Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 3, Sayfalar 86 - 103 2017-12-07

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Yazma Özyeterlikleri ile Yazılı Anlatım Becerileri

HATİCE ALTUNKAYA [1] , Ayşe ATEŞ [2]

284 363

Araştırmada, İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi’nde ve Suriye Mülteci kampı Türkçe Öğretim Merkezi’nde B2 seviyesinde Türkçe öğrenen öğrencilerin yazma özyeterlik algıları ile yazılı anlatım becerileri arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Güngör ve Kan (2015) tarafından geliştirilen ‘Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilere Yönelik Yazma Becerisi Öz Yeterlilik Ölçeği ve Demir (2013a: 568) tarafından oluşturulan “B2 Düzeyindeki Kullanıcılar İçin Yazılı Anlatım (Yazma) Değerlendirme Formu” ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Gerçekleştirilen analizler neticesinde öğrencilerin “yazma özyeterlik” puan ortalaması (78,170±12,222); “yazma becerisi” puan ortalaması (21,962±5,854) olarak saptanmıştır. Öğrencilerin yazma özyeterlik düzeyinin yazma becerisi düzeyini artırdığı tespit edilmiştir (ß=0,094). Öğrencilerin yazma beceri puanları ve yazma özyeterlik düzeyleri araştırmanın değişkenleri doğrultusunda analiz edilmiş, bulgular doğrultusunda çeşitli öneriler getirilmeye çalışılmıştır. 

Yazma eğitimi, özyeterlik
 • Aktaş, Ş., Gündüz, O. (2005). Yazılı ve sözlü anlatım. (Altıncı Baskı). Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Azar, A. (2010). Ortaöğretim fen bilimleri ve matematik öğretmeni adaylarının öz yeterlilik ı̇nançları. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (12), 235–252.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Behjoo, M. B. (2013). The relationship among self-efficacy, academic self-efficacy, problem solving skills and foreign language achievement . Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., & White, L. A. (1993). Role of early supervisory experience in supervisor performance. Journal of Applied Psychology, 78, 443-449. Retrieved October 23, 2000, from PsycARTICLES database.
 • Büyükikiz, K. K. (2011). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma becerileri ile öz yeterlilik algıları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı. Yayımlanmamış̧ Doktora Tezi. Ankara.
 • Büyükikiz, K. K. (2012). Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen yabancılar için yazma becerisi öz yeterlilik ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9/12, 69-80.
 • Cynx, J., Williams, H., &Nottebohm, F. (1992). Hemispheric differences in avian song discrimination. Proceedings of the National Academy of Sciences, 89, 1372- 1375.
 • Demir, T. (2013a). Türk dillilere (soylulara) Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme. Yabancılara Türkçe öğretimi el kitabı, Editörler: Mustafa Durmuş ve Alpaslan Okur, Ankara: Grafiker Yayıncılık
 • Demir, T. (2013b). İlköğretim öğrencilerinin yaratıcı yazma becerileri ile yazma özyeterlik algısı ilişkisi üzerine bir çalışma. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisik, 2/1. 84-114.
 • Erkan, Y. D.,& Saban, A. I. (2011). Writing performance relative to writing apprehension, self-efficacy in, writing and attitudes towards writing: A Correlational Study in Turkish Tertiary-Level EFL. The Asian EFL Journal Quarterly, 13(1), 163-191
 • Fournier, M., de Ridder, D., &Bensing, J. (1999). Optimism and adaptation to multiple sclerosis: What does optimism mean? Journal of Behavioral Medicine, 22, 303-326. Abstract retrieved October 23, 2000, from PsycINFO database.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Güngör, H. ve Kan, A. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilere yönelik yazma becerisi özyeterlik ölçeği geliştirme çalışması. 8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi - Öğretimi kurultayı, 1-3 Ekim 2015.
 • Hamzadayı, E. ve Büyükikiz, K. K. (2015). Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin konuşma becerisi öz yeterlik algıları ile kişilik tipleri arasındaki ilişki. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19/1, 297-312.
 • Hsieh, P. P., & Kang, H. S. (2010). Attribution and self-efficacy and their ınterrelationship in the korean EFL Context.Language Learning, 60(3), 606–627. http://dx.doi.org/ 10.1111/j.1467-9922.2010.00570.x
 • Jinks, J., Morgan, V. (1999) Children‟s perceived academic self-efficacy: An ınventory scale. The Clearing House, Vol. 72, No. 4, 224-230. Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Mahyuddin, R., Elias, H., Cheong, L., Muhamad, M., Noordin, N., & Abdullah, M. (2006). TheRelationship Between Students’ Self-efficacy and Their Achievement. JurnalPendidikdanPendidikan, Jil, 21, 61–71.
 • McDonald, J. T. (2002, Ocak). Using problem based learning a in science methods course. Paper presented at theAnnual Meeting of the Association for the Education of Teachers in Science, Charlotte, USA.
 • Mead, J. V. (1992). Looking at old photographs: Investigating the teacher tales that novice teachers bring with them (Report No. NCRTL-RR-92-4). East Lansing, MI: National Center for Research on Teacher Learning. (ERIC Document Reproduction Service No. ED346082)
 • Melanlıoğlu, D. ve Demir Atalay, T. (2016a). Yabancı dı̇l olarak Türkçe öğrenenlerin yazma öz yeterlı̇klerı̇nde yaratıcı yazma uygulamalarının etkisi̇. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 697-721.
 • Melanlıoğlu, D. ve Demir Atalay, T. (2016b). Türkçe öğrenen yabancılar örneğı̇nde yansıtıcı günlük kullanma ve yazma öz yeterlı̇ğı̇ arasındaki̇ ı̇lı̇şkı̇. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13/35, 56-76.
 • Mills, N., Pajares, F., & Herron, C. (2006). A Reevaluation of the Role of Anxiety: Self-Efficacy, Anxiety, and Their Relation to Reading and Listening Proficiency. Foreıgn Language Annals, 39(2), 276-294. http://dx.doi.org/10.1111/j.1944-9720.2006.tb02266.x
 • Özbay, M. (2011) Yazma eğitimi.( Ed. Özbay M.) Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Pajares F. (2003). Self-efficacy beliefs, motivation, and achievement in writing: A review of the literature. Reading & Writing Quarterly: Overcoming Learning Difficulties, 19, 139-158.
 • Pajares, F. (2002). Overview of social cognitive theory and of self-efficacy. https://www.uky.edu/~eushe2/Pajares/eff.html adresinden 07/06/2017 tarihli erişim ile alınmıştır.
 • Rahimi, A., & Abedini, A. (2009). The ınterface between EFL learners’ self-efficacy concerning listening comprehension and listening proficiency. Novitas-ROYAL, 3(1), 14-2
 • Sallabaş, E. (2012). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma öz yeterliliklerinin değerlendirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16/2, 269-290.
 • Sallabaş, E. (2013). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler için konuşma öz yeterlik ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 261-270.
 • Schunk, D. H. (1984). Enhancing self-efficacy and achievement through rewards and goals: motivational and informational effects. Journal of Educational Research.Vol. 78, No 1, September/October, 29-34.
 • Schunk, D. H. (2003). Self-Efficacy for reading and writing: Influence of modeling, goal setting ands elf-evaluation, Reading and Writing Quarterly: Overcoming Learning Difficulties, S: 19 (2).
 • Schunk, D. H., Zimmerman, B. J. (2007). Influencing children’s self-efficacy and self-regulation of reading and writing through modeling. Reading & Writing Quarterly, 23, 7–25.
 • Tılfarlıoğlu, F. T., & Çiftçi, F. S. (2011). Supporting self-efficacy and learner autonomy in relation to academic success in EFL classrooms (a case study). Theory and Practice in Language Studies, 1(10), 1284-1294. http://dx.doi.org/10.4304/tpls.1.10.1284-1294
 • Tılfarlıoğlu & Cinkara (2009). Self efficacy in EFL: Differences among proficiency groups and relationship with success. Novitas-ROYAL, 3(2), 129-142.
 • Wang, J., Spencer, K., & Xing, M. (2009). Metacognitive beliefs and strategies in learning Chinese as aforeign language. System, 37, 46-56. http://dx.doi.org/10.1016/j.system.2008.05.001
 • Yaman, H. & Tulumcu, F.M. (2016). “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler İçin Dinleme Becerisi Öz Yeterlik Ölçeği Geliştirilmesi / The Development of Listening Skill’s Self Efficacy for Learners of Turkish as a Foreign Language”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume 11/3 Winter 2016, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9327, p. 2371-2386.
 • Zımmerman, B. J. ve Bandura, A. (1994). Impact of self-regulatory ınfluences on writing course attainment, American Educational Research Journal, 31.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Bu Sayıda
Yazarlar

Yazar: HATİCE ALTUNKAYA
Ülke: Turkey


Yazar: Ayşe ATEŞ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { erziefd338356, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {86 - 103}, doi = {10.17556/erziefd.338356}, title = {Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Yazma Özyeterlikleri ile Yazılı Anlatım Becerileri}, key = {cite}, author = {ALTUNKAYA, HATİCE and ATEŞ, Ayşe} }
APA ALTUNKAYA, H , ATEŞ, A . (2017). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Yazma Özyeterlikleri ile Yazılı Anlatım Becerileri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (3), 86-103. DOI: 10.17556/erziefd.338356
MLA ALTUNKAYA, H , ATEŞ, A . "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Yazma Özyeterlikleri ile Yazılı Anlatım Becerileri". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2017): 86-103 <http://dergipark.gov.tr/erziefd/issue/32738/338356>
Chicago ALTUNKAYA, H , ATEŞ, A . "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Yazma Özyeterlikleri ile Yazılı Anlatım Becerileri". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2017): 86-103
RIS TY - JOUR T1 - Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Yazma Özyeterlikleri ile Yazılı Anlatım Becerileri AU - HATİCE ALTUNKAYA , Ayşe ATEŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17556/erziefd.338356 DO - 10.17556/erziefd.338356 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 86 EP - 103 VL - 19 IS - 3 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.338356 UR - http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.338356 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Yazma Özyeterlikleri ile Yazılı Anlatım Becerileri %A HATİCE ALTUNKAYA , Ayşe ATEŞ %T Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Yazma Özyeterlikleri ile Yazılı Anlatım Becerileri %D 2017 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17556/erziefd.338356 %U 10.17556/erziefd.338356
ISNAD ALTUNKAYA, HATİCE , ATEŞ, Ayşe . "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Yazma Özyeterlikleri ile Yazılı Anlatım Becerileri". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 3 (Aralık 2017): 86-103. http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.338356