Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 27 - 40 2017-12-31

VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS and MATH ANXIETY
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ve MATEMATİK KAYGISI

Kamile ŞANLI KULA [1] , Elif GÜNDEN [2]

104 0

The purpose of this research to investigate the Maths anxiety levels of the students from the different vocational high schools of Ahi Evran University in terms of some demographic variants. The population of the study consist of 2236 freshman class students who are studying and reseived/reseiving Math class from different vocational high school of Ahi Evran University in the Spring term of 2015-2016 Academic Year. In this research "Personal Information Form" and "Mathematics Anxiety Scale" were used. "Personal Information Form" developed by the researcher, "Mathematics Anxiety Scale" developed by Erol (1989) and used by Bekdemir (2009) to define Maths anxiety of vocational high school students. Data were analyzed by frequency, percentage, t-test, variance analyze, Bonferroni and Games Howell test.


There were differences between the Maths anxiety levels of the students in terms of date of birth, gender, graduated high school, family income level, open admission or entering by an examination and Maths level they perceive themselves. There weren't differences between the Maths anxiety levels of the students in terms of situation of daytime of evening education, profession of the father, profession of the mother and parent attitude.


Bu araştırmanın amacı Ahi Evran Üniversitesinin farklı Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin matematik kaygı düzeylerini bazı demografik değişkenler açısından incelemektir.  Araştırmanın evreni 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde Ahi Evran Üniversitesinin farklı Meslek Yüksekokullarında birinci sınıfta öğrenim gören ve matematik dersini alan/almış 2236 öğrencinin tamamından oluşmaktadır. Verilerin toplanması aşamasında araştırmacı tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu, Erol (1989) tarafından geliştirilmiş ve Bekdemir (2009)’in  Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin matematik kaygılarını belirlemek için kullandığı toplam 45 sorudan oluşan  Matematik Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Veriler analiz edilirken frekans, yüzde, t-testi, Varyans analizi, Bonferroni ve Games Howell testinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; doğum tarihi, cinsiyet,  mezun olunan okul türü, sınavla veya sınavsız yerleşme durumu, ailesinin ortalama aylık geliri ve algılanan matematik düzeyi değişkenlerine göre öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıkların olduğu, birinci veya ikinci öğretim olma durumu, anne-baba mesleği, anne-baba tutumuna göre matematik kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.


 • Ajogbeje, O. J., Borisade, F. T., Aladesaye, C. A., ve Ayodele, O. B. (2013). Effects of Gender, Mathematics Anxiety and Achievement Motivation on Collage Students' Achievement in Mathematics. International Journal of Education & Literacy Studies, 1(1), 15-22.
 • Akgün, A., Gönen, S., ve Aydın, M. (2007). İlköğretim Fen ve Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 283-299.
 • Aksu, G. (2012). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Dersi Başarıları ile Derse İlişkin Tutumları, Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Mantıksal Düşünme Yetenekleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Aydoğdu, N. ve Yüksel, İ. (2013). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Tarihi İnanç ve Tutumları ile Yaratıcılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 186-194.
 • Baloğlu, M. (2001). Matematik Korkusunu Yenmek. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 59-76.
 • Baloğlu, M. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresine Sunulmuş Bildiri.
 • Bekdemir, M. (2009). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin ve Başarılarının Değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), 169-189.
 • Beilock, S. L., Gunderson, E. A., Ramirez, G., ve Levine, S. C. (2009). Female Teachers' Math Anxiety Affects Girls' Math Achievement. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(5), 1860-1863.
 • Betz, N. E. (1978). Prevalence, Distribution, and Correlates of Math Anxiety in College Students. Journal of Consulting Psychology, 25(5), 441-448.
 • Bindak, R. (2005). İlköğretim Öğrencileri için Matematik Kaygı Ölçeği. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(2), 442-448.
 • Bozkurt, S. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Sınav Kaygısı, Matematik Kaygısı, Genel Başarı ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çağlar, N. ve Türeli, N. (2005). Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişle ve ÖSS Puanı ile Gelen Öğrencilerin Genel Başarı Oranlarının Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 10(2), 369-377.
 • Davarcıoğlu, P. (2008). Ortaöğretim Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Matematik Korkusu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Dede, Y. ve Dursun, Ş. (2008). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 295-312.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş: Nitel, Nicel ve Eleştirel Kuram Metodojileri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Eldemir, H. H. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Kaygısının Bazı Psikososyal Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • Ergene, T. (2011). The Relationships Among Test Anxiety, Study Habits, Achievement, Motivation, and Academic Performance Among Turkish High School Students. Education and Science, 36(160), 320-330.
 • Erktin, E., Dönmez, G., ve Özel, S. (2006). Matematik kaygısı ölçeğinin psikometrik özellikleri. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim ve Bilim Dergisi, 31 (140), 26-33.
 • Erol, E. (1989). Prevalence and correlates of math anxiety in Turkish high school students. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Gündoğdu, S. (2014). Su ürünlerinde çoğunlukla uygulanan çoklu karşılaştırma (post-hoc) testleri. Journal of Fisheries Sciences, 8 (4), 310-316.
 • Gürsoy, K. (2010). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Tarihinin Matematik Öğretiminde Kullanılmasına İlişkin İnanç ve Tutumlarının İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Güzel, C. (2014). Lise Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeyleri ile Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.
 • Hembree, R. (1990). The Nature, Effects, and Relief of Mathematics Anxiety. Journal of Research in Mathematics Education, 21(1), 33-46.
 • Işık, A. (2002). Matematik Dünyasında Değişimler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(2), 365-368.
 • Işık, A., Çiltaş, A. ve Bekdemir, M. (2008). Matematik Eğitiminin Gerekliliği ve Önemi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 174-184.
 • Kanbir, S. (2009). Matematik Öğretiminde Dil ve Kültüre Dayalı Problemlerin Matematik Kaygısına Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Karimi, A., ve Venkatesan, S. (2009). Mathematics Anxiety, Mathematics Performance and Academic Hardiness in High School Students. International Journal Education Science, 1(1), 33-37.
 • Kelecioğlu, H. (2006). Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçiş Sisteminde Öğrenci Başarısına İlişkin Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Görüşleri. Eurasian Journal of Educational Research, 24, 123-133.
 • Keskin, A. (2008). Eskişehir ilinde ruhsal hastalıkların sıklığı ve sosyodemografik değişkenlerle ilişkisi. Yayımlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Konca, Ş. (2008). Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Kaygısının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Leylek, R. ve Gürlen, E. (2015). Meslek Yüksekokullarına Sınavlı-Sınavsız Geçiş Sistemiyle Yerleşen Öğrencilerin Temel Matematik Becerilerinin Karşılaştırılması. Electronic Journal of Vocational Colleges, 5(6), 40-46.
 • Nelson, P. R. (1983). A comparison of sample sizes for the analysis of means and the analysis of variance. Journal of Quality Technology, 15 (1), 33-39.
 • Olson, J. F. (1985). Causes and Correlates of Mathematics Anxiety and Mathematics Achievement: A Path Analytic Approach. Unpublished Doctoral Dissertation. The University of Nebraska, Lincoln.
 • Osborne, J. W. (2001). Testing Stereotype Threat: Does Anxiety Explain Race and Sex Differences in Achievement? Contemporary Educational Psychology, 26(3), 291-310.
 • Özdamar, K. (2003). SPSS ile Bioistatistik. Eskişehir: Kaan Kitapevi.
 • Puteh, M., ve Khalin, S. Z. (2016). Mathematics Anxiety and Its Relationship with the Achievement of Secondary Students in Malaysia. International Journal of Social Science and Humanity, 6(2), 119-122.
 • Richardson, F. C., ve Suinn, R. M. (1972). The mathematics anxiety rating scala: psychometric data. Journal of Caunseling Psyeling, 16 (6), 551-554.
 • Sakal, M. (2015). İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Bazı Psikososyal Değişkenlere Göre Matematik Kaygısının İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Sırmacı, N. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Matematiğe Karşı Kaygı ve Tutumlarının İncelenmesi: Erzurum Örneklemi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 32(145), 53-70.
 • Solak, S. Ü. (2011). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Korkusu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Şentürk, B. (2010). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Genel Başarıları, Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Matematik Kaygıları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Tabachnick, B., ve Fidell, L. (2013). Using Multivariate Statistics (6th Edition). California State University - Northridge: Pearson New International Edition.
 • Tan, M. N. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Kaygısı, Öğrenilmiş Çaresizlik ve Matematiğe Yönelik Tutum Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Tapia, M. (2004). The Relationship of Math Anxiety and Gender. Academic Exchange Quarterly, 8(2), 130-134.
 • Taşdemir, C. (2013). Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(2), 154-162.
 • Taşdemir, C. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-12.
 • TDK. Matematik. http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid adresinden 18 Aralık 2016 tarihinde alınmıştır. Turgut, M. F. (1978). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Nüve Matbaası.
 • Yenihayat, S. A. (2007). İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygısı ile Öğretmen Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Yenilmez, K. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 307-317.
 • Yıldırım, C. (2004). Matematiksel Düşünme. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldız, G. ve Fer, S. (2013). Düşünme Stilleri ve Matematik Öz Kavramı Matematik Başarısına Göre Farklılaşır mı? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 440-453.
 • Yılmaz, H. R. (2015). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Matematik Başarısı ile Matematik Kaygısı, Sınav Kaygısı ve Bazı Demografik Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Yorgancı, S., Kolçak, M., Terzioğlu, Ö., Kartal, Z., ve Bilici, N. (2014). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi (EJOIR), 2(1), 1-16.
 • Zeidner, M. (1991). Statistics and Mathematics Anxiety in Social Science Students Some Interesting Parallels. British Journal of Educational Psychology, 61(3), 319-328.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Kamile ŞANLI KULA

Yazar: Elif GÜNDEN

Bibtex @araştırma makalesi { ejovoc417370, journal = {Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)}, issn = {2146-7684}, eissn = {2146-7684}, address = {Kırklareli Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {27 - 40}, doi = {}, title = {MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ve MATEMATİK KAYGISI}, key = {cite}, author = {ŞANLI KULA, Kamile and GÜNDEN, Elif} }
APA ŞANLI KULA, K , GÜNDEN, E . (2017). MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ve MATEMATİK KAYGISI. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 7 (3), 27-40. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ejovoc/issue/36667/417370
MLA ŞANLI KULA, K , GÜNDEN, E . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ve MATEMATİK KAYGISI". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 7 (2017): 27-40 <http://dergipark.gov.tr/ejovoc/issue/36667/417370>
Chicago ŞANLI KULA, K , GÜNDEN, E . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ve MATEMATİK KAYGISI". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 7 (2017): 27-40
RIS TY - JOUR T1 - MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ve MATEMATİK KAYGISI AU - Kamile ŞANLI KULA , Elif GÜNDEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 40 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-7684-2146-7684 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ve MATEMATİK KAYGISI %A Kamile ŞANLI KULA , Elif GÜNDEN %T MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ve MATEMATİK KAYGISI %D 2017 %J Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) %P 2146-7684-2146-7684 %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD ŞANLI KULA, Kamile , GÜNDEN, Elif . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ve MATEMATİK KAYGISI". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 7 / 3 (Aralık 2017): 27-40.