Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 10, Sayfalar 7 - 19 2017-07-14

SOSYAL MEDYA DESTEKLİ EĞİTİM: 6. ve 7. SINIF FEN BİLİMLERİ VE İNGİLİZCE DERSLERİNDE SOSYAL AĞ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

Ahmet Koç [1] , Yusuf Ziya AYIK [2]

245 447

Gelişen teknoloji hayatın her alanını olduğu gibi eğitimi de etkilemektedir. Bu etkilerden birisi de sosyal medya araçlarıdır. Sosyal medya araçlarından en fazla kullanıcı sayısına sahip olan Facebook, bu çalışmada öğrenme ortamı olarak kullanılmıştır. Etkilerini ölçmek için ise, deney ve kontrol grupları oluşturulmuş ve Fen bilimleri ile İngilizce derslerinde nicel araştırma yöntemlerinden deneysel model uygulanmıştır.

Bu çalışma, 2015-2016 eğitim öğretim yılında, Denizli ilinin Sarayköy ilçesinde bir devlet okulu olan Atatürk Ortaokulu’nda yürütülmüştür. Evrenini 339 öğrencinin oluşturduğu çalışmanın örneklem grubu ise 176 öğrenciden (90 deney grubu ve 86 kontrol grubu) oluşmuştur. Çalışmada, Fen bilimleri ve İngilizce derslerinde Facebook kullanımının öğrencilerin başarılarına etkilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.

Çalışma amaçları doğrultusunda örneklem grubundan elde edilen veriler SPSS 24.0 paket programında analiz edilmiştir. Analizler kapsamında, bağımlı gruplar t-testi, bağımsız gruplar t-testi, ANOVA analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda, Facebook’un Fen bilimleri ve İngilizce derslerinde olumlu etkilerinin olduğu görülmüştür.

Facebook, Fen Bilimleri, İngilizce, Öğretim, SPSS
 • Abusbiha, M. I. A. ve Mustaffa, C. S. (2014). The relationship between personal factors, facebook intensity and academic performance of youth students in Libya. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 155, 104-109.
 • Acar, A. (2013). “Attitudes toward Blended Learning and Social Media Use for Academic Purposes: An Exploratory Study”. Journal of e-Learning and Knowledge Society, 9(3), 107-126.
 • Ainin, S., Naqshbandi, M. M., Moghavvemi, S. ve Jaafar, N. I. (2015). Facebook usage, socialization and academic performance. Computers & Education, 83, 64-73. Akbari, E., Pilot, A. ve Simons, P. R. J. (2015). Autonomy, competence, and relatedness in foreign language learning through Facebook. Computers in Human Behavior, 48, 126-134.
 • Akcaoglu, M. ve Bowman, N. D. (2016). Using instructor-led Facebook groups to enhance students’ perceptions of course content. Computers in Human Behavior. 65, 582-590
 • Aksüt, M., Ateş, S., Balaban, S. ve Çelikkanat, A. (2012). İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerine ilişkin tutumları (facebook örneği). Akademik Bilişim Konferansında sözlü olarak sunulmuştur. Uşak, Uşak Üniversitesi.
 • Al-rahmi, W. M., Othman, M. S., & Musa, M. A. (2014). The improvement of students' academic performance by using social media through collaborative learning in Malaysian higher education. Asian Social Science, 10(8), 210-221.
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık. Anderson, P. (2007). What is web 2.0? Ideas, technologies and implications for education. Bristol: JISC.
 • Arrington, M. (2005). 85% of college students use Facebook. Retrieved March, 23, 2006.
 • Asterhan, C. S. ve Rosenberg, H. (2015). The promise, reality and dilemmas of secondary school teacher–student interactions in Facebook: The teacher perspective. Computers & Education, 85, 134-148.
 • Atal, D. (2010). İnformal öğrenme bağlamında öğrencilerin teknoloji kullanım durumları, beklentileri ve web 2.0 uygulamaları konusundaki görüşleri. (Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Atıcı, B. ve Yıldırım, S. (2010). Web 2.0 uygulamalarının e-öğrenmeye etkisi. Akademik Bilişim, 10, 10-12.
 • Balaman, F. ve Karataş, A. (2012). Lise Öğrencilerinin İnternet Ortamında Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanım Amaçları ve Sosyal Paylaşım Unsurları. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1), 497-504.
 • Balcı, A. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Başhan, F. (2011). İnternetin Çeşitli Yönleriyle Türk Toplumunca Benimsenmesi: Karaman Örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Türkiye: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi.
 • Belin, M., ve Yıldız, H. (2011). Lise Öğrencilerinin Facebook Adlı Sosyal Paylaşım Sitesini Kullanma Amaçları Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme: Eskişehir Örneği. www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/26.10032002_06.pdf
 • Bosch, T. E. (2009). Using online social networking for teaching and learning: Facebook use at the University of Cape Town. Communicatio: South African Journal for Communication Theory and Research, 35(2), 185-200.
 • Boyd, d. ve Ellison, N.B. (2007). “Social network sites: Definition, history, and scholarship”. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210-230.
 • Boyd, S., 2003. Are you ready for social software?. http://www.stoweboyd.com/message/2006/10/are_you_ready_f.html.
 • Böke, K (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (s.3-30). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Butcher, M. F. (2010). Online social networks and their impact on student expectations of university-provided learning technology (Doktora Tezi), Amerika Birleşik Devletleri: Nothern Arizona Üniversitesi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel Desenler: Öntest-Sontest Kontrol Grubu, Desen ve Veri Analizi, 4. Baskı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (15. Baskı). Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 • Cambridge Dictionary (2013). definition of social network. Cambridge Dictionaries Online: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/social-network.
 • Cassidy, J. (2006). Me media: How hanging out on the internet became big business. The New Yorker, 82 (13), 50. http://www.newyorker.com/archive/2006/05/15/060515fa_fact_cassidy (Erişim Tarihi: 10.09.2016).
 • Çakmak, T. (2012). Kurumsal içerik ve bilgi yönetimi kapsamında Web 2.0 teknolojileri: “Enterprise 2.0″. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri Sempozyumu,175-187, Samsun.
 • Çevik, Ç. (2015). Dünden Bugüne Sosyal Ağlar. http://blog.misface.com/dunden-bugune-sosyal-aglar-2/ (Erişim Tarihi: 10.09.2016)
 • Dalsgaard, C. (2008). Social networking sites: Transparency in online education. European University Information Systems Organisation. from Retrieved June.
 • Deniz, A. (2012). Sosyal ağ kullanımı ve sosyal ağlarda benlik algısı: Muğla ili örneği. (Yüksek Lisans Tezi), İzmir: Ege Üniversitesi.
 • Deperlioğlu, Ö. ve Köse, U. (2010). Web 2.0 teknolojilerinin eğitim üzerindeki etkileri ve örnek bir öğrenme yaşantısı. Akademik Bilişim, 10-12.
 • Din, N., Yahya, S. ve Haron, S. (2012). Information retrieval and academic performance among Facebook users. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 68, 258-268.
 • Downes, S. (2006). E-learning 2.0. National Research Council of Canada Elearn Magazine.
 • Ekici, M. ve Kıyıcı, M. (2012). Sosyal ağların eğitim bağlamında kullanımı. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 156-167.
 • Erkul, R. E. (2009). Sosyal Medya Araçlarının (Web 2.0) Kamu Hizmetleri ve Uygulamalarında Kullanılabilirliği. Türkiye Bilişim Derneği-Bilişim Dergisi, (116). http://www.bilisimdergisi.org/index.php?sayi=116 (Erişim Tarihi: 09.09.2016).
 • Facebook (2016). https://www.facebook.com (Erişim Tarihi: 10.09.2016).
 • Fox, F. E., Morris, M., & Rumsey, N. (2007). Doing synchronous online focus groups with young people methodological reflections. Qualitative Health Research, 17(4), 539-547.
 • Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2000). How to Desing and Evaluate Research in Education. McGraw-Hill.
 • Glynn, C. J., Huge, M. E. ve Hoffman, L. H. (2012). “All the news that’s fit to post: A profile of news use on social networking sites”. Computers in Human Behavior, 28 (1), 113-119.
 • Gray, R., Vitak, J., Easton, E. W. ve Ellison, N. B. (2013). Examining social adjustment to college in the age of social media: Factors influencing successful transitions and persistence. Computers & Education, 67, 193-207.
 • Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. ve Madran, O. (2010). Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı. XV. Türkiye’de İnternet Konferansı, 2-4.
 • Güler, K. (2015). Social media-based learning in the design studio: A comparative study. Computers & Education, 87, 192-203.
 • Gürsul, F. (2016). İleri İstatistiksel Yöntemler ve Veri Analizi, http://yunus.hacettepe.edu.tr/~fatihg/SPSS/hafta4_PDF.pdf, (Erişim tarihi:10.09.2016).
 • Hew, K. F. (2011). Students’ and teachers’ use of Facebook. Computers in Human Behavior, 27(2), 662-676.
 • Hiltz, S. R. ve Turoff, M. (1993). The network nation: Human communication via computer. Mit Press.
 • Horzum, M. B. (2010). Öğretmenlerin Web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 603-634.
 • Huang, W. H. D., Hood, D. W. ve Yoo, S. J. (2013). Gender divide and acceptance of collaborative Web 2.0 applications for learning in higher education. The Internet and Higher Education, 16, 57-65.
 • Hung, H. T. ve Yuen, S. C. Y. (2010). “Educational use of social networking technology in higher education”. Teaching in Higher Education, 15(6), 703-714.
 • Irwin, C., Ball, L., Desbrow, B. ve Leveritt, M. (2012). Students’ perceptions of using Facebook as an interactive learning resource at university. Australasian Journal of Educational Technology, 28(7), 1221-1232.
 • İset, V. (2012). SPSS: Paired Sample t-Test (Bağımlı Örneklem t-Testi), http://volkaniset.blogspot.com.tr/2012/11/spss-paired-sample-t-test-bagml.html, (Erişim tarihi:10.09.2016).
 • Junco, R. (2012). In-class multitasking and academic performance. Computers in Human Behavior, 28(6), 2236-2243.
 • Junco, R. (2015). Student class standing, Facebook use, and academic performance. Journal of Applied Developmental Psychology, 36, 18-29.
 • Kalaycı, Ş. (2014). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (6. Baskı), Asil Yayınları, Ankara.
 • Karaman, K. Ekici, M. Akgün, E. (2011). Examining Effects of Different Levels of Blended Learnnig Activities on Student Achievement and Retention of Learning. International Coference on New Horizons in Education, Guarda.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi (16. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Karpinski, A. C., Kirschner, P. A., Ozer, I., Mellott, J. A., & Ochwo, P. (2013). An exploration of social networking site use, multitasking, and academic performance among United States and European university students. Computers in Human Behavior, 29(3), 1182-1192.
 • Kaya, A. (2011). Öğretmen adaylarıın sosyal ağ sitelerini kullanım durumları ve İnternet bağımlılığı düzeyleri (Yüksek Lisans Tezi), İzmir: Ege Üniversitesi.
 • Khan, M. L., Wohn, D. Y. ve Ellison, N. B. (2014). Actual friends matter: An internet skills perspective on teens' informal academic collaboration on Facebook. Computers & Education, 79, 138-147.
 • Kirschner, P. A. ve Karpinski, A. C. (2010). Facebook® and academic performance. Computers in human behavior, 26(6), 1237-1245.
 • Kobak, K. ve Biçer, S. (2008). Facebook sosyal paylaşım sitesinin kullanım nedenleri. In 8th International Education Technology Conference, 568.
 • Koç, M. ve Karabatak, M. (2011). Sosyal Ağların Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin Veri Madenciliği Kullanılarak İncelenmesi. 5. Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Lambić, D. (2016). Correlation between Facebook use for educational purposes and academic performance of students. Computers in Human Behavior, 61, 313-320.
 • Lampe, C., Wohn, D. Y., Vitak, J., Ellison, N. B. ve Wash, R. (2011). Student use of Facebook for organizing collaborative classroom activities. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 6(3), 329-347.
 • Malita, L. (2011). Can we use Facebook lıke a teaching and learning tool? Journal Plus Education, 7(1), 101-109.
 • Manca, S. ve Ranieri, M. (2013). Is it a tool suitable for learning? A critical review of the literature on Facebook as a technology‐enhanced learning environment. Journal of Computer Assisted Learning, 29(6), 487-504.
 • Mason, R. ve Rennie, F. (2008). E-Learning and Social Networking Handbook: Resources for Higher Education. New York: Taylor & Francis.
 • Mazman, S. G. (2009). Sosyal ağların benimsenme süreci ve eğitsel bağlamda kullanımı (Yüksek Lisans Tezi). Türkiye: Hacettepe Üniversitesi.
 • McLoughlin, C. ve Lee, M. J. (2007, December). Social software and participatory learning: Pedagogical choices with technology affordances in the Web 2.0 era. In ICT: Providing choices for learners and learning. Proceedings ascilite Singapore 2007 (pp. 664-675).
 • Metin, M. (2014). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi Yayınları, 1. Baskı, Ankara.
 • Mina, G. (2010). Measurement of online social networks (Doktora Tezi), Amerika Birleşik Devletleri: University of California, Irvine.
 • Nagi, K ve Vate-U-Lan, P. (2009). “Using emergent technologies for facilitating engaged learning in a virtual learning environment”. International Journal of the Computer, The Internet and Management, 17(1), 61-66.
 • Neuman, W. L. (2008). Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel Ve Nicel Yaklaşımlar I-II. (S. Özge, Çevirisi). İstanbul: Yayınodası.
 • Ogedebe, P. M., Emmanuel, J. A. ve Musa, Y. (2012). A survey on Facebook and academic performance in Nigeria Universities. International Journal of Engineering Research and Applications, 2(4), 788-797.
 • Olcay, D. (2006). E-ticaretin temelleri. İstanbul: Pusula Yayıncılık.
 • Owen, M., Grant, L., Sayers, S. ve Facer, K. (2006). Social software and learning. Bristol, UK: FutureLab.
 • Özmen, F., Aküzüm, C., Sünkür, M. ve Baysal, N. (2011, May). Sosyal ağ sitelerinin eğitsel ortamlardaki işlevselliği. In 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11) (pp. 16-18).
 • Pasek, J. ve Hargittai, E. (2009). Facebook and academic performance: Reconciling a media sensation with data. First Monday, 14(5).
 • Paul, J. A., Baker, H. M. ve Cochran, J. D. (2012). Effect of online social networking on student academic performance. Computers in Human Behavior, 28(6), 2117-2127.
 • Pinterest (2016). Top 13 Web 2.0 Tools for Classrooms. https://www.pinterest.com/pin/92394229828246482/ Erişim Tarihi: (10.09.2016).
 • Quentin, D. (2006). Web 2.0 Ideas for Educ ators, A Guide To RSS And More, Version 2.0, Creative Common, Canada. http://www.teachinghacks.com/audio/100ideasWeb2educators.pdf (Erişim tarihi: 10.09.2016).
 • Rambe, P. (2012). Activity theory and technology mediated interaction: cognitive scaffolding using question-based consultation on Facebook. Australasian Journal of Educational Technology, 28(8), 1333-1361.
 • Sánchez, R. A., Cortijo, V. ve Javed, U. (2014). Students' perceptions of Facebook for academic purposes. Computers & Education, 70, 138-149.
 • Saykılı, A. (2014). Çevrimiçi Sosyal Ağların Yabancı Dil Eğitimini Destekleme Potansiyeli: Facebook Örneği. (Yüksek Lisans Tezi), Türkiye: Anadolu Üniversitesi.
 • Seferoğlu, S. S. ve Yıldız, H. (2014). Dijital çağın çocukları: İlköğretim öğrencilerinin Facebook kullanımları ve internet bağımlılıkları üzerine bir araştırma. İletişim ve Diplomasi (2), 31-48.
 • Selwyn, N. (2009). The digital native-myth and reality. In Aslib Proceedings (Vol. 61, No. 4, pp. 364-379). Emerald Group Publishing Limited. July.
 • Selwyn, N. (2012). Social media in higher education. The Europa world of learning. London, UK: Routledge.
 • Sendurur, P., Sendurur, E., & Yilmaz, R. (2015). Examination of the social network sites usage patterns of pre-service teachers. Computers in Human Behavior, 51, 188-194.
 • Shih, R. C. (2011). Can Web 2.0 technology assist college students in learning English writing? Integrating Facebook and peer assessment with blended learning. Australasian Journal of Educational Technology, 27(5).
 • Sidekli, S. ve Avaroğulları, M. (2013). Facebook: sosyal bilgiler öğretiminde yeni bir yöntem. Cumhuriyet International Journal of Education, 2(2), 145-154.
 • Socialbakers (2016). Facebook statistics directory. https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/ (Erişim Tarihi: 10.09.2016).
 • Tanyeri, T. (2004). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Web Tabanlı Öğretime İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Türkiye: Anadolu Üniversitesi.
 • Tınmaz, H. (2011). Utilization of social networking websites in education: A case of Facebook. (Doktora Tezi). Türkiye: ODTÜ.
 • Tiryakioğlu, F. ve Erzurum, F. (2011, April). Bir eğitim aracı olarak ağların kullanımı. In 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications (pp. 27-29).
 • Tsovaltzi, D., Puhl, T., Judele, R. ve Weinberger, A. (2014). Group awareness support and argumentation scripts for individual preparation of arguments in Facebook. Computers & Education, 76, 108-118.
 • Uçak, N. Ö. ve Çakmak, T. (2010). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin web 2.0 araçlarını kullanım özellikleri. Uluslararası 2. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 22-24 Eylül 2010 Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 44-53.
 • Wang, B. T., Sheu, T. W. ve Masatake, N. (2011). Evaluating the English-learning of engineering students using the Grey SP chart: A Facebook case study in Taiwan. Global Journal of Engineering Education, 13(2), 51-56.
 • Wang, Q., Woo, H. L., Quek, C. L., Yang, Y., & Liu, M. (2012). Using the Facebook group as a learning management system: An exploratory study. British Journal of Educational Technology, 43(3), 428-438.
 • We Are Social, (2016). Digital In 2016. http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016?from_action=save (Erişim Tarihi: 09.10.2016).
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yiğit, N., Alev, N. ve Çavdar, O. (2010). Fen Bilgisi ve Fizik Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerine Yönelik Düşünceleri, 9. Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Konular Mühendislik ve Temel Bilimler
Yayımlanma Tarihi Temmuz 2017
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet Koç
Ülke: Turkey


Yazar: Yusuf Ziya AYIK
Kurum: Atatürk Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ejosat322326, journal = {Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2683}, address = {Osman Sağdıç}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {7 - 19}, doi = {}, title = {SOSYAL MEDYA DESTEKLİ EĞİTİM: 6. ve 7. SINIF FEN BİLİMLERİ VE İNGİLİZCE DERSLERİNDE SOSYAL AĞ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {AYIK, Yusuf Ziya and Koç, Ahmet} }
APA Koç, A , AYIK, Y . (2017). SOSYAL MEDYA DESTEKLİ EĞİTİM: 6. ve 7. SINIF FEN BİLİMLERİ VE İNGİLİZCE DERSLERİNDE SOSYAL AĞ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (10), 7-19. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ejosat/issue/30414/322326
MLA Koç, A , AYIK, Y . "SOSYAL MEDYA DESTEKLİ EĞİTİM: 6. ve 7. SINIF FEN BİLİMLERİ VE İNGİLİZCE DERSLERİNDE SOSYAL AĞ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2017): 7-19 <http://dergipark.gov.tr/ejosat/issue/30414/322326>
Chicago Koç, A , AYIK, Y . "SOSYAL MEDYA DESTEKLİ EĞİTİM: 6. ve 7. SINIF FEN BİLİMLERİ VE İNGİLİZCE DERSLERİNDE SOSYAL AĞ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2017): 7-19
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL MEDYA DESTEKLİ EĞİTİM: 6. ve 7. SINIF FEN BİLİMLERİ VE İNGİLİZCE DERSLERİNDE SOSYAL AĞ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ AU - Ahmet Koç , Yusuf Ziya AYIK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 19 VL - 6 IS - 10 SN - -2148-2683 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi SOSYAL MEDYA DESTEKLİ EĞİTİM: 6. ve 7. SINIF FEN BİLİMLERİ VE İNGİLİZCE DERSLERİNDE SOSYAL AĞ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ %A Ahmet Koç , Yusuf Ziya AYIK %T SOSYAL MEDYA DESTEKLİ EĞİTİM: 6. ve 7. SINIF FEN BİLİMLERİ VE İNGİLİZCE DERSLERİNDE SOSYAL AĞ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ %D 2017 %J Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2683 %V 6 %N 10 %R %U