Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 3, Sayfalar 51 - 71 2017-12-07

Argümantasyon ile Bilimin Doğası Arasındaki İlişkiye Yönelik Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi

Ali Yiğit KUTLUCA [1] , Abdullah AYDIN [2]

255 310

Bu araştırmanın amacı, argümantasyon ile bilimin doğası arasındaki olası ilişkiyi çeşitli problem durumları çerçevesinde belirleme amaçlı yapılan ulusal ve uluslararası araştırmaları incelemek ve ortaya çıkan araştırma eğilimlerinin ne yönde olduğunu öne sürmektir. Doküman analizi yöntemiyle gerçekleştirilen bu araştırmada; argümantasyon, bilimin doğası, akıl yürütme ve epistemolojik anlayışlar gibi yaklaşımları birlikte ele alan ulusal ve uluslararası çalışmalar incelenmiştir. ERIC, SSCI ve ULAKBİM Dergi Park gibi veri tabanlarına belirtilen kavramların yazılarak tarandığı bu araştırmada, toplamda 36 uluslararası ve 14 ulusal çapta yayınlanmış çalışmaya ulaşılmıştır. Ulaşılan bu çalışmaların derinlemesine değerlendirilmesi sonucu uluslararası bağlamda yayınlanan araştırmaların altı problem durumu altında, daha çok sosyobilimsel konu bağlamında yapıldıkları tespit edilmiştir. Üç problem durumu altında yapılan ulusal araştırmaların ise daha çok bilimsel konu bağlamında ele alındıkları bulgusuna ulaşılmıştır.

argümantasyon, bilimin doğası, araştırma eğilimleri
 • Abd-El-Khalick, F. (2002). The development of conceptions of the nature of scientific knowledge and knowing in the middle and high school years: A cross-sectional study. International Conference of the National Association of Research in Science Teaching (NARST), New Orleans, LA.
 • Albe, V. (2008). When scientific knowledge, daily life experience, epistemological and social considerations intersect: students’ argumentation in group discussion on a socio-scientific issue. Research in Science Education, 38, 67-90.
 • Altun, E. (2010). Işık Ünitesinin İlköğretim Öğrencilerine Bilimsel Tartışma (Argümantasyon) Odaklı Yöntem İle Öğretimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority. (2014). The Australian curriculum: Science. [Çevrim-içi: http://www.australiancurriculum.edu.au], Erişim tarihi: 18 Aralık 2015.
 • Bell, R. L., & Lederman, N. G. (2003). Understandings of the nature of science and decision making on science and technology based issues. Science Education, 87, 352–377.
 • Bell, P., & Linn, M. C. (2000). Scientific arguments as learning artifacts: Designing for learning from the web with KIE. International Journal of Science Education, 22(8), 797-817.
 • Bell, R. L., Matkins, J. J., & Gansneder, B. M. (2011). Impacts of contextual and explicit instruction on preservice elementary teachers’ understandings of the nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 48, 414–436.
 • Boran, G. H. (2014). Argümantasyon Temelli Fen Öğretiminin Bilimin Doğasına İlişkin Görüşler ve Epistemolojik İnançlar Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Bricker, L. A., & Bell, P. (2008). Conceptualizations of argumentation from science studies and the learning sciences and their implications for the practices of science education. Science Education, 92, 473–498.
 • Callahan, B. H. (2009). Enhancing nature of science understanding, reflective judgment, and argumentation through socioscientific issues. Unpublished doctoral dissertation, University of South Florida, Department of Secondary Education College of Education, USA.
 • Ceylan, K. E. (2012). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerine Dünya ve Evren Öğrenme Alanının Bilimsel Tartışma (Argümantasyon) Odaklı Yöntem ile Öğretimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Cook, L. K., & Buck, G. A. (2013). Pre-service teachers’ understanding of the nature of science through socio-scientific inquiry. Electronic Journal of Science Education, 17(1), 1-23.
 • Çetin, P. S., Erduran, S. ve Kaya, E. (2010). Understanding the nature of chemistry and argumentation: the case of pre-service chemistry teachers. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(4), 41-59.
 • Driver, R., Leach, J., Millar, R., & Scott, P. (1996). Young people’s images of science. Buckingham, UK: Open University Press.
 • Driver, R., Newton, P., & Osborne J. (2000). Establishing the norms of scientific argumentation in classrooms. Science Education, 84, 287-312.
 • Duschl, R. A. (2008). Quality argumentation and epistemic criteria. In S. Erduran & M.P. Jimenez-Aleixandre (Eds.), Argumentation in science education: Perspectives from classroom-based research (pp. 159–175). Dordrecht: Springer.
 • Eastwood, J. L., Sadler, T. D., Zeidler, D. L., Lewis, A., Amiri, L., & Applebaum, S. (2012). Contextualizing nature of science instruction in socioscientific issues. International Journal of Science Education, 34(15), 2289–2315.
 • Eroğlu, B. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma Hakkındaki İnformal Muhakemeleri Üzerinde Bilimin Doğasının Etkisinin Araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gümrah, (2013). Bilimsel Tartışma Yönteminin Ortaöğretim Öğrencilerinin Kimyasal Değişimler Konusunu Anlamaları, Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri, Bilimsel Süreç, İletişim ve Argüman Becerileri Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Hart, C. (2001). Doing a literature search: A comprehensive guide for the social sciences. London: Sage.
 • Herman, B. C. (2015). The influence of global warming science views and sociocultural factors on willingness to mitigate global warming. Science Education, 99, 1-38.
 • İşbilir, E., Çakıroğlu, J., & Ertepınar, H. (2014). Pre-Service science teachers’ written argumentation qualities: from the perspectives of socio-scientific issues, epistemic belief levels and online discussion environment. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 10(5), 371-381.
 • Kenyon, L., & Reiser, B. J. (2006). A functional approach to nature of science: Using epistemological understandings to construct and evaluate explanations. In annual meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, CA.
 • Khishfe, R., & Lederman, N. (2006). Teaching nature of science within a controversial topic: Integrated versus nonintegrated. Journal of Research in Science Teaching, 43(4), 377–394.
 • Khishfe, R. (2012a). Nature of science and decision making. International Journal of Science Education, 34(1), 67–100.
 • Khishfe, R. (2012b). Relationship between nature of science understandings and argumentation skills: A role for counterargument and contextual factors. Journal of Research in Science Teaching, 49(4), 489–514.
 • Khishfe, R. (2012c). Transfer of nature of science understandings into similar contexts: Promises and possibilities of an explicit reflective approach. International Journal of Science Education, 35(17), 2928–2953
 • Khishfe, R. (2014). Explicit nature of science and argumentation ınstruction in the context of socioscientific ıssues: an effect on student learning and transfer. International Journal of Science Education, 36(6), 974-1016.
 • Köseoğlu, F., Tümay, H. ve Üstün, U. (2010). Bilimin Doğası Öğretimi Mesleki Gelişim Paketinin Geliştirilmesi Ve Öğretmen Adaylarına Uygulanması ile İlgili Tartışmalar. Ahi Evran Ünv. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(4),129-162.
 • Kuhn, D. (1993). Science as argument: Implications for teaching and learning scientific thinking. Science Education, 77, 319–337.
 • Kutluca, A. Y., & Aydın, A. (2016). An examination of prospective elementary science teachers’ perspective towards socio-scientific argumentation. Science Education International, 27(3), 320-343.
 • Kutluca, A. Y. (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Argümantasyon Kaliteleri ile Bilimin Doğası Anlayışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • Lederman, N. G. (2007). Nature of science: Past, present, and future. In S.K. Abell & N.G. Lederman (Eds.), Handbook of research on science education (pp. 831–880). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Leung, J. S. C., Wong, A. S. L., & Yung, B. H. W. (2014). Understandings of nature of science and multiple perspective evaluation of science news by non-science majors. Science & Education, 24(7), 887-912.
 • Liu, S. Y., Lin, C. S., & Tsai, C. C. (2011). College students’ scientific epistemological views and thinking patterns in socioscientific decision making. Science Education, 95, 497–517.
 • Mason, L., & Boscolo, P. (2004). Role of epistemological understanding and interest in interpreting a controversy and in topic-specific belief change. Contemporary Educational Psychology, 29, 103–128.
 • Mason, L., & Scirica, F. (2006). Prediction of students’ argumentation skills about controversial topics by epistemological understanding. Learning and instruction, 16, 492–509.
 • Matkins, J. J., & Bell, R. L. (2007). Awakening the scientist inside: Global climate change and the nature of science in an elementary science methods course. Journal of Science Teacher Education, 18, 137–163.
 • McDonald, C. V. (2010). The influence of explicit nature of science and argumentation ınstruction on preservice primary teachers’ views of nature of science. Journal Of Research In Science Teaching, 47(9), 1137–1164.
 • Milli Egitim Bakanlığı (MEB) (2013). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (3-8. Sınıflar) öğretim programı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • National Research Council. (2013). A framework for K-12 science education: Practices, crosscutting concepts, and core ideas. Washington, DC: The National Academies Press.
 • Nussbaum, E.M., & Bendixen, L.M. (2003). Approaching and avoiding arguments: The role of epistemological beliefs, need for cognition, and extraverted personality traits. Contemporary Educational Psychology, 28, 573–595.
 • Nussbaum, E. M, Sinatra, G. M., & Poliquin, A. (2008). Role of epistemic beliefs and scientific argumentation in science learning. International Journal of Science Education, 30(15). 1977-1999.
 • Ogunniyi, M. B. (2006). Using an argumentation-instrumental reasoning discourse to facilitate teachers’ understanding of the nature of science. International Conference of the National Association of Research in Science Teaching (NARST), San Francisco.
 • Özkara, D. (2011). Basınç Konusunun Sekizinci Sınıf Öğrencilerine Bilimsel Argümantasyona Dayalı Etkinlikler ile Öğretilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman.
 • Ryu, S., & Sandoval, W. A. (2012). Improvements to elementary children’s epistemic under-standing from sustained argumentation. Science Education, 96(3), 488–526.
 • Sadler, T. D., Chambers, F. W., & Zeidler, D.L. (2004). Student conceptualisations of the nature of science in response to a socio-scientific issue. International Journal of Science Education, 26(4), 387–409.
 • Sampson, V., & Clark, D. (2008). Assessment of the ways students generate arguments in science education: Current perspectives and recommendations for future directions. Science Education, 92(3), 447-472.
 • Sandoval, W. A., & Millwood, K. A. (2005). The quality of students’ use of evidence in written scientific explanations. Cognition and Instruction, 23(1), 23-55.
 • Sandoval, W. A., & Millwood, K. A. (2008). What can argumentation tell us about epistemology? In S. Erduran & M.-P. Jimenez-Aleixandre (Eds.), Argumentation in science education: Perspectives from classroom-based research (pp. 71–88). Dordrecht: Springer.
 • Schalk, K. A. (2012). A socioscientific curriculum facilitating the development of distal and proximal nos conceptualizations. International Journal of Science Education, 34(1), 1–24
 • Schommer-aikins, M., & Hutter, R. (2002). Epistemological beliefs and thinking about everyday controversial issues. The Journal of Psychology, 136(1). 5-20
 • Tavares, M. L., Jimenez-Aleixandre, M. P., & Mortimer, F. E. (2010). Articulation of conceptual knowledge and argumentation practices by high school students in evolution problems. Science & Education, 19, 573-598.
 • Tekeli, A. (2009). Argümantasyon Odaklı Sınıf Ortamının Öğrencilerin Asit-Baz Konusundaki Kavramsal Değişimlerine ve Bilimin Doğasını Kavramalarına Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tümay, H. ve Köseoğlu, F. (2010). Bilimde Argümantasyona Odaklanan Etkinliklerle Kimya Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Hakkındaki Anlayışlarını Geliştirme. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 859-876.
 • Tümay, H. ve Köseoğlu, F. (2011). Kimya Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Odaklı Öğretim Konusunda Anlayışlarının Geliştirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(3), 105-119.
 • Uluçınar-Sağır, Ş. (2008). Fen Bilgisi Dersinde Bilimsel Tartışma Odaklı Öğretimin Etkililiğinin İncelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Walker, K. A., & Zeidler, D. L. (2007). Promoting discourse about socioscientific issues through scaffolded inquiry. International Journal of Science Education, 29(11), 1387–1410.
 • Wu, Y-T., & Tsai, C-C. (2011). High school students’ informal reasoning regarding a socio-scientific issue, with relation to scientific epistemological beliefs and cognitive structures. International Journal of Science Education, 33(3), 371–400.
 • Yerrick, R. K. (2000). Lower track science students’ argumentation and open inquiry instruction. Journal of Research in Science Teaching, 37(8), 807-838.
 • Yeşiloğlu, S. N. (2007). Gazlar Konusunun Lise Öğrencilerine Bilimsel Tartışma (Argümantasyon) Odaklı Yöntem İle Öğretimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (7. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zeidler, D. L., Walker, K. A., Ackett, W. A., & Simmons, M. L. (2002). Tangled up in views: Beliefs in the nature of science and responses to socioscientific dilemmas. Science Education, 86, 343-367.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Bu Sayıda
Yazarlar

Yazar: Ali Yiğit KUTLUCA
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Abdullah AYDIN
Kurum: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { erziefd299896, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {51 - 71}, doi = {10.17556/erziefd.299896}, title = {Argümantasyon ile Bilimin Doğası Arasındaki İlişkiye Yönelik Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KUTLUCA, Ali Yiğit and AYDIN, Abdullah} }
APA KUTLUCA, A , AYDIN, A . (2017). Argümantasyon ile Bilimin Doğası Arasındaki İlişkiye Yönelik Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (3), 51-71. DOI: 10.17556/erziefd.299896
MLA KUTLUCA, A , AYDIN, A . "Argümantasyon ile Bilimin Doğası Arasındaki İlişkiye Yönelik Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2017): 51-71 <http://dergipark.gov.tr/erziefd/issue/32738/299896>
Chicago KUTLUCA, A , AYDIN, A . "Argümantasyon ile Bilimin Doğası Arasındaki İlişkiye Yönelik Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2017): 51-71
RIS TY - JOUR T1 - Argümantasyon ile Bilimin Doğası Arasındaki İlişkiye Yönelik Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi AU - Ali Yiğit KUTLUCA , Abdullah AYDIN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17556/erziefd.299896 DO - 10.17556/erziefd.299896 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 71 VL - 19 IS - 3 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.299896 UR - http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.299896 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Argümantasyon ile Bilimin Doğası Arasındaki İlişkiye Yönelik Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi %A Ali Yiğit KUTLUCA , Abdullah AYDIN %T Argümantasyon ile Bilimin Doğası Arasındaki İlişkiye Yönelik Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi %D 2017 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17556/erziefd.299896 %U 10.17556/erziefd.299896
ISNAD KUTLUCA, Ali Yiğit , AYDIN, Abdullah . "Argümantasyon ile Bilimin Doğası Arasındaki İlişkiye Yönelik Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 3 (Aralık 2017): 51-71. http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.299896