Yıl 2017, Cilt 13, Sayı 2, Sayfalar 211 - 219 2017-11-01

Physico-chemical Parameters and Epilithic Algae of Pınargözü Spring (Yenişarbademli, IspartaTurkey)
Pınargözü Kaynağı (Yenişarbademli/Isparta)’nın Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Epilitik Algleri

Hülya ATEŞ [1] , Osman ERTAN [2]

247 328

In this study, distribution and development of epilithic algae and physico-chemical characteristics of Pınargözü spring were determined monthly and samples were collected from 3 stations between December 2013 and November 2014. In addition, the relationship between physico-chemical properties and algae was evaulated. A total of 97 algae taxa were identified, of which 80 belong to Bacillariophyta, 11 belong to Cyanobacteria, 5 belong to Chlorophyta and 1 belong to Charophyta. Bacillariophyta was found to be more dominant in terms of number of taxa and individuals. Pınargözü spring water was determined less polluted according to the epilithic algae and the physico-chemical features.

Bu çalışmada Aralık 2013-Kasım 2014 tarihleri arasında Pınargözü Kaynağı üzerinden seçilen 3 örnekyerinden alınan aylık örneklemelerle kaynak suyunun fiziko-kimyasal özellikleri ve epilitik alglerin dağılım ve gelişimi araştırılmıştır. Fiziko-kimyasal verilerle algler arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır.

Alglerden 92 Ochrophyta’dan, 8 Chlorophyta’dan, 12 Cyanobacteria, 1 Charophyta’dan olmak üzere toplam 113 takson saptanmıştır. Ochrophyta’nın takson ve birey sayısı yönünden daha varsıl olduğu görülmüştür. 

 • Barlas, M., Mumcu, F., Solak, C. N., Çoban, O., 2002. Akçapınar Deresi ve Gökova Kadın Azmağı Deresi (Muğla) epilitik Algleri Üzerine Bir Araştırma. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya.
 • Bourrlly, P., and Couté, A. 1991. Bibliotheca phycologica band 86, Desmidiées de Madagascar, Chlorophyta, Zygophyceae. Berlin-Stuttgart, 348p.
 • Boran, M., Sivri, N., 2001. Trabzon (Türkiye) İl Sınırları İçerisinde Bulunan Solaklı ve Sürmene Derelerinde Nütrient ve Askıda Katı Madde Yüklerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 18(3-4): 343-348.
 • Cirik, S., Cirik, Ş., 2008. Limnoloji (Ders Kitabı). Ege Üniversitesi Su ÜrünleriFakültesi Yayınları,21, 166s.
 • Cox, E. J., 1996. Identification of Freshwater Diatoms from Live Material. Published by Chapman and Hall, 158s.
 • Barlas, M., Mumcu, F., Solak, C. N., Çoban, O., 2002. Akçapınar Deresi ve Gökova Kadın Azmağı Deresi (Muğla) epilitik Algleri Üzerine Bir Araştırma. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya.
 • Bourrlly, P., and Couté, A. 1991. Bibliotheca phycologica band 86, Desmidiées de Madagascar, Chlorophyta, Zygophyceae. Berlin-Stuttgart, 348p.
 • Boran, M., Sivri, N., 2001. Trabzon (Türkiye) İl Sınırları İçerisinde Bulunan Solaklı ve Sürmene Derelerinde Nütrient ve Askıda Katı Madde Yüklerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 18(3-4): 343-348.
 • Cirik, S., Cirik, Ş., 2008. Limnoloji (Ders Kitabı). Ege Üniversitesi Su ÜrünleriFakültesi Yayınları,21, 166s.
 • Cox, E. J., 1996. Identification of Freshwater Diatoms from Live Material. Published by Chapman and Hall, 158s.
 • Çiçek, N. L., Kalyoncu, H., Akköz, C., Ertan, Ö.O., 2010. Darıören Deresi ve Isparta Çayı (Isparta)’nın epilitik Algleri ve Mevsimsel Dağılımları. Journal of Fsheries Sciences, 4, 1, 78-90.
 • Çiçek, N. L., Ertan, Ö.O., 2012. Köprüçay Nehri (Antalya)’nin Fiziko-Kimyasal Özelliklerine Göre Su Niteliğinin Belirlenmesi. Ekoloji (2012) 21-84, 54-65.
 • Egemen, Ö., Sunlu, U., 1996. Su kalitesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:14, Ege Üniversitesi Basımevi Bornova-İzmir.
 • Egemen, Ö., 2006. Su Niteliği (Ders Kitabı). Ege Üniversitesi Yayınları, 150s.
 • Ertan, Ö.O., Morkoyunlu, A., 1998. Aksu Deresi’nin Alg Florası (Isparta-Türkiye).
 • Girgin, S., Kazancı, N., 1994. Researches on Inland Waters of Turkey I. Evaluation of water quality of Ankara Stream using physico-chemical and biological parameters. Özyurt Printinghouse, Ankara, 184 p.
 • Gönülol, A., Arslan, N., 1992. Samsun – İncesu Deresi’nin Alg Florası Üzerinde Floristik Araştırmalar. DoğaTurkısh Journal of Botany, 16, 311 – 314.
 • Höll, K., 1979. Wasser Untersuchung, Beurteilung, Aufberaitung, Chemie, Bacteriologie, Virologie, Biologie 6. Auflage, De Gruyter Berlin, New York.
 • Hustedt, F., 1985. The Pennet Diatoms. Koeltz Scientific Boks Koenigstein. Printed in Gremany, 905s.
 • John, D. M., Whitton, B. A., Brook A. J., 2005. The Freshwater Algal Flora of The Britishisles, An Identification Guide To Freshwater And Terrestrial Algae.Cambridge University Press, United Kingdom. 694p.
 • Jüttner, I., Rothfritz, H., Ormerod, S.J. 1996. Diatoms as indicators of river quality in the Nepalese Middle Hills with consideration of the effects of habitat-specific sampling. Freshwater Biology, 36. 475-486.
 • Kalyoncu, H., Barlas, M., Ertan, O.O., Çavuşoğlu, K., 2005. Aksu Çayı’nın su kalitesi değişimi üzerine bir araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9, 1, 5-13.
 • Kara, C., Çömlekçioğlu, U. 2004. Karaçay (Kahramanmaraş)‟ın Kirliliğinin Biyolojik ve Fizikokimyasal Parametrelerle İncelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(1), 1-7.
 • Kelly, M., 2000. Identification of Common Benthic Diatoms in Rivers. Field Studies, 9, 583-700.
 • Komárek, J., Praha, F., 1983. Das Phytoplankton Des Süßwassers. 7. Teil, 1. Hälfte, Chlorophyceae. Chlorococcales, Stuttgart.
 • Komárek, J., 2000. Cyanoprokaryota 1. Teil, Chroococcales Süßwasserflora Von Mitteleuropa Band 19/1, Cyanoprokaryota 1. Teil, Chroococcales. Spectrum Akademischer Verlag Heidelberg, Berlin, 548p.
 • Komárek, J., 2008. Cyanoprokaryota 2. Teil. Oscillatoriales. Spectrum Akademischer Verlag Heidelberg, Printed in Germany.
 • Krammer, K, Lange-Bertaloth, 1986. Bacillariophyceae. 1. Teil, Naviculaceae. In. Ettl H., Gerloff J., Heynig H. & Mollenha Uer d. (Eds.) Süsswasser flora von Mitteleuropa, Band 2/1. Gustav Fischer Verlag.Stuttgart,New York. pp. 1-876.
 • Krammer, K., Lange-Bertaloth, 1988. Bacillariophyceae. 2. Teil.Bacillariaceae, Epithemiaceae, Surirellaceae. In. Ettl H., Gerloff J., Heynig H. & Mollenha Uer d. (Eds.) Süsswasserflora von Mitteleuropa, Band 2/2. VEB Gustav Fischer Verlag: Jena, pp. 1-596.
 • Krammer, K., Lange-Bertalot, H. 1991a. Subwasserflora von Mitteleuropa, Bacillariophyceae. Band 2/3, 3. Teil. Centrales, Fragilariaceae, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 576 pp.
 • Krammer, K., Lange-Bertalot, H. 1991b. Subwasserflora von Mitteleuropa, Bacillariophyceae. Band 2/4, 4.Teil. Achnanthaceae, Kritische Ergänzungen zu Navicula (Lineolatae) und Gomphonema Gesamtliteraturverzeichnis, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 437 p.
 • Lange-Bertalot, H., 1978. Diyatomeeen-Differentialarten anstelle von Leitformen: eingeeigneteres Kriterium der Gewasserbelastung. Archive, Hydrobiologia Algological studies, 21. Suppl 51, 393-427. Stuttgart.
 • Lange-Bertalot, H., 1979a. Tolenranzgrenzen und Populations dynamik benthicher Diatomeen bei unterschieedlich starker abwasserblastung. Archiv für Hydrobiologie Suppl. 56 Algological Sutudes, 23, 184 -219.
 • Lange-Bertalot, H., 1979b. Pollution Tolerance of Diyatoms as a Criterion Water Quality Estimation. Nova Hedwigia. Beiheft. 64, 285-303.
 • Lange – Bertalot, H. 1980. Kieselalgen als Indikatoren der Gewässerqualitat. Insbesondere bei Hoher Kommunaler und Industrieller Belastung in Main und Rhein. Cour. Frosch. – İnst. Senckenberg Frankfurt, 41, 97 – 110.
 • Morkoyunlu, A., 1995. Köprü Çayı Alglerinin Sistematik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta. 98 s.
 • Pestalozzi, H. G., 1968. Das Phytoplankton Des Susswassers Teil, 4 E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlund (Nagele U. Obermiller ) p. 1-1135, Stuttgart.
 • Pestalozzi, H. G., 1968. Das Phytoplankton Des Süßwassers, Band XVI, 1. Teil, Cyanophyta, Germany. 251p.
 • Pestalozzi. H. G., 1982. Das Phytoplankton Des Sußwassers 8. Teil, 1. Hälfte, Conjugatophyceae, Zygnematales und Desmidales, Germany, 542p.
 • Pestalozzi. H. G., 1983. Das Phytoplankton Des Süßwassers 7. Teil: 1. Hälfte, Chlorophyceae; Chlorococcales, Germany. 513p.
 • Prescott, G.W., 1973. Algae of Western Great Lake Area. Fifth printing. WMC. Brown Comp. Pub. P. 1-977, Dubaque, lowa.
 • Prescott, G.W. 1978. How To Know The Freshwater Algae. Third Edition. Printed In The United States Of America, 293 P. Round, F.E., 1973. The Biology of the Algae. Edward Arnold (Publishers) Limeted, p. 1-263, London.
 • Round, F. E., 1993. A Review And Methods For The Use Of Epilithic Diatoms For Detecting and Monitoring Changes In River Water Quality, United Kingdom for HMSO, 65s.
 • Sıvacı, R., Dere, Ş., 2007. Melendiz çayı'nın (Aksaray-Ihlara) epilitik diatom florasının mevsimsel değişimi ve su akışının toplam organizmaya etkisi. Ekoloji, 16 (64), 29-36.
 • Sladeckova, A. 1962. Limnogical İnvestigation Methods For The Periphyton (Aufwuchs) Community Botanical Review, 28, 2, 286-350.
 • Sukatar, A., Yorulmaz, B., Ayaz, D., Barlas, M. 2006. Emiralem Deresi‟nin (İzmir-Menemen) Bazı Fiziko-Kimyasal ve Biyolojik (Bentik Makroomurgasızlar) Özelliklerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(3), 328-333.
 • Tanyolaç, J., 2011. Limnoloji. Hatiboğlu Yayını, 237s.
 • Taş, B., 2011. Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) su kalitesinin incelenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi,2,1,3, 43-61.
 • Tepe, Y., Ateş, A., Mutlu, E., Töre, Y. 2006. Karagöl’ün (Erzin-Hatay) bazı fizikokimyasal özellikleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23-1/1, 155-161.
 • Tokatlı, C., 2008. Murat çayı (Kütahya)’nın epilitik diyatome florasının belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Uslu, O, Türkmen, A., 1987. Su Kirliliği ve Kontrolü. T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü Yayınları Eğitim Dizisi- I., Ankara, 398s.
 • Uzun H., 2006. Trabzon İli Akarsularının Su Nitelik Düzeylerinin Araştırılması. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Ünlü, A., Çoban, F., Tunç, M. S. 2008. Hazar Gölü su kalitesinin fiziksel ve inorganik kimyasal parametreler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23-, 119-127.
 • Verep, B., Serdar, O., Turan, D., Şahin, C., 2005, İyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açıdan Su Kalitesinin Belirlenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Su Ürünleri Fakültesi, Ekoloji Dergisi 14, 57, 26-35 Rize.
 • Yalçın, H., Gürü, M. 2002. Su Teknolojisi. Palme Yayıncılık, Ankara.
 • Yıldız, K., 1984, Meram Çayı Alg Toplulukları Üzerine Araştırmalar. Kısım I Fitoplankton Topluluğu. Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 3, 213 – 217.
 • Yıldız, K., Atıcı, T., 1996. Ankara Çayı Diatomeleri. Gazi Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 6, 59 – 87.
 • Yılmaz, Ö., 2013. Elekçi Deresi (Fatsa, Ordu)’nin Fizikokimyasal Özellikleri ve Epilitik Alg Florasının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ordu Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Ordu.
 • Yüce, A., 1998. Kovada Gölü ve Kanalı Alglerinin Taksonomik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi. Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Isparta.
Konular Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hülya ATEŞ
Ülke: Turkey


Yazar: Osman ERTAN
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { egirdir303829, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-7517}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {211 - 219}, doi = {10.22392/egirdir.303829}, title = {Pınargözü Kaynağı (Yenişarbademli/Isparta)’nın Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Epilitik Algleri}, key = {cite}, author = {ERTAN, Osman and ATEŞ, Hülya} }
APA ATEŞ, H , ERTAN, O . (2017). Pınargözü Kaynağı (Yenişarbademli/Isparta)’nın Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Epilitik Algleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 13 (2), 211-219. DOI: 10.22392/egirdir.303829
MLA ATEŞ, H , ERTAN, O . "Pınargözü Kaynağı (Yenişarbademli/Isparta)’nın Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Epilitik Algleri". Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 13 (2017): 211-219 <http://dergipark.gov.tr/egirdir/issue/30873/303829>
Chicago ATEŞ, H , ERTAN, O . "Pınargözü Kaynağı (Yenişarbademli/Isparta)’nın Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Epilitik Algleri". Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 13 (2017): 211-219
RIS TY - JOUR T1 - Pınargözü Kaynağı (Yenişarbademli/Isparta)’nın Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Epilitik Algleri AU - Hülya ATEŞ , Osman ERTAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.22392/egirdir.303829 DO - 10.22392/egirdir.303829 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 219 VL - 13 IS - 2 SN - -1308-7517 M3 - doi: 10.22392/egirdir.303829 UR - http://dx.doi.org/10.22392/egirdir.303829 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Pınargözü Kaynağı (Yenişarbademli/Isparta)’nın Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Epilitik Algleri %A Hülya ATEŞ , Osman ERTAN %T Pınargözü Kaynağı (Yenişarbademli/Isparta)’nın Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Epilitik Algleri %D 2017 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi %P -1308-7517 %V 13 %N 2 %R doi: 10.22392/egirdir.303829 %U 10.22392/egirdir.303829
ISNAD ATEŞ, Hülya , ERTAN, Osman . "Pınargözü Kaynağı (Yenişarbademli/Isparta)’nın Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Epilitik Algleri". Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 13 / 2 (Kasım 2017): 211-219. http://dx.doi.org/10.22392/egirdir.303829