Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1, Sayfalar 262 - 283 2018-07-31

İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Yazma Sürecinde Uygulanan Etkinlik ve Stratejilerin İncelenmesi

Güzin Karasu [1] , Yıldız Uzuner [2] , Ayşe Beral [3]

62 242

İşitme engelli öğrenciler dillerindeki sınırlılıklar nedeniyle dil becerilerinin gelişiminde sorunlar yaşamaktadırlar. Alan yazın incelendiğinde, yazma becerilerinin gelişimi için etkili öğretimin nasıl yapılabileceğine yönelik araştırmalara ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. Araştırmanın amacı; işitme engelli gençlerin yazılı anlatım becerilerinin etkili bir şekilde gelişimi için planlanan yazılı anlatım derslerinde uygulanan etkinlik ve stratejilerin incelenmesidir. Araştırmanın yöntemi eylem araştırmasıdır. Araştırma Anadolu Üniversitesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu’nda 2015-2016 öğretim yılı, güz döneminde Bilgisayar Operatörlüğü ikinci sınıfa devam eden yedi işitme engelli öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veriler tüme varım analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma verileri; ders video kayıtları, ders planları ve değerlendirmeleri, izleme toplantılarının tutanakları, ön test ve son test sonuçları, öğrenci dosyaları, günlükleri ve defterleri, Facebook grup yazışmaları ve paylaşımları, sınıf gözlemleri ve öğrenci görüşlerinden oluşmuştur. Derslerde gerçekleştirilen etkinlikler; gazete haberi yazma, gazete içerik analizi yapma, günlük yazma, metin okuma inceleme, internette araştırma yapma ve konuyla ilgili gerçekleştirilen gezidir. Uygulanan stratejiler ise; soru/yanıt, model olma, poster ve şema kullanma, tanım yapma, karşılaştırma yapma ve liste yapmadır. Soru/yanıt ile poster ve şema kullanma en yoğun kullanılan stratejiler olmuştur. Uygulanmış olan etkinlik ve stratejilerin işitme engelli üniversite öğrencilerinin yazma becerisinin gelişiminde etkili olduğu, ancak işitme engelli öğrencilerin dillerindeki sınırlılıkları nedeni ile dil becerilerinin gelişiminde daha uzun zamana ve yoğun tekrarlara ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. 

İşitme engelliler, yazma süreci, Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı, yazma etkinlik ve stratejileri
 • Alatlı, R., ve Servi, C. (2017). Ortaokula devam eden işitme engelli öğrencilerin yazı performanslarının incelenmesi: Örnek grup çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(1), 27-43.
 • Albertini, J. A. ve Schley, S. (2003). Writing, characteristics, instruction and assessment. Marschark, M. ve Spencer, E. P. (Ed.) Oxford Handbook of deaf studies, language and education. (s. 97-109) New York, NY: Oxford University Press, Inc.
 • Alberto, P. A., & Troutman, A. C. (1990). Applied behaviour analysis for teachers (3. Basım). New York: Merrill. Asselin, M. (1999). Balanced Literacy. Teacher Librarian. 27(1), 69-70.
 • Cambra, C. (1994). An instructional program approach to improve hearing impaired adolescents’ narratives: A pilot study. The Volta Review, 96(3), 237-246.
 • Crawford, L., Lloyd, S. ve Knoth, K. (2008). Analysis of Student Revisions on a State Writing Test. Assessment for Effective Intervention. 33(2), 108-119.
 • Creswell, J. W. (2005). Educational research:planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Columbus, Upper Saddle River.
 • De La Paz, S., Monte-Sano, C., Arbor, A., Felton, M., Croninger, R., Jackson, C., ve diğ. (2016). A Historical Writing for Adolescents: Integrating Disciplinary Learning With Cognitive Strategies. Reading Research Quarterly, 52(1). 31–52. doi:10.1002/rrq.147
 • Dostal, H., Wolbers, K., ve Kilpatrick, J. (in press). Differentiating writing instruction for students who are deaf and hard of hearing. Writing ve Pedagogy. http://trace.tennessee.edu/utk_theopubs/14/ adresinden elde edildi.
 • Erbaş, D. (2012). Güvenirlik. E. Tekin-İftar (Ed.), Eğitim ve davranış bilimlerinde tek-denekli araştırmalar (1. Basım). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Erdiken, B. (1989). Eskişehir Sağırlar Okulu ve Anadolu Üniversitesi İÇEM’de ortaokul sınıflarına devam eden 13–14 yaş işitme engelli öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin betimlenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden elde edilmiştir. (Tez No. 8901)
 • Erdiken, B. (1996). Anadolu Üniversitesi İÇEM lise düzeyindeki işitme engelli öğrencilerin yazılı anlatım bec¬erilerinin geliştirilmesinde işbirliği-gözlem yöntemi ile anlatım yönteminin karşılaştırılması. (Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye). Erdoğan, Ö. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Yazma Stratejilerini Kullanma Durumlarına İlişkin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 658-678.
 • Gambrell, L.B., Morrow, L. M. ve Pressley, M. (2007). Best Practices in Litercay Instruction. USA, The Guildford Press.
 • Gay, L.R. ve Airasian, P. (2003). Educational research: Competencies for analysis and applications. New Jersey, NJ: Merril Prentice Hall.
 • Girgin, Ü. ve Karasu, H. P. (2007). İşitsel/Sözel Yaklaşımla eğitim gören işitme engelli öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 33, 146-156.
 • Girgin, M.C. (2003). İşitme engelli çocukların eğitimine giriş. Eskişehir, Türkiye: Anadolu Üniversitesi Yayınları, No.153. EEYO Yayınları; No. 6.
 • Gormley, K. & Sarachan-Deily, B. (1987). Evaluating hearing-impaired students’ writing: a practical approach. The Volta Review, 89(3), 157-170.
 • Graham, L. ve Wong, B.Y.L. (1993) Comparing two modes in teaching a question answering strategy for enhancing reading comprehension: Didactic and self instructional training. Journal of Learning Disabilities, 26(4), 270-279.
 • Graham, S., Harris, K. R. Bartlett, B. J., Popadopoulou, E. ve Santoro, J. (2016). Acceptability of adaptations for struggling writers: A national survey with primary-grade teachers. Learning Disability Quarterly, 39(1), 5-16.
 • Graves, D. H. (1983). Writing: Teachers and children at work. Porstmouth, NH: Heinneman Educational Books.
 • Harrel, A. ve Jordan, M. (2002). 50 Active Learning Strategies for Improving Reading Comprehension. Ohio: Merril Prentice Hall.
 • Hoogeveen, M. ve Gelderen A. V. (2013). What Works in Writing With Peer Response? A Review of Intervention Studies With Children and Adolescents. Educational Psycholgy Review 25, 473–502. DOI 10.1007/s10648-013-9229-z
 • Karasu, G., Girgin, Ü., Uzuner, Y., & Kaya, Z. (2012). İşitme engelli üniversite öğrencilerine uygulanan ‘tanımlama yapma’ stratejisinin incelenmesi. Anadolu Journal of Educational Science International. January 2(1), 19-41.
 • Karasu G., Girgin Ü., Uzuner Y., ve Kaya Z. (2016). Vocabulary developing strategies applied to individuals with hearing impairments. Educational Research and Reviews, 15(11), 1402-1414., Doi: 10.5897/ERR2016.2835
 • Karasu, H. P. ve Girgin, Ü. (2007). Kaynaştırmadaki işitme engelli çocukların yazılı anlatım becerilerini değerlendi¬rilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 467-488.
 • Karasu, H. P. (2014). İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Yazılı Ürünleri Gözden Geçirme ve Düzeltme Evresine Duydukları İhtiyacın Belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3). 1089-1109.
 • Kluwin, T.N., ve Kelly, A.B. (1992). Implementing a successful writing program in public schools for students who are deaf. Exceptional Children, 59, 41-53.
 • KNILT (The Knowledge Network for Innovations in Learning and Teaching) http://tccl.rit.albany.edu/knilt/index.php/Unit_1:_What_is_and_why_use_action_research adresinden elde edildi.
 • Lehr, F. (1995). Revision in the Writing Process. Clearinghouse on Reading English and Communication Bloomington IN. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED379664.pdf adresinden elde edildi.
 • Luckner, J. L. ve Cooke, C. (2010). A Summary of the Vocabulary Resarch With Who Are Deaf or Hard of Hearing. American Annals of the Deaf, Spring, 155 (1), 38-67.
 • McKensie, L. ve Tompkins, G. E. (1984). Evaluating Students’ Writing: A Process Approach. The Journal of Teaching Writing, 3(2), 201-212.
 • Mills, G. E. (2003). Action Research. A Guide for the teacher researcher. Upper Saddle River, NJ: Merrill, Prentice Hall, Inc.
 • Schley, S. ve Stinson, M. A. (2016). Collaborative Writing in the Postsecondary Classroom: Online, In-Person, and Synchronous Group Work with Deaf, Hard-of-Hearing, and Hearing Students. Journal of Postsecondary Education and Disability, 29(2), 151-164.
 • Scott-Weicha, B. ve Yaden, D. B.(2017). Scaffolded writing and early literacy development with children who are deaf: a case study. Early Child Development And Care, 187(34), 418–435. http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2016.1246446
 • Susar Kırmızı, F. ve Beydemir, A. (2012). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 13(3), 319-337.
 • Paul V. P. (1998). Literacy and Deafness: The Development of reading, writing and literate thought. Boston, Allyn and Bacon.
 • Pearson, P. D., Raphael, T. E., Vicki, L. B., ve Madda, C. L. (2007). Balance in Comprehensive Literacy Instruction: Then and Now. (Ed.) Gambrell, L.B., Morrow, L. M. ve Pressley, M. Best Practices in Literacy Instruction. (s. 178-203). NY: The Guilford Press.
 • Pressley, M., Roehrig., A., Bogner, K., Raphael, L. M. & Dolezal, S. (2002). Balanced literacy instruction. Focus on Exceptional Children, 34(5). 1-14.
 • Richards, J. C., & Renandya, W. A. (2008). Methodology in language teaching: An anthology of current practice. Newyork: Cambridge Universtiy Press.
 • Richek, M. A, Caldwell, J. S., Jennings, J. H., ve Lerner, J. H. (2002). Reading Problems Assesment and Teaching Strategies, (4. Baskı), Boston: Allyn and Bacon.
 • Rubin, D. ve Opitz, M. F. (2007). Diagnosis and Improvement in Reading Instruction. (5. Baskı) Boston, San Francisco, Newyork. Pearson Education Inc.
 • Schirmer, B. R. (2000). Language and literacy development in children who are deaf. Boston, MA: Allyn and Bacon Inc.
 • Schirmer, B.R. ve Mc Gough, S.M. (2005). Teaching reading to children who are deaf: do the conclusions of the national reading panel apply. Review of Educational Research,75(1), 83-117.
 • Sharp, A. L. (2016). Acts of Writing: A Compilation of Six Models that Define the Processes of Writing. International Journal of Instruction, 9(2). 77-90.
 • Tabak, G. ve Göçer, A. (2013). 6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve SüreçOdaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(2), 147-169.
 • Thangi, M. ve Appanah, N. H. (2014). Using Scaffolded Self-Editing to Improve the Writing of Signing Adolescent Deaf Students. American Annals of the Deaf, 159(3), 269–283.
 • Thomson, N. (2012). Language teaching strategies and techniques used to support students learning in a language other than their mother tongue (Jeff Thompson research paper). London: International Baccalaureate Organization.
 • Tompkins, G. E. (2000). Teaching writing: Balancing process and product. Upper Saddle River, New Jersey. Merril Publishing Company.
 • Truax, R.R. (1985). Linking research to teaching to facilitate reading-writing-communication connections. The Volta Review, 87, 155-169.
 • Tuncay, H. (1980). İşitme Özürlü Çocukların Yazılı Anlatım Yeterlikleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • Uzuner, Y. (2007). The impact of strategies used in tah Balanced Literacy Approach on Story Grammer Acquisition of three Turkish Students with hearing loss. An action research study. Deafness and Education International, 9(4), 24-44. DOI: 10.1002/dei.208
 • Ülper, H. & Uzun, L. (2009) The Effect of the Writing Programme Prepared In Accordance With Cognitive Process Model on Student Success. Elementary Education Online, 8(3), 651-665.
 • Wolbers, K. A., Dostal, H. M. ve Bowers, L. M. (2011). ‘I Was Born Full Deaf.’ Written Language Outcomes After 1 Year of Strategic and Interactive Writing Instruction. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 17(1). 19-38.
 • Yoshinaga-Itano, C., ve Downey, D. M. (1996). The effect of hearing loss on the development of metacognitive strategies in written language. The Volta Review, 98(1), 97-143.
 • Yoshinaga-Itano, C., Snyder, L. S. ve Mayberry, R. (1996). How do deaf and normally hearing students convey meaning within and between written sentences. Volta Review, 98, 9-38.
 • Yuknis, C. (2014). A Grounded Theory of Text Revision Processes Used by Young Adolescents Who Are Deaf. Council for Exceptional Children, 80(3). 307-322. DOI: 10.1177/ 0014402914522426
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4666-6062
Yazar: Güzin Karasu
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6477-2593
Yazar: Yıldız Uzuner
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3455-1156
Yazar: Ayşe Beral
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { egeefd343127, journal = {Ege Eğitim Dergisi}, issn = {1307-4474}, address = {Ege Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {262 - 283}, doi = {10.12984/egeefd.343127}, title = {İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Yazma Sürecinde Uygulanan Etkinlik ve Stratejilerin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Karasu, Güzin and Uzuner, Yıldız and Beral, Ayşe} }
APA Karasu, G , Uzuner, Y , Beral, A . (2018). İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Yazma Sürecinde Uygulanan Etkinlik ve Stratejilerin İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 19 (1), 262-283. DOI: 10.12984/egeefd.343127
MLA Karasu, G , Uzuner, Y , Beral, A . "İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Yazma Sürecinde Uygulanan Etkinlik ve Stratejilerin İncelenmesi". Ege Eğitim Dergisi 19 (2018): 262-283 <http://dergipark.gov.tr/egeefd/issue/38460/343127>
Chicago Karasu, G , Uzuner, Y , Beral, A . "İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Yazma Sürecinde Uygulanan Etkinlik ve Stratejilerin İncelenmesi". Ege Eğitim Dergisi 19 (2018): 262-283
RIS TY - JOUR T1 - İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Yazma Sürecinde Uygulanan Etkinlik ve Stratejilerin İncelenmesi AU - Güzin Karasu , Yıldız Uzuner , Ayşe Beral Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.12984/egeefd.343127 DO - 10.12984/egeefd.343127 T2 - Ege Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 262 EP - 283 VL - 19 IS - 1 SN - 1307-4474- M3 - doi: 10.12984/egeefd.343127 UR - http://dx.doi.org/10.12984/egeefd.343127 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ege Eğitim Dergisi İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Yazma Sürecinde Uygulanan Etkinlik ve Stratejilerin İncelenmesi %A Güzin Karasu , Yıldız Uzuner , Ayşe Beral %T İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Yazma Sürecinde Uygulanan Etkinlik ve Stratejilerin İncelenmesi %D 2018 %J Ege Eğitim Dergisi %P 1307-4474- %V 19 %N 1 %R doi: 10.12984/egeefd.343127 %U 10.12984/egeefd.343127
ISNAD Karasu, Güzin , Uzuner, Yıldız , Beral, Ayşe . "İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Yazma Sürecinde Uygulanan Etkinlik ve Stratejilerin İncelenmesi". Ege Eğitim Dergisi 19 / 1 (Temmuz 2018): 262-283. http://dx.doi.org/10.12984/egeefd.343127