İmar Planlarının Hazırlanma Süreci ve Peyzaj Mimarlığı Disiplini Açısından Karşılaşılan Sorunlar

Büşra EZENCİ [1]

113 210

İmar planları; fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek üzere hazırlanan planlardır. İmar planlarının hazırlanması, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için önemli bir tekniktir. Bu planlar ile kentsel alanlarda hem yeni alanların gelişimi hem de yapılaşmış alanların yeniden organizasyonu sağlanabilmektedir. Kentin fiziksel yapısını iyileştirmek, toplum yararını geliştirmek, birey ya da grupların çıkarları için tüm kentlinin çıkarlarının zedelenmesini önlemek, kentin fiziksel gelişmesine ilişkin politika ve önerilerin demokratik yoldan saptanmasını ve uygulanmasını kolaylaştırmak gibi pek çok amacı gerçekleştirmek için planlama yapılmaktadır. İmar planları bir takım belli başlı aşamalardan geçilerek hazırlanmaktadır. Bu süreç içerisinde alınan kararlarda belirli meslek disiplinleri yer almaktadır. Bu çalışma; imar planlarının hazırlanma sürecini ve bu süreç içerisinde peyzaj mimarlığı meslek disiplini açısından karşılaşılan sorunların tespitini amaçlamaktadır. Bu çalışmada imar planlarına değinilmiş, imar planlama süreçleri irdelenmiş, açık ve yeşil alan kavramları anlatılmış ve imar planlarında açık ve yeşil alanları ayırırken hangi sorunlar ile karşılaşıldığı, planlama sürecinde hangi meslek disiplinlerinin yer aldığı gibi sorunlar ortaya konularak bu sorunlara çözüm önerileri getirilmiştir.

Planlama Süreci, İmar Planları
 • [1] T. Deniz, G. Kantürk Yiğit, “İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir Belediyeleri,” The Journal of Academic Social Science Studies, c. 6, s. 2, ss. 629–649, 2013.
 • [2] H. Pektezel, Kent ve Su Kaynakları, 1. baskı, Ankara, Türkiye: Pegem Akademi, 2015, ss. 107-130.
 • [3] H. Kalabalık, İmar Hukuku, 4. baskı, Ankara, Türkiye: Seçkin Yayıncılık, 2012, c.1.
 • [4] O. Uzun, E.F. İlke, G. Çetinkaya, F. Erduran, S. Açıksöz, Peyzaj Planlama, Konya İli Bozkır-Seydişehir-Ahırlı-Yalıhüyük İlçeleri ve Suğla Gölü Mevkii Peyzaj Yönetimi Koruma ve Planlama Projesi, Ankara, Türkiye: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. Lazer Ofset Matbaa, 2012, ss. 175.
 • [5] A. Çavuş, “Alt ve Üst Ölçekli Planların Nehir Havza Yönetim Planları ile Entegrasyon,” Uzmanlık Tezi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara, Türkiye, 2014.
 • [6] E. Orta, “İmar Hukukunda Plan Hiyerarşisi ve Planların Çatışmas,” Yüksek Lisans Tezi, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2005.
 • [7] A. Özdemir, “İmar Planlarında Hiyerarşi,” Yüksek Lisans Tezi, Kamu Yönetimi Bölümü, Sakarya Üniversitesi, Sakarya,Türkiye, 2011.
 • [8] A. Kaya, Planlama ve İmar Mevzuatı, 2. baskı, Ankara, Türkiye: Modül Planlama, 2013.
 • [9] M. Ersoy, “İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara, ss. 215-231, 2006.
 • [10] C. Karavelioğlu, İmar, İhale, İdari Dava Ansiklopedik Sözlük, Ankara, Türkiye: Karavelioğlu Hukuk Yayınevi, 2004.
 • [11] E. Ünal, İmar Planlama-Uygulama, Ankara, Türkiye: Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Yayını, 1989.
 • [12] O. Sancakdar, Belediyenin İmar Planını Yapması, Değiştirmesi ve İptal Davası. Ankara, Türkiye: Yetkin Yayınları, 1996.
 • [13] C. Y. Jim, S.S. Chen, “Comprehensive Green Space Planning Based on Landscape Ecology Principles in Compact Nanjing City, China,” Landscape and Urban Planning, c. 65, ss. 95–116, 2003.
 • [14] S. Önder, A.T. Polat, S. Korucu, “The Evaluation of Existing and Proposed Active Green Spaces in Konya Selçuklu District, Turkey,” African Journal of Agricultural Research c. 6, s. 3, ss. 738-747, 2011.
 • [15] G. Richter, Formen und Funktionendes Stadtgrüns. In: Richter, G. (Ed.) Handbuch Stadtgün-Landschafts architektur im staedtischen Freiraum, BLV München, 1982, s.319.
 • [16] A. Özbilen, Kent İçi Açık Alanlar ve Dağılımı, Tarihi Eserler ve Gelişen Yeni Yapılaşma, Trabzon, Türkiye: K.T.Ü. Orman Fakültesi, c. 155, F.Y.N: 17, 1991.
 • [17] N. Dunnett, C. Swanwick, H. Woolley, Improving Urban Parks, Play Areas and Green Spaces, London, İngiltere. DTLR Transport Local Government and the Regions, (Urban Research Report) 2002.
 • [18] E. Gültekin, Bitki Kompozisyonu, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, Adana, 1994.
 • [19] G. Gencer, “Bornova İlçesi Örneğinde Alan Kullanım Kararlarının İrdelenmesi Üzerine Araştırmalar,” Yüksek Mimarlığı Anabilim Dalı, İzmir. 1996.
 • [20] M.C. Deloya, “Urban Forestry Activities in Mexico,” Unasylva c. 173 s. 44, ss. 28–32, 1993.
 • [21] 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, T.C. Resmi Gazete, Sayı: 23804, 18 Nisan 2017.
 • [22] A. Gül, E. Polat, M. Topay, “Kentsel Planlama Sürecinde Kentsel Peyzaj Planlama Boyutu,” Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi Bildiriler Kitabı, 2010.
 • [23] B. Uyar, “21.yy Girerken Ülkemizde Peyzaj Mimarlığı,” Çevre Planlama ve Tasarımına Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1996, ss. 165-174.
 • [24] M.B. Aysan, “İmar Mevzuatı ve Kentlerin Biçimlenişinde Güneş Işınımı Etkisi,” Planlama, c. 89/2-3-4, s. 6, ss.56-58, 1989.
 • [25] G. Koca, “Türkiye’de İmar Planlamasında Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri,” Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 1997.
 • [26] D. Yavaş, “İmar Planlarının Elde Ediliş Yöntemlerine Karşılaştırılmalı Bir Bakış,” İmar Planları Yapım ve Uygulama Süreçleri, Ş.P.M.M.O., Ankara, Türkiye, 1981.
 • [27] B. Tekinbaş, “Planlama Yönetim Uygulama Sorunları,” 2000’li Yıllara Doğru Türkiye’de Planlama Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi ve Yeni Yaklaşımlar Semineri, İller Bankası Genel Müdürlüğü İmar Planlama Dairesi Başkanlığı, Ankara, Türkiye, 1993.
 • [28] Ö. Türksoy, “Kent Planlamada Yeni Gündem: Çevre ve Katılım,” Ş.P.M.M.O. Planlama Dergisi, s. 1-4, 1992.
 • [29] H. Suher, Şehircilik. İstanbul, Türkiye: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Yayınları, 1996.
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Büşra EZENCİ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @derleme { dubited357402, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {Düzce Üniversitesi}, year = {}, volume = {6}, pages = {382 - 392}, doi = {}, title = {İmar Planlarının Hazırlanma Süreci ve Peyzaj Mimarlığı Disiplini Açısından Karşılaşılan Sorunlar}, key = {cite}, author = {EZENCİ, Büşra} }
APA EZENCİ, B . (). İmar Planlarının Hazırlanma Süreci ve Peyzaj Mimarlığı Disiplini Açısından Karşılaşılan Sorunlar. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (2), 382-392. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/dubited/issue/35735/357402
MLA EZENCİ, B . "İmar Planlarının Hazırlanma Süreci ve Peyzaj Mimarlığı Disiplini Açısından Karşılaşılan Sorunlar". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (): 382-392 <http://dergipark.gov.tr/dubited/issue/35735/357402>
Chicago EZENCİ, B . "İmar Planlarının Hazırlanma Süreci ve Peyzaj Mimarlığı Disiplini Açısından Karşılaşılan Sorunlar". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (): 382-392
RIS TY - JOUR T1 - İmar Planlarının Hazırlanma Süreci ve Peyzaj Mimarlığı Disiplini Açısından Karşılaşılan Sorunlar AU - Büşra EZENCİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 382 EP - 392 VL - 6 IS - 2 SN - -2148-2446 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi İmar Planlarının Hazırlanma Süreci ve Peyzaj Mimarlığı Disiplini Açısından Karşılaşılan Sorunlar %A Büşra EZENCİ %T İmar Planlarının Hazırlanma Süreci ve Peyzaj Mimarlığı Disiplini Açısından Karşılaşılan Sorunlar %D 2019 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD EZENCİ, Büşra . "İmar Planlarının Hazırlanma Süreci ve Peyzaj Mimarlığı Disiplini Açısından Karşılaşılan Sorunlar". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 / 2 382-392.