Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 66 - 83 2017-12-31

Akışkan Dünyada Etiğe Bakış: Postmodern Etik
The Outlook on Ethics in the Liquid World: Postmodern Ethics

Mehmet Emin Şimşek [1]

415 687

Bu çalışma, modernlik ile postmodernlik arasında yaşanan süreci ve farklılığı eserlerinde eleştirel bir bakışla kaleme alan sosyolog, düşünür Zygmunt Bauman'ın düşüncesinden yola çıkmaktadır. Bauman, modernlik ve postmodernlik arasında yaşananları bir hâl değişimi olarak gösterir. Ona göre, rasyonel ‘katı’ modernlik, insandaki müphemliği kaldırma-yok etme niyeti taşımaktadır. Buna karşın ‘akışkan’ modernlikle beraber insan için müphemlik, bir sorun olmaktan öte, bir ‘insan olma’ hâli olarak olumlanarak değer ve etiğe yer açar. Çalışma, temel olarak Bauman ekseninde yürütülerek, katı modernlikten akışkan modernliğe geçişi, başka bir deyişle bu ‘hâl değişimi’ni etik-ahlak bağlamında irdelemektedir. Bu bağlamda insan dünyasının içinde barındırdığı müphemlik halinin etik için kapıyı açık bıraktığını savunan Bauman, dahası ahlakın ancak bu 'ara durum'da-belirsizlikte kendini gösterdiği iddiasını ele almaktadır. Nihayetinde Bauman’ın ‘postmodern etik’inden yola çıkıp ‘öteki’nin yakın dünyasında bir ‘fark etiği’ni temellendirmeye girişmektedir. 

This study heads out the thought of social thinker, Zygmunt Bauman indicating and judging critically encountered process and distinction between modernity and postmodernity in his Works. Bauman sees the experiences between modernity and postmodernity as a situational change. According to him, rational ‘strict ’modernity intends to remove or wipe out the uncertainty in human. However, along with liquid modernity, uncertainty for human is not problem. It is assumed as being a human manner, and makes room for value and ethics. The study is carried out constitutively around Bauman, and it examines the transition from Strict modernity to liquidity, in other words, it examines this ‘change of state’in ethics-morals respect. This change of state, triangulation point of the paper, has problematized human’s state requiring proximity in moral field. In this respect, Bauman who claims that uncertainty state human being hides in leaves a margin for ethics tackles the claim where ethics can only states itself in this interstate. In conclusion, it heads out Bauman’s ‘postmodern ethics’, and attempts to ground a ‘difference ethics’ in ‘other’s close world.

 • Adugit, Yavuz. 2000. “Postmodern Etik” Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara
 • Bauman, Zygmunt. 1998. Postmodern Etik. Çev. Alev Türker. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2000. Postmodernizm ve Hoşnutsuzlukları. Çev. İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2001. Parçalanmış Hayat: Postmodern Ahlâk Denemeleri Çev. İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2003a. Modernlik ve Müphemlik. Çev. İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2003b. Yasa Koyucular ile Yorumcular. Çev. Kemal Atakay. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2007. Modernite ve Holokost. Çev. Süha Sertabiboğlu. İstanbul: Versus Kitap.
 • Bauman, Zygmunt. 2010. Etiğin Tüketiciler Dünyasında Bir Şansı Var Mı? Çev. Funda Çoban ve İnci Katırcı. Ankara: De Ki Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2014. Bu Bir Günlük Değildir. Çev. Didem Kizen. İstanbul: Jaguar Kitap.
 • Bauman, Zygmunt. 2015. Akışkan Modern Dünyada Kültür. Çev. İhsan Çapcıoğlu ve Fatih Ömek. Ankara: Atıf Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2017. Akışkan Modernite. Çev. Sinan Okan Çavuş. İstanbul: Can Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2011. “On Immoral Axes and Moral Axmen”. www.socialeurope.eu/on-immoral-axes-and-moral-axmen. Erişim Tarihi: 08.06.2017.
 • Bauman, Zygmunt ve Keith Tester. 2017b. Zygmunt Bauman ile Söyleşiler. Çev. Mesut Hazır. Ankara: Heretik Yayınları.
 • Demirtaş, Mustafa. 2016. “Arzu ve Etik”, Cogito - Gilles Deleuze: Ortadan Başlamak. Sayı 82, 77-197. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Demirtaş, Mustafa. 2017. Arzu Politikası: Deleuze ve Guattari Etkisi. İstanbul: Otonom Yayıncılık.
 • Er, Sadık Erol. 2012. Gilles Deleuze’ün Fark Felsefesi. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Gözel, Özkan. 2011. Varlıktan Başka: Levinas’ın Metafiziğine Giriş. İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Hardt, Michael. 2012. Gilles Deleuze: Felsefede Bir Çıraklık. Çev. İsmail Öğretir ve Ali Utku. İstanbul: Otonom Yayıncılık.
 • Howells, Christina. 2017. “Jacques Derrida”. Çağdaş Toplum Kuramından Portreler, Der. Bryan S. Turner ve Der. Anthony Elliott. Çev. Barış Özkul. İstanbul: İletişim Yayınları, 221-235.
 • Karadağ, İlke. 2014. “Yaratıcılık ve Öznellik”. Göçebe Düşünmek. Haz. Ahmet Murat Aytaç ve Der. Mustafa Demirtaş. İstanbul: Metis Yayınları, 50-83.
 • Kılıç, Sinan. 2013. Deleuze-Guattari: Şizoanaliz Yaratıcı Bir Fark ve Arzu Ontolojisi. Bursa: Sentez Yayıncılık.
 • Küçükalp, Kasım. 2016. Çağdaş Felsefede Farklılık Tartışmaları. Bursa: Emin Yayınları.
 • May, Todd. 2017. Deleuze: Bir Birey Nasıl Yaşayabilir? Çev. Sercan Çalcı. İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Ross, Poole. 1993. Ahlak ve Modernlik. Çev. Mehmet Küçük. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Smart, Barry. 2017. “Zygmunt Bauman”. Çağdaş Toplum Kuramından Portreler, Der. Bryan S. Turner ve Der. Anthony Elliott. Çev. Barış Özkul. İstanbul: İletişim Yayınları, 467-480.
 • Stocker, Barry. 2014. “Derrida Etiğinde Çelişki, Aşkınlık ve Öznellik”. Çev. Özge Ejder. Cogito - Derrida: Yaşamı Yeniden Düşünürken. Sayı 47-48, 334-349, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Sümer, Banu Alan. 2014. “Derrida’da Kararverilemezlik ve Sorumluluk İlişkisi”. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi). Sayı 18, 31-44. Ankara.
 • Sümer, Banu Alan. 2016. “Jacaques Derrida ve Etik”. Çağdaş Fransız Felsefesinde Etik. 139-172. Ed. Veli Urhan. Ankara: Hece Yayınları.
 • Şimşek, Mehmet Emin. 2016. Modernite, Postmodernite ve Bauman, İstanbul: Belge Yayınları.
 • Uluç, Mehmet Ali. 2013. “Postmodern Ahlakın İmkanı”. Bauman Sosyolojisi, 141-157. Der. Zülküf Kara. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet Emin Şimşek (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { epokhe373195, journal = {Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2602-3709}, eissn = {2602-3709}, address = {Talha Dereci}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {66 - 83}, doi = {}, title = {Akışkan Dünyada Etiğe Bakış: Postmodern Etik}, key = {cite}, author = {Şimşek, Mehmet Emin} }
APA Şimşek, M . (2017). Akışkan Dünyada Etiğe Bakış: Postmodern Etik. Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 66-83. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/epokhe/issue/33646/373195
MLA Şimşek, M . "Akışkan Dünyada Etiğe Bakış: Postmodern Etik". Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017): 66-83 <http://dergipark.gov.tr/epokhe/issue/33646/373195>
Chicago Şimşek, M . "Akışkan Dünyada Etiğe Bakış: Postmodern Etik". Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017): 66-83
RIS TY - JOUR T1 - Akışkan Dünyada Etiğe Bakış: Postmodern Etik AU - Mehmet Emin Şimşek Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 66 EP - 83 VL - 1 IS - 1 SN - 2602-3709-2602-3709 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi Akışkan Dünyada Etiğe Bakış: Postmodern Etik %A Mehmet Emin Şimşek %T Akışkan Dünyada Etiğe Bakış: Postmodern Etik %D 2017 %J Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi %P 2602-3709-2602-3709 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Şimşek, Mehmet Emin . "Akışkan Dünyada Etiğe Bakış: Postmodern Etik". Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 1 (Aralık 2017): 66-83.