Yıl 2016, Cilt 7, Sayı 14, Sayfalar 3 - 18 2016-12-28

Öğretmen Adayları için Sınıf-İçi Değerlendirme Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Gülçin Çeliker [1]

199 259

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının sınıf-içi değerlendirme alanına yönelik öz-yeterlik algılarının belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırma 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde öğrenimine devam eden 253 öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı tarafından geliştirilen 5’li likert tipi ölçek öğretmen adaylarına uygulanmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir. Ölçekteki maddelerin geçerliğini belirleyebilmek için tüm maddelere madde analizi ve faktör analizi uygulanmıştır. Madde analizi kapsamında yapılan analizler sonucunda ölçekteki tüm maddelerin, madde toplam, mad- de kalan ve madde ayırt ediciliği sağladığı görülmüştür. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ise ölçeğin sekiz boyutlu olduğu ortaya çıkmıştır. Birinci faktör, “Soru hazırlama”; ikinci faktör, “Not verme”; üçüncü faktör, “Değerlendirme”; dördüncü faktör, “Teste ilişkin analizler yapma”; beşinci faktör, “Değerlendirme sonuçlarından faydalanma”; altıncı faktör, “Değerlendirme yöntemine karar verme”; yedinci faktör, “Süreç değerlendirme” ve sekizinci faktör, “Etik kurallar” olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin faktörlerine ait Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları sırasıyla 0.93; 0.87; 0.87; 0.85; 0.88; 0.84; 0.80; 0.65 olarak bulunmuştur. Ölçeğin bütününe ait Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise 0.95’tir. Tüm bu sonuçlar geliştirilen ölçeğin, öğretmen adaylarının sınıf içi değerlendirme öz-yeterlik algılarını belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından kullanılabileceğini göstermektedir. 

ölçme, değerlendirme, öz-yeterlik, öğretmen adayları, ölçek geliştirme
 • Atotubo-Ballada, C. J. (2013). Developing standards for assessment competencies of Filipino teachers. The Assessment Handbook, 10, 9-23.
 • Abell, S. K., & Siegel, M. A. (2011). Assessment literacy: What science teachers need to know and be able to do? In D. Corrigan, J. Dillon, & R. Gunstone (Ed.), The professional knowledge base of science teaching (205-221). The Netherlands: Springer.
 • Bandura, A. (2006). Guide for constructing self-ef cacy scales. Pajares & T. Urban (Ed.), Self-ef cacy beliefs of Adolescents. USA: Information Age Publishing, 307-337.
 • Bell, B. & Cowie, B. (2001). Formative assessment and science education. Dordrecht, Boston: Kluwer Academic
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (14. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzey- leri: İlk ve ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 99-114.
 • Çepni, S. ve Şenel-Çoruhlu, T. (2010). Alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik hazırlanan hizmet içi eğitim kursundan öğretime yansımalar. Pamukka- le Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2): 117-128.
 • Hills, J.R. (1991). Apathy concerning grading and testing. Phi Delta Kappa, 72(7), 540- 545.
 • Kilmen, S., Kösterelioğlu, M.A. & Kösterelioğlu, İ. (2007). Öğretmen adaylarının ölçme değerlendirme araç ve yaklaşımlarına ilişkin yeterlik algıları. Abant İzzet Bay- sal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 117-127.
 • Kubiszyn, T. & Borich, G. (1996). Educational testing and measurement: Classroom application and practice (5th ed.) New York: Harper Collins.
 • MEB. (2002). Öğretmen yeterlikleri. Ankara: Milli Eğitim Yayınevi.
 • Mertler, C.A. (1999). Assessing student performance: A descriptive study of the classroom assessment practices of Ohio teachers. Education, 120(2), 285-297.
 • Nartgün, Z. (2008). Öğretmen adayları için ölçme ve değerlendirme genel yeterlik algısı ölçeği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 85-94.
 • Pajares, F. (1996). Self-ef cacy beliefs in academic settings. Review of educational research, 66(4), 543-578.
 • Plake, B. S. (1993). Teacher assessment literacy: Teachers’ competencies in the educational assessment of students. Mid-Western Educational Researcher, 6(1), 21–27.
 • Schafer, W. D. (1991). Essential assessment skills in professional education of teachers. Educational Measurement: Issues and Practice, 10(1), 3–6.
 • Stiggins, R. J. (1992). High quality classroom assessment: What does it really mean? Educational Measurement: Issues and Practice, 11(2), 35–39.
 • YÖK (1998). Fakülte-okul işbirliği. Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Projesi. Ankara.
 • Zhang, Z. & Burry-Stock, J.A. (2003). Classroom assessment practices and teachers’ self percieved assessment skills. Applied Measurement in Education, 16(4), 323- 342.
Konular Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler (Genel), Çokdisiplinli Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gülçin Çeliker

Bibtex @araştırma makalesi { eibd315945, journal = {Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama}, issn = {1309-8659}, address = {Eğitim-Bir-Sen}, year = {2016}, volume = {7}, pages = {3 - 18}, doi = {}, title = {Öğretmen Adayları için Sınıf-İçi Değerlendirme Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {Çeliker, Gülçin} }
APA Çeliker, G . (2016). Öğretmen Adayları için Sınıf-İçi Değerlendirme Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, 7 (14), 3-18. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/eibd/issue/29470/315945
MLA Çeliker, G . "Öğretmen Adayları için Sınıf-İçi Değerlendirme Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama 7 (2016): 3-18 <http://dergipark.gov.tr/eibd/issue/29470/315945>
Chicago Çeliker, G . "Öğretmen Adayları için Sınıf-İçi Değerlendirme Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama 7 (2016): 3-18
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adayları için Sınıf-İçi Değerlendirme Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Gülçin Çeliker Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 3 EP - 18 VL - 7 IS - 14 SN - 1309-8659- M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama Öğretmen Adayları için Sınıf-İçi Değerlendirme Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Gülçin Çeliker %T Öğretmen Adayları için Sınıf-İçi Değerlendirme Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2016 %J Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama %P 1309-8659- %V 7 %N 14 %R %U
ISNAD Çeliker, Gülçin . "Öğretmen Adayları için Sınıf-İçi Değerlendirme Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama 7 / 14 (Aralık 2017): 3-18.