Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 3, Sayfalar 204 - 224 2017-12-07

Geometri Sorularındaki Kavramsal Hataları Belirlemede GeoGebra’nın Rolü

Mehmet Fatih ÖÇAL [1]

257 326

Geometri derslerinde kullanılan öğretim materyallerinde kavram yanılgılarına sebep olabilecek hataların bulunması mümkündür. Öğretmenlerin ve geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının bu hataları fark edip gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı kavramsal hata içeren ama sorunun cevabı bu hatalardan direk etkilenmeyen geometri sorularında GeoGebra inşaları yardımıyla öğretmen adaylarının hataları fark etme düzeyleri incelemektir. Bu çalışma tekli durum çalışması özelliğine sahiptir. Çalışmanın katılımcılarını Doğu Anadolu’da bir üniversitede GeoGebra eğitimi alan 32 matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın veri toplama araçlarını, üç boyutlu Geometri Hata Tespit Testi [GHTT], testteki soruları inşa ettikleri GeoGebra dosyaları, çözümlerindeki cevapları karşılaştırdıkları GeoGebra İnşaları Karşılaştırma Testi [GİKT], Görüş Anketi [GA] ve yarı yapılandırılmış mülakatlardan oluşmaktadır. Veri analizinde içerik analiz yöntemlerinden yararlanılmıştır. Ayrıca frekans ve yüzde tabloları içeren betimsel istatistiklerden de yararlanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, statik ortamda öğretmen adaylarının hiçbiri kavramsal hataları fark edemedikleri, buna karşın karşılaştırma testinde öğretmen adaylarının en az dörtte üçünün GeoGebra yardımı ile hataları fark ettikleri gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, GeoGebra öğrencilerde kavram yanılgılarına sebep olabilecek hataları belirlemede faydalı bir yazılım olduğu söylenebilir.

Kavramsal hatalar, geometri, GeoGebra, geometrik inşalar
 • Baydaş, Ö., Göktaş, Y. ve Tatar, E. (2013). The use of GeoGebra with different perspectives in mathematics teaching. Çukurova University Faculty of Education Journal, 42(2), 36-50.
 • Beckmann, C. E., Thompson, D. R. ve Rubenstein, R. N. (2010). Teaching and learning high school mathematics. John Wiley & Sons, Inc.
 • Common Core State Standards Initiative [CCSSI]. (2010). Common core state standards for mathematics. Washington, DC: Author.
 • Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
 • Duru, A., & Korkmaz, H. (2010). Öğretmenlerin yeni matematik programı hakkındaki görüşleri ve program değişim sürecinde karşılaşılan zorluklar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 67-81.
 • Erduran, A. ve Yesildere, S. (2010). The use of a compass and straightedge to construct geometric structures. Elementary Education Online, 9(1), 331-345.
 • Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2009). The nature of qualitative research. How to design and evaluate research in education (7. Baskı). Boston: McGraw-Hill.
 • Heinich, R., Molenda, M. ve Russell, J. D. (1993). Instructional media and the new technologies of instruction (4. Baskı.) NY: Macmillan Publishing Company, England
 • Hohenwarter, M. ve Fuchs, K. (2005). Combination of dynamic geometry, Algebra and Calculus in the software system GeoGebra. Computer Algebra Systems and Dynamic Geometry Systems in Mathematics Teaching Conference. Pecs, Hungary.
 • Hohenwarter, M. ve Jones, K. (2007). Ways of linking geometry and algebra, the case of GeoGebra. Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics, 27(3), 126-131.
 • Hoi-Cheung, L. H. (2011). Enhancing students’ ability and interest in geometry learning through geometric constructions. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), The University of Hong Kong, Hong Kong, Çin.
 • İnan, C. (2006). Matematik öğretiminde materyal geliştirme ve kullanma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 47-56.
 • Kabaca, T., Çontay, E. G. ve İymen, E. (2011). Dinamik matematik yazılımı ile geometrik temsilden cebirsel temsile: parabol kavramı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 101-110.
 • Kajander, A. ve Lovric, M. (2009). Mathematics textbooks and their potential role in supporting misconceptions. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 40(2), 173-181.
 • Karakuş, F. (2014). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının geometrik inşa etkinliklerine yönelik görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(4), 408–435.
 • Kerpiç, A. ve Bozkurt, A. (2011). Etkinlik tasarım ve uygulama prensipleri çerçevesinde 7. Sınıf matematik ders kitabı etkinliklerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 303-318.
 • Kilpatrick, J., Swafford, J. ve Findell, B. (2001). Adding it up: Helping children learn mathematics. Washington (DC): National Academy Press.
 • Köse, N. Y., Tanışlı, D., Erdoğan, E. Ö. ve Ada, T. Y. (2012). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının teknoloji destekli geometri dersindeki geometrik oluşum edinimleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 102-121.
 • Köse, N., Uygan, C. ve Özen, D. (2012). Dinamik geometri yazılımlarındaki sürükleme ve çeşitlerinin geometri öğretimindeki rolü. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 3(1), 35-52.
 • Kutluca, T. ve Zengin, Y. (2011). Matematik öğretiminde GeoGebra kullanımı hakkında öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 160-172.
 • Laborde, C. (2004). The hidden role of diagrams in students’ construction of meaning in geometry In J. Kilpatrick, C. Hoyles and O. Skovsmose (Eds.), Meaning in mathematics education (s.159-180). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2013a). Ortaokul matematik dersi öğretim programı. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=2vekno=215 adresinden 12.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • MEB (2013b). Matematik dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=2vekno=219 adresinden 12.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • MEB (2017). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=191 adresinden 25.07.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: Author.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis (2. Baskı). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Öçal, M. F. (2017a). Asympthote misconception on graphing functions: Does graphing software resolve it? Malaysian Online Journal of Educational Technology, 5(1), 21-33.
 • Öçal, M. F. (2017b). The effect of GeoGebra on students’ conceptual and procedural knowledge: The case of applications of derivative. Higher Education Studies, 7(2), 67-78.
 • Öçal, M. F. ve Şimşek, M. (2017). On the compass-straightedge and GeoGebra constructions: Teachers’ construction processes and perpections. Gazi University Journal of Gazi Education Faculty, 37(1), 219-262.
 • Önal, N. ve Demir, C. G. (2013). The effect of computer assisted geometry instruction on seventh grade school students’ achievement. Turkish Journal of Education, 2(1), 19-28.
 • Özçakır, B., Aytekin, C., Altunkaya, B. ve Doruk, B. K. (2015). Effects of using dynamic geometry activities on eighth grade students’ achievement levels and estimation performances in triangles. Participatory Educational Research, 2(3), 43-54.
 • Peşman, H. ve Eryılmaz, A. (2010). Development of a three-tier test to assess misconception about simple electric circuits. The Journal of Educational Research, 103, 208-222.
 • Pierce, R. ve Stacey, K. (2011). Using dynamic geometry to bring the real world into the classroom. In L. Bu, & R. Schoen (Eds.), Model-centered learning (pp. 41-55). The Rotterdam, the Netherlands: Sense Publishers.
 • Selçik, N., & Bilgici, G. (2011). GeoGebra yazılımının öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 913-924.
 • Son, J. W. ve Hu, Q. (2016). The initial treatment of the concept of function in the selected secondary school mathematics textbooks in the US and China. International Journal of Mathematics Education in Science and Technology, 47(4), 505–530.
 • Sood, S. ve Jitendra, A. K. (2007). A comparative analysis of number sense instruction in reform-based and traditional mathematics textbooks. The Journal of Special Education, 41(3), 145–157.
 • Tapan-Broutin, M. S. (2014). Matematiksel nesnelerin yapısı ve temsiller: Klasik semiyotik üçgenin geometri öğretimine yansımalarının incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 255-281.
 • Tapan-Broutin, M. S. (2016). Çizim-geometrik şekil-geometrik nesne kavramları ışığında çizimlerin yorumlanmasını etkileyen faktörler. E. Bingölbali, S. Arslan ve İ. Ö. Zembat (Eds.), Matematik Eğitiminde Teoriler içinde (s. 307-323). Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Tatar, E., Okur, M. ve Tuna, A., (2008). Ortaöğretim matematiğinde öğrenme güçlüklerinin saptanmasına yönelik bir çalışma, Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 507-516.
 • Yeşildere, S. (2004). Matematik öğretiminde oluşturmacı değerlendirme. Eurasian Journal of Educational Research, 16, 39-49.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zengin, Y., Furkan, H. ve Kutluca, T. (2012). The effect of dynamic mathematics software GeoGebra on student achievement in teaching of trigonometry. Procedia and Social Behavioral Sciences, 31, 183-187.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Bu Sayıda
Yazarlar

Yazar: Mehmet Fatih ÖÇAL
Kurum: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { erziefd333638, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {204 - 224}, doi = {10.17556/erziefd.333638}, title = {Geometri Sorularındaki Kavramsal Hataları Belirlemede GeoGebra’nın Rolü}, key = {cite}, author = {ÖÇAL, Mehmet Fatih} }
APA ÖÇAL, M . (2017). Geometri Sorularındaki Kavramsal Hataları Belirlemede GeoGebra’nın Rolü. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (3), 204-224. DOI: 10.17556/erziefd.333638
MLA ÖÇAL, M . "Geometri Sorularındaki Kavramsal Hataları Belirlemede GeoGebra’nın Rolü". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2017): 204-224 <http://dergipark.gov.tr/erziefd/issue/32738/333638>
Chicago ÖÇAL, M . "Geometri Sorularındaki Kavramsal Hataları Belirlemede GeoGebra’nın Rolü". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2017): 204-224
RIS TY - JOUR T1 - Geometri Sorularındaki Kavramsal Hataları Belirlemede GeoGebra’nın Rolü AU - Mehmet Fatih ÖÇAL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17556/erziefd.333638 DO - 10.17556/erziefd.333638 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 204 EP - 224 VL - 19 IS - 3 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.333638 UR - http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.333638 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Geometri Sorularındaki Kavramsal Hataları Belirlemede GeoGebra’nın Rolü %A Mehmet Fatih ÖÇAL %T Geometri Sorularındaki Kavramsal Hataları Belirlemede GeoGebra’nın Rolü %D 2017 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17556/erziefd.333638 %U 10.17556/erziefd.333638
ISNAD ÖÇAL, Mehmet Fatih . "Geometri Sorularındaki Kavramsal Hataları Belirlemede GeoGebra’nın Rolü". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 3 (Aralık 2017): 204-224. http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.333638