Yıl 2013, Cilt 17-18, Sayı 26-27-28-29, Sayfalar 123 - 162 2015-03-15

WHAT KIND OF A LOCAL GOVERNMENT? EVALUATION ON THE 6360TH LAW
Nasıl Bir Yerel Yönetim? 6360 Sayılı Kanun Üzerine Bir Değerlendirme

Mehmet KARAARSLAN [1]

628 1466

Local government have also had a place in Turkish Administrative structure despite the strict centralist administrative structure existing for a long time. Changes happened in local government all around the world after World War II also affected our country and there have been a search for model and scale in this area in Turkey since that time. In this sense metropolitan municipalities were established in 1984, in addition the number of town municipalities was increased in the following years and around 2005s local government legislation was changed. With the 6360th law this development process related to local government acquired a new dimension in that: provincial special administrations and villages would be abolished and the number of town municipalities would be decreased. However along all this process, even if there has been a number of different seeking for model and scale issue, any certain model and scale couldn’t be agreed upon in deciding whether what kind of a model would be used on which scale. In this study, the process mentioned, model model and scale search were discussed on
Türk İdari yapısında öteden beri katı merkeziyetçi bir idari yapı olmasına karşın idari teşkilatında yerel yönetimlere de yer verilmektedir. II. Dünya Savası sonrası Dünyada, yerel yönetimler alanında meydana gelen değişiklikler ülkemizide etkilemiş ve 1960’lı yıllardan itibaren Türkiye’de de bu alanda model ve ölçek arayışları başlamıştır. Bu bağlamda 1984’te büyükşehir belediyeleri kurulmuş, sonraki yıllarda belde belediye sayıları arttırılmış ve 2005’li yıllarda yerel yönetim mevzuatı değiştirilmiştir. Yerel yönetimlerle ilgili bu gelişim süreci 6360 sayılı Kanunla, büyükşehir belediyesi olan illerde; il özel idareleri ve köyler kaldırılmak, belde belediye sayıları azaltılmak suretiyle yeni bir boyut kazanmıştır. Ancak bütün bu süreçte, model ve ölçek sorunu konusunda değişik arayışlara girilse de ne tür bir modelin hangi ölçeklerde uygulanacağı hususunda kesin bir model ve ölçeğe ulaşılamamıştır. Bu çalışmada söz konusu süreç, model ve ölçek arayışları ele alınmıştır
 • AKYILMAZ, Bahtiyar /SEZGİNER, Murat / KAYA, Cemil :Türk İdare Hukuku, Kasım 2014, Ankara
 • ARIKBOĞA, Erbay :Yerel Yönetimlerde Ölçek Sorunu ve Belediye Reformu, V. Kamu Yönetimi Forumu 18-20 Ekim 2007, (KAYFOR 2007)
 • ATMACA, Yıldız : “Optimal Belediye Büyüklüğü ve Yeni Büyükşehir Belediye Yasası” Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, Y.2013, C.3, S.2
 • CANPOLAT, Hasan :“Türk Yerel Yönetim Sisteminde Ölçek Reformları ve 5747 Sayılı Kanunla İlgili yargı Kararlarının Değerlendirilmesi”, Türk İdare Dergisi, Sayı:467, Haziran 2010
 • CERİTLİ, İsmail “Yerel Kent Hizmetlerinin Verimli Sunumu Açısından En Uygun Kent Büyüklüğü ve Türkiye Örneği”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C.11, S.2, Nisan 2002
 • ÇAĞLAYAN, Ramazan : İdare Hukuku Dersleri, Ankara 2014 DE FORGES, Jean-Michel :Droit administratif, Gözden Geçirilmiş 6. Baskı, PUF, Paris, 2002
 • DERDİMAN, Cengiz : Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin ve Bu Belediyelerin Yapılarındaki Yeni Değişikliklerin Anayasaya Uyum Sorunu, S.D.Ü Hukuk Fakültesi Dergisi, C.2, S.1, Yıl: 2012
 • DURAN, Lütfi :İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul 1982 ERYILMAZ, Bilal :Belediyelerde Demokrasi Geleneği ve Değişim İhtiyacı, Çağdaş Yerel yönetimler, C.11, S. 3, Temmuz 2002
 • GENÇOĞLU, Mustafa :1864 ve 1871 Vilâyet Nizamnamelerine Göre Osmanlı Taşra İdaresinde Yeniden Yapılanma, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(1): 29-50
 • GÖZLER, Kemal :İdare Hukuku Dersleri, 12. Baskı Bursa, Ekim 2012
 • GÖZLER, Kemal : “6360 Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler”, www.idare.gen.tr/6360-elestiriler.htm.
 • GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref :Türkiye’de Mahalli İdareler, Ankara, 1964
 • GÜLER, Birgül Ayman :Yerel Yönetimler-Liberal Açıklamalara Eleştirel Yaklaşım, Ankara-Mart 1998
 • GÜNDAY, Metin :İdare Hukuku, 10.Bası, Ankara, 2011
 • HOWEN, W. / ELSHOUT, A. Van den : (Çev: Selçuk YALÇINDAĞ) Mahalli İdareler İçin Merkezden Yürütülen Hizmetler, Ankara 1972
 • KALABALIK, Halil :Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Hukuku, Teori-Uygulama, Ankara 2005
 • KAPLAN, Gürsel :“Yeni İl Özel İdaresi Kanununa Göre İl Genel Meclisi Ve Encümeni Kararları Üzerinde Vesayet Denetimi”, Ankara Üniversitesi Hukuk fakültesi Dergisi, C.54, S.3
 • KARAARSLAN, Mehmet :Özerklik ve Denetim Açısından Yerel Yönetimler Reformu, Ankara 2008
 • KAYA, Cemil :Türkiye’de Mahalli İdarelerin Seçilmiş Organlarının Organlık Sıfatını Kaybetmeleri, Ankara-2007
 • KELEŞ, Ruşen / YAVUZ, Fehmi :Yerel yönetimler, Ankara 1983 KELEŞ, Ruşen :Yerinden Yönetim ve Siyaset, Genişletilmiş 4. Basım, Cem Yayınevi, İstanbul 2000
 • KOYUNCU, Emre : “Yenilenen Yerel Yönetim Sisteminde Belediye ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Alacakları Payların Karşılaştırmalı Analizi” TEPAV Kasım 2012, (www.tepav.org.tr),
 • NADAROĞLU, Halil :Mahalli İdareler, 7. Bası, İstanbul, 2001
 • ONAR, Sıddık Sami :İdare ve İdare Hukuku Bakımından Türkiye’nin İdari ve Hukuki Bünyesinin Geçirdiği İstihaleler ve Bugünkü Durumu, (Kısaltma: Bugünkü Durum), İstanbul 1956
 • ONAR, Sıddık Sami :İdare Hukukunun Umumi Esasları, C. II, İstanbul 1966
Konular Hukuk
Diğer ID JA66TS77VH
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet KARAARSLAN

Bibtex @ { duhfd246195, journal = {Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2929}, eissn = {2458-7907}, address = {Dicle Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {17-18}, pages = {123 - 162}, doi = {}, title = {Nasıl Bir Yerel Yönetim? 6360 Sayılı Kanun Üzerine Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {KARAARSLAN, Mehmet} }
APA KARAARSLAN, M . (2015). Nasıl Bir Yerel Yönetim? 6360 Sayılı Kanun Üzerine Bir Değerlendirme. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17-18 (26-27-28-29), 123-162. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/duhfd/issue/23027/246195
MLA KARAARSLAN, M . "Nasıl Bir Yerel Yönetim? 6360 Sayılı Kanun Üzerine Bir Değerlendirme". Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 17-18 (2015): 123-162 <http://dergipark.gov.tr/duhfd/issue/23027/246195>
Chicago KARAARSLAN, M . "Nasıl Bir Yerel Yönetim? 6360 Sayılı Kanun Üzerine Bir Değerlendirme". Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 17-18 (2015): 123-162
RIS TY - JOUR T1 - Nasıl Bir Yerel Yönetim? 6360 Sayılı Kanun Üzerine Bir Değerlendirme AU - Mehmet KARAARSLAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 162 VL - 17-18 IS - 26-27-28-29 SN - 1300-2929-2458-7907 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Nasıl Bir Yerel Yönetim? 6360 Sayılı Kanun Üzerine Bir Değerlendirme %A Mehmet KARAARSLAN %T Nasıl Bir Yerel Yönetim? 6360 Sayılı Kanun Üzerine Bir Değerlendirme %D 2015 %J Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 1300-2929-2458-7907 %V 17-18 %N 26-27-28-29 %R %U
ISNAD KARAARSLAN, Mehmet . "Nasıl Bir Yerel Yönetim? 6360 Sayılı Kanun Üzerine Bir Değerlendirme". Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 17-18 / 26-27-28-29 (Mart 2015): 123-162.