Yıl 2013, Cilt 28, Sayı 2, Sayfalar 385 - 416 2015-08-08

II. Meşrutiyet Dönemi Maarif Nazırları

Mehmet Salih Erkek [1]

362 1782

Ministers of Education of the Second Constitutionalism Period With the announcement of the Constitutionalism II., which is one of the important milestones of the Ottoman modernization movement, there have been several improvements in terms of political, economical and social contexts, except from the traditional structure. Education was inauspiciously the most important tool for the team that has done the revolution to bring these improvements to the public and make them stable. The political power that knows this situation has considered the education as the main problem of the country and they have started a total work with its institutions, mechanisms, and organizations. The most important point of these attempts was, of course, the choosing of the ministers who would carry out all these education activities with a certain power. This study is about the education ministers who have worked during the period from the announcement of the Constitutionalism II to the end of the World War
Osmanlı modernleşme hareketinin önemli dönüm noktalarından birisi olan II. Meşrutiyet’in ilanı ile siyasi, iktisadi ve sosyal anlamda geleneksel yapının dışında bir takım yenilikler yapılmaya başlanılmıştır. İnkılâbı gerçekleştiren kadronun yapılacak olan yenilikleri halka ulaştırma ve kalıcı kılma yolunda kullanabilecekleri en önemli araç hiç şüphesiz ki eğitimdi. Bu durumun bilincinde olan iktidar güçleri eğitimi ülkenin öncelikli sorunu olarak görmüşler, kurumları, işleyişi ve organizasyonlarıyla bu alan üzerinde topyekûn bir çalışma başlatmışlardır. Elbette ki bu çalışmaların en önemli noktası tüm bu faaliyetleri yürütecek, daha açık bir ifadeyle maarif işlerini birinci elden yönetecek olan nazırların seçilmesiydi. Bu çalışma II. Meşrutiyet’in ilan edildiği tarihten I. Dünya Savaşı’nın son yıllarına kadar uzanan süreçte görev yapmış olan Maarif Nazırlarını ve onların faaliyetlerini konu edinmektedir. Anılan zaman diliminde asaleten ve vekâleten 11 Maarif Nazırı görev yapmıştır. Bu on bir nazırdan üç tanesinin farklı zaman dilimlerinde iki kez nazırlık koltuğuna oturmuş olmaları ve çok kısa süreli görev yapmaları dönemin ne derecede istikrarsız bir zaman dilimi olduğunun da kanıtıdır. Maarif teşkilatının zirvesinde bulunan bu kişilerin eğitim görüşlerinin doğrudan devletin maarif politikalarını da etkilediği düşünüldüğünde II. Meşrutiyet döneminde Nazırlık yapmış olan bu isimlerin etkileri araştırılmaya değer bir konudur
 • a. Gazeteler-Dergiler “Hakkı Bey”, İkdam, 14 Aralık 1908.
 • “Hakkı Bey”, İkdam, 9 Aralık 1908.
 • “Komisyon”, Sabah, 24 Haziran 1909.
 • “Maarif Nazır Vekili”, İkdam, 20 Aralık 1908.
 • “Maarif Nazırı Hakkı Bey”, Tanin, 25 Mart 1911.
 • “Maarif Nazırı Şükrü Beyefendi’ye”, Yeni Fikir, C. II, S. 9, Mart 1913.
 • “Maarif Nazırının Beyanatı”, Sabah, 18 Haziran 1909.
 • “Maarif Nezareti”, İkdam, 24 Aralık 1908.
 • “Maarif Nezareti”, İkdam, 9 Şubat 1909.
 • “Maarif Nezareti”, İkdam, 9 Şubat 1909.
 • “Maarif Nezaretinde”, Tanin, 21 Aralık 1908.
 • “Mekâtib-i Umûmîye Programı”, Tanin, 13 Teşrinisani 1911.
 • “Tedrisat Meselesi”, Tasvir-i Efkâr, 17 Haziran 1909.
 • Cem, Sayı: 14, 27 Kânunusani 1326 Cem, Sayı: 17, 19 Şubat 1326
 • Cem, Sayı: 5, 25 Teşrinisâni 1326
 • Cem, Sayı: 6, 2 Kânunuevvel 1326
 • Cem, Sayı: 6, 2 Kânunuevvel 1326
 • Dalkavuk, 4 Teşrinievvel 1324
 • Gıdık, Sayı: 17, 23 Kânunuevvel 1326
 • Gıdık, Sayı: 2, 25 Teşrinievvel 1326 Gıdık, Sayı: 28, 17 Şubat 1326
 • Gıdık, Sayı: 6, 8 Teşrinisâni 1326 İkdam, 2 Aralık 1908.
 • Kalem, Sayı: 109, 9 Kânunusâni 1326
 • Kalem, Sayı: 107, 23 Kânunuevvel 1326
 • Kalem, Sayı: 110, 13 Kânunusani 1326
 • Lala, Sayı: 2, 9 Kânunuevvel 1326 Sabah, 26 Ocak 1913. b. Kitap ve Makaleler Bakır, Kemal 2008
 • “II. Meşrutiyet Döneminde Milli Seçkincilik ve Eğitim: Emrullah Efendi Tuba Ağacı Nazariyesi”, Doğu Batı, C. I, S. 45, Mayıs-Haziran-Temmuz, s. . Demiryürek, Mehmet 2003
 • Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bir Osmanlı Aydını Abdurrahman Şeref Efendi (1853-1925), Phoenix Yayınları, Ankara. Ergün, Mustafa 1982
 • “Emrullah Efendi: Hayatı, Görüşleri, Çalışmaları”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. XXX, S. 1-2, 1979-1982, s. .
 • II. Meşrutiyet Devri Eğitim Hareketleri (1908-1914), Ocak Yayınları, Ankara.
 • Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temelleri, (Haz. Rıza Kardaş), İstanbul. İpek, Muammer 2002 Bir Eğitim Bakanı Olarak Emrullah Efendinin Eğitim Felsefesi,
 • Politikaları ve Uygulamaları 1908-1914, Ankara Üniversitesi,
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara. Kafadar, Osman 1997 Türk Eğitim Düşüncesinde Batılılaşma, Vadi Yayınları, Ankara
 • Sakaoğlu, Necdet 1985 “Eğitim Tartışmaları”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye
 • Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul, s. . “Tahsil-i İbtidai”, Tasvir-i Efkâr, 3 Temmuz 1909. Süleyman Nazif
 • Ülken, Hilmi Ziya 1979 Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul.
 • Yazıcı, Mustafa 1973 Tanzimat’tan Bu Yana Milli Eğitim Bakanları, Başbakanlar ve Atatürk, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Mehmet Salih Erkek
E-posta:

Bibtex @ { egetid69144, journal = {Tarih İncelemeleri Dergisi}, issn = {0257-4152}, address = {Ege Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {28}, pages = {385 - 416}, doi = {}, title = {II. Meşrutiyet Dönemi Maarif Nazırları}, key = {cite}, author = {Erkek, Mehmet Salih} }
APA Erkek, M . (2015). II. Meşrutiyet Dönemi Maarif Nazırları. Tarih İncelemeleri Dergisi, 28 (2), 385-416. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/5067/69144
MLA Erkek, M . "II. Meşrutiyet Dönemi Maarif Nazırları". Tarih İncelemeleri Dergisi 28 (2015): 385-416 <http://dergipark.gov.tr/egetid/issue/5067/69144>
Chicago Erkek, M . "II. Meşrutiyet Dönemi Maarif Nazırları". Tarih İncelemeleri Dergisi 28 (2015): 385-416
RIS TY - JOUR T1 - II. Meşrutiyet Dönemi Maarif Nazırları AU - Mehmet Salih Erkek Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Tarih İncelemeleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 385 EP - 416 VL - 28 IS - 2 SN - 0257-4152- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tarih İncelemeleri Dergisi II. Meşrutiyet Dönemi Maarif Nazırları %A Mehmet Salih Erkek %T II. Meşrutiyet Dönemi Maarif Nazırları %D 2015 %J Tarih İncelemeleri Dergisi %P 0257-4152- %V 28 %N 2 %R %U