About

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yılda dört kez yayımlanan multidisipliner, hakemli, süreli bir e-dergidir.

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi sağlık bilimleri ile ilgili klinik ve deneysel özgün makale, derleme, olgu sunumu şeklinde hazırlanan makale türünde güncel çalışmaları kapsar. Dergi; yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma ve ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır.

Makale gönderimi ve Bilimsel Danışma Kurulu Üyelerinin değerlendirmeleri elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Yayınlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Eğer makalede daha önce yayınlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır.
Bilimsel toplantılarda sunulan özetler, makalede belirtilmesi koşulu ile kabul edilir.
Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör danışman incelemesinden geçirip, gerek görüldüğü takdirde, istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır. Başvuruyu takiben, makale bir (1) ay içerisinde Bilimsel Danışma Kurulu'nun üç (3) üyesi tarafından değerlendirilir. Düzeltme istendiği takdirde yazarlar, gözden geçirilmiş makaleyi iki (2) hafta içerisinde yeniden dergiye gönderirler. Gerektiği takdirde bu süre editörün kararıyla uzatılabilir. Hakemler tarafından yapılması istenen düzeltmelerin niteliğine bağlı olarak düzeltilerek tekrar dergiye gönderilen makale on beş (15) gün içerisinde hakemler tarafından değerlendirilir veya editör tarafından hakemlere gönderilmeksizin değerlendirme tamamlanır.

Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca hiçbir isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

YAZARLARA BİLGİ

Site aracılığı ile yazı göndermek ve yazıyı izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

I. YAZARLAR İÇİN REHBER

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin yayınıdır. Yılda üç kez yayınlanır. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi sağlık bilimleri alanında temel ve klinik, hakemli bilim yazılarının yayınlandığı hakem-denetimli bir dergidir.

Derginin dili Türkçe'dir. Dergiye gönderilen yazıların başka herhangi bir dergide yayınlanmamış, yayına kabul edilmemiş olması ya da yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmaması gerekir. Bu kural bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti yayınlanan bildiriler için geçerli değildir. Ancak, bu gibi durumlarda bildirinin sunulduğu toplantının adı, tarihi ve yeri bildirilmelidir.

Makalelerin formatı 'Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication (http:/www.icmje.org/)' kurallarına göre düzenlenmelidir.

Gönderilen yazılar, baş editöre ve bölüm editörlerine iletilir, bölüm editörlerinin, yazının özgün değeri ve derginin yayın ilkelerine göre değerlendirmesi sonucu bilimsel danışman kuruluna gönderilir. Danışman değerlendirmeleri sonucu kabul edilen yazılar yayın kuruluna ulaştıktan sonra yazım kurallarına uygunluğu yönünden değerlendirilir ve sonucu yazara üç (3) hafta içinde bildirilir. Yazının gerek teknik özellikleri, gerekse genel kapsamı açısından derginin genel yayın ilkelerine uygun bulunmaması durumunda yazı reddedilir ya da gerekirse, yazar(lar)ın yazıyı yazım kurallarına uygun biçimde yeniden göndermeleri istenebilir. Yeniden gönderilen yazılar benzer bir teknik incelemenin ardından yazım kurallarına uygun ise danışman denetimi sürecine alınır. Yazı, yayın kurulunun belirlediği ve yazının başlık sayfasını görmeyen üç (3) danışmana gönderilerek bilimsel içerik ve yazım kuralları açısından değerlendirilir. Daha sonra, danışman raporları dikkate alınarak ve gerekirse yazar(lar)la tekrar iletişim kurularak yayın kurulunca son düzeltme yapılır. Yayın kurulu yazıyı yayınlamaya, düzeltilmesi için geri göndermeye, düzelterek yayınlamaya ya da yayınlamamaya yetkilidir. Bu değerlendirme süreci dergiye gönderilen yazı türlerinden araştırma yazılarını, olgu sunumlarını ve derlemeleri kapsar. Dergiye gönderilen yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın geri gönderilmez. Tüm yazarlar bilimsel katkı ve sorumluluklarını ve çıkar çatışması olmadığını bildiren toplu imza ile yayına katılmalıdır.

Araştırmalara yapılan kısmi de olsa nakdi ya da ayni yardımların hangi kurum, kuruluş, ilaç-gereç firmalarınca yapıldığı dip not olarak bildirilmelidir. Dergide yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret/karşılık ödenmez. Yayın kurulu, yazar(lar)ın, dergiye gönderdikleri yazıları değerlendirme süreci tamamlanmadan başka bir dergiye göndermeyeceklerini taahhüt ettiklerini kabul eder.

İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan deneysel araştırmaların bildirildiği yazıların yöntem bölümünde, bu araştırmanın yapıldığı gönüllü ya da hastalara uygulanan işlemler anlatıldıktan sonra kendilerinin onaylarının alındığını gösterir bir cümle bulunmalıdır. Yazar(lar), bu tür araştırmalarda, uluslararası alanda kabul edilen kılavuzlara (2002 yılında revize edilen 1975 Helsinki Deklarasyonu-http://www.wma.net/e/policy/b3.htm, Guide for the care and use of laboratory animals-www.nap.edu/catalog/5140.html), T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından getirilen, 29 Ocak 1993 tarih ve 21480 sayılı Resmi gazetede yayınlanan "İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik" ve daha sonra yayınlanan diğer yönetmeliklerde belirtilen hükümlere uyulduğunu belirtmeli ve kurumdan aldıkları Etik Kurul Onayı'nın sayısını belirtmelidir.

Metin içinde standart kısaltmalar kullanılır, bunlar ilk geçtikleri yerde açık olarak yazılır. Paragraf başında geçen kısaltmalarda, kısaltmaların açık adı yazılmalıdır. İlaç adları kullanımında ilaçların jenerik adları Türkçe okunuşlarıyla yazılır. Ölçüm birimleri metrik sisteme uygun olarak verilir; örneğin, "mg" olarak yazılır, nokta kullanılmaz; ek alırsa (') ile ayrılır. Laboratuvar ölçümleri Uluslararası Sistem (US; Systéme International: SI) birimleri ile bildirilir.

II. DERGİYE GÖNDERİLECEK YAZI TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ

A. Araştırma Makaleleri:

Bu yazılar daha önce yayınlanmamış, özgün araştırma verilerinin değerlendirildiği ve aşağıda tanımlanan yazı düzenine tümüyle uygun hazırlanmış yazılardır. Araştırma yazılarının ana metin bölümü (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) 10 sayfayı geçmemelidir. Bu yazılarda belirtilen araştırma verilerinin bir bölümü daha önce başka bir yazıda işlenmiş ise, bu durum yazı gönderilirken mutlaka bildirilmeli ve ayrıca adı geçen yazıya kaynaklarda atıf yapılmalıdır. Araştırma makalesi linkte verilen şablona göre hazırlanmalıdır (link).

B. Olgu Sunumları:

Klinik değerlendirme, gözlem ya da bir başka açıdan özellik ve bilimsel önem taşıyan, bir ya da birden fazla olgunun özelliklerini sunan ve tartışan yazılardır. Olgu sunumları başlık sayfası, özet, abstract, giriş, olgu sunumu, tartışma ve sonuç, varsa teşekkür, kaynaklar, tablo/şekil/resim bölümlerini içerir; ana metin alt başlıkları yazı içeriğinin gerektirdiği biçimde düzenlenir. Olgu sunumları, özet, abstract, ana metin bölümü (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) 10 sayfayı geçmemelidir. Olgu sunumu linkte verilen şablona göre hazırlanmalıdır (link).

C. Derleme:

Konusuyla ilgili önemli kuramsal ya da uygulama sorunlarına değinen özgün düşüncelerin üretildiği ve tartışıldığı yazılardır. Derlemenin ana metni; özet, abstract, giriş, sonuç ve öneriler, parlak nokta, varsa teşekkür, kaynaklar, tablo/şekil/resim bölümlerini içerir; ana metin alt başlıkları yazı içeriğinin gerektirdiği biçimde düzenlenir. Özgün yazıların ana metin bölümü (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) 10 sayfayı geçemez. Derleme linkte verilen şablona göre hazırlanmalıdır (link).

D. Başlık Sayfası:

Yazının başlığı, yazarların adı, ünvanları, çalıştıkları kurum ve yazışmalardan sorumlu yazarın yazışma adresi, telefon ve varsa faks numarası ve e-posta adresi yazılır. Bu bilgiler sadece başlık sayfasında verilir, makalelerin içerisinde verilmez.

E. Özetler ve Anahtar Sözcükler:

Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yazılır ve yazının başlığını içerir. Özet ve abstract; genel bilgi (background), amaç (objective), yöntem (method), bulgular (findings), sonuç (conclusion) alt başlıkları ile yapılandırılmalıdır. Olgu sunumunun özeti yapılandırılmadan yazılır. Özetlerin sonunda her iki dilden en az 3, en çok 5 anahtar sözcük (keywords) yer alır.

F. Ana Metin:

Yazının ana metni; giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma, sonuç şeklinde düzenlenir. Giriş bölümünde yazının dayandığı temel bilgilere ve gerekçelere kısaca değinildikten sonra, son paragrafında amaç açık bir anlatımla verilir. Gereç ve yöntem bölümü gerekirse araştırma/hasta/denek grubu, araçlar, uygulama ve istatistiksel değerlendirme gibi alt başlıklara göre detaylı biçimde düzenlenir. Bu bölüm, çalışmaya katılmayan birisinin de rahatlıkla anlayabileceği açıklıkta yazılmalıdır. Bulgular çalışmadan elde edilen bulguları özetler ve temel bulgular gerekirse tablo ve şekillerle desteklenir. Tartışma bölümünde çalışmanın bulguları ilgili yurt içi ve yurt dışı çalışmaların sonuçları bağlamında tartışılır; genel bir gözden geçirmeyi değil, özgün bulguların tartışılmasını içerir.

G. Alana Katkı: (Araştırma makaleleri için )

Çalışmanın ilgili alana verdiği/vereceği katkı yazılır.

H. Parlak Nokta (Araştırma makaleleri için )

Çalışmanın yazarlar tarafından en önemli bulunan sonuçlarının 3 farklı kısa cümle halinde verilmesi gerekir.

I. Teşekkür:

Yazar(lar), gerekli gördüklerinde yazıya, katkıları yazarlık düzeyinde olmayan, ancak belirtilmeyi hak ettiğini düşündükleri kişilere, birkaç cümlelik kısa teşekkür yazabilirler. Burada, teşekkür edilen kişilerin katkıları (parasal ya da araç-gereç desteği, teknik yardım gibi) açıklıkla belirtilmeli (örneğin; "bilimsel danışmanlık", "taslakta düzeltme", "veri toplama", "klinik araştırmaya katılma" gibi) yazılmalıdır.

J. Kaynaklar:

Metin İçinde Kaynak Kullanımı

Makalede bulunan yazar sayısı iki veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, iki veya daha fazla ise ilk iki isim yazılıp İngilizce makaleler için"et al", Türkçe makaleler için "ve ark."  eklenmelidir

Metin içinde kaynak yazılımı dört şekilde olabilir:

a- Ongan ve Kaya (2007).....................................belirtmiştir.

b- Kader, Olgun ve arkadaşlarının (1997) belirttiğine göre.......

c- Literatürde.............. belirtilmiştir (Kaya ve Özgör 2001).

d- Literatürde ........ belirtilmiştir (Kaya, Ongan ve ark. 1997)

 

Metin içinde birden fazla kaynak gösterildiğinde her bir kaynağın tarihinden sonra "noktalı virgül" kullanılmalıdır.

Örnek: ...........araştırma bulguları ile benzerdir  (Tanabe, Steinmann 2004; Siderias, Guadio et al 2004).

Kaynakçada kaynaklar alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. Eğer bir yazarın iki yayını varsa eski tarihli önce yazılmalıdır.

Doğrudan yararlanılmamış kaynaklar kesinlikle kullanılmamalıdır; kabul edilmiş tezler dışında yayınlanmamış yapıtlar ve kişisel haberleşmeler kaynak gösterilemez. Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur.


KAYNAK YAZIMI İÇİN ÖRNEKLER:

Dergi Yazıları:

Yazar sayısı üç ve daha az ise:

Schoenen J, Jacquy J, Lenaerts M. Effectiveness of high-dose riboflavin in migraine prophylaxis: A randomized controlled trial. Neurology 1998; 50:466-470.

Yazar sayısı üçten çok ise:

França DS, Souza AL, Almeida KR, et al. B vitamins induce an antinociceptive effect in the asetic acid and formaldehyde models of nociception in mice. Eur J Pharmacol 2001; 421:157-164.

DOI numaralı kaynak (online versiyon) ise;

Şahin H, Çiçek B, Yılmaz M, et al. Obesity prevalence, waisttoheight ratio and associated factors in adult Turkish males. Obesity Research & Clinical Practice, Volume 5, Issue 1, e29–e35, 2011 (doi:10.1016/j.orcp.2010.11.004).

Kurum ise:

The Brain Trauma Foundation, The American Association of Neurological Surgeons, The Joint Section on Neurotrauma and Critical Care. Role of antiseizure prophylaxis following head injury. J Neurotrauma 2000; 17:549-553.

Dergi ek sayısı (supplement) ise:

Goodman WK, McDougle JC, Price LH. Pharmacotherapy of obsessive compulsive disorder. J Clin Psychiatry 1992; 53(Suppl 14):29-37.

Kitaplar:
Kitap yazar(lar)ı kişi ise:

Tanrıdağ O. Afazi, 3rd ed. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 1987.

Kitap bölümü ise:

Aktekin B. Epileptik nöbetler. Bora İ, Yeni SN, Gürses C, ed. Epilepsi. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2008:103-134.

Kitap – Çeviri ise:

Jawetz E, Melnick J, Adelberg, AE. Tıbbi Mikrobiyoloji (M. Akman ve E. Gülme­zoğlu, Çev.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 1972.

Bildiri:

Uçak N. Sosyal bilimlerde bilginin üretimi, erişimi ve kullanımı. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu: 2 Nisan 2005 – Ankara: Bildiriler (s. 92–103). Ankara: Yeni Avrasya.

Rapor:

Devlet Planlama Teşkilatı. Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas Komis­yonu Raporu (Rapor No: DPT: 2681). Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı, 2004.

Tez:

Özbaş ZY. Acıdophilus'lu Yoğurt Üretim Teknikleri. Doktora tezi, Hacettepe Üniver­sitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara, 2009.

Yasa ve Yönetmelikler

Yasa Adı. Yayın Adı, Sayı, kabul edildiği gün ay yıl.

İlköğretim ve Eğitim Kanunu. T. C. Resmi Gazete, 10705, 12 Ocak 1961.

Elektronik Kaynaklar:

Elektronik Kaynak – Basılı Kitabın Elektronik Sürümü ise:

Yazar A, Yazar B. Kitap Adı [Elektronik Sürüm]. Yayın Yeri: Yayınevi, Yayın Yılı.

Başar H. Sınıf Yönetimi [Elektronik Sürüm]. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, 1995.

Elektronik Kaynak – Basılı Makalenin Elektronik Sürümü ise:

Yazar A, Yazar B. Makale Adı [Elektronik Sürüm]. Dergi Adı, cilt(sayı), sayfa numaraları, yıl.

Akman–Demir G, Yeşilot N, Serdaroğlu P. Neurological involvement in Behçet's Di­sease: Clinical characteristics, diagnosis and treatment [Elektronik Sürüm]. Journal of Neurologi­cal Sciences, 23(1), 3–7, 2006.

Elektronik Kaynak – Makale ise:

Yazar A, Yazar B. Yazar C ve ark. Makale Başlığı. Dergi Adı, cilt(sayı), sayfa numaraları, yıl. Erişim: Gün Ay Yıl, http://ağ adresi

Yıldırım A, Ekici KM, Şahım T. İşletmelerin Yönetim Sürecinde Sinerjik Yönetim Anlayışının Önemi. Bilgi Vadisi, 1(2). Erişim: 04 Nisan 2006, http://www.bilgivadisi.net/idas/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=59

Elektronik Kaynak – Veritabanında Makale ya da Madde ise:

Yazar A. Makale Adı. Dergi Adı, cilt(sayı), sayfa numaraları. Erişim: Gün Ay Yıl, Ve­ritabanı Adı, Kayıt/Makale No.

Coşkun T. Effect of hydrogen peroxide on per­meability of the main pancreatic duct and morphology of the pancreas. The American Journal of Surgery, 2005, 176(1), 53–58. Erişim: 25 Nisan 2006, ScienceDirect.

Elektronik Kaynak – Rapor ise:

Yazar A. (Ay Yıl). Rapor Adı (Rapor No). Erişim: Gün Ay Yıl, http://ağ adresi.

Devlet Planlama Teşkilatı. (Temmuz 2004). e–Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı: Değerlendirme Raporu (Rapor No: 2). Erişim: 02 Nisan 2006, http://212.175.33.22/kdep/rapor/ KDEPHaziran2004.pdf

Elektronik Kaynak – Anonim Ağ Sayfası ise:

Kaynağın Adı. Erişim: Gün Ay Yıl, http://ağ adresi

Bilim Etiği ve Bilimde Sahtekarlık. Erişim: 04 Nisan 2006, http://www.aek.yildiz.edu.tr/bilim.htm

Elektronik Kaynak – Ağ Sitesinden Erişilen Ağ Sayfası ise:

Yazar A. Sayfa Adı. (Yayın Yılı). Erişim: Gün Ay Yıl, Ağ Sitesi Adı: http://ağ adresi

Gordon CH. What it is, and how to avoid it. 2005. Erişim: 04 Nisan 2006, University of British Columbia Ağ Sitesi: http://www.zoology.ubc.ca/bpg/Advising/ Plagiarism.htm

Elektronik Kaynak – Ağ Sitesi ise:

Site ya da Yayınlayan Kuruluş Adı. (Yayın Yılı). Erişim: Gün Ay Yıl, http://ağ adresi

Tema Vakfı. Erişim: 04 Nisan 2006, http://www.tema.org.tr

Elektronik Kaynak – Haber, Tartışma Grubu ya da Forum İletisi ise:

Yazar A. (Gün Ay Yıl). İleti Konusu [İleti No]. Erişim: Haber/Tartışma Grubu/Forum Adı, http://ağ adresi

Işık E. (5 Kasım 2003). Bitki Kütüphanesi [İleti No: 8]. Erişim: Kutup–L, http://listproc.metu.edu.tr.9000/reguser/archives/KUTUPL/kutupl.log200311/msg00008.html

K. Tablolar:

Her bir tablo metin içinde geçtiği sıraya göre numaralandırılır. Her tablonun bir başlığı bulunur ve gerektiğinde (örneğin, tabloda geçen kısaltmalar) tablo altına açıklamalar yazılır. Her bir tablo ana metne başvurma gereği duyulmayacak biçimde anlaşılır olmalıdır. Her tablodan metin içinde söz edilmelidir.

L. Şekil ve Resimler:

Her şekil metin içinde geçtiği sıraya göre numaralandırılarak, profesyonel olarak çizilmeli ve  elle yapılmamalıdır. Şekil içindeki harfler, numaralar ve semboller net olmalı, baskı için küçültüldüğünde de okunabilir olmalıdır. Şekil ve resimler metin içinde geçtiği sıraya göre numaralandırılır; 127x173 mm ile 203x254 mm boyutlarında olmalıdır. İnternet ve CD ortamında gönderilecek olan resim, şekil, grafik ve tabloların çözünürlükleri en az 300 dpi olmalıdır.

Yazar başka kaynaktan aldığı resim, şekil, grafik ve tablolar için telif hakkı sahibi kişi ve kuruluşlardan izin almalı, gerekli izin belgelerini dergiye sunmalı ve yazı içinde kaynağını belirtmelidir.

III. YAZININ DERGİYE GÖNDERİLMESİ

Dergiye gönderilecek tüm yazıların gönderilmeden önce yazım kurallarına uygunluğu mutlaka son bir kez kontrol edilmelidir. Yazılar,http://sbfe-dergi.erciyes.edu.tr

Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler..Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri FakültesiBu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.

Makale değerlendirme sürecinin başlaması için yazarların linkteki

_belgeyi imzaladıktan sonra pdf şeklinde makalenin ekinde göndermeleri

_gerekmektedir.

Telif Hakkı dökümanı için tıklayınız.


Sayfa düzenleme evresi makalenin şekli, sözcükleri, gramer yapısı, açıklığı ve akıcılığını geliştirmek için amaçlanmıştır. Bir diğer evrede de yalnızca yazın ve şekil düzeltmeleri yapılacağından bu yazar için yazıda yapabileceği son değişiklikler için son şans olmaktadır. Sayfa düzenlemesi yapılacak dosya Word veya .rtf dosyası biçimindedir. Böylece belge kolayca biçimlendirilir. Buradaki açıklamalar iki yöntemi önerir. Birincisi MSWord programının Değişiklikleri İzle olanağını kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, editör ve dizgicilerin programa ulaşım olanağının olması gerekir. İkinci sistem ise, yazılım bağımsızdır ve Harward Educational Review yönteminden izin alınarak buraya alınmıştır. Dergi editörü bu açıklamaları düzenleyip, kendi koşullarına daha uygun biçime getirebilir.

Sayfa düzenlemesi Düzeltme sistemleri

1. Microsoft Değişiklikleri İzle özelliği ile Menü çubuğundaki araçlar sekmesinde "Değişiklikleri İzle" etkinleştirilerek, kopya dizgisini yapan kişi değişiklikler yapar. Eklediği metinler veya sildiği metinler farklı renk ile gösterilir. Değiştirilen belge editöre sunulmak üzere sisteme yüklenir. Editör değişiklikleri inceleyip, yazarin görüşüne sunabilir. Editör ve yazar uygun gördükleri değişiklikleri normal biçime getirirler ve ek düzeltmeleri var ise, Değişiklikleri İzle özelliği ile farklı renklerde olmak üzere, metine eklerler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar mutlaka bu soruların yanıtını ilgili köşeli parantez içine yazmalıdır. Sayfa düzenleme ekibinden gelen sorular makalenin doğru dizilmesi için önemlidir. Yazar ve editör ile değişikliklerde uyuşulunca, son Sayfa düzenleme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra yazı görüntü açısından tamamlanıp, basılacak hale gelmek üzere yönlendirilir. Bu basamakta da yazar ve editörlerin görüşü alınacaktır. 2. Harward Educational Review yöntemi Yazıda elektronik değişiklikler yapmak için talimatlar Yazının elektronik kopyasında değişiklik yapılır iken, aşağıdaki yöntemleri kullanınız. Önerilen değişikliklere yanıt verme Önerilen değişiklikleri kabul ediyorsanız, ilgili metni kalın fontlardan, normal fonta değiştiriniz. Önerilen değişiklikleri kabul etmiyorsanız, orjinal metni yeniden girip, kalın font yaparak işaretleyiniz. Ekleme ve çıkarımlar yapma Eklemelerinizi metni kalın font yaparak işaretleyiniz Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantez ve kalın font ile işaretleyiniz: [silinecek metin] Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, lütfen ilgili alana bir not ekleyiniz. Örneğin : [iki cümleyi siliyorum. silinecek metin] Yazarin önerilerine yanıt verme Yazarın yaptığı değişiklikleri değiştirmeyiniz. Kesinlikle silmeyiniz. Yazarın önerilerinin sonuna verdiğiniz kararı Yorum işareti ile ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu..... Yorum: silmek istedikleriniz silinecek. ] Yorum yapma Esaslı değişiklikler veya organizasyonel değişiklikleri açıklamak için yorumları kullanınız e.g., [Yorum: Üsteki paragrafın 5 yerine 7. olması daha uygun olacak]Not: Eğer sayfa numaraları söz konusu ise, size basılarak gelen kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir...

Elektronik düzeenleme için bir örnek

Orijinal "yazı" dosyası Orjinal makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yaparken, lütfen birlikte çalıştığınız kişilerin görüşlerini alınız. Değişilikleri tamamladığınızde dosya adını değiştiriniz (YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Eleştiri ve önerilerle yazara geri gönderilen yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. ONA yollanan revize edilmiş yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Lütfen aşağıdaki kurallara uymadaki yetersizliğin yazınızın basılmasında ciddi gecikmelere neden olabileceğini unutmayınız. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Yeni dosyada [silinmiş sözcük] değiştirilmiş bölümler kalsın veya işaret edilsin Örneğin [Yorum: Önerinize cevaben bir cümle ekledim.] Notlar: • Koyu yazılan metinlerin normale çevrilmesi, o paragraftaki değişikliklerin kabulünü gösterir. • Yeni cümlleler eklendi ise, koyu renk karakterler ile işaret edilirler. • [silinen sözcükler] Köşeli parantez içine alınmış metin tümü ile silinecek metindir • Köşeli parantez içinde YORUM: biçiminde başlayan ifadeler editöre görüş bildirmeki için kullanılır