Yıl 2018, Cilt 14, Sayı 1, Sayfalar 1 - 23 2018-03-27

EXAMINING THE ATTITUDES OF CLASS TEACHERS TOWARDS MATHEMATICS IN TERMS OF SOME VARIABLES: THE CASE OF ARTVIN AND AYDIN
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ CEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ARTVİN VE AYDIN İLİ ÖRNEKLERİ

Güler ÇAVUŞOĞLU [1] , Nesrin ÖZSOY [2]

253 332

In this study, the purpose is to examine the attitudes of mathematics teachers towards mathematics classes in terms of some variables. The study is a Descriptive Study in Literature Review Design. The study population consists of 315 class teachers working in the cities of Artvin and Aydın. The study was conducted in 2015 - 2016 Academic year, and questionnaires were used as data collection tool. The dataset obtained for the purpose of examining the attitudes of class teachers towards mathematics classes in the study were analyzed in SPSS 22.0 package program. Frequency tables, reliability and validity analyses, Kaiser-Mayer-Olkin sampling adequacy criteria, Bartlett Test, factor analysis, independent sampling t-test, One Way Variance Analysis, and Tukey Tests were made use of in the analyses. According to the results of the study, a significant difference was detected between the age and educational status variables (p < 0,05). When the educational status of the participants who were 59 years old and below was examined, it was observed that the majority had undergraduate educational status; and it was also observed that 75% of those who were at and over the age of 60 had foundation degrees, and 25% had undergraduate degrees. It was also determined that the frequency of assigning homework by women participants was more than the male participants. The viewpoints of the male participants on having 3 hours of mathematics classes per week in Educational Faculty, Class teachers Department given in 3rd grade was more positive than the female participants. No significant relations were determined between the experiences of the teachers and assigning homework variables.

It was recommended that the number of the mathematics classes should be increased and the contents should be enhanced. In addition, it was also recommended that the mathematics classes should be an agreement with the primary school curriculum.

Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin matematik dersine karşı tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın örneklemini Artvin ve Aydın merkez ilçede çalışan 315 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. 2015 – 2016 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen çalışmada veri toplama aracı olarak anket uygulanmıştır. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin matematik dersine karşı tutumlarını incelemek için elde edilen veri seti SPSS 22.0 paket programında analiz edilmiştir. analiz kapsamında, frekans tabloları, güvenirlik ve geçerlilik analizi, Kaiser-Mayer-Olkin örneklem yeterliliği ölçütü, Bartlett sınaması, faktör analizi, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi ve Tukey testinden faydalanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, yaş değişkeni ile eğitim düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (p < 0,05) 59 yaş ve altı katılımcılarda eğitim düzeyi incelendiğinde çoğunluk olarak lisans düzeyinde eğitime sahip oldukları görülürken 60 ve üzeri yaş grubunun %75’inin eğitim düzeyi ön lisans, %25’inin ise lisans olduğu belirlenmiştir. Kadın katılımcıların ev ödevi verme sıklığının erkeklere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Erkek katılımcıların Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında, 3. Sınıfta okutulan Matematik Öğretimi dersinin haftada 3 saat olmasına yönelik görüşleri kadınlara göre daha olumludur. Öğretmenlerin deneyim süresi ile ev ödevi verme durumu arasında anlamlı bir anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dallarında okutulan matematik ders sayısının arttırılması ve ders içeriğinin zenginleştirilmesi önerisinde bulunulmuştur. Ayrıca Okutulan matematik dersinin ilkokul programı ile uyumlu hale getirilmesi tavsiye edilmiştir.
 • Aşkar, P., & Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
 • Baykul, Y. (1999). İlköğretimde matematik öğretimi modül 6 (ilköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı). Ankara: MEB.
 • Çetin, B., (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öz yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Cilt 1, 109-112.
 • Doruk, M., & Kaplan, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(7), 291-302.
 • Erbaş, A. K. (Ed.). (2011). İlköğretim matematik 1 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: MEB, Evren Yayıncılık.
 • Güneş, G., & Baki, A. (2011). Dördüncü sınıf matematik dersi öğretim programının uygulamasından yansımalar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 192-205.
 • Gürbüz, R., Erdem, E., & Gülburnu, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin matematik yeterliklerini etkileyen faktörlerin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(2), 255-272.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Küçük, A., Demir, B., & Baran, T., (2010). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğretmenlerinin matematik öğretimi alanındaki yeterlilik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 1777-1792.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2015). İlkokul matematik dersi (1, 2, 3 ve 4. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2008). Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. Ankara: MEB.
 • Olkun, S., & Uçar, Z. T. (2006). İlköğretimde matematik öğretiminde çağdaş yaklaşımlar. Ankara: Ekinoks.
 • Pesen, C. (2008). Eğitim fakülteleri ve sınıf öğretmenleri için yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre matematik öğretimi. Ankara: Sempati Yayınevi.
 • Şahin, Ö., Gökkurt, B., & Soylu, Y. (2014). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının matematik öğretimi öz-yeterlik inançlarının karşılaştırılması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 120-133.
 • Tarım, K., Baypınar, K., & Keklik, G. (2015). İlköğretim öğretmenlerinin matematik okuryazarlığı öz-yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(21), 846-870.
 • Taşkın, C. Ş., & Hacıömeroğlu, G. (2010). Öğretmen özyeterlik inanç ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve sınıf öğretmeni adaylarının özyeterlik inançları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 63-75.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1831-6559
Yazar: Güler ÇAVUŞOĞLU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1995-4010
Yazar: Nesrin ÖZSOY

Bibtex @araştırma makalesi { eku300317, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {}, eissn = {1304-9496}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {1 - 23}, doi = {10.17244/eku.300317}, title = {SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ CEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ARTVİN VE AYDIN İLİ ÖRNEKLERİ}, key = {cite}, author = {ÖZSOY, Nesrin and ÇAVUŞOĞLU, Güler} }
APA ÇAVUŞOĞLU, G , ÖZSOY, N . (2018). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ CEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ARTVİN VE AYDIN İLİ ÖRNEKLERİ. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 14 (1), 1-23. DOI: 10.17244/eku.300317
MLA ÇAVUŞOĞLU, G , ÖZSOY, N . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ CEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ARTVİN VE AYDIN İLİ ÖRNEKLERİ". Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 (2018): 1-23 <http://dergipark.gov.tr/eku/issue/36187/300317>
Chicago ÇAVUŞOĞLU, G , ÖZSOY, N . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ CEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ARTVİN VE AYDIN İLİ ÖRNEKLERİ". Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 (2018): 1-23
RIS TY - JOUR T1 - SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ CEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ARTVİN VE AYDIN İLİ ÖRNEKLERİ AU - Güler ÇAVUŞOĞLU , Nesrin ÖZSOY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17244/eku.300317 DO - 10.17244/eku.300317 T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 23 VL - 14 IS - 1 SN - -1304-9496 M3 - doi: 10.17244/eku.300317 UR - http://dx.doi.org/10.17244/eku.300317 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ CEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ARTVİN VE AYDIN İLİ ÖRNEKLERİ %A Güler ÇAVUŞOĞLU , Nesrin ÖZSOY %T SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ CEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ARTVİN VE AYDIN İLİ ÖRNEKLERİ %D 2018 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P -1304-9496 %V 14 %N 1 %R doi: 10.17244/eku.300317 %U 10.17244/eku.300317
ISNAD ÇAVUŞOĞLU, Güler , ÖZSOY, Nesrin . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ CEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ARTVİN VE AYDIN İLİ ÖRNEKLERİ". Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 / 1 (Mart 2018): 1-23. http://dx.doi.org/10.17244/eku.300317