Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 46 - 64 2017-12-31

The Concept of Empathy Through The Perspective of Zygmunt Bauman
Empati Kavramına Zygmunt Bauman Çerçevesinden Bir Bakış

Doğa Başer [1] , Huriye İrem Kalaycı Kırlıoğlu [2] , Mehmet Kırlıoğlu [3]

204 938

Understanding and feeling the other have become one of the main pursuits and dead ends of social sciences. The multidisciplinary conception of empathy is the ability of envisioning of what the other thinks and feels. Considering the fact that empathy emphasizes understanding of feelings and thoughts, Zygmunt Bauman gives also a strong emphasis on emotions. This study evaluates the current literature of empathy within the context of Bauman’s ideas. The themes of rationality, ethics, we and the other are evaluated in this context. Within the theme of rationality, Bauman’s criticism of rationality evaluated depending on the fact that empathy has both cognitive and emotional aspects. Similarly, the relation between empathy and rationality is formed with which the importance of knowledge and feeling are mentioned in understanding the other. In the theme of ethics, Levinas’ understanding of ethics, which is the foundation of Bauman’s ethics, is used to analyse the possibility of understanding the other and its relation to altruism. Nowadays, empathy is seen as a source of helping the other and altruistic behavior. The discussions of empathy also underlies the importance of human beings’ limitations of themselves to protect themselves from being negatively affected while they are trying to understand the other. This conception of altruism includes human beings’ giving priority to the other before themselves. For the themes of we and the other, the scope of influence of grouping in social life for understanding the other, and what kind of relation might be between understanding of the other and being similar, close and different are the subjects that are emphasized. 

Ötekini anlamak ve onu hissedebilmek sosyal bilimlerin temel uğraşlarından biri ve çıkmazı haline gelmiştir. Disiplinler arası bir genel kabul olarak empati, karşıdaki kişinin ne hissettiğini ve düşündüğünü zihninde canlandırabilme yeteneğidir. Empatinin duygu ve düşüncelerin anlaşılmasına vurgu yaptığı düşünüldüğüne Zygmunt Bauman'ın da eserlerinde duyguları yoğun bir şekilde ele aldığı görülür. Bu çalışmada güncel empati literatürü Bauman'ın görüşleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu çerçevede rasyonellik, ahlak, biz ve onlar temaları değerlendirmeye alınmıştır. Rasyonellik temasında empatinin bilişsel ve duygusal boyutlarının bir arada bulunmasından hareketle Bauman'ın rasyonellik eleştirisi ele alınmış, rasyonellik ile empatinin bilişsel boyutu arasında ilişki kurularak ötekini anlamada bilginin ve hissetmenin önemine değinilmiştir. Ahlak temasında Bauman'ın ahlaki yaklaşımında temel gösterdiği Levinas'ın ahlak anlayışı çerçevesinde ötekini anlamanın imkanı ve bunun özgecilikle ilişkisi değerlendirilmiştir. Empati günümüzde yardım etmenin ve özgeci davranışın önemli bir kaynağı olarak görülmektedir. Bununla birlikte empatide kişinin ötekini anlamaya çalışırken olumsuz etkilenmemek için kendine sınırlar koymasının altı çizilmektedir. Biz ve onlar temasında ise toplumsal yaşamdaki gruplaşmaların ötekini anlamayı ne derece etkilediği değerlendirilmiş, ötekini anlamanın benzerlik, yakınlık ve farklılıkla ne gibi ilişkileri olabileceği üzerinde durulmuştur. 

 • Acar, Sengün Meltem. 2016. “Levinas'ta Aşkınlık Düşüncesine Giriş”, Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 27,93-110.
 • Apaydın, Ebru. 2006. Levinas Felsefesinde Öznelik Ve Öteki Problemi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Bauman, Zygmunt. 2011. Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm: Küresel Çağda Eşitsizlik. Çev. F. Doruk Ergun. İstanbul: Say Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 1998. Postmodern Etik. Çev. Alev Türker. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt . 1999. Culture as Praxis, (2.Baskı). London: Sage Publications Ltd.
 • Bauman, Zygmunt . 2000. Ölümlülük Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri. Çev. Nurgül Demirdöven. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2001. Parçalanmış Hayat. Çev. Ixsmail Tü rkmen. Ixstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2003. Modernlik ve Müphemlik. Çev. Ixsmail Türkmen. Ixstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2004. Sosyolojik Düşünmek, (4.Baskı). Çev. Abdullah Yılmaz. Ixstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2005. Bireyselleşmiş Toplum. Çev. Yavuz Alogan. Ixstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2007a. Consuming Life. USA: Polity Press.
 • Bauman, Zygmunt. 2007b. Modernite ve Holokost. Çev. Süha Sertabiboğlu. İstanbul: Versus Kitap.
 • Bauman, Zygmunt. 2009. Akışkan Aşk: İnsan İlişkilerinin Kırılganlığına Dair. Çev. Işık Ergüden. İstanbul: Versus Kitap.
 • Bauman, Zygmunt. 2010. Etiğin Tüketiciler Dünyasında Bir Şansı Var Mı? Çev. Funda Çoban ve Ixnci Katırcı. Ankara: De Ki Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2017. Akışkan Modernite. Çev. Sinan Okan Çavuş. İstanbul: Can Yayınları.
 • Cosmovici, Ion. 2016. “The ‘Embedding Metaphor’. The Emotional and Sensitive Dimensions of Zygmunt Bauman's Scientifical Metaphors”, Journal of Experiential Psychotherapy 19 (3) 20-29.
 • Crone, Manni. 2008. Bauman on Ethics-Intimate Ethics for a Global World? In M.H. Jacobsen, P. Poder (Ed.), The Sociology of Zygmunt Bauman Challenges and Critique (155-171) Hampshire: Ashgate Publishing Ltd.
 • De Waal, Frans. 2014. Empati Çağı: Daha Anlayışlı Bir Toplum için Doğadan Dersler. Çev. Kadir Yılmaz. Ankara: Akıl Çelen Kitaplar.
 • Decety, Jean ve Yoshiya Moriguchi. 2007. “The Empathic Brain and its Dysfunction in Psychiatric Populations: Implications for Interventions Across Clinical Conditions”. BioPyschoSocial Medicine, 1, 1-22.
 • Dökmen, Üstün. 1998. İletişim Çatışmaları ve Empati: Sanatta ve Günlük Yaşamda. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Gair, Susan. 2011. “Creating Spaces for Critical Reflection in Social Work Education: Learning from a Classroom-Based Empathy Project”. Reflective Practice 12(6), 791-302.
 • Gerdes, Karen E. 2011. “Empathy, Sympathy, and Pity: 21st-Century Definitions and Implications for Practice and Research”. Journal of Social Service Research 37(3), 230-41.
 • Gerdes, Karen E. ve Elizabeth A. 2009. “A Social Work Model of Empathy”. Advances in Social Work 10(2), 114-27.
 • Gerdes, Karen E., Elizabeth A. ve Lietz Cynthia A. 2010. “Conceptualising and Measuring Empathy”. British Journal of Social Work 40, 2326-43.
 • Gibbons SB. 2011. “Understanding Empathy as a Complex Construct: A Review of the Literature”. Clinical Social Work Journal 39, 243-52.
 • Goleman, Daniel. 2006. Sosyal Zeka İnsan İlişkilerinin Yeni Bilimi. Çev. Osman Çetin. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Gruen, Arno. 2006. Empatinin Yitimi: Kayıtsızlık Politikası Üzerine. Çev. İlknur İgan. İstanbul: Çitlembik Yayınları.
 • Hakansson, Jakob ve Henry Montgomery. 2003. “Empathy as an Interpersonal Phenomenon”. Journal of Social and Personal Relationships 20(3), 267-84.
 • Hardy S, Mawhiney AM. 2000. Diversity in Social Work Practice. In: Challanges for Social Work Students. Eds: Nancy S, Karol S, Bernie G. Toronto: Canadian Scholars’ Press, 19-34.
 • Hookway, Nicholas. 2016. “Zygmunt Bauman's Moral Saint: Reclaiming Self in the Sociology of Morality.” Acta Sociologica, 1-10.
 • Junge, Matthias. 2001. “Zygmunt Bauman’s Poisoned Gift of Morality”. British Journal of Sociology 52 (1): 105-119.
 • King, Steve H. 2011. “The Structure of Empathy in Social Work Practice”. Journal of Human Behavior in the Social Environment 21, 679-95.
 • Kumar, Krishan. 2004. Sanayi Sonrası Toplumdan Post-Modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları. Çev. Mehmet Küçük. Ankara: Dost Kitabevi.
 • Levenson, Robert W. ve Anna M. Ruef. 1992. “Empathy: A Physiological Substrate”. Journal of Personality and Social Psychology 63(2), 234-46.
 • Levinas, Emmanuel. 2005. Zaman ve Başka. Çev. Özkan Gözel. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Levinas, Emmanuel. 2006. Ölüm ve Zaman. Çev. Nami Başer. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Levinas, Emmanuel. 2010. Sonsuza Tanıklık (2.Baskı). Ed. Zeynep Direk ve Erdem Gökyaran. İstanbul: Metis Yayınları.
 • McCann, Lisa I. ve Laurie A. Pearlman. 1990. “Vicarious Traumatization: A Framework for Understanding the Psychological Effects of Working With Victims”. Journal of Traumatic Stress 3(1), 131-149.
 • Morgan, William D., Susan T. Morgan ve Christopher Germer. 2005. Cultivating Attention and Empathy. In: Mindfulness and Psychotherapy. Ed: Christopher Germer, Ronald D. Siegel ve Paul R. Fulton. New York: Guilford Press. p. 79-90.
 • Rasoal, Chato, Jakob Eklund ve Eric M. Hanse. 2011. “Toward a Conceptualization of Ethnocultural Empathy”. Journal of Social, Evolutionary and Cultural Psychology 5(1), 1-13.
 • Richards, Sally, Gillian Ruch ve Pamela Trevithick. 2005. “Communication Skills Training for Practice: The Ethical Dilemma for Social Work Education”. Social Work Education: The International Journal 24:4, 409-422.
 • Rogers, Carl R. 2011. Kişi Olmaya Dair: Bir Terapistin Gözüyle Psikoterapiye Giriş. İstanbul: Okyanus Yayınları.
 • Segal, Elizabeth A. 2007. “Social Empathy: A New Paradigm to Address Poverty”. Journal of Poverty 11(3), 65-81.
 • Segal, Elizabeth A. 2011. “Social Empathy: A Model Built on Empathy, Contextual Understanding, and Social Responsibility That Promotes Social Justice”. Journal of Social Service Research 37, 266-77.
 • Sinclair, Stacey L. ve Monk, Gerald. 2005. “Discursive Empathy: A New Foundation for Therapeutic Practice”. British Journal of Guidance & Counselling 33(3), 333-49.
 • Smart, Barry. 2000. “Postmodern Toplum Teorisi”. Ed. Mehmet Küçük. Modernite Versus Postmodernite içinde 317-366. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Statham, Daphne. 2007. “Models of Assesment”. In: Handbook for Practice Learning in Social Work and Social Care. Ed: Joyce Lishman. USA: Jessica Kingsley Publishers. 101-14.
 • Tarhan, Nevzat. 2013. Toplum Psikolojisi. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Thomas, Jacky T. ve Otis, Melani. 2010. “Intrapsychic Correlates of Professional Quality of Life: Mindfulness, Empathy and Emotional Separation”. Journal of the Society for Social Work and Research 1(2), 83-98.
 • Turan, Hatice. 2016. “Levinas'ta Fenomenoloji ve Başkalık”. V. Türkiye'de Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Isparta, 223-236.
 • Vignemont, Frédérique De ve Tania Singer. 2006. “The Empathic Brain: How, When and Why?” Trends in Cognitive Sciences 10(10), 435-40.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Doğa Başer (Sorumlu Yazar)

Yazar: Huriye İrem Kalaycı Kırlıoğlu (Sorumlu Yazar)

Yazar: Mehmet Kırlıoğlu (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { epokhe373194, journal = {Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2602-3709}, eissn = {2602-3709}, address = {Talha Dereci}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {46 - 64}, doi = {}, title = {Empati Kavramına Zygmunt Bauman Çerçevesinden Bir Bakış}, key = {cite}, author = {Kırlıoğlu, Mehmet and Kalaycı Kırlıoğlu, Huriye İrem and Başer, Doğa} }
APA Başer, D , Kalaycı Kırlıoğlu, H , Kırlıoğlu, M . (2017). Empati Kavramına Zygmunt Bauman Çerçevesinden Bir Bakış. Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 46-64. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/epokhe/issue/33646/373194
MLA Başer, D , Kalaycı Kırlıoğlu, H , Kırlıoğlu, M . "Empati Kavramına Zygmunt Bauman Çerçevesinden Bir Bakış". Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017): 46-64 <http://dergipark.gov.tr/epokhe/issue/33646/373194>
Chicago Başer, D , Kalaycı Kırlıoğlu, H , Kırlıoğlu, M . "Empati Kavramına Zygmunt Bauman Çerçevesinden Bir Bakış". Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017): 46-64
RIS TY - JOUR T1 - Empati Kavramına Zygmunt Bauman Çerçevesinden Bir Bakış AU - Doğa Başer , Huriye İrem Kalaycı Kırlıoğlu , Mehmet Kırlıoğlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 64 VL - 1 IS - 1 SN - 2602-3709-2602-3709 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi Empati Kavramına Zygmunt Bauman Çerçevesinden Bir Bakış %A Doğa Başer , Huriye İrem Kalaycı Kırlıoğlu , Mehmet Kırlıoğlu %T Empati Kavramına Zygmunt Bauman Çerçevesinden Bir Bakış %D 2017 %J Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi %P 2602-3709-2602-3709 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Başer, Doğa , Kalaycı Kırlıoğlu, Huriye İrem , Kırlıoğlu, Mehmet . "Empati Kavramına Zygmunt Bauman Çerçevesinden Bir Bakış". Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 1 (Aralık 2017): 46-64.