanık Mantık Uzman Sistemler ve Denetleyiciler. Ankara: Bıçaklar Kitabevi. Burca, A. M., & Batrinca, G. (2014). The determinants of financial performance in the Romanian insurance market. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 4(1), 299-308.Chang Da-Yong (1996) “Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP” European Journal of Operational Research, 95, 649-655 . Charumathi, B. (2012)”On the Determinants of Profitability of Indian life insurers–an Empirical Study”. In Proceedings of the World Congress on Engineering, Vol. 1, No. 2, pp. 1-6. Çetintaş H, Biçen Ö.F. (2012), Türkiye’de Sigortacılık Sektörünün Etkinlik Analizi, TİSK Akademi, II s. 124-154. Dalkılıç N, (2012), Türkiye’de Hayat Dışı Sigortacılık Sektöründe Etkinlik Analizi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz 2012, s. 71-90.Ertuğrul İrfan ve Karakaşoğlu Nilsen (2010). “Electre ve Bulanık AHP Yöntemleri ile Bir İşletme İçin Bilgisayar Seçimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:25, Sayı:2, 23-41. Ertuğrul, İ., ve Karakaşaoğlu, N. (2009). Banka Şube Performanslarının Vıkor Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Journal of Industrial Engineering (Turkish Chamber of Mechanical Engineers), 20(1).s. 19-28.Genç, T., Kabak, M., Köse, E., Yılmaz, Z. (2015). Bireysel emeklilik sistemi seçimi problemine ilişkin Macbeth yaklaşimi. Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, (22), 47-65.Göktürk, Eryılmaz, Yörür ve Yuluğkural, 2011. “Bir İşletmenin Tedarikçi Değerlendirme Ve Seçim Probleminin Çözümünde AAS ve VIKOR Yöntemlerinin Kullanılması” DPÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 25. s.61-74. Hazine Müsteşarlığı, Emeklilik Gözetim Merkezi, (2016), Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu. İlhan B, (2016), OECD Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Olarak Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemindeki Gelişmeler Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım.,Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 2016,51, (2) : 157 – 185.Kahraman C, Cebeci U. ve Ulukan Z. (2003). “Multi-criteria supplier selection using fuzzy AHP”. Logistics Information Management, 16(6), 382-394. Kalaycı Ş, Yılmaz, T. (2010). Sigorta Sektöründe Rasyo Analizi Yöntemi İle Finansal Yapının Değerlendirilmesi Ve İMKB'de İşlem Gören Sigorta Şirketleri Üzerine Bir Uygulama, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2011 Cilt: 48 Sayı: 559 s. 79-99. Kaptanoğlu D. ve Özok A. F. (2006). “Akademik Performans Değerlendirmesi için Bir Bulanık Model”, İTÜ Dergisi/d Mühendislik, Cilt:5, Sayı:1, Kısım:2, 193-204. Karakaya, A., Kurtaran, A., ve Dağlı, H. (2014), Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Ölçümü: Türkiye Örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi – Sayı:22, s. 1-23. Köse, A. (2010). Türk Sigorta Sektörü Hayat ve Emeklilik Şirketleri Etkinlik Analizi. Akademik Araştırmalar Dergisi ,44, 85-100.Ksenija, M., Boris, D., Snežana, K., ve Sladjana, B. (2017). Analysis of the efficiency of insurance companies in Serbia using the fuzzy AHP and TOPSIS methods. Economic research-Ekonomska istraživanja, 30(1), 550-565.Oprıcovıc and Tzeng, 2004. “The Compromise solition by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS”, European Journal of Operational Research, 178, p.445-455. Oprıcovıc and Tzeng, 2007. “Extented VIKOR method in comparison with outranking methods”, European Journal of Operational Research, 178, p.514-529. Özden, 2012. “AB’ye Üye Ülkelerin Ve Türkiye’nin Ekonomik Performanslarına Göre Vıkor Yöntemi İle Sıralanması”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21, s.455-468. Özden, Başar ve Kalkan, 2012. “İMKB’de İşlem Gören Çimento Sektöründeki Şirketlerin Finansal Performanslarının VIKOR Yöntemi ile Sıralanması” İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri ve İstatistik Sayı:17, s.23-44 Peker, İ., Birdoğan, B. (2011). Gri ilişkisel analiz yöntemiyle Türk sigortacılık sektöründe performans ölçümü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (7). Yıl:4 Sayı:7, 1-18. Yaz 2011 ISSN 1307-9832Tzeng vd, 2005. “Multi-criteria analysis of alternative-fuel buses for public transportation” , Energy Policy 33, 1373–1383. Yıldız ve Deveci, 2013. “Bulanık VIKOR Yöntemine Dayalı Personel Seçim Süreci” Ege Akademik Bakış, Cilt:13, Sayı:4, s. 427-436. Yücenur, G. N., ve Demirel, N. C. (2012). Group decision making process for insurance company selection problem with extended VIKOR method under fuzzy environment. Expert Systems with Applications, 39, 3702–3707.Zadeh, A Lotfi,(1965). “Fuzzy Sets”, İnformation and Control, 8, 338-353.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ziya Gökalp GÖKTOLGA
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Engin KARAKIŞ
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { cumuiibf410326, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {92 - 108}, doi = {}, title = {Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Finansal Performanslarının Bulanık AHP ve VIKOR Yöntemi ile Analizi}, key = {cite}, author = {GÖKTOLGA, Ziya Gökalp and KARAKIŞ, Engin} }
APA GÖKTOLGA, Z , KARAKIŞ, E . (2018). Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Finansal Performanslarının Bulanık AHP ve VIKOR Yöntemi ile Analizi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (1), 92-108. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/37183/410326
MLA GÖKTOLGA, Z , KARAKIŞ, E . "Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Finansal Performanslarının Bulanık AHP ve VIKOR Yöntemi ile Analizi". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 92-108 <http://dergipark.gov.tr/cumuiibf/issue/37183/410326>
Chicago GÖKTOLGA, Z , KARAKIŞ, E . "Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Finansal Performanslarının Bulanık AHP ve VIKOR Yöntemi ile Analizi". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 92-108
RIS TY - JOUR T1 - Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Finansal Performanslarının Bulanık AHP ve VIKOR Yöntemi ile Analizi AU - Ziya Gökalp GÖKTOLGA , Engin KARAKIŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 92 EP - 108 VL - 19 IS - 1 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Finansal Performanslarının Bulanık AHP ve VIKOR Yöntemi ile Analizi %A Ziya Gökalp GÖKTOLGA , Engin KARAKIŞ %T Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Finansal Performanslarının Bulanık AHP ve VIKOR Yöntemi ile Analizi %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 19 %N 1 %R %U
ISNAD GÖKTOLGA, Ziya Gökalp , KARAKIŞ, Engin . "Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Finansal Performanslarının Bulanık AHP ve VIKOR Yöntemi ile Analizi". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 1 (Mayıs 2018): 92-108.