Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 1, Sayfalar 54 - 62 2017-10-31

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Ozan ÇATIR [1] , Musa Karaçor [2]

68 88

Bu araştırmada, önlisans düzeyinde eğitim almakta olan (meslek yüksekokulu) öğrencilerin duygusal düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni, Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu’nda 2016-2017 yılında önlisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin duygusal zeka düzeylerinin belirlenmesinde anket tekniğinden faydalanılmış olup, 500 anket çoğaltılıp öğrencilere dağıtılmış ve 312 adet anket değerlendirmeye uygun görülmüştür. Araştırma veri analizinde SPSS-17 programından yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular araştırmanın amacı doğrultusunda yorumlanmıştır. Bu kapsamda ankete katılım sağlayan önlisans öğrencilerinin duygusal zeka düzeylerinin genelde yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Duygusal zekâ, Öğrenci, Meslek Yüksekokulu
 • Antoñanzas, J. L., Salavera, C., Teruel, P. Sisamon, C., Ginto, A. I., Anaya, A. ve Barcelona, D. (2014). Emotional intelligence and personality in student teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 132, 492-496.
 • Bapur Ö. (2014). İnternet Bankacılığında Müşteri Memnuniyeti. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Bektaş, E. T., Toros, T. ve Miman, M. (2014). Demographic Features of University Students Using Facebook and Its Relationship with Emotional Intelligence. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 113, 191-206.
 • Bostani, M. ve Saiiari, A. (2011). Comparison Emotional Intelligence and Mental Health between Athletic ad Non-Athletic Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, 2259-2263.
 • Büyükbayram, A. ve Gürkan, A. (2014). Hemşirelerin İş Doyumunda Duygusal Zekânın Rolü. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 5(1), 41-48.
 • Cazan, A. M. ve Nastasa, L. E. (2015). Emotional intelligence, satisfation with life and burnout among university students. Pocedia-Social and Behavioral Sciences, 180, 1574-1578.
 • Chun, K. H. ve Park, E. (2016). Diversity of Emotional Intelligence among Nursing and Medical Students. Osong Public Health Res Perspect, 7(4), 261-265.
 • Çetinkaya Ö. ve Alparslan M. (2001). Duygusal zekânın iletişim becerileri üzerine etkisi: üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (16): 363–377.
 • Duman, D. ve Acaroğlu, R. (2014). Hemşirelik Yüksekokulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri ile Empati Becerileri Arasındaki İlişki. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, Cilt 22 (1), 25-32.
 • Esturgo-Deu, M. E. ve Sala-Roca, J. (2010). Disruptive behaviour of students in primary education and emotional intelligence. Teaching and Teacher Education, 26, 830-837.
 • Goleman, D. (1996). İşbaşında Duygusal Zeka. (Çeviren: Banu Seçkin). İstanbul:Varlık Yayınları.
 • Ishak, N. M., Iskandar, I. P. ve Ramli, R. (2010). Emotional intelligence of Malaysian teachers: a comparative study on teachers in daily and residential schools. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 604-612.
 • İnce, M. Gül, H. Gözükara, M.Y. (2015). Duygusal Zekâ İle İşgören Performansı Arasındaki İlişkiler Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 226-245.
 • İnce, M., Korkmaz, O., Gül, H., (2014). Çalışma Yaşamında Duygusal Zeka ve Bireylerin Duygusal Zeka Düzeylerini Kullanabilme Becerileri Üzerine Bir Araştırma. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 30-49.
 • Kaşıkcı, M. ve Avşar, G. (2010). Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinde Duygusal Zeka Düzeyi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(1), 1-6.
 • Kaya, F. Kanık, P. ve Alkın, S. (2015). Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerileri Düzeylerinin Karşılaştırılması. International Online Journal of Educational Sciences, 8(1), 229-244
 • Kaya, H. Ş., Şenyuva, E. ve Bodur, G. (2017). Developing critical thinking disposition and emotioal intelligence of nursing students: a longitudinal research. Nurse Education Today, 48, 72-77.
 • Kayışoğlu, N.B., Doğan, İ., Çetin, M., (2014). Gençlik Kampı Lider Adaylarının Duygusal Zeka Düzeyleri ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dergisi, 12 (1), 43-50.
 • Kong, L., Liu, Y., Fang, Y., Kang, X. Li, P. (2016). Resilience moderates the relationship between emotional intelligence and clinical communication ability among Chinese practise nursing students: A structural equation model analysis. Nurse Educational Today, 46, 64-68.
 • Koohsar, A. A., Bonab, B. G. (2011). Relation between emotional intelligence and behavioral symptoms in delinquent adolescents. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 944-948.
 • Linden, D. V., Klaveren, D. V. ve Dunkel, C. S. (2015). Emotional intelligence is an indicator of a slow life history strategy: A test of ability and trait EI. Personality and Individual Differences, 73, 84-87.
 • MacCann, C., Fogarty, G. J., Zeidner, M. ve Roberts, R. D. (2011). Coping mediates the relationship between emotional intelligence (EI) and academic achievement. Contemporary Educational Psyschology, 36, 60-70.
 • Mitrofan, N. ve Cioricaru, M.F. (2014). Emotional intellgence and school performance-correlational study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 127, 769-775.
 • Nordin, N. (2012). Assessing Emotional Intelligence, Leadership Behaviour and Organizational Commitment in a Higher Learning Institution. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 56, 643-651.
 • Onay, M. ve Uğur, B. (2011). Sağlıktaki Memnuniyetin Sessiz sihri: “Duygusal Zeka”. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3 (2), 23-34.
 • Palancı, M. ve Okutan, M. (2010). Explanation of school administrators’ problem solving skills with their personality traits, emotional intelligence and emphatic tendency. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 1993-1997.
 • Por, J., Barriball, L. Fitzpatrick, J. Roberts, J. (2011). Emotional intelligence: Its relationship to stress, coping, well-being and professional performance in nursing students. Nurse Education Today, 31, 855-860.
 • Sanchez-Ruiz, M. J., Mavroveli, S. ve Poullis, J. (2013). Trait emotional intelligence and its links to university performance: An examination. Personality and Individual Differences, 54, 658-662.
 • Sevindik, F. Uncu, F. Güneş Dağ, D. (2012). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 26(1), 21-26.
 • Tanrıöğen, A. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 3. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tatar, A., Tok, S. ve Saltukoğlu, G. (2011). Gözden geçirilmiş schutte duygusal zekâ ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerin incelenmesi. Klinik Psikofarmoloji Bülteni, 21 (4): 325-338.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Tetik, S. Ökmen, M. Bal, V. (2010). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Öfke Düzeyleri Ve Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi (EJOİR) Cilt:2 (1), 17-29.
 • Tetik, S. ve Açıkgöz, A., (2013). Duygusal Zeka Düzeyinin Problem Çözme Becerisi Üzerindeki Etkisi: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Electronic Journal of Vocational Colleges, Aralık Özel Sayısı, 87-97.
 • Topaloğlu, A. Ö. (2014). The study of college studends' emotional intelligence qualities. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 152, 1274-1281.
 • Yalız, D. (2013). Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri İncelenmesi. Pamukkale Journal Of Sport Sciences, 4 (2), 94-111.
 • Yılmaz Karabulutlu, E., Yılmaz, S., Yurttaş, A. (2011). Öğrencilerin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2 (2), 75-79.
 • Yılmaz, E. ve Özkan, S. (2011). Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 4(1), 39-52.
 • Yusof, R., Ishak, N. M., Zahidi, A. M., Abidin, M. H. Z. ve Bakar, A. Y. A. (2014). Identifying Emotional Intelligence Competencies among Malaysian Teacher Educators. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 159, 485-491.
 • Zahed-Babelan, A. ve Moenikia, M. (2010). The role of emotional intelligence in predicting students' academic achievement in distance education system. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1158-1163.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ozan ÇATIR
Kurum: ?
Ülke: Turkey


Yazar: Musa Karaçor
Kurum: ?
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ejovoc283104, journal = {Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)}, issn = {2146-7684}, eissn = {2146-7684}, address = {Kırklareli Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {54 - 62}, doi = {}, title = {MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {ÇATIR, Ozan and Karaçor, Musa} }
APA ÇATIR, O , Karaçor, M . (2017). MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 7 (1), 54-62. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ejovoc/issue/36665/283104
MLA ÇATIR, O , Karaçor, M . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 7 (2017): 54-62 <http://dergipark.gov.tr/ejovoc/issue/36665/283104>
Chicago ÇATIR, O , Karaçor, M . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 7 (2017): 54-62
RIS TY - JOUR T1 - MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AU - Ozan ÇATIR , Musa Karaçor Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 62 VL - 7 IS - 1 SN - 2146-7684-2146-7684 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %A Ozan ÇATIR , Musa Karaçor %T MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %D 2017 %J Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) %P 2146-7684-2146-7684 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD ÇATIR, Ozan , Karaçor, Musa . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 7 / 1 (Ekim 2017): 54-62.