Yazım Kuralları

YAZIM İLKELERİ

·         Gönderilen yazılar ve şekiller, CD kayıtları ile birlikte, A4 boyutundaki 2 basılı kopya halinde baş editöre gönderilir.

·         Gönderilen yazılar, çok özel durumlar dışında 20 sayfayı geçmemelidir. Fazlasıyla uzun makaleler, hakemlere gönderilmeden önce kısaltılması için geri gönderilecektir.

·         Editörlerin yeniden gözden geçirdiği yazılar, en az iki hakeme gönderilir.

YAZIM KURALLARI

Metin

·         Dergiye verilecek yazılar, PC ortamında, Word’ün yeni versiyonlarında düzenlenmiş olmalıdır.

·         Yazılar Times New Roman fontunda, 12 punto, 1,5 aralık, tek sütun olarak yazılmalıdır.

·         Dip not gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Sol marj 2.5, sağ marj 2 cm,  üst ve alt marjlar 3 cm; Alt ve üst bilgi ise 2 cm olmalıdır.

·         Metin içi vurgular (koyu, alt çizgili, italik vb.) yazarların tercihine bırakılmıştır.

·         Metin üst bilgi bölümünde ve içinde yazarların kimliğini açığa çıkaracak bilgiler yer almamalıdır.

·         Matematiksel ifadeler, denklemler numaralandırılmalı, denklemler sola, denklem numaraları ise parantez içinde sağa dayalı olmalıdır.

·         Metnin hazırlanmasında şu sıra izlenmelidir. Başlık (İngilizce karşılığı ile), İngilizce abstract, keywords, Türkçe öz ve anahtar kelimeler, ana metin, teşekkür bölümü, referanslar ve varsa ekler.

·         Yazar adları, adresleri ve e-mailleri, metinden ayrı bir sayfada gönderilmeli, metin içinde yazarların kimliklerini belirten herhangi bir ibare bulunmamalıdır.

Başlık

·         Başlık mümkün olduğunca kısa olmalı ve makalenin içeriğini tam olarak yansıtmasına özen gösterilmelidir. İngilizcesi belirtilmelidir.

İngilizce Öz (Abstract)

·         Abstract İngilizce hazırlanmalı ve 300 kelimeyi aşmamalıdır. Makalenin kısa bir özeti ve sonuçlarını içermelidir. Abstract’ın sonunda Keywords yer almalıdır. Absract metni sağdan ve soldan 1 cm boşluk bırakılarak, bloklu ve 11 punto ile yazılmalıdır.

Öz

·         Abstract’ın Türkçe karşılığı olmalı ve sonunda yine Türkçe hazırlanmış anahtar kelimeler bulunmalıdır.  Sağ ve sol marj 1 cm ve 11 punto olmalıdır.

Şekiller ve Tablolar

·         Metin içinde yer alan tüm çizim, harita, grafik ve “şekil”, fotoğraflar “fotoğraf”, çizelgeler ise “tablo” olarak isimlendirilir.

·         Şekiller baskı boyutunda (maksimum 16,5 x 24 cm) olmalıdır.

·         Bilgisayarda üretilen şekiller, en az 600 dpi çözünürlükte ve tiff formatında olmalı ve her biri ayrı dosyalar halinde kaydedilmelidir. Editöre gönderilen baskılar, yüksek kaliteli kâğıda lazer yazıcı ile basılmalıdır. Elle hazırlanan çizimler temiz olmalı, yazıları şablonla yazılmalı ve siyah mürekkep kullanılmalıdır. Çizimlerin Orijinalleri gönderilmelidir.

·         Fotoğraflar orijinal siyah-beyaz, parlak kâğıda basılmalı, lazer baskı veya fotokopi olmamalıdır.

·         Renkli şekil ve fotoğrafların basım maliyeti yazarlarına aittir. Bu konunun detayları editörlerden alınabilir.

·         Tüm tablo başlıkları, tablonun üst kısmında yer almalıdır. Tablo içindeki verilerin, metin içinde başka bir şekilde, örneğin bir grafikle tekrarlanmamasına özen gösterilmelidir. Tüm tablo sütunlarında açıklayıcı bilgi bulunmalıdır.

·         Tüm şekil ve tabloların numara ve başlıkları mümkün olduğu ölçüde kısa olmalı ve Türkçe başlıktan hemen sonra İngilizceleri mutlaka belirtilmelidir.

Referanslar

·         Kaynaklar, metnin sonunda, kendi içinde alfabetik olarak verilmeli ve başlık olarak "Referanslar"  kullanılmalıdır.

·         Referanslar bölümünde, yalnızca metin içinde atıf yapılan referanslar yer almalıdır.

·         Referanslar bölümünde, tüm kitap ve dergi isimleri, kısaltılma yapılmadan ve italik olarak yazılmalıdır.

·         Makale, bildiri kitabı ve editörlü kitap bölümlerinin belirtilmesinde, referans verilen eserin başlığı, tek tırnak içine alınır.

·         Referanslar bölümünde, birden çok yazarı olan referanslardaki tüm yazarlar belirtilir.

·         Aynı yazara ait referanslar tarih sırasına göre verilmelidir. Referans verilen yazarın aynı tarihe ait birden fazla yayını var ise yayın yılının yanına (a) şeklinde belirtilmelidir.

·         Metin içinde verilen referanslarda, yazarın soyadı ve yayın yılı parantez içinde verilir. (Kayan, 1998).

·         Metin içinde, referans verilen yazarın, aynı yıla ait iki birden fazla yayını kullanılıyorsa, şu şekilde belirtilir: (Kayan, 1998a).

·         Üç ve daha fazla yazarlı yazarlara yapılan atıflarda ilk yazarın soyadı esas alınır: (Kayan vd., 1999).

·         Bu genel ilkeler dışında, referansların hazırlanmasında aşağıda verilen örneklere uyulmalıdır.

Ekler

·         Ekler bölümünde, metin içinde verilemeyen uzun tablolar, kullanılan denklem veya yöntemlerin detayları yer alabilir.

 

Dergide Makale / Journal Article

Baykal, F., Koçman, A. 1983. Ege Bölgesi’nde nüfusun alansal dağılışı ve sorunları. Ege Coğrafya Dergisi 1, 100-108.

Fry, N., 1979. Density distribution tecniques  and strained lenght methods for determination finite strains. Journal of Structural Geology 1, 221-230.

Kitap / Book

Erinç, S., 1982. Jeomorfoloji I. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 2931, İstanbul.

Ramsay, J.G. 1967. Folding and Fracturing of Rocks. McGraw-Hill, New York.

Editörlü Kitap / Edited Book

Gregory, D., Martin, R., Smith, G. (eds.) 1994. Human Geography. Macmillan, London.

Editörlü Kitapta bölüm / Article or chapter in edited book

Smith, G., 1994. Political Theory and human geography. In Gregory, D., Martin, R., Smith, G. (eds.) Human Geography, Macmillan, London.

Yazarsız Kitaplar / Book without authors

Devlet Planlama Teşkilatı. 1998. Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı. Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara.

Çeviri Kitaplar / Translation of a book

Lewis, B. 1996. Ortadoğu. (Çev. M. Harmancı), Sabah Yayınları, İstanbul, (Orijinal Basım Tarihi 1995).

Bildiri  Kitapları / Proceedings

Erlat, E. 2002. Türkiye’de yağış anomalileri ve Kuzey Atlantik Salınımı arasındaki ilişkiler. Klimatoloji Çalıştayı 2002 Bildiriler Kitabı, 193-210, Ege Üniversitesi, İzmir.

Tezler / Thesis

Işık, Ş. 1995. Aşağı Akçay Havzasında (Aydın) beşeri ve iktisadi coğrafya araştırmaları. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi. 256 sayfa.

Weerts, H.J.T. 1996. Complex confining layers. PhD Thesis, Utrecht University. 189 pp.

URL ADRESLERİ / URL references

Goddart Space Flight Center, 1997. Geomorphology From Space, http://daac.gsfc.nasa.gov/DAAC-DOCS/geomorphology/ GEO-HOME-PAGE. html.