About

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN KOŞULLARI

1Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, hakemli bir dergi olup 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 defa (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında) yayınlanmaktadır. Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde gönderilebilir.

 

2Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen makaleler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve yayınlanmak üzere başka bir basılı/elektronik mecraya sunulmamış olmalıdır. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne sunulan ve/veya hakemlik sürecine alınan makalelerin, başka bir mecraya yollanmış olması ve daha önce tıpkı veya benzerinin yayınlanmış olmasının tespiti halinde süreç iptal edilir.

 

3. Makaleler “TÜBİTAK ULAKBİM Dergipark Makale Başvuru Sistemi” üzerinden değerlendirilmektedir. Detaylı bilgi  http://sbd.dpu.edu.tr/index/sayfa/5033/makale-basvurusu-article-submission adresli web sitemizde bulunmaktadır. Başvurular  http://dergipark.gov.tr/dpusbe adresinden kabul edilmektedir.

 

4. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne sunulan makaleler öncelikle şekil ve içerik yönünden ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Şekil ve içerik olarak uygun bulunan makaleler hakem tayin edilmek üzere yayın kuruluna sunulmaktadır. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen makalelerin hakemlik sürecine girip girmeyeceği 4 hafta içinde sonuçlandırılır. 

 

5. Yayın Kurulu tarafından anonim olarak incelenen makalelere uygun bulunduğu takdirde hakem/ler tayin edilir. Her makale anonim bir metin olarak toplam en az iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından birinin olumlu diğerinin olumsuz gelmesi durumunda üçüncü hakeme raporlaması için gönderilir. İki hakem raporunun olumsuz gelmesi durumunda üçüncü hakemin raporuna başvurulmadan makale reddedilir.

 

6. Hakem/ler’den gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayınlanmasına, rapor çerçevesinde yazar/lar’dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmekte ve bu karar yazar/lar’a bildirilmektedir.

 

7. Dergide sosyal bilimler (ekonomi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,  kamu yönetimi, işletme, iktisat, maliye, edebiyat, sosyoloji, tarih ve güzel sanatlar) alanında orijinal araştırmalar yayınlanır.

 

8. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin editörlükçe belirtilecek süre içinde yapılarak yayın kuruluna ulaştırılması gerekmektedir. Aksi takdirde çalışma editörlük olarak süreçten çıkarılacaktır.

 

9. Gönderilen bütün makalelerin başında, Türkçe başlık, Türkçe öz, İngilizce başlık, İngilizce abstract yer almalıdır. Öz kısımları 200 kelimeyi aşmamalıdır. Özlerde; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir. Öz kısımlarının altında anahtar kelimeler (keywords) İngilizce ve Türkçe olarak yazılmalıdır. Özlerde kısaltma kullanılmamalıdır. Anahtar kelimeler/keywords tercihen alana ait dizinlerden seçilerek verilmelidir. Öz ve Abstract 10 punto olarak yazılmalı ve tek sayfaya sığdırılmalıdır. Giriş diğer sayfadan başlamalıdır.

10. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin başvurusunda  makalenin türü (Araştırma, olgu sunumu, derleme vb.) belirtilmelidir.

11. Makaleye ait başlık (title) önce makale orjinal dilinde sonra diğer dilde, 12 punto, büyük harfli, bold ve sayfaya ortalı olarak yazılmalıdır. Öz/abstract başlıkları, 10 punto, ilk harfleri büyük, diğer harfleri küçük, bold ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Çalışma daha önce sunulmuşsa, bir projeden veya tezden üretilmişse vs. makalenin başlığının sonuna (*) dipnotu konularak gerekli açıklama yapılmalıdır.

 

12. JEL alanına giren makalelerde mutlaka en az bir, en fazla üç adet jel (Journal of Economic Literature) sınıflaması yapılmalıdır. Makalenin konu başlığına göre seçilmesi gereken jel sınıflamaları için http://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php adresinden yararlanılabilir. JEL sınıflandırması İngilizce özet kısmının altında yer alır.

 

13. “Dergipark Makale Başvuru Sistemine” başvuru yapılırken iletişim formu ve telif hakkı formu doldurulur. Bu formlar dergimizin web sayfasında ve başvurur sistemi üzerinde bulunmaktadır.

 

14. Makale başlığının altına, sağa dayalı olarak,  Yazar/ların ilk harfler büyük diğer harfler küçük olacak şekilde tam adları yazılmalı ve ada dipnot ekleyerek unvan, kurum ve iletişim bilgisine dipnotta yer verilmelidir.

 

15. Tüm makalelerin kaynakça ve dipnot düzenlemeleri; Amerikan Psikologlar Birliği (American Psychological Association, APA) tarafından yayınlanan "The Publication Manual of the American Psychological Association (5th edition), 2001" isimli kaynakta belirtilen yazım ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır. Bu kaynak Dergimizin web sayfasında bulunmaktadır.

http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/FORMLAR/dergi_yaz_m/apa-guide5th.pdf

Ayrıca Word 2007 ve üstü versiyonlarda APA Beşinci Nesil otomatik olarak oluşturulabilmektedir.(Word 2007 ve üstü versiyonlarında otomatik atıf sistemi ve kaynakça oluşturmada yardım almak için http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/FORMLAR/dergi_yaz_m/otomatikatif_(1).pdf linkinden bilgi alabilirsiniz.

İlahiyat alanında ki makaleler için kaynakça ve dipnot düzenlemeleri MLA stiline uygun olarak  yazılmalıdır.

 

16. Gönderilen makaleler önce ve sonra 6nk ve tek satır aralıklı yazılmalıdır. Tablo ve şekillerle birlikte en çok 20 sayfa ve A4 sayfası boyutunda olmalıdır. Yazı 12 puntoda Times New Roman ve Türkçe font kullanılarak hazırlanmalıdır. Sayfa yapısı alt ve üstten 2,5 cm, sağ ve soldan 2 cm, cilt payı soldan 0,5 cm bırakılarak ve iki yana dayalı olarak yazılmalıdır. Tek ve çift sayfalarda farklı, üst ve alt bilgi 1,25 cm olarak uygulanmalıdır.

 

17. Metinde başlık sınıflandırması rakamlarla yapılır. 1, 1.1., 1.1.1.; 2., 2.1., 2.1.1., 3., 3.1., 3.1.1. gibi. ‘Giriş’ başlığına numara verilmeyecektir. Makalenin Türkçe ve İngilizce ana başlıkları (Times New Roman, 12 punto, bold ve ortalı) hariç diğer tüm başlıkların ilk harfleri büyük diğer harfleri küçük olacak şekilde, bold ve sola daya olarak yazılmalıdır. Sonuç kısmı da başlık sınıflandırmasına dâhil edilir.

 

18. Makalede alt orta kısımda olmak üzere sayfa numarası belirtilmelidir.

 

19. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerde metnin içinde ve başlıklarda paragraf girintisi olmamalıdır.

 

20. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen makalelerin şekil, grafik ve tabloların derginin belirttiği formata uygun olması gereklidir. Dipnotlar, grafikler ve tablolar olabildiğince atıf yapılan sayfada veya hemen devamında yer almalıdır. Grafik ve tabloların altındaki notlar bu materyalleri ana metne bakmaksızın anlaşılabilir hale getirme amacını taşımalıdır. Tablo ve şekil başlığı, sola dayalı, bold ve rakam ile sıralanarak yazılmalıdır (“Tablo 1:” veya “Şekil 5: gibi…). Tablo ve şekil başlıkları italik yazılmalıdır (Örnek: Tablo 1: 1989–1996 Yılları Arasında Çekilen Ve Gösterime Giren Film Sayıları ). Tablo ve şekiller sola dayalı ve metin kaydırma özelliği kapalı olmalıdır. Tablonun altına düşülen “Not” lar italik yazılmalıdır. 

 

21. Makalede yer verilen her bir ek ayrı sayfalarda, kaynakçadan sonra verilmelidir. Başlıkları bold, büyük harf ve sola dayalı yazılmalıdır (“EK 1:” gibi.).

 

22. Metinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların soyadı ve yayın tarihi (ve gerekliyse sayfa bilgisi) kullanılmalıdır. Örneğin: Seyidoğlu (2002)...; Seyidoğlu (2002, s. 182)...; Seyidoğlu (2001, ss. 182-186)...; Yıldırım ve Yılmazlar’a (2000) göre...; Yıldırım’a (2007) göre...; Yıldırım ve Yılmazlar (2004)...; Yıldırım, Yılmazlar ve Çevik (2004)...gibi. APA atıf formatına uygun olarak, atıfta bulunulan kaynağın yazar sayısı 3 ile 5 arasında ise, kaynağa metin içinde ilk geçtiği yerde yukarıdaki gibi atıfta bulunulur. Aynı kaynağa daha sonra yapılan atıflarda ilk yazarın ismi ile birlikte "vd." ifadesi kullanılır: Yıldırım vd. (2004). Yazar sayısı 6 veya daha fazla ise; atıf, metin içinde ilk geçtiği yerde ve sonrasında Yıldırım vd. (2004) olarak verilmelidir. Cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyorsa bu kaynaklar parantez içinde alfabetik sıra ile verilmelidir. Örneğin: ...(Birgül, 2000; Malkoç, 2004; Tuncer vd., 1996; Vezirhan, Güleç ve Özdemir, 2007). Diğer atıf işlemleri için web sayfamızda bulunan “The Publication Manual of the American Psychological Association (5th edition), 2001” isimli kaynaktan yararlanılabilir. http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/FORMLAR/dergi_yaz_m/apa-guide5th.pdf

 

23Kaynaktan aynen alıntı yapıldıysa, kaynağa atıfta bulunurken sayfa numarası mutlaka verilmelidir. Türkçe metinde kaynaklara atıfta bulunurken sayfa bilgisi için "s." veya "ss." Kullanılmalıdır (yazar tarafından hangi gösterim şekli seçiliyorsa tüm makalede aynı olmalıdır.). Örneğin: Çamkıran (2002, s. 182)...; Çamkıran (2002, ss. 182-183). İngilizce metinlerde ise “p.” veya “pp.” şeklinde kullanılmalıdır. Word’de yer alan otomatik atıf sisteminde p veya pp oluşturmaktadır. Otomatik atıf sistemi kullanıldığı takdirde bu şekilde kullanım da kabul edilmektedir.

 

24. Makalede sayfa altı dipnotu olarak açıklama varsa ve dipnotta herhangi bir kaynağa atıf yapılmışsa, bu kaynak, kaynakçada da belirtilmelidir.

 

25. Makalelerde Türk Dil Kurumu’nun yazım kılavuzu ve yazım kuralları örnek alınmalıdır. Detaylı bilgi için Türk Dil Kurumu’nun web sayfasına bakınız: www.tdk.gov.tr . Yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözlükler kullanılmalıdır. Türkçe alışılmamış sözcükler kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilebilir. Metinde geçen yabancı kelimeler italik olmalıdır.

 

26. İngilizce dilinde gönderilen makalelerin ve Türkçe gönderilen makalelerin İngilizce yazılmış bölümlerinin, gönderim öncesinde yetkin bir dil kontrolünden geçirilmiş olması gerekmektedir. İçerikten bağımsız olarak, dil yönüyle yetersiz olan makaleler iade/ret edilmektedir. Yazarların bu hususa azami dikkat göstermeleri önemlidir.

 

27. Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazar/ları sorumludur.

 

28. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların (yazılı ve elektronik ortam) yazarı/ları telif haklarını Dumlupınar Üniversitesi’ne devretmiş sayılır.

 

29. Makale sunum ve değerlendirme süreçlerine ilişkin tüm iletişim DERGİPARK sistemi ile gerçekleştirilir. Telefonla bilgi verilmez.

30. Gönderilen makaleler yukarıda belirtilen şartlara uygun olmadığı takdirde sürece sokulmadan editöryal ret verilecektir.

 

Bu yayın koşulları, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı gereği yürürlüktedir.

NOT: Makalenizde kullandığınız anket çalışması varsa etik kurul kararını makale başvurusu esnasında lütfen sisteme yükleyin. Etik kurul kararınız yoksa bu bölüme anket formunuzu yükleyiniz. Etik kurul kararı olmayan anketler Üniversitemiz etik kurulu tarafından değerlendirilecektir* Bu çalışma 2016 yılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde kabul edilen “Balassa-Samuelson Hipotezi: Türkiye ve Dış Ticaret Ortakları Uygulaması” başlıklı Yüksek Lisans tezinden oluşturulmuştur.