EVALUATION OF BRAND LOYALTY IN THE CONTEXT OF DEMOGRAPHICAL FACTORS: A RESEARCH IN THE WHITE GOODS SECTOR OF TURKEY
MARKA SADAKATİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Tolga DURSUN [1] , Baran ARSLAN [2]

46 0

Brand loyalty, defined as the tendency of consumers buying a certain brand regularly and consistently, provides a competitive advantage to businesses in markets with severe competition. Customer loyalty has become a highly important and discussed issue for businesses providing goods and service. Brand loyalty plays an important role in evaluations and decisions of the consumers about a product or a service. Therefore, identification of factors affecting brand loyalty is very important for the businesses. The purpose of the study is to examine the importance of brand and brand loyalty and determine what kind of effects the demographical properties of the consumers have on brand loyalty of the consumers. The survey prepared for the study was applied to 397 people living in İstanbul and consistently using the same white appliances brand. After editing, the remaining 347 surveys were subjected to analysis. Frequency distributions, factor analysis, reliability analysis and t-test analysis were made. As a result of the analyses made, among the demographical factors of consumers, gender and marital status were effective on the brand loyalty was reached as a result


Tüketicilerin belirli bir markayı düzenli ve tutarlı bir şekilde satın alma eğilimi olarak tanımlanan marka sadakati rekabetin yoğun yaşandığı pazarlarda işletmelere rekabet avantajı sağlamaktadır. Müşteri sadakati, mal ve hizmet üreten işletmeler  için oldukça önemli ve çok tartışılan bir konu haline gelmiştir. Tüketicilerin ürün veya hizmetle ilgili değerlendirmelerinde ve karar aşamalarında marka sadakati önemli bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle marka sadakatini etkileyen faktörlerin belirlenmesi işletmeler açısından çok önemlidir. Çalışmada marka ve marka sadakatinin önemi incelendikten sonra tüketicilerin demografik özelliklerinin tüketicilerin marka sadakatleri üzerinde nasıl bir etki yaptığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya yönelik hazırlanan anket, İstanbul'da yaşayan ve sürekli  aynı beyaz eşya markasını kullanan 397 kişiye uygulandı ve edit edildikten sonra kalan 347 anket analize tabi tutulmuştur. Frekans dağılımları, faktör analizi, güvenirlilik analizi ve  t-testi analizi yapıldı. Yapılan analizler sonucunda tüketicilerin demografik faktörlerinden cinsiyet ve medeni durumun marka sadakati üzerinde etkili olduğu  sonucuna ulaşılmıştır.


 • Aaker, D. A. (1991). Managing brand equity, The Free Press, New York.
 • Aktuğlu, I. K. ve Temel, A. (2006). Tüketiciler Markaları Nasıl Tercih Ediyor? (Kamu Sektörü Çalışanlarının Giysi Markalarını Tercihini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 43-59.
 • Ballester,E. D. ve Aleman, J. L. M. (2001). Brand Trust İn The Context of Consumer Loyalty Europan Journal Of Marketing, 35, 1238-1258.
 • Bayraktaroğlu, G. (2004). Kolayda Mallarda Marka Bağlılığını Etkileyen Faktörler: Hazır Kahve Üzerine Bir Çalışma. Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Degisi, 11 (2), 69-84.
 • Can E. (2007). Marka ve Marka Yapılandırma. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 22, 1, 225-237.
 • Ceritoğlu, A. B. (2004). Genç Tüketicilerde Marka Bilincinin Oluşması ve Marka Sadakati Kavramlarının İncelenmesi ve Konu İle İlgili Bir Uygulama. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çiftçi, S. ve Cop, R. (2007). Marka ve Marka Yönetimi Kavramları: Üniversite Öğrencilerinin Kot Pantolon Marka Tercihlerine Yönelik Bir Araştırma. Finans,Politik ve Ekonomik Yorumlar, 44(512), 69- 88.
 • Dick, A. S. ve Basu, K. (1994). Customer Loyalty: Toward An İntegrated Conceptual Framework. Journal Of The Academic Of Marketing Science, 22(2), 99-113.
 • Deniz, M. H. (2011). Markalı Ürün Tercihlerinin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi. Sosyal Siyaset Konferansları, 61( 2011/2), 243-268.
 • Devrani, Y. T. (2009). Marka Sadakati Öncülleri: Çalışan Kadınların Kozmetik Ürün Tüketimi Üzerine Bir Çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14, 3, 407-421.
 • Erciş, A., Yapraklı, Ş. ve Can, P. (2009). Güçlü ve Güçsüz Markalarda Marka Bilgisi, Marka İlişkileri ve Satın Alma Davranışları Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi. MarmaraÜniversitesi İİBF Dergisi, 26 ( 1), 157- 190.
 • Erdil S. ve Başarır,Ö. (2009). Marka Çağrışımları ve Satın Alma Davranışı Üzerine Olan Etkisinin Ölçümlenmesi. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 27, 2, 217-231.
 • Ertuğrul, S. M. ve Demirkol, Ş. (2007). Turistik Ürün Talebinde Markalaşma ve Önemi. Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 61-70.
 • Gavcar, E. ve Didin, S. (2007). Tüketicilerin Perakendeci Markalı Ürünleri Satın Alma Kararlarını Etkileyen Faktörler: Muğla İl Merkezinde Bir Araştırma. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 21-32.
 • Gülçubuk, A. (2008). Müsteri Bağlılığı Yaratmada Fiyat Politikasının Önemive Uygulanan Fiyatlandırma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. Yönetim ve Ekonomi, 15(1), 15-26.
 • Gülmez, M. ve Dörtyol, İ.T. (2009). Açıklamalı Pazarlama Sözlüğü, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Ha ,C. L. (1998). The Theory of Reasoned Action Applied to Brand Loyalty. Journal of Product and Brand Management, 7, 51-61.
 • Homburg, C. ve Giering A. (2001). Personal Characteristics as moderators of the relationship between customer satisfaction and loyalty. Psychology & Marketing, 18(1), 43 -66.
 • Hritz, N. M., Sidman, C. L. ve D'abundo, M. (2014), Segmenting the College Educated Generation Y Health and Wellness Traveler. Journal of Travel and Tourism Marketing, 31, 132-145.
 • Jones, C. ve Bonevac, D. (2013). An Evolved Definition of the Term ―Brand: Why Branding has a Branding Problem. Journal of Brand Startegy, 2 (2), 112-120.
 • Keller, K. L. (2003). Strategic Brand Management, Building, Measuring and Managing Brand Equity. Prentice Hall, New Jersey. Kotler, P.ve Keller, K. L. (2006). Marketing Management, Upper Saddle River , Pearsaon Education, 12.Basım.
 • Lam, D. (2007). Cultural İnfluence On Proneness To Brand Loyalty. Journal of International Consumer Marketing, 19(3), 7-21. Lee, S., Jeon, S. ve Kim, D. (2011). The Impact of Tour Quality and Tourist Satisfaction on Tourist Loyalty: The Case of Chinese Tourists in Korea. Tourism Management, 32, 1115-1124.
 • Miller, A. R. ve Grazer, W. F. (2003). Complaint behavior as a factor in cruise line losses: An analysis of brand loyalty. Journal of Travel & Tourism Marketing, 15(1), 77-91.
 • Moschıs, G. P., Moore, R. L. ve Stanley, T. J. (1984). An exploratory study of brand loyalty development. Advances in Consumer Research, 11(1), 412-417.
 • Odabaşı, Y. ve Oyman M. (2002). Pazarlama İletişimi Yönetimi, Mediacat Kitapları, İstanbul.
 • Oyman, M. (2002). Müşteri Sadakati Sağlamada Sadakat Programlarının Önemi. Kurgu Dergisi, 19, 169-185.
 • Pekyaman, A. (2008). Turistik Satın Alma Davranışında Destinasyon İmajının Rolü Afyonkarahisar Bölgesinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Rundle-Thiele, S. ve Bennett, R. (2001). A Brand For All Seasons? A Discussion Of Brand Loyalty Approaches And Their Applicability For Different Markets. Journal of Product & Brand Management, 10(1), 25–37.
 • Rios, R. ve Riquelma,H.(2008). Brand Equity for Online Companies. Marketing Intelligence and Planning, 7, 719-742. Schoenbachler, D. D., Gordon, G. L. ve Aurand, T. W. (2004). Building Brand Loyalty Through Individual Stock Ownership. Journal of Product and Brand Management, 13, 488-497.
 • Toksarı, M. (2010). Tüketici Temelli Marka Değerinin Ölçümü: Kayseri’de Otomobil Kullanıcıları Üzerine Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Wilkie, W. L. (1994). Consumer Behavior, John Wiley and Sons, New York.
 • Varolan, A. (2002). Müşteri Sadakati Yönetimi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yaraş, E. (2005). Tüketicilerin Pazarlama Karması Kararları ve Marka Değeri Algılamalarına Göre Kümeler Halinde İncelenmesi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (2), 349-372.
 • Yılmaz, V. (2005). Tüketici Memnuniyet ve İhtiyaçlarının Marka Sadkatine Etkisi: Sigara Markasına Uygulanması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 257-271.
 • Yoon, S. J. ve Kim, J. H. (2000). An Empirical Validation of a Loyal Model Based on Expectation Disconfirmation. Journal Of Consumer Marketing, 17, 120-136.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Tolga DURSUN

Yazar: Baran ARSLAN

Bibtex @araştırma makalesi { ejovoc417333, journal = {Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)}, issn = {2146-7684}, eissn = {2146-7684}, address = {Kırklareli Üniversitesi}, year = {}, volume = {7}, pages = {18 - 24}, doi = {}, title = {MARKA SADAKATİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {DURSUN, Tolga and ARSLAN, Baran} }
APA DURSUN, T , ARSLAN, B . (). MARKA SADAKATİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 7 (1), 18-24. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ejovoc/issue/36665/417333
MLA DURSUN, T , ARSLAN, B . "MARKA SADAKATİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 7 (): 18-24 <http://dergipark.gov.tr/ejovoc/issue/36665/417333>
Chicago DURSUN, T , ARSLAN, B . "MARKA SADAKATİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 7 (): 18-24
RIS TY - JOUR T1 - MARKA SADAKATİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Tolga DURSUN , Baran ARSLAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 24 VL - 7 IS - 1 SN - 2146-7684-2146-7684 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) MARKA SADAKATİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA %A Tolga DURSUN , Baran ARSLAN %T MARKA SADAKATİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) %P 2146-7684-2146-7684 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD DURSUN, Tolga , ARSLAN, Baran . "MARKA SADAKATİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 7 / 1 18-24.