Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 16, Sayfalar 2 - 22 2017-12-26

Özel Yetenekli Çocukların Belirlenmesinde Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşleri

Esra Mindivanlı Akdoğan [1] , Gülşen Koçak [2] , Münevver Subaşı [3]

292 1163

Bu araştırma erken çocukluk döneminde özel yetenekli çocukların belirlenmesinde okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinin alınması amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Doğu Anadolu Bölgesinde bir şehirde bulunan on okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırma verileri öğretmenlerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ile elde edilmiştir. Yapılan görüşmeler ses kaydına alınarak, öğretmenlerin verdikleri cevaplar analiz edilmiş ve gerekli kodlamalar yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin büyük kısmı çocukların akıl yürütme, yaratıcılık, fen ve teknolojiye karşı ilgi ve merak, problem çözebilme gibi bilimsel tutumlar kazanmasını desteklediklerini belirtmişlerdir. Buna karşın üstün yetenekli öğrencilerin teşhisine yönelik somut olarak okul içerisinde ve İl Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde etkili adımların atılmadığını ifade etmişlerdir. Ayrıca öğretmenlerden bir kısmı; erken çocukluk döneminde özel yeteneğe sahip olduğu düşünülen çocukların belirlenebilmesi için gerekli olan test, ölçek, form gibi ölçme araçlarının tanıtılmasında hizmet içi eğitim seminerlerine ihtiyaç duyulduğunu belirtmişlerdir

Erken çocukluk dönemi, özel yeteneklilik, öğretmen görüşleri
  • Akar, İ. ve Uluman, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrencileri doğru aday gösterme durumları. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(3), 199-212. Baykoç Dönmez, N. (2014). Üstün Akıl Zekâ Deha Yetenek Dahiler-Savantlar Gelişimleri ve Eğitimleri. Ankara: Vize Yayıncılık. Bildiren, A. ve Uzun, M. (2007). Üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesine yönelik bir tanılama yönteminin kullanılabilirliğinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 31-39. Bilim ve Sanat Merkezi Yönergesi. (2001). http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_ dosyalar/2015_09/18101802_bilimvesanatmerkezleriynergesi.pdf. Erişim tarihi: 01.03.2017. Creswell, J.W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (3. Baskıdan Çeviri). (Çev. Ed. M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: Siyasal Yayın Dağıtım. Çepni, S., Gökdere, M. ve Bacanak, A. (2004). Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde fen öğretmenlerinin karşılaştıkları temel sorunlar. Milli Eğitim Dergisi, 162. http://dhgm. meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/162/gokdere-bacanak.htm. Erişim tarihi: 20.08.2017 Dağlıoğlu, E. ve Suveren, S. (2013). Okul Öncesi Dönem Üstün Yetenekli Çocuklarınbelirlenmesinde öğretmen ve aile görüşleri ileçocukların performanslarının tutarlılığının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 431-453. Darga, H. (2010). Brigance k&1 screen II ile ilköğretim 1. sınıfta saptanan üstün yetenekli çocuklara ve sınıf arkadaşlarına uygulanan zenginleştirme programının çoklu zekâ alanlarındaki performans düzeylerini arttırmaya etkisi, Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Eğitim-Bir-Sen. (2016). Eğitime bakış 2016 izleme ve değerlendirme raporu. Eğitim-Bir- Sen Yayınları: 68. http://www.memursen.org.tr/dosyalar/egtmrapor.pdf Erişim tarihi: 21.09.2017 Enç, M. (2005). Üstün beyin gücü. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. Erişen, Y., Yavuz Birben, F., Sevgi Yalın, H. ve Ocak, P. (2015). Üstün yetenekli çocukları fark edebilme ve destekleme eğitiminin öğretmenler üzerindeki etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 586-602. Gökdere, M. ve Ayvacı, H.Ş. (2004). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli çocuklar ve özellikleri ile ilgili bilgi seviyelerinin belirlenmesi. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 17-26. Güler, A., Halıcıoğlu, M.B. ve Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Karadağ, F. (2015). Okul öncesi dönemde potansiyel üstün zekâlı çocukların belirlenmesi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Kıldan, O. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin üstün yetenekli çocuklar hakkındaki görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 805-818. Marland, S.P. (1971). Education of the Gifted and Talented Volume 1: Report to the Congress of the United States by the U.S. Commissioner of Education. Washington D.C.: Commissioner of Education Department of Health, Educatıon and Welfare. http:// les. eric.ed.gov/fulltext/ED056243.pdf 05.07.2017. Miles, M.B. ve Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. Beverly Hills, CA: Sage. Özbay, Y. (2013). Üstün Yetenekli Çocuklar ve Aileleri. Ankara: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Eğitim Programı. Özsoy, Y., Özyürek, M., ve Eripek, S. (1988). Özel eğitime muhtaç çocuklar, özel eğitime giriş. Ankara: Karatepe Yayınları. Renzulli, J.S. (2012). Reexamining the role of gifted education and talent development fort he 21st century: A four part theoritical approach. Gifted Child Quarterly, 56(3), 150-159. Sak, U. (2012). Üstün zekâlılar: Özellikleri, tanılanmaları, eğitimleri. (2. Basım). Ankara: Vize Yayıncılık. Sak, U. (2014). Üstün zekâlılar: Özellikleri, tanılanmaları, eğitimleri. (4. Basım). Ankara: Vize Yayıncılık. Sak, U., Bal Sezerel, B., Ayas, B., Tokmak, F., Özdemir, N., Demirel Gürbüz, Ş. ve Öpengin, E. (2016). Anadolu Sak Ölçeği (ASIS) Güvenirlik ve Geçerlik Raporu. Anadolu Sak Zekâ Ölçeği (ASİS) Uygulayıcı Kitabı içinde. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi ÜYEP Merkezi. Tarhan, S. ve Kılıç, Ş. (2014). Üstün yetenekli bireylerin tanılanması ve Türkiye’deki eğitim modelleri. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2(1), 27-43. Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık. Uluç, S., Öktem, F., Erden, G., Gençöz, T. ve Sezgin, N. (2011). Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği-IV: Klinik Bağlamda Zekânın Değerlendirilmesinde Türkiye İçin Yeni Bir Dönem. Türk Psikoloji Yazıları, 14(28), 49-57. Ulusoy, F., Sakaltaş, E., Güneş, H., Dokgöz, M., Akın, Ö. ve Köseoğlu, S. (2014). Özel yetenekli çocuklar aile klavuzu. Kayseri: MEB. Winebrenner, S. (2000). Gifted students need an education, too. Educational Leadership, 58(1), 52-56. Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Konular Sosyal, Eğitim, Bilimsel Disiplinler, Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Esra Mindivanlı Akdoğan

Yazar: Gülşen Koçak

Yazar: Münevver Subaşı

Bibtex @araştırma makalesi { eibd371594, journal = {Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama}, issn = {1309-8659}, eissn = {2667-4645}, address = {Eğitim-Bir-Sen}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {2 - 22}, doi = {}, title = {Özel Yetenekli Çocukların Belirlenmesinde Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Subaşı, Münevver and Koçak, Gülşen and Mindivanlı Akdoğan, Esra} }
APA Mindivanlı Akdoğan, E , Koçak, G , Subaşı, M . (2017). Özel Yetenekli Çocukların Belirlenmesinde Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşleri. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, 8 (16), 2-22. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/eibd/issue/33396/371594
MLA Mindivanlı Akdoğan, E , Koçak, G , Subaşı, M . "Özel Yetenekli Çocukların Belirlenmesinde Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşleri". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama 8 (2017): 2-22 <http://dergipark.gov.tr/eibd/issue/33396/371594>
Chicago Mindivanlı Akdoğan, E , Koçak, G , Subaşı, M . "Özel Yetenekli Çocukların Belirlenmesinde Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşleri". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama 8 (2017): 2-22
RIS TY - JOUR T1 - Özel Yetenekli Çocukların Belirlenmesinde Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşleri AU - Esra Mindivanlı Akdoğan , Gülşen Koçak , Münevver Subaşı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 2 EP - 22 VL - 8 IS - 16 SN - 1309-8659-2667-4645 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama Özel Yetenekli Çocukların Belirlenmesinde Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşleri %A Esra Mindivanlı Akdoğan , Gülşen Koçak , Münevver Subaşı %T Özel Yetenekli Çocukların Belirlenmesinde Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşleri %D 2017 %J Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama %P 1309-8659-2667-4645 %V 8 %N 16 %R %U
ISNAD Mindivanlı Akdoğan, Esra , Koçak, Gülşen , Subaşı, Münevver . "Özel Yetenekli Çocukların Belirlenmesinde Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşleri". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama 8 / 16 (Aralık 2017): 2-22.