Hakkında

Derginin amacı; iktisat,işletme, politika ve toplum bilimi gibi sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında, teorik, kuramsal ve uygulama alanlarında etki yaratabilecek, özgün, orijinal ve yüksek kaliteli çalışmaları yayınlamaktır. Dergi aynı zamanda teknik ve yöntemsel konular ile ilgili notları,literatür taramalarını, geçmiş makaleler ile ilgili yorumları ve diğer ilgili çalışmalarıda yayınlamaktadır. Dergi daha önce İngilizce veya Tükçe olarak herhangi bir yerde yayınlanmamış veya değerlendirme sürecine girmemiş akademik çalışmaları yayınlamaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2001 yılında kurulmuş olup yılda 2 kez yayınlanmaktadır.

Dergimiz, EBSCO, ASOS, ULAKBİM ve SOBİAD  veritabanlarında taranmaktadır.


HAKKINDA

Sahibi
Sivas C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına Dekan Prof. Dr. Adem DOĞAN

Editör
Doç. Dr. Necati Alp ERİLLİ

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay KARAKÖY

Sekreterya
Arş. Gör. Mehmet Ali DEVECİ
Arş. Gör. Gamze ÇİMEN
Arş. Gör. İbrahim BULDUR
Arş. Gör. Yasin GÖRMEZ
Arş. Gör. Mehmet ERDOĞMUŞ


Yayın Kurulu
Prof. Dr. Halis ÇETİN
Prof. Dr. Nazım ÖZTÜRK
Prof. Dr. Adnan MAHİROĞULLARI
Prof. Dr. Ziya Gökalp GÖKTOLGA
Prof. Dr. Ahmet ŞENGÖNÜL

İrtibat
Sivas C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

Dergi, sürecin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. Gönderilen çalışmalar en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirme süreci normal koşullarda 2 ile 3 ay arasında sonlanmaktadır.

 

        HAKEMLİK SÜRECİ İÇİN GEREKEN ADIMLARI AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN KILAVUZ YARDIMIYLA GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ:


             Hakem Değerlerlendirme Adımları Rehberi

 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ KATILIM ŞARTLARI VE SÜRECİ

1. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisine gönderilecek makaleler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, özgün, araştırma, derleme ve kuramsal çalışmaların yayımlandığı sosyal bilimler alanına ilişkin disiplinler arası bir dergidir.

2. Makalenin Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisine gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir. Makaleler için yazara telif ücreti ödenmez.

3. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinde yayımlanan makalelerin içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazar(lar)a aittir.

4. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, gönderilen makalelerde düzeltme yapma, makaleleri yayımlama ya da yayımlamama hakkına sahiptir.

5. Yayım dili Türkçe ve İngilizce'dir.

6. http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/ojs/index.php/iibf/index adresindeki Makale Takip Sistemi aracılığıyla dergiye makale göndermek için aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmelidir:

- Yazar bilgileri ana metinde olmamalıdır. Yazar bilgileri için ayrı bir dosya hazırlanmalı ve sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

- Makale ana metin ekleme sayfasında yer alan dosya seçimi penceresi açılarak bilgisayarın sabit sürücünde bulunan dosyanın bulunmasına yarayacak gözat (ya da dosya seç) tıklanır.

- Dosyanın yeri belirlenir ve işaretlenir.

- Sayfadaki dosya gönder düğmesi tıklanır, dosya bilgisayardan derginin internet sitesine yüklenir. (Yüklenen dosyanın adı sistem tarafından otomatik olarak değiştirilmektedir.)

- Dosya yüklendikten sonra, sayfanın alt kısmında yer alan kaydet ve devam et düğmesi tıklanır.

- Ek dosyalar bölümü yazarın iletişim bilgilerini, güncel akademik özgeçmişini, makale kapak sayfasını ve dergi ücreti dekontunun kopyasını eklemek için konulmuştur. Ek dosya eklemek için izlenecek adımlar makale yükleme bölümündeki gibidir.

 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI


1. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda iki kez (Mayıs-Kasım) yayınlanır. Gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce olabilir. Her makale en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Makaleler elektronik ortamda yayınlanır.


2. Gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.


3. Yazılar kağıdın bir yüzüne üstten 5,5 cm, alttan 5 cm, soldan 4 cm, sağdan 4 cm, ilk satır 1 cm girintiyle, paragraf aralığı önceki 6 nk, sonraki 0 nk, sayfa düzeninde, tek satır aralığında, Times New Roman yazı tipinde, 11 punto olarak yazılmalıdır.


4. Makaleler 20 sayfayı aşmamalıdır. Gönderiye makalenin sorumlu yazarına ilişkin tam ve güncel iletişim bilgileri de dahil edilmelidir.


5. Yazıların ana başlığı büyük harfle, ortalı ve koyu yazılmalıdır. Giriş ve sonuç başlıklarına numara verilmemelidir. Başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılmalıdır. Yazıda yer alan birinci derece alt başlıklar I,II, III, ... gibi Romen rakamlarıyla sınıflandırılmalı, tamamen büyük koyu harflerle ve paragraf ile hizalı bir şekilde yazılmalıdır. İkinci derece alt başlıklar A,B,C, ... gibi büyük harflerle sınıflandırılmalıdır. Bu başlıklar da tamamen büyük koyu harflerle ve paragraf ile hizalı bir şekilde yazılmalıdır. Üçüncü derece alt başlıklar 1, 2, 3, ... gibi rakamlarla sınıflandırılmalıdır. Bu tür başlıklar küçük harflerle, koyu ve paragraf ile hizalı yazılmalıdır. Dördüncü derece alt başlıklar ise a, b, c, ... gibi küçük harflerle sınıflandırılmalıdır. Dördüncü derece alt başlıklar küçük harflerle, koyu ve paragraf ile hizalı yazılmalıdır.


6. Tablo, şekil ve denklemlere sıra numarası verilmeli, tabloya ait kaynaklar tablonun altına yazılmalıdır.


7. İlk sayfada makalenin başlığı, yazarı, yazarın bağlı olduğu kuruluş ve adresi, e-mail adresi, en çok 150'şer kelimelik Türkçe ve başlıklı İngilizce özet, beş kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce anahtar sözcük yer almalıdır. İngilizce ve Türkçe özet mutlaka amaç, yöntem, bulgular, araştırmanın sınırları ve makalenin orijinalliği ile ilgili bilgiler içermelidir.

8. Giriş bölümünde araştırma problemi (araştırmanın konusu), araştırmanın amacı, önemi, varsayımları, araştırmaya getirilen sınırlamalar, tanımlar ve araştırmanın planına yer verilmelidir. Kaynak gösterme, başlık biçimleri, tablo ve şekiller, sayfa düzeni, satır aralıkları ve benzeri hususlarda kullanılmış kalıbın araştırma metni içerisinde bütünlüğü sağlanmalıdır. Sonuç kısmında özet, hüküm ve öneriler yer almalıdır.


9. Atıflar metin içinde aşağıdaki örnekler gibi yapılmalıdır.
........ açıklamaktadır (Erdayı, 2004:150).
.........Özekioğlu (1996a:125-127;1996b:153) teknolojik gelişmeyi ...
.........(Gülmez ve Kitapcı, 2003:122). : iki yazarlı kaynak içindir.
.........(Akpınar vd., 1998:56). : ikiden fazla yazarlı kaynak içindir.
.........(Akçay,1956:17; Yıldırım,1999:124). :aynı konuda birden fazla kaynağa atıf yapmak içindir.
........(Rekabet Kurumu, 2006). : yazarı bilinmeyen ve internet sitesinden ulaşılan kaynaklara atıf içindir.
........(Dörtyol, 2008).: kaynağın tamamına yapılan atıflar içindir.

Yukarıdaki atıf gösterimleri metin dili Türkçe olan makaleler içindir. Yabancı dilde yazılan makalelerdeki atıflarda kullanılan bağlaçlar, metin dili ile uyumlu olmalıdır.
10. Kaynağa yapılan atıf dışında, yapılacak açıklamalar, "Notlar" başlığı altında yazının sonunda ayrı bir sayfada verilmelidir.


11. Yazının sonunda kaynakça 1,25 cm girintiyle, asılı yazı biçiminde aşağıdaki şekliyle yer almalıdır.
Kitap
SEYİDOĞLU, H. (1998), Uluslararası İktisat, Teori Politika ve Uygulama, Geliştirilmiş 12. Baskı, Güzem Yayınları, İstanbul.
CHANG, H. (2003), Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü, Çev.: T. A. Onmuş, İletişim Yayınları, İstanbul.
Makale
KRUGMAN, P. (1979), "A Model of Balance of Payment Crises", Journal of Money, Credit, and, Banking, Vol 11; 311-325.
CENGİZ, E., AYYILDIZ H. ve KIRKBİR F. (2005), "Yeni Ürün Geliştirme Sürecinin Başarısında Etkili Olan Faktörler", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 24; 188-147.
İnternetten Alınan Kaynaklarda
TALAT, A. "Timetable: What will Happen and When," İnternet Adresi: http://europa.eu.int/euro/html. Erişim Tarihi: 27.09.1999.
Hazine Müsteşarlığı (2006), "Kamu Borç Yönetimi Raporu", İnternet Adresi: http://www.hazine.gov.tr/duyuru/basinKBYR_Mayis06.pdf, Erişim Tarihi: 06.06.2006.
Rekabet Kurumu, İnternet Adresi http://www.rekabet.gov.tr/, Erişim Tarihi: 12.02.2005
ACEMOGLU, D. ve JOHNSON S.(2006), Disease and Development: The Effect of Life Expectancy on Economic Growth, NBER Working Paper 12269, İnternet Adresi; http://www.nber.org/papers/w12269, Erişim Tarihi: 06.06.2006.

Yukarıdaki gösterimler metin dili Türkçe olan kaynaklar içindir. Yabancı dilde yayınlanacak çalışmalarda bağlaçlar ve kısaltmalar metin dili ile uyumlu olmalıdır. Örneğin, metin dili İngilizce olan bir çalışmada 've' bağlacı yerine 'and' kullanılmalıdır.

İnternet üzerinden ulaşılan kaynaklarda atıflar yukarıdaki gibi olmalı, bilgiye ulaşma tarihi ve internet adresi kaynakçada yer almalıdır.

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız Dergi Hakkında bağlantısında dergi yayın politikası ve Yazarlara bilgiler kısımlarına ulaşabilirsiniz. Yazarların dergiye makale göndermeden önce register kayır işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu işlem kolaylıkla Siteye Giriş bağlantısından 5 basamakta yapılabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Dergi anasayfasının üst kısmında yer alan Kayıt Ol bağlantısından bu işlem gerçekleştirilebilir. Bu kayıtla her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile okuyucuya iletilir. Derginin güvenlik kurallarına bakınız yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Kitaplıklara, bu açık erişimli dergiyi elektronik dergileri içine almaları önerilir.Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project. Bağlantısından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler..Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, hakemli bir dergi olup yılda altışar aylık dönemler hâlinde iki sayı olarak yayımlanır.Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.Sayfa düzenleme evresi makalenin şekli, sözcükleri, gramer yapısı, açıklığı ve akıcılığını geliştirmek için amaçlanmıştır. Bir diğer evrede de yalnızca yazın ve şekil düzeltmeleri yapılacağından bu yazar için yazıda yapabileceği son değişiklikler için son şans olmaktadır. Sayfa düzenlemesi yapılacak dosya Word veya .rtf dosyası biçimindedir. Böylece belge kolayca biçimlendirilir. Buradaki açıklamalar iki yöntemi önerir. Birincisi MSWord programının Değişiklikleri İzle olanağını kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, editör ve dizgicilerin programa ulaşım olanağının olması gerekir. İkinci sistem ise, yazılım bağımsızdır ve Harward Educational Review yönteminden izin alınarak buraya alınmıştır. Dergi editörü bu açıklamaları düzenleyip, kendi koşullarına daha uygun biçime getirebilir.

Sayfa düzenlemesi Düzeltme sistemleri

1. Microsoft Değişiklikleri İzle özelliği ile Menü çubuğundaki araçlar sekmesinde "Değişiklikleri İzle" etkinleştirilerek, kopya dizgisini yapan kişi değişiklikler yapar. Eklediği metinler veya sildiği metinler farklı renk ile gösterilir. Değiştirilen belge editöre sunulmak üzere sisteme yüklenir. Editör değişiklikleri inceleyip, yazarin görüşüne sunabilir. Editör ve yazar uygun gördükleri değişiklikleri normal biçime getirirler ve ek düzeltmeleri var ise, Değişiklikleri İzle özelliği ile farklı renklerde olmak üzere, metine eklerler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar mutlaka bu soruların yanıtını ilgili köşeli parantez içine yazmalıdır. Sayfa düzenleme ekibinden gelen sorular makalenin doğru dizilmesi için önemlidir. Yazar ve editör ile değişikliklerde uyuşulunca, son Sayfa düzenleme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra yazı görüntü açısından tamamlanıp, basılacak hale gelmek üzere yönlendirilir. Bu basamakta da yazar ve editörlerin görüşü alınacaktır. 2. Harward Educational Review yöntemi Yazıda elektronik değişiklikler yapmak için talimatlar Yazının elektronik kopyasında değişiklik yapılır iken, aşağıdaki yöntemleri kullanınız. Önerilen değişikliklere yanıt verme Önerilen değişiklikleri kabul ediyorsanız, ilgili metni kalın fontlardan, normal fonta değiştiriniz.   Önerilen değişiklikleri kabul etmiyorsanız, orjinal metni yeniden girip, kalın font yaparak işaretleyiniz. Ekleme ve çıkarımlar yapma Eklemelerinizi metni kalın font yaparak işaretleyiniz   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantez ve kalın font ile işaretleyiniz: [silinecek metin] Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, lütfen ilgili alana bir not ekleyiniz. Örneğin : [iki cümleyi siliyorum. silinecek metin] Yazarin önerilerine yanıt verme Yazarın yaptığı değişiklikleri değiştirmeyiniz. Kesinlikle silmeyiniz.   Yazarın önerilerinin sonuna verdiğiniz kararı Yorum işareti ile ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu..... Yorum: silmek istedikleriniz silinecek. ] Yorum yapma Esaslı değişiklikler veya organizasyonel değişiklikleri açıklamak için yorumları kullanınız   e.g., [Yorum: Üsteki paragrafın 5 yerine 7. olması daha uygun olacak]Not: Eğer sayfa numaraları söz konusu ise, size basılarak gelen kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir...

Elektronik düzeenleme için bir örnek

Orijinal "yazı" dosyası Orjinal makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yaparken, lütfen birlikte çalıştığınız kişilerin görüşlerini alınız. Değişilikleri tamamladığınızde dosya adını değiştiriniz (YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Eleştiri ve önerilerle yazara geri gönderilen yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. ONA yollanan revize edilmiş yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Lütfen aşağıdaki kurallara uymadaki yetersizliğin yazınızın basılmasında ciddi gecikmelere neden olabileceğini unutmayınız. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Yeni dosyada [silinmiş sözcük] değiştirilmiş bölümler kalsın veya işaret edilsin Örneğin [Yorum: Önerinize cevaben bir cümle ekledim.] Notlar: • Koyu yazılan metinlerin normale çevrilmesi, o paragraftaki değişikliklerin kabulünü gösterir. • Yeni cümlleler eklendi ise, koyu renk karakterler ile işaret edilirler. • [silinen sözcükler] Köşeli parantez içine alınmış metin tümü ile silinecek metindir • Köşeli parantez içinde YORUM: biçiminde başlayan ifadeler editöre görüş bildirmeki için kullanılır