Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 174 - 195 2017-12-31

Siyaset Arayışında “Ben”den “Biz”e Yöneliş
The Shift From “Self” to “We” in the Search of Politics

Mehmet Ali Açıkgöz [1]

160 276

Sistem, parçaları arasında karşılıklı etkileşimin olduğu ve bu parçaların bağımlı birer değişken nedeni ile konjonktürel dalgalanmalara göre şekillenen yapıdır. Özellikle Sanayi Devrimi ile başlayan ve toplumların gelişmesi açısından önem arz eden sonrasındaki dönemlerde makineleşmenin yarattığı rekabet nedeniyle kendilerine bir “öteki” toplum yaratarak kendi içerisindeki birlik duygusunu güçlendirmiş ve “biz” olgusunu geliştirmiştir. Ancak diğer toplumlara karşı kendi değerlerini üstün olarak görme süreci Almanya’da Nazi lideri Adolf Hitler gibi diğer başka toplumlarda da liderlerin ortaya çıkmasında yardımcı olmuştur. Zira yaratılan bu öteki algısı İkinci Dünya Savaşı’nın yaşanmasına ve savaşın ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) lider oldukları İki Kutuplu Sistemin başlangıcı olmuştur. İki Kutuplu Sistem dahilinde küreselleşmenin adımlarının atıldığı ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu gibi gelecekte sınırların ortadan tümüyle kalktığı örgütlenmeler başlamıştır. Batı Blok’u içerisinde ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve küreselleşmenin getirisi olarak bireysel kazanç toplumsal kazançtan daha fazla olduğu için her toplum kendi içerisinde bireysel anlamda “ben” olgusu çerçevesinde hareket etmiş ve devletlerin siyasi yapılanmaları buna göre yapılandırılmıştır. Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile ABD sistem içerisinde başat aktör olması yani 1990 yılı itibariyle günümüze kadar gelen zaman diliminde küreselleşme olgusu genel anlamıyla gelişme göstermiştir. Günümüz 2016 itibariyle ise bariz şekilde küreselleşme olgusu ve onun getirileri toplumların kendisi tarafından sorgulanmaktan öteye geçmiştir. 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaştan kaçan insanların Avrupalı devletlere sığınmak istemesinin ve bu devletlerde mülteci karşıtı politika/söylem geliştiren tarafların destek kazanması ya da ABD başkanı seçilen Donald Trump’ın Meksikalı, Müslüman vd. karşı sert politik söylemleri küreselleşme ile gelişen “ben” olgusundan yeniden öteki bir toplum algısının yaratıldığı “biz” olgusuna dönüştüğünü ortaya koymaktadır. 

The system is a structure that interacts with its parts and is shaped by conjunctural fluctuations with dependent variables of these parts. Especially after the Industrial Revolution and after the importance of the development of the societies, they created an "other" society by strengthening the sense of unity within themselves and developed the "us" phenomenon because of the competition created by machine makers. But the process of seeing their values as superior to other societies has helped to bring out leaders in other communities, such as Nazi leader Adolf Hitler in Germany. This created perception of other caused Second World War and the beginning of the Bipolar System in which the United States America (USA) and the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) were the leaders at the period of post-war. Within the Bipolar System, organizations where the steps of globalization have taken place and in which the borders are completely abandoned in the future (like European Coal and Steel Community) have begun. As the development of economic relations within the Western Bloc and the individual gain as the effect of globalization is more than the social gain, each society has acted in the sense of "I" in the individual sense within itself and the political structures of the states are structured accordingly. The Cold War was the dominant actor within the US system with the end of the Cold War in other words, as of 1990, the period of globalization has developed in a general sense. As of today, by 2016, the phenomenon of globalization, obviously, is beyond questioning by the societies itself. The growing numbers of asylum seekers escaping from civil war of Syria began in 2011 and their facing towards European countries and then the growing acceptance of anti-refugee politics/discourse within these countries, or harsh political statements of elected president of USA Donald Trump against Mexicans, Muslims, etc. reveal that there is a shift from the phenomenon of “self” which is developed by globalization to the phenomenon of “we” which is a produciton of re-created perception of “other” from within “self”. 

 • Anderson, Benedict. 1995. Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması. Çev. İskender Savaşır. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Arı, Tayyar. 2010. Uluslararası İlişkiler Teorileri. 6. Baskı. Bursa: Marmara Kitap Merkezi.
 • Arı, Tayyar. Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika. 8. Baskı. Bursa: Marmara Kitap Merkezi.
 • Arslantürk Zeki, Mehmet Tayfun Amman. 2008. Sosyoloji. İstanbul: Çamlıca Yayınları.
 • Aydın, Betül.1996. “Benlik Kavramı ve Ben Şemaları”. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı:8.
 • Bauman, Zygmunt. 2014. Siyaset Arayışı. Çev. Tuncay Birkan. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2016. Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları. Çev. Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2017. Akışkan Modernite. Çev. Sinan Okan Çavuş. İstanbul: Can Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt. 2003. Yasa Koyucular ile Yorumcular: Modernite, Postmodernite ve Entelektüeller Üzerine. Çev. Kemal Atakay. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Griffths, Martin, Steven C. Roach ve M. Scott Solomon. 2011. Uluslararası İlişkilerde Temel Düşünürler ve Teoriler. Çev. CESRAN. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kissinger, Henry. 2006. Diplomasi. Çev. İbrahim H. Kurt. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Marx Karl, Engels Friedrich. 1968. Alman İdeolojisi. Çev. Selahattin Hilav. İstanbul: Sosyal Yayınlar.
 • Nye, Joseph S. 2003. Amerikan Gücünün Paradoksu. Çev. Gürol Koca. İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Şenel, Alaeddin. 2011. Siyasal Düşünceler Tarihi: Tarihöncesinde, İlkçağda, Ortaçağda ve Yeniçağda Toplum ve Siyasal Düşünüş. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Yılmaz, Muzaffer Ercan. 2013. Savaş ve Uluslararası Sistem. 2. Baskı. Bursa: Dora Yayınları.
 • Baylis, John. 2008. “Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı”. Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt:5, Sayı:18, 69-85.
 • Cezayirli, Gülay. 2004. “Küreselleşme, Bireyselleşme ve Toplumsallaşma”. Erdem Dergisi Cilt:14, Sayı 41, 29-57.
 • Çetin, Halis. 2002. “Liberalizmin Tarihsel Kökenleri”. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt:3, Sayı:1, 79-96.
 • Çiftçi, Kemal. 2009. “Soğuk Savaş Sonrasında ABD: “Rıza”ya Dayalı “Hegemonya”dan “İmparatorluk” Düzenine”. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:5, Sayı:10, 203-219.
 • Güleç, Cansu. 2015. “Avrupa Birliği’nin Göç Politikaları ve Türkiye’ye Yansımaları”, TESAM Akademi Dergisi Cilt:2, Sayı:2, 81-100.
 • Hurmi, Ayşe Bahar. 2010. “Bush ve Obama Karşılaştırması Çerçevesinde Amerikan Dış Politika Analizi”. Alternatif Politika Dergisi Cilt:2, Sayı:1, 56-81.
 • İçli, Gönül. 2001. “Küreselleşme ve Kültür”. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:25, Sayı:2, 163-172.
 • Kaygusuz, Canani. 2009. “Küreselleşme Çağında Barış: Kimle Nasıl?”. Toplum ve Demokrasi Dergisi Cilt:3, Sayı:5, 169-190.
 • Özdemir, Haluk. 2008. “Uluslararası İlişkilerde Güç: Çok Boyutlu Bir Değerlendirme”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Cilt:63, Sayı:3, 113-144.
 • Özmen, Seda. 2014. “Moses Mendelssohn ve Martin Luther’in Karşılaştırılmasına Dair Bir İnceleme”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi Cilt:3, Sayı:3, 554-570.
 • Sandıklı, Atilla ve Bilgehan Emeklier. 2012. “Güvenlik Yaklaşımlarında Değişim ve Dönüşüm”. Ed. Atilla Sandıklı. Teoriler Işığında Güvenlik, Savaş, Barış ve Çatışma Çözümleri. İstanbul: BİLGESAM Yayınları, 3-67.
 • Serdar, İskender. 2015. “Neorealizm, Neoliberalizm, Konstraktivizm ve İngiliz Okulu Modellerinde Uluslararası Sistemsel Değişikliklere Bakış”. The Journal of Europe- Middle East Social Science Studies (JEMSOS). Cilt:1, Sayı:1, 14-38.
 • Tatoğlu, Emin. 2006. Avrupa Birliğinin Tarihsel Gelişimi (1951-1995). Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Turgan, Erdem. 2013. “2008 Krizinin Avrupa Birliği Ülkelerine Etkisi ve Krizleri Önlemeye Yönelik Geliştirilen Mekanizmalar”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:13, Sayı:1, 219-255.
 • Yıldırım, Süreyya. 2010. “2008 Yılı Küresel Ekonomi Krizinin Dünya ve Türkiye Ekonomisine Etkileri”. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Cilt:12, Sayı:18, 47-55.
 • Claudet, Sophie. 23.09.2016. “Avrupa’da Sağ ve Aşırı Sağ Partilerin Yükselişi Sürüyor”, Euronews. tr.euronews.com/2016/09/23/avrupa-da-sag-ve-asiri-sag- partilerin-yukselisi-suruyor.
 • Dede, Orhan. 10.05.2012. “6 Mayıs 2012: Yunanistan Tarihinin En Kritik Seçimleri”, BİLGESAM. bilgesam.org/incele/740/-6-mayis-2012--yunanistan- tarihinin-en-kritik-secimleri/#.WSQp3uvyjIU.
 • Ergan, Uğur. 26.01.2009. “Obama O Cümlenin İçini Doldurmalı”, Hürriyet Gazetesi. hurriyet.com.tr/obama-o-cumlenin-icini-doldurmali-10854081.
 • İnalcık, Halil. 29.03.2006. “Tarih ve Politika”, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl Salonu Tarih ve Politika konulu konferans metni. dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/26/157.pdf.
 • Karabat, Ayşe. 25.01.2015. “Yunanistan Seçimleri: Siyasetin Dönüşü”, Al Jazeera Türk. aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/yunanistan-secimleri-siyasetin-donusu. Karakuş, Mustafa. 10.12.2010. “Afrika’nın Yeni Efendisi:Çin”, Hürriyet Gazetesi. hurriyet.com.tr/afrikanin-yeni-efendisi-cin-16492568.
 • Tatar, Mehmet. 1998. “Costoriadis ve Toplumun Kuruluşu”. Birikim Dergisi, Sayı: 108. birikimdergisi.com/birikim-yazi/3232/castoriadis-ve-toplumun- kurulusu#.WRSqQvnyjIV.
 • CNN Türk. 20.01.2011. “Kendini Yaktı Devrimin Sembolü Oldu!”. CNN Türk Web, cnnturk.com/2011/dunya/01/20/kendini.yakti.devrimin.sembolu.oldu/603903.0/in dex.html.
 • Sözcü Gazetesi. 17.01.2017. “En Zengin 8 Kişinin Serveti Dünyanın Yarısına Eşit”. sozcu.com.tr/2017/ekonomi/en-zengin-8-kisinin-serveti-dunyanin-yarisina- esit-1626127
 • Sputnik News. 12.03.2017. “Hollanda’da Protesto Eylemine Polis Müdahalesi”. tr.sputniknews.com/avrupa/201703121027597649-hollandada-protesto-eylemine- polis-mudahalesi
 • United States Holocaust Memorial Museum. “Ulusu Harekete Geçirme”. ushmm.org/wlc/tr/article.php?ModuleId=10007818.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet Ali Açıkgöz (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { epokhe373203, journal = {Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2602-3709}, eissn = {2602-3709}, address = {Talha Dereci}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {174 - 195}, doi = {}, title = {Siyaset Arayışında “Ben”den “Biz”e Yöneliş}, key = {cite}, author = {Açıkgöz, Mehmet Ali} }
APA Açıkgöz, M . (2017). Siyaset Arayışında “Ben”den “Biz”e Yöneliş. Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 174-195. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/epokhe/issue/33646/373203
MLA Açıkgöz, M . "Siyaset Arayışında “Ben”den “Biz”e Yöneliş". Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017): 174-195 <http://dergipark.gov.tr/epokhe/issue/33646/373203>
Chicago Açıkgöz, M . "Siyaset Arayışında “Ben”den “Biz”e Yöneliş". Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017): 174-195
RIS TY - JOUR T1 - Siyaset Arayışında “Ben”den “Biz”e Yöneliş AU - Mehmet Ali Açıkgöz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 174 EP - 195 VL - 1 IS - 1 SN - 2602-3709-2602-3709 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi Siyaset Arayışında “Ben”den “Biz”e Yöneliş %A Mehmet Ali Açıkgöz %T Siyaset Arayışında “Ben”den “Biz”e Yöneliş %D 2017 %J Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi %P 2602-3709-2602-3709 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Açıkgöz, Mehmet Ali . "Siyaset Arayışında “Ben”den “Biz”e Yöneliş". Epokhé Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 1 (Aralık 2017): 174-195.