Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 1, Sayfalar 162 - 175 2018-01-31

Kamp ve Piknik Alanları Yer Seçiminde Doğal Peyzaj Elemanlarının CBS Kullanılarak Değerlendirilmesi: Düzce Topuk Yaylası ve Göleti Çevresi Örneği

pınar gültekin [1] , Sertaç Kaya [2] , Serir Uzun [3]

226 541

Bu çalışmada, Düzce ilinin önemli rekreasyon kaynaklarından biri olan Topuk Yaylası ve Göleti yakın çevresi için, kamp ve piknik aktivitesine uygun alanların belirlenmesinde kriterler geliştirilmiş ve CBS yardımı ile uygunluk analizleri yapılmıştır. Uygunluk analizleri kapsamında, kamp ve piknik alanı yer seçim kriterlerinin belirlenmesi amacı ile çalışma alanına ilişkin doğal peyzaj elemanları değerlendirilmiş ve CBS ortamında depolanmıştır. Doğal peyzaj elemanları olarak eğim grupları, bakı grupları, yükseklik grupları, arazi örtüsü, meşcere kapalılığı, arazi yetenek sınıfları ve yüzey suları haritaları oluşturulmuştur. Her bir peyzaj elemanına kamp ve piknik alanı yer seçimindeki önem derecesine göre 1-3 aralığında faktör ağırlığı katsayısı verilmiş, her bir elemanın seçilen alt birimlerine ise 1-5 aralığında puan değerleri verilmiştir. Peyzaj elemanlarının ve alt birimlerinin seçimi ve puan değerleri, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Orman Mühendisliği bölümünden 5 uzmanın görüşü dikkate alınarak belirlenmiştir. Uygunluk analizlerinin yapılmasının ardından su süreci analizi ve erozyon süreci analizleri yapılarak infiltrasyon derecesinin ve erozyon derecesinin yüksek olduğu alanlar saptanarak, peyzajın az, orta ve çok hassas olduğu alanlar belirlenmiştir. Peyzaj hassasiyetinin çok olduğu ve kamp-piknik uygunluğunun az olduğu alanlar “uygun olmayan alanlar”, peyzaj hassasiyetinin az uygunluk değerinin orta dereceli olduğu alanlar “orta dereceli uygun alanlar” ve peyzaj hassasiyetinin az uygunluğun yüksek olduğu alanlar “uygun alanlar” olarak 3 sınıfta haritalanmıştır. Sonuç olarak Topuk Yaylası ve Göleti Çevresinde yer alan yaklaşık 100 km²’lik alan için kamp ve piknik kullanımları açısından uygun, orta derecede uygun ve uygun olmayan alanlar belirlenerek plancılara ve yerel karar vericilere kamp ve piknik alanları yer seçiminde yön gösterici bir çalışma ortaya konulmaya çalışılmıştır.

 

Düzce, CBS, Kamp alanları, Piknik alanları, Uygunluk analizi
 • [1]. Anonim, (8 Temmuz 2017). [Online]. Erişim. http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.595ff35cc42b31.24841628.
 • [2]. F. Tanrıverdi, “Peyzaj Mimarlığı Bahçe Sanatının Temel İlkeleri ve Uygulama Metodları”, Erzurum, Atatürk Üniversitesi Yayınları, 1987, ss. 643.
 • [3]. Anonim, (8 Temmuz 2017). [Online]. Erişim. https://www.kampkaravan.org.tr.
 • [4]. M. Topay ve N. Koçan, "Kamping/Çadırlı Kamp İçin Alan Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi ve Bartın-Uluyayla’da Örnek Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, c. A, s. 1, ss. 116-128, 2009.
 • [5]. Y.S. Gültekin ve P. Gültekin, "Kabatepe orman kampı- karavan ve çadırlı kamp alanının rekreasyonel değerinin korunması ve geliştirilmesine ilişkin öneriler", 1. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Antalya, 2012.
 • [6]. N. Sözen ve S. Şahin, "Kamping planlama-uygulama-işletme", Ankara, 1988.
 • [7]. E. Kurum, "Peyzaj planlama ve tasarımında coğrafi bilgi sistemleri", Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Ankara, 2000, ss. 225-230.
 • [8]. O. Uzun, A. A. Karadağ ve P. Gültekin, "Coğrafi bilgi sistemlerinin ve uzaktan algılama’nın peyzaj planlamada kullanımı", III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZALCBS’2010), Kocaeli, 2010.
 • [9]. D. M. Orhan, "Türkiye'de cbs tabanlı uygulamalar kapsamında peyzaj öğeleri veritabanı tasarımı: Ankara Kalesi çevresi örneği, Yüksek Lisans Tezi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara Üniversitei, Ankara, 2007.
 • [10]. O. Uzun, F. Dilek, G. Çetinkaya, F. Erduran ve S. Açıksöz, "Konya İli, Bozkır-Seydişehir-Ahırlı-Yalıhüyük İlçeleri ve Suğla Gölü Mevkii Peyzaj Yönetimi, Koruma ve Planlama Projesi", 2. Ara Rapor. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2010.
 • [11]. Anonim, (10 Temmuz 2017). [Online]. Erişim. http://www.duzcekulturturizm.gov.tr/rehberdetay-25-topuk_yaylasi_ve_goleti.html.
 • [12]. Anonim, (10 Temmuz 2017). [Online]. Erişim. http://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/duzce/turizmaktiviteleri/topuk-yaylasi.
 • [13]. Harita Genel Komutanlığı 1/25000 ölçekli topografik haritaları, 1997.
 • [14]. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Amenajman Planı ve Raporları, 2008.
 • [15]. Toprak su genel müdürülüğü, 1/25000 ölçekli toprak haritaları, 2002.
 • [16]. S. Mansuroğlu, P. Kınıklı, B. Saatci, "Antalya'da Kentsel Gelişimin Ekolojik Açıdan Değerlendirilmesi ve Sürdürülebilirlik Kapsamında Önerilerin Geliştirilmesi", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 49, s. 3, ss. 225-2643, 2012.
 • [17]. S.G. Mansuroğlu, "Düzce ovasının optimal alan kullanım planlaması üzerine bir araştırma", Doktora Tezi (Basılmamış), Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Çukurova Üniversitesi, Adana, 1997.
 • [18]. Anonim, (17 Temmuz 2017). [Online]. Erişim. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7221&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
 • [19]. M.V. Buuren, "The hydrological landscape structure as a basis for network formulation: A case study for the Regge catchment-NL", Landscape Planning and Ecological Networks, Elsevier Science, The Netherlands, 1994.
 • [20]. Ş. Şahin, "Dikmen vadisi peyzaj potansiyelinin saptanması ve değerlendirilmesi üzerine bir araştırma", Doktora Tezi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara Üniversitesi, Ankara, 1996.
 • [21]. Ş. Şahin ve E. Kurum, "Erosion risk analysis by GIS in environmental impact assessments: a case study – Seyhan Köprü Dam construction", The Journal of Environmental Management, c. 66, ss. 239-247, 2002.
 • [22]. O. Uzun, "Düzce Asarsuyu Havzası Peyzaj Değerlendirmesi ve Yönetim Modelinin Geliştirilmesi", Doktora Tezi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2003.
 • [23]. F. Dilek, Ş. Şahin ve İ. Yılmazer, “Afforestation areas defined by GIS in Gölbaşı specially protected area Ankara/Turkey“, Environmental Monitoring and Assessment, c. 144, s. 1-3, ss. 251-259, Springer, Netherlands, 2008.
 • [24]. O. Uzun ve P. Gültekin, "Process Analysis in Landscape Planning, The Example of Sakarya/Kocaali", Scientific Research and Essays (SRE), c. 6, s. 2, ss. 313-331, 2011.
 • [25]. O. Uzun, F. Dilek, G. Çetinkaya, F. Erduran ve S. Açiksöz, "National and Regional Landscape Classification and Mapping of Turkey: Konya Closed Basin, SuğLa Lake and its Surrounding Area", International Journal of the Physical Sciences (IJPS), c. 6, s. 3, ss. 550-565, 2011.
 • [26]. O. Aydın, "CBS Temelli Hücresel Otomata Yöntemiyle Kentsel Büyüme Modeli: Ankara Örneği, Coğrafi Bilimler Dergisi, c. 9, s. 2, ss. 135-157, 2011.
 • [27]. T. Cengiz, C. Akbudak, H. Özcan, ve H. Baytekin, "Gökçeada’da Optimal Arazi Kullanımının Belirlenmesi", Tarım Bilimleri Dergisi, c. 19, ss. 148-162, 2013.
 • [28]. M. Topay ve M. Ö. Parladır, "Isparta İli Örneğinde CBS Yardımıyla Alternatif Turizm Etkinlikleri İçin Uygunluk Analizi", Tarım Bilimleri Dergisi, c. 21, ss. 300-309, 2015.
 • [29]. Ö. Yerli, S. Aşıkkutlu, Z. Demir ve H. Müderrisoğlu, "Kamp ve pikniğe dayalı rekreasyon gürültüsünün değerlendirilmesi: Yedigöller Milli Parkı örneği, I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Kemer, Antalya, 2012.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: pınar gültekin (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Sertaç Kaya

Yazar: Serir Uzun

Bibtex @araştırma makalesi { dubited371088, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {Düzce Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {162 - 175}, doi = {10.29130/dubited.371088}, title = {Kamp ve Piknik Alanları Yer Seçiminde Doğal Peyzaj Elemanlarının CBS Kullanılarak Değerlendirilmesi: Düzce Topuk Yaylası ve Göleti Çevresi Örneği}, key = {cite}, author = {gültekin, pınar and Kaya, Sertaç and Uzun, Serir} }
APA gültekin, p , Kaya, S , Uzun, S . (2018). Kamp ve Piknik Alanları Yer Seçiminde Doğal Peyzaj Elemanlarının CBS Kullanılarak Değerlendirilmesi: Düzce Topuk Yaylası ve Göleti Çevresi Örneği. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (1), 162-175. DOI: 10.29130/dubited.371088
MLA gültekin, p , Kaya, S , Uzun, S . "Kamp ve Piknik Alanları Yer Seçiminde Doğal Peyzaj Elemanlarının CBS Kullanılarak Değerlendirilmesi: Düzce Topuk Yaylası ve Göleti Çevresi Örneği". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2018): 162-175 <http://dergipark.gov.tr/dubited/issue/34777/371088>
Chicago gültekin, p , Kaya, S , Uzun, S . "Kamp ve Piknik Alanları Yer Seçiminde Doğal Peyzaj Elemanlarının CBS Kullanılarak Değerlendirilmesi: Düzce Topuk Yaylası ve Göleti Çevresi Örneği". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2018): 162-175
RIS TY - JOUR T1 - Kamp ve Piknik Alanları Yer Seçiminde Doğal Peyzaj Elemanlarının CBS Kullanılarak Değerlendirilmesi: Düzce Topuk Yaylası ve Göleti Çevresi Örneği AU - pınar gültekin , Sertaç Kaya , Serir Uzun Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29130/dubited.371088 DO - 10.29130/dubited.371088 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 162 EP - 175 VL - 6 IS - 1 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.371088 UR - http://dx.doi.org/10.29130/dubited.371088 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Kamp ve Piknik Alanları Yer Seçiminde Doğal Peyzaj Elemanlarının CBS Kullanılarak Değerlendirilmesi: Düzce Topuk Yaylası ve Göleti Çevresi Örneği %A pınar gültekin , Sertaç Kaya , Serir Uzun %T Kamp ve Piknik Alanları Yer Seçiminde Doğal Peyzaj Elemanlarının CBS Kullanılarak Değerlendirilmesi: Düzce Topuk Yaylası ve Göleti Çevresi Örneği %D 2018 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 6 %N 1 %R doi: 10.29130/dubited.371088 %U 10.29130/dubited.371088
ISNAD gültekin, pınar , Kaya, Sertaç , Uzun, Serir . "Kamp ve Piknik Alanları Yer Seçiminde Doğal Peyzaj Elemanlarının CBS Kullanılarak Değerlendirilmesi: Düzce Topuk Yaylası ve Göleti Çevresi Örneği". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 / 1 (Ocak 2018): 162-175. http://dx.doi.org/10.29130/dubited.371088