About

1. Dergiye gönderilen yazılar, daha önce yayınlanmamış ve aynı anda başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır. Ancak yurt dışında yabancı bir dilde yayınlanmış olmakla birlikte, Türkiye’de daha fazla okuyucuya ulaşmasında yarar görülen ve Türk coğrafyasına katkı sağlayacağı düşünülen makaleler, yayın kurulu kararıyla Türkçe yayınlanabilir.

2. Yazarlar, yazılarının hazırlanmasında, derginin yazım kurallarına uymalıdır. Editörler, bu kurallara uymayan yazıları geri gönderebilir.

3. Teslim edilen yazının çok yazarlı olması durumunda, aksi belirtilmediği sürece, yazışmalar ilk yazara gönderilir. Diğer yazarların yayın aşamalarından bilgilendirilmesi bu yazarın sorumluluğundadır.

4. Baş editör, yazıları yeniden gözden geçirecek ve ön kabulün yapılıp yapılmamasına karar verecek olan yardımcı editörlere dağıtır. Dergiye gönderilen yazılar 2 hakem incelemesinden geçer. Baş editör, içerik olarak uygun bulmadığı bir yazıyı, yeniden gözden geçirilmeksizin geri gönderme hakkını saklı tutar.

 

Yazım Kuralları

Metin

 • Dergiye verilecek yazılar, PC ortamında, Word’ün yeni versiyonlarında düzenlenmiş olmalıdır.
 • Yazılar times new roman fontunda, 12 punto, 1,5 aralık, tek sütun olarak yazılmalıdır.
 • Dip not kullanılmamalıdır. Sol marj 2.5, sağ marj 2 cm,  üst ve alt marjlar 3 cm; Alt ve üst bilgi ise 2 cm olmalıdır.
 • Metin içindeki başlıklara numara veya harf verilmemelidir. Metin içi vurgular (koyu, alt çizgili, italik vb.) yazarların tercihine bırakılmıştır.
 • Metin üst bilgi bölümünde ve içinde yazarların kimliğini açığa çıkaracak bilgiler yer almamalıdır.
  • Matematiksel ifadeler, denklemler numaralandırılmalı, denklemler sola, denklem numaraları ise parantez içinde sağa dayalı olmalıdır.
  • Metnin hazırlanmasında şu sıra izlenmelidir. Başlık (ingilizce karşılığı ile), ingilizce abtract, keywords, türkçe öz ve anahtar kelimeler, ana metin, teşekkür bölümü, referanslar ve varsa ekler. Yazar adları, adresleri ve e-mailleri, metinden ayrı bir sayfada gönderilmeli, metin içinde yazarların kimliklerini belirten herhangi bir ibare bulunmamalıdır.

  Başlık

  Başlık mümkün olduğunca kısa olmalı ve makalenin içeriğini tam olarak yansıtmasına özen gösterilmelidir. Başlığın ingilizcesi mutlaka belirtilmelidir.

  Abstract

  Abstract ingilizce hazırlanmalı ve 300 kelimeyi aşmamalıdır. Makalenin kısa bir özeti ve sonuçlarını içermelidir. Abstractın sonunda keywords yer almalıdır. Absract metni sağdan ve soldan 1 cm boşluk bırakılarak, bloklu ve 11 punto ile yazılmalıdır.

  Öz

  Abstrac’ın türkçe karşılığı olmalı ve sonunda yine türkçe hazırlanmış anahtar kelimeler bulunmalıdır.  Sağ ve sol marj 1 cm olmalı ve 11 punto olmalıdır.

  Şekiller ve Tablolar

  • Metin içinde yer alan tüm çizim, harita, grafik ve fotoğraflar “şekil” olarak, çizelgeler ise “tablo” olarak isimlendirilir.
  • Şekiller baskı boyutunda (maksimum 16,5 x 24 cm) olmalıdır.
  • Bilgisayarda üretilen şekiller, en az 600 dpi çözünürlükte ve tiff formatında olmalı ve her biri ayrı dosyalar halinde kaydedilmelidir. Editöre gönderilen baskılar, yüksek kaliteli kâğıda lazer printerle basılmalıdır. Elle hazırlanan çizimler temiz olmalı, yazıları şablonla yazılmalı ve siyah mürekkep kullanılmalıdır. Çizimlerin Orijinalleri gönderilmelidir.
   • Fotoğraflar orijinal siyah-beyaz, parlak kağıda basılmalı, lazer baskı veya fotokopi olmamalıdır.
   • Renkli şekil ve fotoğrafların basım maliyeti yazarlarına aittir. Bu konunun detayları editörlerden alınabilir.
  • Tüm tablo başlıkları, tablonun üst kısmında yer almalıdır. Tablo içindeki verilerin, metin içinde başka bir şekilde, örneğin bir grafikle tekrarlanmamasına özen gösterilmelidir. Tüm tablo sütunlarında açıklayıcı bilgi bulunmalıdır.
  • Tüm şekil ve tabloların numara ve başlıkları mümkün olduğu ölçüde kısa olmalı ve Türkçe başlıktan hemen sonra İngilizceleri mutlaka belirtilmelidir.

  Referanslar

  • Kaynaklar, metnin sonunda, kendi içinde alfabetik olarak verilmeli ve başlık olarak "Referanslar"  kullanılmalıdır.
  • Referanslar bölümünde, yalnızca metin içinde atıf yapılan referanslar yer almalıdır.
  • Referanslar bölümünde, tüm kitap ve dergi isimleri, kısaltılma yapılmadan ve italik olarak yazılmalıdır. Makale, bildiri kitaplarından ve editörlü kitap bölümlerinin belirtilmesinde, referans verilen eserin başlığı, tek tırnak içine alınır.
  • Referanslar bölümünde, birden çok yazarı olan referanslardaki tüm yazarlar belirtilir.
  • Aynı yazara ait referanslar tarih sırasına göre verilmelidir. Referans verilen yazarın aynı tarihe ait birden fazla yayını var ise yayın yılının yanına (a) şeklinde belirtilmelidir.
  • Metin içinde verilen referanslarda, yazarın soyadı ve yayın yılı parantez içinde verilir. (Kayan, 1998).
  • Metin içinde, referans verilen yazarın, aynı yıla ait iki birden fazla yayını kullanılıyorsa, şu şekilde belirtilir: (Kayan, 1998a).
  • 3 ve daha fazla yazarlı yazarlara yapılan atıflarda ilk yazarın soyadı esas alınır: (Kayan vd., 1999).
  • Bu genel ilkeler dışında, referansların hazırlanmasında aşağıda verilen örneklere uyulmalıdır.
  • § Ekler bölümünde, metin içinde verilemeyen uzun tablolar, kullanılan denklem veya yöntemlerin detayları yer alabilir.

  Ekler

 •  Ekler bölümünde, metin içinde verilemeyen uzun tablolar, kullanılan denklem veya yöntemlerin detayları yer alabilir.

REFERANSLAR
 • Dergide Makale / Journal Article

  Baykal, F., Koçman, A. 1983. ‘Ege Bölgesi’nde nüfusun alansal dağılışı ve sorunları’. Ege Coğrafya Dergisi 1, 100-108.

  Fry, N., 1979. ‘Density distribution tecniques  and strained lenght methods for determination finite strains’. Journal of Structural Geology 1, 221-230.

  Kitap / Book

  Erinç, S., 1982. Jeomorfoloji I. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 2931, İstanbul.

  Ramsay, J.G., 1967. Folding and Fracturing of Rocks. McGraw-Hill, New York.

  Editörlü Kitap / Edited Book

  Gregory, D., Martin, R., Smith, G. (eds.) 1994. Human Geography. Macmillan, London.

  Editörlü Kitapta bölüm / Article or chapter in edited book

  Smith, G., 1994. ‘Political Theory and human geography’. In Gregory, D., Martin, R., Smith, G. (eds.) Human Geography, Macmillan, London.

  Yazarsız Kitaplar / Book without authors

  Devlet Planlama Teşkilatı, 1998. Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı. Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara.

  Çeviri Kitaplar / Translation of a book

  Lewis, B. 1996. Ortadoğu, (Çev. M. Harmancı), Sabah Yayınları, İstanbul, (Orijinal Basım Tarihi 1995).

  Bildiri  Kitapları / Proceedings

  Erlat, E., 2002. ‘Türkiye’de yağış anomalileri ve Kuzey Atlantik Salınımı arasındaki ilişkiler’. Klimatoloji Çalıştayı 2002 Bildiriler Kitabı, 193-210, Ege Üniversitesi, İzmir.

  Tezler / Thesis

  Işık, Ş., 1995. ‘Aşağı Akçay Havzasında (Aydın) beşeri ve iktisadi coğrafya araştırmaları’. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi. 256 sayfa.

  Weerts, H.J.T. 1996. ‘Complex confining layers’. PhD Thesis, Utrecht University. 189 pp.

  URL ADRESLERİ / URL references

  Goddart Space Flight Center, 1997. Geomorphology From Space, http://daac.gsfc.nasa.gov/DAAC-DOCS/geomorphology/ GEO-HOME-PAGE. html.

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi kolleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]  Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.

Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyasıDerginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.
 • Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.
 • Son kopya düzenlemeDergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.