Yıl 2016, Cilt , Sayı 44, Sayfalar 181 - 210 2016-12-28

THE SCOPE OF THE GENERAL TERM IN HANAFI TRADITION AND DISCUSSIONS IN THE BACKGROUND
HANEFÎLERDE ÂMMIN KAPSAMI VE ARKA PLANINDAKİ TARTIŞMALAR

Ömer Yılmaz [1]

322 270

When Hanefi ideas on the scope of the general term in Hanafi tradition and discussions in the background are examined, it can be seen that the subject is deeply concerned with syntax and theology. A number of Hanafi scholars handle Muslims who have committed a grave sin in the scope of the general term. According to Ahl al-sunnah, those who have committed a grave sin will not stay in hell forever. Thus, verses related with forgiveness of Allah need to be evaluated in a general scope. On the other hand, the issue is in fact a subject matter of syntax. Regarding this, Hanafis and Mutazilis have a consensus over this. Some discuss that Iraqi Hanafis was strongly influenced by Mutazilism. But Hanafis and Mutazilis disagree on the last judgment about those who have committed a grave sin. Clarifying this depends on examining syntax aspect of the issue.

Âm lafızların kapsamına ilişkin olarak Hanefî âlimlerin görüşleri incelendiğinde konunun nahivle ve kelâmla yoğun ilişki içinde olduğu görülmektedir. Bazı Hanefî âlimlerin kelâmî bir tartışma olarak büyük günah işleyenlerin durumunu âm lafızların kapsamı çerçevesinde ele almaları, konunun kelâmî yönünü göstermektedir. Zira Ehl-i sünnete göre büyük günah işleyen müslümanlar, cehennemde ebedi olarak kalmayacaklardır. Bu hükme ulaşılabilmesi ise şirk dışındaki günahların affedileceğini belirten âyetlerin genel kapsamlı olduklarının kabulüne bağlıdır. Diğer yandan âmmın kapsamına ilişkin görüş ayrılıklarının temelinde nahivle ilgili tartışmaların yer alması, konunun esas itibariyle bir nahiv meselesi olduğunu da göstermektedir. Ancak konunun kelâmî yönü, nahivle olan ilişkisinden daha fazla gündeme taşınmıştır. Çünkü Hanefîler ve Mu’tezile, âm lafızların genel bir kapsama sahip oldukları noktasında görüş birliğine varmışlardır. Bu görüş birliğini kimi araştırmacılar, özellikle Irak Hanefîlerinde Mu’tezilî etkinin varlığına delil olarak göstermişlerdir. Ancak Hanefîler, büyük günah işleyenlerin imandan çıkmadıklarını ve cehennemde ebedi olarak kalmayacaklarını kabul etmişlerdir. Bu konuda Mu’tezile karşıtı bir görüş benimseyen Hanefîlerin, âmmın genel bir kapsama sahip olduğu noktasında onlarla görüş birliğine varmış olmaları; âmmın nahiv ve lügat ilimleriyle ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda anlaşılır hale gelmektedir.

 • Abdülkahir el-Bağdâdî, Ebû Mansûr Abdülkahir b. Tâhir b. Muhammed et-Temîmî, Mezhepler Arasındaki Farklar (trc. Ethem Ruhi Fığlalı), Ankara 2005.
 • Adil Bebek, “Kebîre”, DİA, XXV, 163-164.
 • Alâeddîn Semerkandî, Ebû Bekr Muhammed b. Ahmed b. Ebî Ahmed, Mîzânü’l-usûl fî netâici’l-ukūl (nşr. M. Zekî Abdülber), Devha 1404/1984.
 • Aron Zysow, “Mu’tazilism and Maturidism in Hanafi Legal Theory”, Studies in Islamic Law and Society (ed. Bernard Weiss), Leiden 2002.
 • Cessâs, Ebû Bekr Ahmed b. Alî er-Râzî, el-Fusûl fi’l-usûl (nşr. Uceyl Câsim en-Neşemî), Küveyt 1405/1985.
 • Debûsî, Ebû Zeyd Abdullah (Ubeydullah) b. Muhammed b. Ömer b. Îsâ, Takvîmü’l-edille (thk. Halil Meys), Beyrut 1421/2001.
 • Ebû Hanîfe, Nu‘mân b. Sâbit b. Zûtâ b. Mâh, İmam-ı A'zam'ın Beş Eseri (trc. Mustafa Öz), İstanbul 1992.
 • Ebü’l-Berekât Nesefî, Hâfızüddîn Abdullāh b. Ahmed b. Mahmûd, Keşfü'l-esrâr, Beyrut 1986/1406.
 • Ebü’l-Hasen Eş’arî, Alî b. İsmâîl b. Ebî Bişr İshâk b. Sâlim el-Basrî, Makālâtü’l-İslâmiyyîn (thk. Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîd), Beyrut 1990.
 • Enbârî, Ebü’l-Berekât Kemâlüddîn Abdurrahmân b. Muhammed b. Ubeydillâh, Esrârü’l-Arabiyye (thk.Muhammed Behcet el-Baytâr), Dımaşk 1357/1957.
 • Fahrülislâm Pezdevî, Ebü’l-Hasen Ebü’l-Usr Alî b. Muhammed b. el-Hüseyn b. Abdilkerîm, Usûl, baskı yeri ve tarihi yok.
 • Ferhat Koca, İslam Hukuk Metodolojisinde Tahsis (Daraltıcı Yorum), İstanbul 2011.
 • Ferhat Koca, “Müşterek”, DİA, XXXII, 172-174.
 • Ferhat Koca, “Tahsis”, DİA, XXXIX, 432-434.
 • Ferhat Koca, “Usûlü’l-fıkh (el-Fusûl fi’l-usûl) Ahmed b. Ali el-Cessâs”, Marife Dini Araştırmalar Dergisi, II/3, Konya 2002, s. 337-340.
 • Habbâzî, Ebû Muhammed Celâleddîn Ömer b. Muhammed el-Hucendî, el-Muğnî fî usûli'l-fıkh (thk. Muhammed Mazhar Beka), Mekke 1983.
 • İbn Hişâm en-Nahvî, Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdullāh b. Yûsuf b. Ahmed b. Abdillâh b. Hişâm el-Ensârî el-Mısrî, Katrü’n-nedâ ve bellü’s-sadâ (thk. Muhammed Muhyiddin Abdülhamîd), Beyrut 2004.
 • İbn Kesîr, Ebü’l-Fidâ’ İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr b. Dav’ b. Kesîr el-Kaysî el-Kureşî el-Busrâvî ed-Dımaşkī eş-Şâfiî, el-Bidâye ve’n-nihâye (thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî), Cîze 1417/1997.
 • İbn Manzûr, Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem b. Alî b. Ahmed el-Ensârî er-Rüveyfiî, Lisânü’l-‘Arab, Beyrut 1414/1994.
 • İbnü’l-Hümâm, Kemâlüddîn Muhammed b. Abdilvâhid b. Abdilhamîd es-Sivâsî el-İskenderî, et-Tahrîr fî ilmi’l-usûl, Mısır 1932.
 • Kādî Abdülcebbâr, Ebü’l-Hasen Kādı’l-kudât Abdülcebbâr b. Ahmed b. Abdilcebbâr el-Hemedânî, Şerhu’l-Usûli’l-hamse (trc. İlyas Çelebi), İstanbul 2013.
 • Lâmişî, Ebü’s-Senâ, Mahmud b. Zeyd, el-Kitâb fî Usûli’l-fıķh (thk. Abdülmecîd Türkî), Beyrut 1415/1995.
 • Madelung, Matüridiliğin Yayılması ve Türkler (trc. Arslan Gündüz), Leiden 1971.
 • Mâtürîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd es-Semerkandî, Kitâbü’t-Tevhîd Tercümesi (trc. Bekir Topaloğlu), Ankara 2005.
 • Molla Hüsrev, Mehmed b. Ferâmurz b. Hoca Ali, Mirkātü’l-vüsûl ilâ ilmi’l-usûl (trc. Haydar Sadıkoğlu), İstanbul 2012.
 • Serahsî, Ebû Bekr Şemsü’l-eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed, Usûlü’s-Serahsî (thk. Ebü’l-Vefâ el-Efgânî), Kahire 1954.
 • Sîbeveyhi, Ebû Bişr (Ebû Osmân, Ebü’l-Hasen, Ebü’l-Hüseyn) Amr b. Osmân b. Kanber el-Hârisî, el-Kitâb (thk. Abdüsselam Muhammed Hârûn), Kahire 1988.
 • Teftâzânî, Sa‘düddîn Mes‘ûd b. Fahriddîn Ömer b. Burhâniddîn Abdillâh el-Herevî el-Horâsânî, et-Telvîh (nşr. Zekeriyyâ Umeyrat), Beyrut ts.
 • Üsmendî, Ebü’l-Feth Alâüddîn Muhammed b. Abdilhamîd b. Hüseyn es-Semerkandî, Bezlü’n-nazar fî’l-usul (thk. Muhammed Zekî Abdülber), Kahire 1992/1412.
 • Yakup Bıyıkoğlu, Kur’an’ın Selefî Yorumu, İstanbul 2015.
 • Yakup Bıyıkoğlu, Esbâb-ı Nüzûl ve Kur’ân’ın Anlaşılması, İstanbul 2005.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ömer Yılmaz
Kurum: NAMIK KEMAL UNIV

Bibtex @araştırma makalesi { deuifd284964, journal = {Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-3344}, address = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {181 - 210}, doi = {10.21054/deuifd.284964}, title = {HANEFÎLERDE ÂMMIN KAPSAMI VE ARKA PLANINDAKİ TARTIŞMALAR}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Ömer} }
APA Yılmaz, Ö . (2016). HANEFÎLERDE ÂMMIN KAPSAMI VE ARKA PLANINDAKİ TARTIŞMALAR. Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (44), 181-210. DOI: 10.21054/deuifd.284964
MLA Yılmaz, Ö . "HANEFÎLERDE ÂMMIN KAPSAMI VE ARKA PLANINDAKİ TARTIŞMALAR". Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2016): 181-210 <http://dergipark.gov.tr/deuifd/issue/26802/284964>
Chicago Yılmaz, Ö . "HANEFÎLERDE ÂMMIN KAPSAMI VE ARKA PLANINDAKİ TARTIŞMALAR". Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2016): 181-210
RIS TY - JOUR T1 - HANEFÎLERDE ÂMMIN KAPSAMI VE ARKA PLANINDAKİ TARTIŞMALAR AU - Ömer Yılmaz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21054/deuifd.284964 DO - 10.21054/deuifd.284964 T2 - Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 210 VL - IS - 44 SN - 1303-3344- M3 - doi: 10.21054/deuifd.284964 UR - http://dx.doi.org/10.21054/deuifd.284964 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi HANEFÎLERDE ÂMMIN KAPSAMI VE ARKA PLANINDAKİ TARTIŞMALAR %A Ömer Yılmaz %T HANEFÎLERDE ÂMMIN KAPSAMI VE ARKA PLANINDAKİ TARTIŞMALAR %D 2016 %J Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1303-3344- %V %N 44 %R doi: 10.21054/deuifd.284964 %U 10.21054/deuifd.284964
ISNAD Yılmaz, Ömer . "HANEFÎLERDE ÂMMIN KAPSAMI VE ARKA PLANINDAKİ TARTIŞMALAR". Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 44 (Aralık 2017): 181-210. http://dx.doi.org/10.21054/deuifd.284964