Yıl 2016, Cilt 7, Sayı 14, Sayfalar 55 - 78 2016-12-28

Arttırılmış Gerçeklik Kitabının (AG-KİTAP) Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi ve Eğitim Ortamlarında Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşleri

Emre Baysan [1] , Çelebi Uluyol [2]

258 266

Bu çalışmanın amacı resim, video, 3d görsellerle içeriklendirilmiş Arttırılmış Gerçeklik Kitap uygulamasının öğrencilerin akademik başarısına etkisini tespit etmek ve kullanılan teknoloji ve ortam hakkında öğrenci görüşlerini elde etmektir. Hem nicel hem nitel verilerin hede endiği bu çalışmada karma desen kullanılmıştır. Nicel boyutta, Öntest-sontest eşleştirilmiş kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılan çalışmada, araştırmacı tarafından geliştirilen Bilgisayar Donanımı konulu AG- Kitap bağımsız değişken, akademik başarı ise bağımlı değişken olarak tespit edilmiştir. Araştırmacı tarafından geliştirilen ve geçerlilik ve güvenirlilik çalışması bilirkişiler eşliğinde yapılan akademik başarı testi ise bağımlı değişkenin veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çalışmanın nitel boyutunda ise yarı yapılandırılmış görüşmelerle öğrencilerin AG teknolojileri ve AG-Kitap hakkındaki görüşleri alınmıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 2014-2015 Bahar Dönemi 2. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen çalışma 2 grup halinde 4 hafta boyunca sürdürülmüştür. 22 kişilik deney grubuna, geliştirilen öğretim materyali, HITLibHZ-BuildAR yazılımı aracığıyla laboratuar ortamında masaüstü bilgisayarlarda kullandırılmış ve araştırmacı tarafından ders işlenmiştir. 24 kişiden oluşan kontrol grubuna ise sadece geleneksel metodla araştırmacı tarafından ders anlatılmıştır. Elde edilen verilere göre her iki grubun öntestleri arasında anlamlı bir fark olmadığını dolayısıyla iki grubun eğitim öncesinde akademik başarı açısından eşit bir dağılım sergilediğini göstermektedir. Diğer bir bulgu ise grupların sontestleri arasında anlamlı bir fark olmadığıdır. Bu durum deney grubu için geliştirilen AG-Kitabın, klasik yöntemlerle yapılan derslerden anlamlı fark oluşturacak derecede etkili olamadığını göstermektedir. Elde edilen nitel verilere göre eğitsel AG uygulamaları, teknoloji eğitiminden ziyade Geometri ve Coğrafya gibi 3 boyutlu uzamsal görselliği gerektiren alanlarda kullanılmalıdır. 

Arttırılmış Gerçeklik, AG-Kitap, Eğitim
 • Azuma, R. T. (1997). A Survey of Augmented Reality, Teleoperators and Virtual Environments. 6 (4), 355-385.
 • Bamford, A. (2011). The 3D in Education White Paper. 23.07.2016 tarihinde https://thejournal.com/whitepapers/2011/11/texas-instruments_3d-education.aspx adresinden erişilmiştir.
 • Eşgi, N. (2006). Web Temelli Öğretimde Basılı Materyal ve Yüz Yüze Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (4), 459-473.
 • Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2009). How to Design and Evaluate Research in Education, McGraw-Hill, New York.
 • Gülbahar, Y. (2005). Web-Destekli Öğretim Ortamında Bireysel Tercihler”, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4 (4), 76-82.
 • Gün, Ezgi (2014). Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrencilerin Uzamsal Yeteneklerine Etkisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hsiao, K.-F. ve Rashvand, H. F. (2011). Integrating Body Language Movements in Augmented Reality Learning Environment. Human-Centric Computing and Information Sciences, 1 (1), 8.
 • İbili, E. (2013). Geometri Dersi için Artırılmış Gerçeklik Materyallerinin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Etkisinin Değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kaufmann, H. & Schmalstieg, D. (2003). Mathematics and Geometry Education with Collaborative Augmented Reality”, Computers& Graphics, 27 (3), 339-345.
 • Kutlu, O. & Aldağ H. (2005). Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme, Lisans, İstanbul.
 • Öngöz, S. (2013). Türk Öğretim Üyelerinin Elektronik Kitap Kullanım Durum ve Tercihleri”, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3 (1), 33-54.
 • Özarslan, Y. (2013). Genişletilmiş Gerçeklik ile Zenginleştirilmiş Öğrenme Materyallerinin Öğrenen Başarısı ve Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Prensky, M. (2001a). DigitalNatives, DigitalImmigrantsPart 1”, On theHorizon, 9 (5), 1-6.
 • Prensky, M. (2001b). DigitalNatives, DigitalImmigrants, Part 2: Do TheyReallyThinkDifferently?”, On theHorizon, 9 (6).
 • Seferoğlu, S. S. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Pegem,Ankara.
 • Soydan, E. (2012). E-Kitap Teknolojisi ve Basılı Kitabın Geleceği. Journal of Life Sciences, 1 (1), 389-399.
 • Sönmez, V. & Alacapınar, F. G. (2013). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Şahin, T. Y. ve Yıldırım, S. (2000). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Şenkal, O. & Dinçer, S. (2012). Geleneksel Sınıfların Uzaktan Eğitim Platformuna Dönüştürülmesi: Bir Model Çalışması, Bilişim Teknolojileri Dergisi, 5 (1), 13-17.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using MultivariateStatistics, Pearson, USA.
 • Tuncer, M. (2012). Basılı Materyal ve Projeksiyon Perdesinden Okumanın Öğ- retmen Adaylarının Hatırlama, Kavrama ve Dikkat Becerilerine Etkisi”, Journal of Academic Social Science Studies, 5 (7), 695-705.
 • Uzunboylu, H. (2008). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Pegem, Ankara.
 • Yılmaz, R. M. (2014), Artırılmış Gerçeklik Teknolojisiyle 3 Boyutlu Hikaye Canlandırmanın Hikaye Kurgulama Becerisine ve Yaratıcılığa Etkisi,(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Zhang, Y. & Kudva S. (2013). E-books vs. PrintBooks: Readers’ Choices and Preferences Across Contexts, ASIST Bildiri Kitabı, Cuebec, Montreal.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emre Baysan

Yazar: Çelebi Uluyol

Bibtex @araştırma makalesi { eibd315957, journal = {Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama}, issn = {1309-8659}, address = {Eğitim-Bir-Sen}, year = {2016}, volume = {7}, pages = {55 - 78}, doi = {}, title = {Arttırılmış Gerçeklik Kitabının (AG-KİTAP) Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi ve Eğitim Ortamlarında Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşleri}, key = {cite}, author = {Uluyol, Çelebi and Baysan, Emre} }
APA Baysan, E , Uluyol, Ç . (2016). Arttırılmış Gerçeklik Kitabının (AG-KİTAP) Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi ve Eğitim Ortamlarında Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşleri. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, 7 (14), 55-78. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/eibd/issue/29470/315957
MLA Baysan, E , Uluyol, Ç . "Arttırılmış Gerçeklik Kitabının (AG-KİTAP) Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi ve Eğitim Ortamlarında Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşleri". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama 7 (2016): 55-78 <http://dergipark.gov.tr/eibd/issue/29470/315957>
Chicago Baysan, E , Uluyol, Ç . "Arttırılmış Gerçeklik Kitabının (AG-KİTAP) Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi ve Eğitim Ortamlarında Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşleri". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama 7 (2016): 55-78
RIS TY - JOUR T1 - Arttırılmış Gerçeklik Kitabının (AG-KİTAP) Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi ve Eğitim Ortamlarında Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşleri AU - Emre Baysan , Çelebi Uluyol Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 78 VL - 7 IS - 14 SN - 1309-8659- M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama Arttırılmış Gerçeklik Kitabının (AG-KİTAP) Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi ve Eğitim Ortamlarında Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşleri %A Emre Baysan , Çelebi Uluyol %T Arttırılmış Gerçeklik Kitabının (AG-KİTAP) Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi ve Eğitim Ortamlarında Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşleri %D 2016 %J Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama %P 1309-8659- %V 7 %N 14 %R %U